Förslag till resolution - B7-0225/2012Förslag till resolution
B7-0225/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om En politisk lösning på problemet med sjöröveri

2.5.2012 - (2011/2962(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Ricardo Cortés Lastra, Ulrike Rodust för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0223/2012

Förfarande : 2011/2962(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0225/2012
Ingivna texter :
B7-0225/2012
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0225/2012

Europaparlamentets resolution om En politisk lösning på problemet med sjöröveri

(2011/2962(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina resolutioner i synnerhet om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen av den 20 maj 2008, om kapningar till sjöss av den 23 oktober 2008 och om en politisk lösning på problemet med sjöröveri utanför Somalias kust av den 26 november 2009,

–   med beaktande av FN:s havsrättskonvention av den 10 december 1982,

–   med beaktande av FN:s konvention från 1988 om bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner, i synnerhet resolution 2020 (2011) av den 22 november 2011 om situationen i Somalia,

–   med beaktande av rapporterna från FN:s generalsekreterare till säkerhetsrådet, i synnerhet rapporten av den 9 december 2011 om Somalia,

–   med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/749/Gusp av den 19 september 2008 om Europeiska unionens militära samordningsåtgärd till stöd för FN:s säkerhetsråds resolution 1816 (2008) (EU NAVCO),

–   med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp av den 10 november 2008 och rådets beslut 2010/766/Gusp om Europeiska unionens militära insats (Eunavfor Atalanta),

–   med beaktande av rådets beslut 2010/96/Gusp av den 15 februari 2010 och rådets beslut 2010/197/Gusp av den 31 mars 2010 om inledandet av Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av somaliska säkerhetsstyrkor (EUTM Somalia),

–   med beaktande av rådets beslut av den 23 mars 2012 om aktivering av EU:s operationscentrum för GSFP-uppdragen på Afrikas horn och om att utvidga EU:s insats mot piratdåd (insatsen Atalanta),

–   med beaktande av rådets beslut 2011/819/Gusp av den 8 december 2011 om utnämning av Europeiska unionens särskilda representant för Afrikas horn, som kommer att bidra till utformningen och tillämpningen av en konsekvent hållning från EU:s sida gentemot piratverksamhet, vilken inbegriper alla delar av EU:s verksamhet,

–   med beaktande av det krishanteringskoncept som rådet (utrikes frågor) enades om den 16 december 2011 för rådets regionala maritima kapacitetsuppbyggnadsuppdrag (RMCB) som ett civilt GSFP-uppdrag med militär expertis som är under förberedande,

–   med beaktande av den strategiska ram för Afrikas horn som ska vägleda EU:s insatser i regionen och som antogs av rådet den 14 november 2011,

–   med beaktande av den överenskommelse om att dela makten som undertecknades i Djibouti den 9 juni 2008 och som syftar till att inleda en bred nationell försoningsprocess och att uppnå en stark och bred politisk allians i stånd att säkra freden, samla landet i en försoningsprocess och återetablera en central statsförvaltning i Somalia,

–   med beaktande av uttalandena från EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och i synnerhet det uttalande som Thomas Mayr-Harting (chef för EU:s delegation till FN) gjorde på EU:s vägnar vid säkerhetsrådets öppna debatt den 5 mars 2012 om situationen i Somalia,

–   med beaktande av slutsatserna från den konferens om Somalia som hölls i London den 23 februari 2012,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sjötransport har varit en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och välstånd i Europa under hela dess historia, och mer än 80 procent av världshandeln transporteras till sjöss. Sjöröveri utgör ett hot mot den internationella säkerheten och den regionala stabiliteten, och kampen mot sjöröveri och dess grundläggande orsaker är en prioritering bland EU:s åtgärder.

B.  Sjöröveri på öppet hav är fortfarande ett problem, som dessutom blir allt vanligare i den västra delen av Indiska oceanen, framför allt i farvattnen utanför Somalias kust och Afrikas horn, men även i vissa andra områden, bland annat i Sydostasien och Västafrika. Sjöröveri utgör således ett allt större hot mot både människoliv och sjömäns och andras säkerhet, samt mot den regionala utvecklingen och stabiliteten, havsmiljön, världshandeln och alla former av sjötransport och sjöfart, inklusive fiskefartyg och transport av humanitärt bistånd.

