Postup : 2011/2962(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0225/2012

Predkladané texty :

B7-0225/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0203

NÁVRH UZNESENIA
PDF 145kWORD 121k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.791v01-00
 
B7-0225/2012

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o politickom riešení problému pirátstva na mori (2011/2962(RSP))


Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o politickom riešení problému pirátstva na mori (2011/2962(RSP))  
B7‑0225/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenia, najmä na uznesenia o integrovanej námornej politike Európskej únie z 20. mája 2008, o pirátstve na mori z 23. októbra 2008 a z o politickom riešení problému pirátstva pri somálskom pobreží z 26. novembra 2009,

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) z 10. decembra 1982,

–   so zreteľom na Dohovor OSN o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby z roku 1988,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, najmä na rezolúciu 2020(2011) z 22. novembra 2011 o situácii v Somálsku,

–   so zreteľom na správy generálneho tajomníka Bezpečnostnej rady OSN, najmä na správu o Somálsku z 9. decembra 2011,

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/749/SZBP z 19. septembra 2008 o vojenskej koordinačnej činnosti Európskej únie na podporu rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1816 (2008) (EU NAVCO),

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 a rozhodnutie Rady 2010/766/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie (EUNAFOR Atalanta),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/96/SZBP z 15. februára 2010 a rozhodnutie Rady 2010/197/SZBP z  31. marca 2010 o začatí vojenskej misie Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somalia),

–   so zreteľom na rozhodnutia Rady z 23. marca 2012 o operačnom stredisku EÚ na podporu misie SBOP v Africkom rohu a o predĺžení operácie Atalanta zameranej na boj proti pirátstvu,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/819/SZBP z  8. decembra 2011, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Africký roh,

–   so zreteľom na koncepciu krízového riadenia, ktorá bola dohodnutá pre misiu Rady v oblasti budovania regionálnych námorných kapacít (RMCB), ktorá sa pripravuje ako civilná misia v rámci EBOP s účasťou vojenských expertov, na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 16. decembra 2011,

–   so zreteľom na strategický rámec pre Africký roh, ktorý prijala Rada 14. novembra 2011 a ktorého cieľom je usmerniť pôsobenie EÚ v tomto regióne,

–   so zreteľom na dohodu o rozdelení právomocí podpísanú 9. júna 2008 bola v Džibuti, ktorej cieľom je iniciovať rozsiahle národné zmierenie a vytvoriť silnú politickú alianciu všetkých síl, ktorá by bola schopná zabezpečiť mier, zmieriť krajinu a obnoviť v Somálsku ústrednú štátnu moc,

–   so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a najmä na vyhlásenie uskutočnené v mene jeho excelencie pána Thomasa Mayra-Hartinga, vedúceho delegácie EÚ pri OSN, na otváracej rozprave Bezpečnostnej rady OSN o situácii v Somálsku 5. marca 2012,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 27. februára 2012,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže námorná doprava bola jedným z kľúčových odrazových mostíkov hospodárskeho rastu a prosperity v Európe počas celej jej histórie a keďže viac ako 80 % svetového obchodu prebieha na mori; keďže pirátstvo ohrozuje medzinárodnú bezpečnosť a regionálnu stabilitu a boj proti pirátstvu a jeho hlavným príčinám je prioritou opatrení EÚ;

B.  keďže pirátstvo na otvorenom mori stále nie je vyriešené, ale je aj rýchlo sa šíriaci problém v západnej časti Indického oceánu, a to najmä pri brehoch Somálska a Afrického rohu, ale aj v niektorých ďalších oblastiach vrátane juhovýchodnej Ázie a západnej Afriky, čím sa stáva rastúcou hrozbou pre ľudský život a bezpečnosť námorníkov a ďalších osôb, ako aj pre regionálny rozvoj a stabilitu, morské prostredie, svetový obchod, všetky formy námornej dopravy a prepravy vrátane rybárskych plavidiel a tiež pre poskytovanie humanitárnej pomoci;

C. keďže námorné pirátstvo je symptómom oveľa širšieho problému v Somálsku a v regióne Afrického rohu, ktorý je dôsledkom zlyhávania štátu, zaostalosti a chudoby;

D. keďže počet pokusov o útoky na plavidlá sa zvyšuje, v roku 2011 bolo oznámené, že došlo k 28 únosom, 470 námorníkov bolo unesených, 15 bolo zavraždených, a v súčasnej dobe sa viac ako za 7 lodí požaduje výkupné a okolo 191 námorníkov je čoraz dlhšie zadržiavaných ako rukojemníkov v Somálsku často v ponižujúcich a neľudských podmienkach;