C. Sjöröveri är ett symtom på ett mycket större problem i Somalia och på Afrikas horn, som i sin tur bottnar i statsupplösning, underutveckling och fattigdom.

D. Antalet försök till angrepp på fartyg är på uppåtgående. 2011 rapporterades 28 fartygskapningar samt 470 kidnappningar av och 15 mord på sjömän, och för närvarande hålls fler än sju fartyg kvar i väntan på lösen medan 191 sjömän hålls kidnappade i Somalia, i vissa fall under förnedrande och omänskliga förhållanden i längre perioder.

E.  De grupper som gör sig skyldiga till sjöröveri utvecklar ständigt sina strategier och metoder, och de har även utvidgat sitt verksamhetsområde genom att använda större kapade fartyg som s.k. moderfartyg.

F.  Rådet beslutade att förlänga EU:s insats mot piratdåd (insatsen Atalanta) med ytterligare två år, till december 2014, i syfte att bidra till avvärjande, förebyggande och bekämpande av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust, till skyddet av fartyg som deltar i Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och levererar livsmedelsbistånd till internflyktingar i Somalia och till skyddet av fartyg som deltar i Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) och av utsatta fartyg längs kusterna. Dessutom ska insatsen Eunavfor Atalanta bidra till att övervaka fiskeriverksamheten utanför Somalias kust.

G. Rådet aktiverade EU:s operationscentrum för GSFP-uppdragen på Afrikas horn. Operationscentrumet kommer att samordna och förbättra synergierna mellan de tre GSFPuppdragen på Afrikas horn, närmare bestämt Eunavfor Atalanta, EUTM Somalia och RMCB, dvs. den operativa planeringen inför ett civilt uppdrag som ska stärka den maritima kapaciteten i regionen.

H. Europeiska sjösäkerhetsbyrån förfogar över instrument och information som kan hjälpa Eunavfor Atalanta att förbättra säkerheten för fartyg och sjömän i området.

I.   Det europeiska fisket i regionen regleras av ett antal bilaterala och multilaterala fiskeavtal med grannländerna.

J.   Sjöröveriet har också negativ inverkan på hela regionen, där fisket har kommit att bli en farlig verksamhet inte bara för fartyg från EU som bedriver fiske i exempelvis farvattnen runt Seychellerna på grundval av ett partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Republiken Seychellerna, utan även för de lokala fiskare som vi beviljar sektorstöd och följaktligen har ett socialt ansvar för. I detta sammanhang bör man ha i åtanke att den lokala fiskenäringen inte har samma ekonomiska och mänskliga resurser som fiskefartyg från EU när det gäller att skydda sig mot sjöröveri.

K. EU har undertecknat ett samförståndsavtal med Seychellerna och Mauritius om överföring av personer som gjort sig skyldiga till sjöröveri och gripits av Eunavfor, och förhandlar för närvarande om sådana avtal med andra länder i regionen. Ett regionalt samordningscentrum för underrättelseverksamhet till stöd för lagföring av sjöröveri har inrättats i Seychellerna.

L.  FN:s generalsekreterare har fastställt sju alternativ som säkerhetsrådet bör överväga när det gäller att främja målet att åtala och fängsla personer som gjort sig skyldiga till piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust.

M. EU välkomnar de framsteg som ”Garowe-principerna” innebär i samband med genomförandet av Kampalaavtalet och färdplanen för att slutföra övergångsprocessen. Många av tidsfristerna för fullgörandet av uppgifterna i färdplanen har överskridits, vilket kan försena det fullständiga genomförandet av planen.

N. EU har ett strategiskt intresse av att bidra till stabilisering och gott styre på Afrikas horn, särskilt i Somalia.

O. EU är globalt sett Somalias största givare av utvecklingsbistånd och har hittills avsatt 215,4 miljoner euro till utvecklingsbistånd genom Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för perioden 2008–2013. Det viktigaste syftet med dessa medel är att lyfta folket ur fattigdom till en självbärande ekonomisk tillväxt och erbjuda varaktiga lösningar för stabiliteten i landet. För att kunna göra detta bör man ta itu med de grundläggande orsakerna till sjöröveri genom att finansiera projekt som rör förvaltning, utbildning och ekonomisk tillväxt samt stödja oprioriterade sektorer (hälso- och sjukvård, miljö, vatten och sanitära anläggningar). Inget av detta kan realiseras utan institutioner för förvaltning.

P.  Många somalier väljer att börja med sjöröveri för att de inte har några ekonomiska alternativ, särskilt inom fiskenäringen. Sjöröveri utgör i praktiken en ekonomisk verksamhet för många av dem som är aktiva på området, och vissa somalier fortsätter att se denna verksamhet som en lönsam och praktisk inkomstkälla. Ett effektivt tillvägagångssätt i kampen mot sjöröveri måste kombineras med en bredare och mera omfattande strategi för att lyfta Somalia och hela Afrikas horn ur fattigdomen och motverka statsupplösning i regionen. Enligt FN:s beräkningar användes 40 procent av avkastningen från Somalias sjöröveri under 2010 till att finansiera lokal sysselsättning, och dessa medel har även bidragit till bättre fördelning av tillgångarna och ökade investeringar i infrastruktur. De fattiga har det emellertid inte bättre i absoluta tal.

Q. Många medlemsstater håller för närvarande på att utarbeta sina egna bestämmelser för hur beväpnade vakter får användas ombord på handelsfartyg.

R.  EU:s insatser mot sjöröveri har hittills varit lyckosamma när det gällt att skydda de fartyg som deltar i Världslivsmedelsprogrammet, men insatserna riskerar att försvagas framöver på grund av juridiska problem och för få sjöstridsstyrkor.

1.  Europaparlamentet ger på nytt uttryck för sin djupa oro över det ökande hot som sjöröveri och väpnade rån till sjöss utgör mot internationella fartyg som transporterar bistånd till Somalia och mot EU:s fiskefartyg samt handels- och passagerarfartyg i Indiska oceanen nära Afrikas kust, särskilt i farvattnen utanför Somalias kust och Afrikas horn.

2.  Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant och medlemsstaterna att snarast överväga hur de hundratals sjömän som för närvarande hålls som gisslan ska kunna befrias, så att de kan återvända hem, och hur man samtidigt ska kunna göra slut på kapningen av de sju fartygen.

3.  Europaparlamentet välkomnar det bidrag som insatsen Eunavfor Atalanta gett sjöfartsskyddet vid Somalias kust, dels genom att skydda Världslivsmedelsprogrammets fartyg som levererar bistånd till Somalia och andra utsatta fartyg, dels genom att garantera effektiviteten i EU:s åtgärder mot sjöröveriet, eftersom sjöröveriet har haft negativa effekter på det humanitära biståndet, sjöfarten och det fiske som bedrivs av fartyg från EU samt på den lokala fiskenäringen i denna region.

4.  Europaparlamentet välkomnar varmt rådets beslut att utvidga räckvidden för insatsen Atalanta till somaliskt kustterritorium, somaliska territorialvatten och internationella farvatten, vilket kommer att göra det möjligt för Atalanta att samarbeta direkt med den federala övergångsregeringen och andra somaliska enheter och stödja deras kamp mot sjöröveriet från kustområdena.

5.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att ge EU:s särskilda representant för Afrikas horn tillräckliga styrmedel och verktyg för att kunna uppfylla sitt mandat, som innefattar deltagande i insatserna för att stabilisera regionen.

6.  Europaparlamentet beklagar att det antal fartyg som medlemsstaterna beviljat insatsen Eunavfor Atalanta har minskat sedan början av 2012 och uppmanar därför medlemsstaterna att tillhandahålla fler örlogsfartyg för att insatsen ska lyckas.

7.  Europaparlamentet välkomnar resultaten från Londonkonferensen om Somalia den 23 februari 2012, som visar att världssamfundet är fast beslutet att utrota sjöröveriet.

8.  Europaparlamentet efterlyser omedelbara och effektiva åtgärder för att åtala och straffa de personer som misstänks för sjöröveri samt uppmanar eftertryckligen tredjeländer och de medlemsstater som ännu inte har inlemmat alla bestämmelser i FN:s havsrättskonvention och FN:s konvention om bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet med sin nationella lagstiftning att göra detta för att bekämpa sjörövarnas straffrihet. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att arbeta med frågan om en eventuell specialdomstol mot sjöröveri.