E.  keďže piráti neustále rozvíjajú svoju taktiku a metódy a rozšírili územie, na ktorom operujú, používaním väčších unesených lodí, tzv. materských lodí;

F.  keďže Rada rozhodla o predĺžení operácie EÚ Atalanta zameranej proti pirátom o ďalšie dva roky do decembra 2014 na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania, ochrany plavidiel Svetového potravinového programu (WFP), ktoré zabezpečujú dodávku potravín pre vysídlené osoby v Somálsku; ochrany lodí misie Africkej únie v Somálsku (AMISON), ako aj ochrany zraniteľných lodí mimo pobrežia; okrem toho má EU NAVFOR – Atalanta prispievať k monitorovaniu rybolovných činností pri brehoch Somálska;

G. keďže Rada aktivovala operačné stredisko EÚ na podporu misií v rámci SBOP v Africkom rohu; keďže operačné stredisko bude koordinovať a podporovať súčinnosť medzi tromi akciami SBOP v oblasti Afrického rohu, a to EU NAVFOR Atalanta, EUTM Somálsko a RMCB, a operačné plánovanie civilnej misie na posilnenie námorných kapacít v tejto oblasti;

H. keďže Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) má k dispozícii nástroje a údaje, ktoré môžu pomôcť v rámci operácie EU NAVFOR pod názvom Atalanta zlepšiť bezpečnosť lodí a námorníkov v oblasti;

I.   keďže európske rybolovné činnosti v regióne sú regulované na základe niekoľkých dvojstranných a viacstranných dohôd o rybolove uzavretých so susednými krajinami;

J.   keďže problém pirátstva má tiež negatívny vplyv na celý región, kde sa rybolov stal nebezpečným podnikom, a to nielen pre plavidlá EÚ, ktoré lovia napr. v seychelských vodách na základe Dohody o partnerstve medzi EÚ a Seychelskou republikou, ale aj pre miestnych rybárov, ktorým Európska únia poskytuje pomoc v tomto odvetví, a tým preberá sociálnu zodpovednosť; zohľadňuje skutočnosť, že miestni rybári nemajú rovnaké prostriedky, a to ani finančné prostriedky ani ľudské kapacity, aby sa chránili pred pirátstvom rovnako ako rybárske lode EÚ;

K. keďže EÚ podpísala memorandum o porozumení so Seychelami a Mauríciom s cieľom premiestniť pirátov zatknutých v rámci EUNAVFOR a v súčasnom období rokuje o takýchto dohodách s ďalšími krajinami regiónu; keďže na Seychelách bolo zriadené regionálne spravodajské koordinačné centrum na stíhanie pirátstva;

L.  keďže generálny tajomník OSN označil sedem možností, ktoré by Bezpečnostná rada mala zvážiť s cieľom lepšie stíhať a väzniť osoby zodpovedné za pirátske činy a ozbrojené lúpeže na mori pri pobreží Somálska;

M. keďže EÚ víta pokrok, ktorý prinášajú zásady z Garowe pri vykonávaní dohody z Kampaly a plánu pre ukončenie prechodného stavu; keďže veľa termínov plnenia úloh obsiahnutých v pláne sa nedodržalo, čo môže oneskoriť úplnú realizáciu plánu;

N. keďže EÚ má strategický záujem prispieť k stabilizácii a správe vecí verejných v oblasti Afrického rohu, najmä v Somálsku;

O. keďže EÚ je v Somálsku najväčším darcom v oblasti rozvojovej pomoci a keďže sa doteraz zaviazala poskytnúť prostriedky vo výške 215,4 milióna EUR prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu na obdobie 2008 – 2013; keďže hlavným cieľom tohto financovania je pomôcť ľuďom dostať sa z chudoby a prejsť do sebestačného ekonomického rastu a zabezpečiť trvalé riešenie pre stabilitu v krajine tým, že sa budú riešiť základné príčiny pirátstva financovaním projektov na zlepšenie správy vecí verejných, vzdelávania, hospodárskeho rastu a na podporu mimo-kľúčových odvetví (zdravotníctva, životného prostredia, vodného hospodárstva a hygieny); keďže nič z toho nie je možné realizovať bez inštitúcií verejnej správy;