9.  Europaparlamentet stöder FN:s generalsekreterares rekommendationer till säkerhetsrådet att underlätta gripande och lagföring av misstänkta sjörövare, i synnerhet möjligheterna att inrätta särskilda nationella kammare, eventuellt med internationella inslag, en regional domstol eller en internationell tribunal och motsvarande fängelsestraff, med beaktande av arbetet inom kontaktgruppen mot piratverksamhet utanför Somalias kust, nuvarande praxis vid etablering av internationella och blandade domstolar samt den tid och de resurser som krävs för att uppnå avsevärda resultat och upprätthålla dessa.

10. Samtidigt betonar Europaparlamentet behovet av att säkerställa rättvisa och effektiva rättegångar vid lokala domstolar samt humana och trygga fängelsevistelser på regionala centrum.

11. Europaparlamentet noterar det samförstånd som uppnåddes den 14 juli 2011 vid det nionde plenarsammanträdet inom kontaktgruppen mot sjöröveri utanför Somalias kust om att inrätta en formell arbetsgrupp 5 mot olagliga penningflöden med koppling till sjöröveriet utanför Somalias kust. I detta avseende uppmanar parlamentet eftertryckligen medlemsstaterna att i samarbete med Europol och Interpol utreda och spåra penningflöden samt beslagta de medel som betalats som lösen till sjörövarna, eftersom det finns tecken på att pengarna möjligen slussas in på bankkonton i hela världen, bland annat i Europa. Parlamentet vill också att medlemsstaterna, Europol och Interpol tillsammans identifierar och eliminerar de nätverk för organiserad brottslighet som drar nytta av denna verksamhet.

12. Europaparlamentet uppmuntrar Eunavfor, Nato och den internationella antipiratstyrkan CMF (Combined Maritime Forces) att effektivt ta itu med det ökade bruket av kapade handelsfartyg som ”moderfartyg”, eftersom denna utveckling innebär en klar utökning av sjörövarnas operativa kapacitet som gör det möjligt för dem att gå till angrepp på ett mer kraftfullt, beslutsamt och flexibelt sätt i hela nordvästra Indiska oceanen.

13. Europaparlamentet understryker samtidigt behovet av att man förbättrar den strategiska samordningen i regionen Afrikas horn i stort mellan Eunavfor Atalanta, EUTM Somalia och andra GSFP-åtgärder, särskilt rådets regionala maritima kapacitetsuppbyggnadsuppdrag (RMCB) så snart som det har inletts. Parlamentet välkomnar i detta avseende rådets beslut av den 23 mars 2012 att aktivera EU:s operationscentrum för GSFP-uppdragen på Afrikas horn och vill att befälet för Eunavfor Atalanta och EUTM Somalia ska slås ihop inom ramen för operationscentrumet.

14. Europaparlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden/den höga representanten att efterlysa mera samordning och samarbete mellan samtliga internationella aktörer i Somalia och regionen Afrikas horn i stort, nämligen EU, Nato, Förenta staterna, FN och relevanta länder, för att ta fram en genuin och meningsfull vittomfattande strategi i kampen mot sjöröveri och framför allt dess grundläggande orsaker och konsekvenser på många olika nivåer. I detta sammanhang välkomnar parlamentet varmt resultaten från Londonkonferensen om Somalia den 23 februari 2012.

15. Europaparlamentet betonar att Europeiska sjösäkerhetsbyrån bör fortsätta samarbetet med Eunavfor Atalanta genom att i förekommande fall och efter flaggstatens samtycke tillhandahålla insatsen detaljerade LRIT-uppgifter och satellitbilder över EU-flaggade fartyg som genomkorsar området. Enligt parlamentet bör medlemsstaterna därför beordras att tillåta att byrån tillhandahåller insatsen Eunavfor dessa uppgifter.

16. Europaparlamentet uppmuntrar rederierna att ansluta sig till och fullt ut tillämpa s.k. bästa förvaltningspraxis mot piratdåd baserade i Somalia (BMP-4), som ger alla involverade parter tillräckligt med information om hur man kan hjälpa fartyg att undvika, avvärja eller fördröja piratdåd utanför Somalias kust. Parlamentet upprepar sin uppmaning till alla fartyg i området att registrera sig hos de relevanta samordningsenheterna för sjöfartsskydd och följa Eunavfor Atalantas rekommendationer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla deras fartyg är registrerade.

17. Europaparlamentet välkomnar rådets (utrikes frågor) beslut av den 12 december 2011 om förberedelserna inför RMCB:s regionala utbildningsuppdrag, som syftar till att stärka den maritima kapaciteten samt utbildningen av kustbevakning och domare i åtta länder på Afrikas horn och i västra Indiska oceanen. Parlamentet uppmanar således rådet och Europeiska utrikestjänsten att göra allt för att RMCB ska inledas i denna region nästa sommar.

18. Europaparlamentet ger sitt starka stöd till Kampalaprocessen för fred och försoning. Parlamentet efterlyser ett omfattande tillvägagångssätt i fråga om situationen i Somalia som innebär att man kopplar samman säkerhet med utveckling, rättsstatsprincipen samt respekten för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

19. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att tillhandahålla ytterligare 50 miljoner euro som finansiellt stöd från EU till Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom), och uppmanar medlemsstaterna och världssamfundet att bidra till att främja freden, den ekonomiska och sociala utvecklingen samt etableringen av en stabil demokratisk regim i Somalia som på lång sikt skulle främja säkerheten och kampen mot sjöröveri. Parlamentet välkomnar att en särskild EU-representant har utsetts för Afrikas horn.

20. Europaparlamentet är fortfarande oroat över den allt värre humanitära situationen på Afrikas horn och uppmanar världssamfundet och i synnerhet EU att utöka sitt humanitära stöd till personer i nöd för att tillgodose de tilltagande humanitära behoven och förhindra att situationen förvärras ytterligare.

21. Europaparlamentet upprepar att sjöröveriet utanför Somalias kust är en följd av att lag och ordning inte upprätthålls i landet. Därför anser parlamentet att världssamfundet bör tillhandahålla det tekniska och finansiella stöd som krävs för att hjälpa Somalias federala övergångsregering att utveckla en kapacitet som har kontroll över landets territorialvatten och exklusiva ekonomiska zon.

22. Europaparlamentet upprepar att en eventuell strategi mot sjöröveriet bör ta hänsyn till att en stor del av Somalias befolkning drar nytta av piratdåden, och att alla effektiva stimulansåtgärder för att styra befolkningen bort från sjöröveriet måste vara inriktade på att sysselsätta unga.

23. Europaparlamentet välkomnar EU:s Marsic-projekt inom ramen för stabilitetsinstrumentets program för känsliga sjöfartsleder, som syftar till att förbättra sjöfartsskyddet samt sjösäkerheten i västra Indiska oceanen och Adenbukten genom informationsutbyte och kapacitetsuppbyggnad som fokuserar på samarbete mellan länderna i denna region, och som förväntas förlängas efter 2013.

24. Europaparlamentet uppmuntrar de initiativ mot sjöröveriet som tas av länderna i östra och södra Afrika samt regionerna vid Indiska oceanen, t.ex. det nya programmet för sjöfartsskydd och säkerhet (Mase-projektet), som mottog ett startbidrag på 2 miljoner euro från EU.

25. Europaparlamentet förespråkar mer formell samordning av den omfattande strategin mot sjöröveri mellan de olika parter som är involverade i EU. Parlamentet uppmuntrar inrättande av en formell arbetsgrupp – möjligen inom ramen för Europeiska utrikestjänsten – som är sammansatt av alla involverade myndigheter. Parlamentet föreslår att tanken om en EU-arbetsgrupp främjas inom FN:s säkerhetsråd med avsikten att inrätta en internationell arbetsgrupp som verkar i nära samarbete med IMO.

26. Europaparlamentet betonar att privata beväpnade vakter ombord är en åtgärd som inte kan ersätta den övergripande lösning som det mångfasetterade sjöröverihotet kräver. Parlamentet noterar att vissa medlemsstater har infört den lagstiftning som behövs. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att när så är möjligt vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder ombord, och uppmanar kommissionen och rådet att arbeta för att utforma en EU-strategi för auktoriserad beväpnad personal ombord, i syfte att garantera att IMO:s initiativ i detta avseende genomförs korrekt.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Afrikanska unionens, FN:s och den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten Igad:s generalsekreterare, ordföranden för den federala övergångsregeringen i Somalia och Panafrikanska parlamentet.