P.  keďže veľa Somálčanov sa dáva na námorné pirátstvo pre nedostatok udržateľných ekonomických alternatív, najmä v oblasti rybolovu; keďže námorné pirátstvo predstavuje konkrétnu ekonomickú činnosť mnohých tých, ktorí sa na ňom podieľajú, a niektorí Somálčania sa naň stále pozerajú ako na výhodný a trvalý zdroj zisku; keďže účinný prístup k boju proti námornému pirátstvu musí zahŕňať širokú komplexnú stratégiu s cieľom pomôcť Somálsku a celému regiónu Afrického roku dostať sa z chudoby a situácie zlyhávania štátu; keďže podľa odhadov Organizácie Spojených národov sa 40 % príjmov z pirátstva v Somálsku v roku 2010 použilo na financovanie miestnej zamestnanosti a prispelo k lepšiemu prerozdeleniu a investíciám do infraštruktúry, ale situácia chudobných sa v absolútnom vyjadrení nezlepšila;

Q. keďže veľa členských štátov v súčasnosti vytvára svoje vlastné pravidlá pre rozmiestňovanie ozbrojených hliadok na obchodných lodiach;

R.  keďže aj keď úsilie EÚ zamerané na boj proti pirátstvu viedlo k ochrane všetkých dodávok v rámci Svetového potravinového programu, hrozí, že v budúcnosti budú oslabené pre nedostatok námorných síl a právne problémy;

1.  znovu opakuje, že je vážne znepokojený vzrastajúcou hrozbou, ktorú predstavuje pirátstvo a ozbrojené lupičstvo na mori voči medzinárodným plavidlám dovážajúcim pomoc do Somálska a rybárskym, obchodným a osobným lodiam EÚ v Indickom oceáne v blízkosti afrického pobrežia, najmä pri pobreží Somálska a Afrického rohu;

2.  vyzýva vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby urýchlene zvážili možnosti oslobodenia stoviek námorníkov v súčasnosti zadržiavaných ako rukojemníkov, ktoré by umožnilo týmto námorníkom vrátiť sa domov, a súčasne možnosti ukončenia zadržiavania 7 unesených plavidiel;

3.  víta prínos operácie EU NAVFOR pod názvom Atalanta pre námornú bezpečnosť pri pobreží Somálska zaistením ochrany pre plavidlá Svetového potravinového programu, ktoré zabezpečujú dodávky pomoci do Somálska, a ďalšie nechránené plavidlá; je aj účinnou reakciou EÚ na námorné pirátstvo, ktoré má negatívny vplyv na námornú dopravu a takisto rybolovné činnosti, ktoré vykonávajú plavidlá EÚ, ako aj miestne rybárske plavidlá v dotknutej oblasti;

4.  s uspokojením víta rozhodnutie Rady o rozšírení operačnej pôsobnosti operácie Atalanta o somálske pobrežné územie i o jeho teritoriálne a medzinárodné vody, čo umožní priamu spoluprácu operácie s dočasnou federálnou vládou a ďalšími somálskymi subjektmi a ich podporu v boji proti pirátstvu z pobrežia;

5.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby pre osobitného zástupcu EÚ pre oblasť Afrického rohu zabezpečila vhodné nástroje pre naplnenie jeho mandátu, ktorého súčasťou je stabilizácia tohto regiónu;

6.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že počet plavidiel, ktoré členské štáty dodali na operáciu EU NAVFOR Atalanta, klesol začiatkom roka 2012, a preto vyzýva členské štáty, aby poskytli viac námorných lodí, ktoré by umožnili, aby bola operácia Atalanta úspešná;

7.  víta výsledky londýnskej konferencii o Somálsku z 23. februára 2012, ktoré preukazujú odhodlanie medzinárodného spoločenstva odstrániť pirátstvo;

8.  vyzýva na okamžité a účinné opatrenia na stíhanie a trestanie osôb podozrivých z aktov pirátstva a nalieha na tretie krajiny a členské štáty EÚ, ktoré tak zatiaľ neurobili, aby do svojho vnútroštátneho práva transponovali všetky ustanovenia uvedené v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve a Dohovore Organizácie Spojených národov o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby s cieľom zaoberať sa otázkou beztrestnosti pirátov, a vyzýva Radu a Komisiu, aby pracovali na možnosti vytvorenia špecializovaného súdu, ktorý by sa zaoberal pirátstvom;

9.   podporuje odporúčania generálneho tajomníka Bezpečnostnej rady OSN na uľahčenie zatýkania a trestného stíhania osôb podozrivých z pirátstva, najmä návrhy vytvoriť osobitné domáce súdne komory, pokiaľ možno s medzinárodnými prvkami, regionálny tribunál alebo medzinárodný tribunál a príslušné väzenské zariadenia, pričom sa zohľadní práca kontaktnej skupiny pre pirátstvo pri somálskom pobreží, súčasná prax pri zriaďovaní medzinárodných a zmiešaných tribunálov a čas a zdroje potrebné na dosahovanie významných výsledkov;

10. súčasne zdôrazňuje potrebu zabezpečiť spravodlivé a účinné procesy na miestnych súdoch a humánne a bezpečné väznenie v regionálnych centrách;

11. berie na vedomie konsenzus dosiahnutý na deviatom plenárnom zasadnutí kontaktnej skupiny pre pirátstvo pri somálskom pobreží, ktoré sa konalo 14. júla 2011, o zriadení formálnej pracovnej skupiny č. 5 pre nezákonné finančné toky v súvislosti s pirátstvom pri somálskom pobreží; v tomto zmysle naliehavo vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s organizáciami Europol a INTERPOL skúmali a sledovali peňažné toky a konfiškovali finančné prostriedky, ktoré sa pirátom vyplácajú ako výkupné, keďže existujú známky toho, že tieto prostriedky smerujú na bankové účty po celom svete vrátane bánk v Európe, a takisto aby identifikovali a odstránili siete organizovanej trestnej činnosti, pre ktoré sú takéto aktivity zdrojom zisku;

12. pobáda EU NAVFOR, NATO a koaličné námorné sily (CMF), aby účinne riešili zvýšené používanie obchodných lodí, ktoré uniesli piráti, ako tzv. materské lode, pričom ide o vývoj, ktorý znamená značné posilnenie operačnej spôsobilosti pirátov a umožňuje im uskutočňovať útoky s väčšou silou, rozhodnosťou a pružnosťou v celej severozápadnej časti Indického oceánu;

13. zároveň zdôrazňuje, že je potrebné posilniť strategickú koordináciu medzi operáciou EU NAVFOR Atalanta, EUTM Somálsko a ďalšími opatreniami v rámci SBOP, konkrétne budovaním regionálnych námorných kapacít (RMCB) hneď po jeho začatí, v širšom regióne Afrického rohu; v tejto súvislosti víta rozhodnutie Rady z 23. januára 2012 uviesť do prevádzky operačné centrum EÚ na podporu misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v Africkom rohu; v tejto súvislosti vyzýva na spojenie velenia operácií NAVFOR Atalanta a EUTM Somálsko v rámci operačného strediska EÚ;

14. naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku zvýšiť koordináciu a spoluprácu medzinárodných aktérov v Somálsku a širšom regióne Afrického rohu, konkrétne EÚ, NATO, USA, OSN a príslušných krajín, s cieľom dosiahnuť reálny a cielený komplexný prístup k boju proti pirátstvu a najmä proti jeho hlavným príčinám a dôsledkom na mnohých úrovniach; v tejto súvislosti s uspokojením víta londýnsku konferenciu o Somálsku z 23. februára 2012;

15. zdôrazňuje, že EMSA by mala pokračovať v spolupráci s EÚ NAVFOR Atalanta a podľa okolností poskytovať operácii so súhlasom vlajkového štátu podrobné údaje LRIT a satelitné snímky lodí plaviacich sa pod vlajkou EÚ, ktoré prechádzajú touto oblasťou; členské štáty by preto mali mať povinnosť umožniť agentúre poskytnúť tieto údaje a informácie EÚ NAVFOR;

16. nabáda spoločnosti v oblasti lodnej dopravy, aby dodržiavali a v plnej miere uplatňovali „najlepšie postupy riadenia na ochranu pred pirátstvom pochádzajúcim zo Somálska“ (BMP-4), ktoré všetkým zúčastneným stranám poskytujú dostatočné informácie o spôsoboch zabezpečenia pomoci lodiam s cieľom zamedziť pirátskym útokom pri pobreží Somálska, odrádzať od nich alebo ich oddialiť; opakuje svoju výzvu všetkým plavidlám plaviacim sa v oblasti, aby sa zaregistrovali u príslušných orgánov pre koordináciu námornej bezpečnosti a dodržiavali odporúčania EU NAVFOR Atalanta; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby všetky ich plavidlá boli registrované;

17. víta rozhodnutie Rady pre zahraničné veci z 12. decembra 2011 o príprave regionálnej výcvikovej misie v rámci budovania regionálnych námorných kapacít (RMBC), ktorej cieľom je posilnenie námorných kapacít a výcvik jednotiek pobrežnej polície a príprava sudcov v ôsmich krajinách Afrického rohu a západnej časti Indického oceánu; vyzýva preto Radu a ESVČ, aby vyvinuli potrebné úsilie s cieľom začať budovať v tomto regióne v budúcom lete regionálne námorné kapacity;

18. dôrazne podporuje mierový a zmierovací proces z Kampaly; požaduje komplexný prístup k situácii v Somálsku, pričom by sa spojili otázky bezpečnosti a rozvoja, zásady právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva;

19. víta rozhodnutie Komisie poskytnúť ďalšiu finančnú podporu EÚ vo výške 50 miliónov EUR na misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM) a vyzýva členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby pomohli pri presadzovaní mieru, hospodárskeho a sociálneho rozvoja a budovaní stabilného demokratického režimu v Somálsku, ktorý by z dlhodobého hľadiska uľahčil bezpečnosť a boj proti pirátstvu, a víta vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre Africký roh;

20. vyjadruje pretrvávajúce znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou situáciou v Africkom rohu a vyzýva medzinárodné spoločenstvo a najmä EÚ, aby posilnili svoje dodávky humanitárnej pomoci pre ľudí v núdzi a splnili tak rastúce humanitárne potreby a zamedzili akémukoľvek ďalšiemu zhoršovaniu situácie;

21. opakuje, že pirátstvo pri pobreží Somálska je ďalším prejavom neexistencie verejného poriadku v tejto krajine, a preto by medzinárodné spoločenstvo malo poskytnúť potrebnú technickú a finančnú podporu s cieľom pomôcť dočasnej federálnej vláde pri rozvíjaní kapacít na vykonávanie kontroly nad teritoriálnymi vodami a výhradnou hospodárskou zónou;

22. opakuje, že každá komplexná stratégia by mala zohľadňovať skutočnosť, že značná časť somálskeho obyvateľstva má z tejto praxe úžitok a že všetky výrazné stimuly pre somálske obyvateľstvo, ktorých cieľom je priviesť ich k tomu, aby zanechali pirátstvo, by mali byť zamerané na zamestnanosť mládeže;

23. víta projekt EÚ Marsic v rámci programu kľúčových námorných trás nástroja stability, ktorého cieľom je posilniť ochranu námornej dopravy a námornú bezpečnosť v západnej časti Indického oceánu a Adenskom zálive prostredníctvom výmeny informácií a budovania kapacít s dôrazom na regionálnu spoluprácu medzi krajinami regiónu, a očakáva predĺženie jeho trvania na obdobie po roku 2013;

24. nabáda na uskutočnenie iniciatív zameraných proti pirátstvu v krajinách východnej a južnej Afriky a Indického oceánu, ako je nový projekt proti pirátstvu MASE (námorný a bezpečnostný program), ktorý získal od EÚ počiatočný grant vo výške 2 milióny EUR;

25. obhajuje formálnejšiu koordináciu komplexnej stratégie proti pirátstvu medzi rôznymi zúčastnenými stranami v EÚ; nabáda na zriadenie oficiálnej operačnej skupiny, napríklad pod záštitou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ktorá by zahŕňala všetky zúčastnené orgány; navrhuje, aby sa koncepcia akčnej skupiny EÚ presadzovala v rámci Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov so zreteľom na vytvorenie globálnej akčnej skupiny, ktorá bude úzko spolupracovať s Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO);

26. zdôrazňuje, že využívanie súkromných ozbrojených hliadok na palube lodí je opatrením, ktoré nemôže nahradiť potrebné komplexné riešenie hrozby pirátstva, ktorá sa vyznačuje množstvom aspektov; zohľadňuje skutočnosť, že niektoré členské štáty zaviedli príslušné právne predpisy; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby vždy, keď je to možné, vykonávali potrebné bezpečnostné opatrenia určené pre palubu lodí, ako aj Komisiu a Radu, aby vyvíjali úsilie smerujúce k vytvoreniu prístupu EÚ zameranému na využívanie kvalifikovaného ozbrojeného personálu na palube s cieľom zabezpečiť primerané vykonávanie iniciatív IMO v tejto oblasti;

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, generálnym tajomníkom Africkej únie, OSN a Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD), predsedovi dočasnej federálnej vlády Somálska a Panafrickému parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia