Postup : 2011/2962(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0226/2012

Předložené texty :

B7-0226/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0203

NÁVRH USNESENÍ
PDF 147kWORD 101k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0223/2012
2. 5. 2012
PE486.800v01-00
 
B7-0226/2012

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o námořním pirátství (2011/2962(RSP))


Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Dominique Vlasto za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o námořním pirátství (2011/2962(RSP))  
B7‑0226/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2008 o integrované námořní politice pro Evropskou unii,

–   s ohledem na svá usnesení o námořním pirátství, zejména na usnesení ze dne 23. října 2008 o pirátství na moři a usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o politickém řešení problému pirátství u somálského pobřeží,

–   s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu (UNCLOS) ze dne 10. prosince 1982,

–   s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby z roku 1988,

–   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se situace v Somálsku, a to č. 1814(2008) ze dne 15. května 2008, č. 1816(2008) ze dne 2. června 2008, č. 1851(2008) ze dne16. prosince 2008, č. 1897(2009) ze dne 30. listopadu 2009, č. 1950(2010) ze dne 23. listopadu 2010, č. 1976(2011) ze dne 11. dubna 2011, č. 2015(2011) ze dne 24. října 2011, č. 2020(2011) ze dne 22. listopadu 2011 a č. 2036(2012) ze dne 22. února 2012,

–   s ohledem na společnou akci Rady 2008/749/SZBP ze dne 19. září 2008 o vojenské koordinační akci Evropské unie na podporu rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1816(2008) (EU NAVCO),

–   s ohledem na společnou akci Rady 2008/851/SZBP ze dne 10. listopadu 2008 a na rozhodnutí Rady 2010/766/SZBP o vojenské operaci nazvané ATALANTA, jejímž cílem je přispívat k ochraně plavidel, která v rámci Světového potravinového programu dopravují potravinovou pomoc vysídleným osobám v Somálsku, k ochraně námořní přepravy uskutečňované v rámci mise Africké unie v Somálsku (AMISOM) a k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska, ale i k ochraně nechráněné námořní přepravy u somálského pobřeží na základě posouzení jednotlivých případů; kromě toho by operace EU NAVFOR ATALANTA měla dále přispívat k monitorování rybolovných činností u pobřeží Somálska,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2012 o prodloužení mandátu EU NAVFOR ATALANTA do prosince 2014 a o rozšíření oblasti působnosti operací,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/96/SZBP ze dne 15. února 2010 a na rozhodnutí Rady 2010/197/SZBP ze dne 31. března 2010 o vojenské misi Evropské unie EUTM Somalia, která má přispět k výcviku somálských bezpečnostních sil,

–   s ohledem na koncepci řešení krize, kterou přijala Rada pro zahraniční věci dne 16. prosince 2011 pro misi Rady na budování regionálních námořních kapacit (RMCB), která je civilní misí v rámci SBOP se zapojením vojenských odborníků,

–   s ohledem na strategický rámec pro oblast Afrického rohu, který přijala Rada dne 14. listopadu 2011 a jímž se má řídit zapojení EU v regionu,

–   s ohledem na dohodu o rozdělení pravomocí podepsanou dne 9. června 2008 v Džibuti, jejímž cílem bylo iniciovat národní usmíření na širokém základě a vytvořit silné a všem otevřené politické spojenectví schopné zabezpečit mír a usmíření v zemi a znovu vytvořit ústřední státní orgány,

–   s ohledem na závěry konference o Somálsku konané v Londýně dne 23. února 2012,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že námořní doprava je v celé historii Evropy jedním z hlavních odrazových můstků hospodářského růstu a prosperity a že se přes 80 % světového obchodu uskutečňuje po moři; a vzhledem k tomu, že EU má proto opravdový zájem na tom, aby přispívala k mezinárodní námořní bezpečnosti;

B.  vzhledem k tomu, že pirátství by mělo být považováno za mezinárodní trestnou činnost; vzhledem k tomu, že na námořní pirátství je nutno reagovat koordinovaně v souladu s právním rámcem, který poskytuje úmluva UNCLOS; vzhledem k tomu, že podle článku 100 této úmluvy mají všechny státy povinnost spolupracovat na potlačování pirátství;

C. vzhledem k tomu, že se ve věci pirátství na volném moři stále nedospělo k řešení, a i když se počet úspěšných přepadení během loňského roku výrazně snížil díky činnosti probíhající v rámci operace ATALANTA a využívání vojenských i soukromých jednotek chránících plavidla, pirátství se dále rychlým tempem rozmáhá v Indickém oceánu, zejména u pobřeží Somálska a v oblasti Afrického rohu, ale také v některých dalších oblastech, včetně jihovýchodní Asie a západní Afriky, a stává se tak stále vážnější hrozbou pro lidské životy či bezpečnost námořníků a jiných osob, ale i pro rozvoj a stabilitu regionu, mořské životní prostředí, světový obchod, všechny formy námořní dopravy a přepravy, včetně rybářských plavidel, a pro dodávky humanitární pomoci;

D. vzhledem k tomu, že nebezpečnými námořními oblastmi každoročně proplouvá 10 000 evropských lodí, a pirátství proto kromě hrozby pro lidské životy a bezpečnost představuje také hospodářský problém, neboť ohrožuje námořní trasy mezinárodního obchodu a závažným způsobem negativně ovlivňuje mezinárodní obchod;

E.  vzhledem k tomu, že se počet pokusů o napadení plavidel zvyšuje: v roce 2011 bylo hlášeno, že došlo k 28 případům únosů lodí, 470 námořníků bylo uneseno a 15 námořníků bylo zavražděno, a v současnosti je v Somálsku zadržováno 7 lodí pro výkupné a asi 191 námořníků je drženo jako rukojmí, a to někdy za děsivých a nelidských podmínek po stále delší dobu;

F.  vzhledem k tomu, že piráti stále mění svou taktiku a metody a rozšířili svůj operační rádius tím, že používají větší unesená plavidla jako tzv. „mateřské lodě“;

G. vzhledem k tomu, že pokračující politická nestabilita v Somálsku je jednou z příčin problému pirátství a přispívá k jeho šíření, a vzhledem k tomu, že pirátství někteří Somálci i nadále považují za výnosný a realizovatelný zdroj příjmu;

H. vzhledem k tomu, že boj s pirátstvím nelze vyhrát pouze pomocí vojenské síly, ale že vítězství závisí zejména na úspěšném podporování míru, rozvoje a budování státu v Somálsku;

I.   vzhledem k tomu, že Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) má k dispozici nástroje a údaje, které mohou při námořní operaci EU NAVFOR ATALANTA přispět ke zvýšení bezpečnosti lodí a námořníků v této oblasti;

J.   vzhledem k tomu, že problém pirátství má negativní dopad také na celou oblast, v níž je rybolovná činnost upravována řadou dvoustranných a vícestranných dohod o rybolovu, přičemž se tato činnost stala nebezpečnou nejenom pro plavidla EU provozující rybolov např. v seychelských výsostných vodách na základě dohody o partnerství v oblasti rybolovu mezi EU a Seychelskou republikou, ale také pro místní rybáře, jimž zabezpečujeme odvětvovou podporu, a tím na sebe bereme sociální odpovědnost;

K. vzhledem k tomu, že EU je v Somálsku největším dárcem a že se doposud zavázala poskytnout rozvojovou pomoc ve výši 215,4 milionu EUR prostřednictvím Evropského rozvojového fondu na období 2008–2013; vzhledem k tomu, že hlavním cílem tohoto finančního příspěvku je pomoci tamějším obyvatelům z chudoby a k dosažení soběstačného hospodářského růstu a poskytnout trvalé řešení pro stabilitu v zemi tím, že se budou řešit hlavní příčiny pirátství, tedy financováním projektů, jejichž cílem je zlepšit správu věcí veřejných a právní stát, vzdělávání a hospodářský růst, a podporou jiných než klíčových odvětví (zdravotnictví, životní prostředí, vodní hospodářství a hygiena); vzhledem k tomu, že v rámci Evropského rozvojového fondu bylo na období 2011–2015 vyčleněno dalších 175 milionů EUR, aby se EU mohla více angažovat a aby mohla podpořit nové projekty ve výše zmíněných oblastech;

L.  vzhledem k tomu, že díky úsilí, které EU vynakládá v rámci boje proti pirátství, se sice daří chránit plavidla Světového potravinového programu a mise AMISOM, vyžaduje to však trvalý závazek k zajištění přiměřeného počtu sil a existuje zde riziko, že v budoucnu bude toto úsilí ohroženo kvůli chybějícím námořním silám;

M. vzhledem k tomu, že mnoho členských států v současnosti vypracovává svá vlastní pravidla pro rozmisťování ozbrojených hlídek na obchodních lodích;

1.  znovu opakuje své vážné znepokojení nad stále větší hrozbou, kterou pro bezpečnost námořníků a dalších osob a pro stabilitu v regionu představují pirátství a ozbrojené loupeže páchané na moři a zaměřené proti plavidlům zajišťujícím humanitární pomoc v rámci Světového potravinového programu a mise AMISOM, ale i proti mezinárodním rybářským, obchodním a osobním lodím a lodím EU v Indickém oceánu, zejména u pobřeží Somálska a v oblasti Afrického rohu;

2.  vyzývá vysokou představitelku a členské státy, aby urychleně zvážily možnosti osvobození 191 námořníků držených v současnosti jako rukojmí, jež by ukončilo jejich dlouhé a otřesné držení v zajetí a umožnilo těmto námořníkům vrátit se domů, a současně možnosti ukončení zadržování 7 unesených plavidel;

3.  vítá skutečnost, že poskytováním ochrany plavidlům přepravujícím pomoc v rámci Světového potravinového programu a dalším nechráněným plavidlům a odvracením, prevencí a potlačováním pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska přispěla operace EUNAVFOR ATALANTA k námořní bezpečnosti u somálského pobřeží;

4.  vítá rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2012 o prodloužení mandátu EU NAVFOR ATALANTA do prosince 2014 a o rozšíření oblasti působnosti operací a žádá, aby byla činnost všech mezinárodních sil neustále koordinována;

5.  vítá rozhodnutí Rady pro zahraniční věci ze dne 12. prosince 2011 o zahájení programu budování mezinárodních námořních kapacit „EUCAP Nestor“ a soudních kapacit, o výcviku pobřežních policejních sil a vzdělávání soudců v osmi zemích Afrického rohu a západní části Indického oceánu;

6.  vítá londýnskou konferenci o Somálsku konanou dne 23. února 2012 v Lancaster House a výsledné komuniké z této konference, v němž je mimo jiné zmíněno i odhodlání mezinárodního společenství vymýtit pirátství, úsilí vynakládané na boj proti pirátství ze strany partnerů v oblasti průmyslu a ujištění o tom, že v případě pirátství nebude platit žádná beztrestnost; dále vítá výzvu k většímu rozvoji soudních kapacit, aby bylo možné soudně stíhat a zadržovat osoby zodpovědné za pirátství v Somálsku i v širším regionu;

7.  zdůrazňuje, že pokračování beztrestnosti pirátů vede k omezení odstrašujících účinků; vyjadřuje politování nad tím, že navzdory dohodám o předávání osob, které EU uzavřela se třetími zeměmi (Keňou, Seychelskou republikou, Mauriciem), a navzdory dvoustranným dohodám o navracení osob odsouzených za pirátství uzavřeným mezi Seychelskou republikou a regiony Puntland a Somaliland a mezinárodnímu právnímu rámci nejsou stále mnozí piráti a další zločinci zadržováni, nebo dojde-li k jejich zadržení, jsou často propuštěni na základě nedostatečně podložených právních důkazů nebo v důsledku chybějící politické vůle k jejich stíhání, přičemž i trestní právo některých členských států EU neposkytuje dostatečná ochranná opatření proti pirátství na volném moři;

8.  v této souvislosti vyzývá k okamžitému přijetí účinných opatření, na jejichž základě budou stíhány a trestány osoby podezřelé z pirátství, a naléhavě žádá třetí země a členské státy EU, které tak dosud neučinily, aby do svého vnitrostátního práva provedly veškerá ustanovení obsažená v Úmluvě OSN o mořském právu a v Úmluvě o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby s cílem odstranit problém beztrestnosti pirátů, a vyzývá Radu a Komisi, aby pokračovaly v posuzování možností týkajících se soudního řízení v zemích tohoto regionu a usilovaly o to, aby byl v Somálsku a dalších zemích tohoto regionu vytvořen soud se zaměřením na případy pirátství, který bude udržitelným řešením pro soudní řízení s piráty v Somálsku;

9.  naléhavě žádá členské státy, aby se ve spolupráci s Europolem a Interpolem vedly vyšetřování s cílem vysledovat peněžní toky a zabavovat peněžní prostředky vyplacené pirátům jako výkupné, neboť existují náznaky, že by tyto prostředky mohly putovat na bankovní účty po celém světě, včetně bank v Evropě, a aby odhalovaly a rozbíjely sítě organizované trestné činnosti, které z této činnosti čerpají svůj zisk; vybízí Radu, aby usnadnila další spolupráci mezi operací EU NAVFOR, Europolem a Interpolem;

10. vyjadřuje politování nad skutečností, že počet plavidel, které členské státy daly k dispozici v rámci operace EU NAVFOR ATALANTA, se na počátku roku 2012 snížil z 8 na pouhé 2–3; vyzývá proto členské státy, aby v zájmu úspěšného provedení operace ATALANTA poskytly více námořních prostředků;

11. vyzývá EU NAVFOR, NATO a Koaliční námořní síly (CMF), aby usilovaly o účinné řešení problému, který spočívá ve zvýšeném využívání obchodních lodí obsazených piráty jako „mateřských lodí“, v důsledku čehož dochází k výraznému zvýšení operační kapacity pirátů, kteří tak mohou zahajovat své útoky s větší úderností, odhodláním a flexibilitou v celém Indickém oceánu;

12. současně upozorňuje na skutečnost, že je třeba posílit strategickou koordinaci mezi operací EU NAVFOR ATALANTA, misí EUTM Somalia a dalšími akcemi v rámci SBOP prováděnými v širším regionu Afrického rohu; v této souvislosti vítá rozhodnutí Rady ze dne 23. března 2012 o zahájení provozu operačního střediska EU na podporu misí SBOP v oblasti Afrického rohu; vyzývá proto k přezkumu stávajících ujednání o velení v rámci operací EU NAVFOR ATALANTA a EUTM Somalia;

13. vyzývá k dalšímu prohlubování koordinace v rámci mechanismu SHADE, která by měla probíhat mezi EU, NATO, třemi hlavními protipirátskými námořními misemi v regionu (EU NAVFOR, CTF-150/151 a TF-508 v rámci operace NATO nazvané Ocean Shield) a dalšími různými mezinárodními námořními silami s cílem zamezit zbytečné duplicitě, neboť obě organizace, EU i NATO, působí na základě své rozhodovací autonomie v téže oblasti, mají tytéž zájmy a z velké části zahrnují tytéž evropské státy;

14. zdůrazňuje, že Evropská agentura pro námořní bezpečnost by měla případně pokračovat ve spolupráci s EU NAVFOR ATALANTA a poskytovat jí se souhlasem státu vlajky podrobné údaje týkající se identifikace a sledování lodí na velké vzdálenosti (LRIT) a satelitní snímky plavidel plujících pod vlajkou EU v této oblasti; z tohoto důvodu vybízí členské státy, aby daly agentuře svolení k poskytnutí těchto údajů a informací pro potřeby operace EU NAVFOR;

15. ocenil by jakékoli úsilí o spolupráci s EU a jejími členskými sáty, jež by bylo v rámci mezinárodního práva vynaloženo ze strany pobřežních států za účelem boje proti pirátství a ochrany osob, zboží a obchodu před pirátskými útoky;

16. domnívá se, že šíření pirátství by mělo vést k povinnému výcviku námořníků, kteří jsou vystavováni nebezpečí souvisejícímu s pirátstvím, s cílem posílit jejich sebeobranu; zdůrazňuje, že mezitím je třeba, aby společnosti námořní dopravy dodržovaly a plně uplatňovaly osvědčené postupy řízení pro ochranu před pirátstvím u pobřeží Somálska, které všem zúčastněným stranám poskytují dostatečné množství informací o tom, jak by lodě mohly napadení piráty u pobřeží Somálska předejít, jak jim zabránit či jak je odvrátit; znovu opakuje svou výzvu všem plavidlům operujícím v této oblasti, aby se zaregistrovaly u příslušných orgánů pro koordinaci námořní bezpečnosti a aby se řídily doporučeními vydanými v rámci EU NAVFOR ATALANTA; vyzývá členské státy, aby zajistily registraci všech svých plavidel;

17. naléhavě žádá Radu a Komisi, aby na základě několika žádostí prozatímní federální vlády Somálska o poskytnutí mezinárodní pomoci, jejímž cílem by byla ochrana plavidel přepravujících humanitární pomoc a zamezení pirátství u somálského pobřeží, pokračovaly společně s OSN a Africkou unií ve spolupráci s touto somálskou vládou a v její podpoře v boji proti pirátství, milici aš-Šabáb a pachatelům, kteří musí být postaveni před soud, a aby Somálsku a celému regionu pomohly posílit jejich kapacity;

18. uznává, že výcvik je pouze jednou ze součástí budování námořní kapacity, a proto vyzývá členské státy, aby misi či regionu poskytly také materiální pomoc, zejména s ohledem na námořní hlídková plavidla;

19. důrazně podporuje džibutský proces pro mír a usmíření; vyzývá ke komplexnímu přístupu k situaci v Somálsku, který spojí bezpečnost s rozvojem, právním státem a dodržováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva;

20. vítá rozhodnutí Komise týkající se návrhu další finanční podpory ve výši 100 milionů EUR, která by měla být poskytnuta v rámci afrického mírového projektu misi AMISOM, a vyzývá členské státy a mezinárodní společenství, aby pomáhaly prosazovat mír, hospodářský rozvoj a budování stabilního demokratického režimu v Somálsku, což by v dlouhodobém měřítku pomohlo zajistit bezpečnost a usnadnilo boj proti pirátství; vítá jmenování zvláštního zástupce EU pro oblast Afrického rohu;

21. je znepokojen v souvislosti se stále se zhoršující situací v oblasti Afrického rohu, pokud jde o lidská práva, a žádá mezinárodní společenství a zejména EU, aby poskytla větší humanitární pomoc lidem v nouzi, a vyřešila tak rostoucí potřeby v humanitární oblasti a zabránila jakémukoli dalšímu zhoršování situace;

22. vítá projekt EU Marsic, který vznikl v rámci programu pro důležité námořní trasy nástroje stability s cílem zvýšit námořní bezpečnost v západní části Indického oceánu a Adenského zálivu prostřednictvím sdílení informací a budování kapacit, přičemž zdůrazňuje spolupráci mezi zeměmi v tomto regionu a očekává prodloužení projektu na období po roce 2013;

23. podporuje protipirátské iniciativy přijaté zemích oblasti východní a jižní Afriky a Indického oceánu, jako je nový protipirátský projekt MASE (námořní a bezpečnostní program), který obdržel počáteční finanční podporu EU ve výši 2 milionů EUR; vítá skutečnost, že projekty financované Komisí a mise v rámci SBOP týkající se budování regionálních námořních kapacit se budou navzájem doplňovat;

24. znovu opakuje, že pirátství u somálských břehů je důsledkem absence zákona a pořádku v zemi a že mezinárodní společenství by proto mělo poskytnout nezbytnou technickou a finanční pomoc na podporu prozatímní federální vlády při rozvoji kapacit za účelem vykonávání kontroly nad jejími teritoriálními vodami a – při dodržování mezinárodního práva – ve své výlučné hospodářské oblasti;

25. vítá práci, již odvedla kontaktní skupina OSN pro pirátství u somálských břehů, která představuje nevídané fórum pro zlepšení úrovně a kvality mezinárodní spolupráce v této oblasti mezi státy a všemi hlavními dotčenými mezinárodními organizacemi; vybízí EU, aby se ujala role koordinátora v rámci tohoto fóra, zejména pokud jde o oblast budování (regionálních) námořních kapacit;

26. vítá úzkou koordinaci s Mezinárodní námořní organizací (IMO) v oblasti budování námořních kapacit i úsilí vynakládané s cílem uzavřít mezi EU a IMO partnerství pro boj proti pirátství v širším regionu Afrického rohu;

27. zdůrazňuje, že se rozšiřuje využívání soukromých ozbrojených hlídek na plavidlech a že žádná loď v přítomnosti autorizovaného ozbrojeného personálu na palubě nebyla dosud zdárně piráty obsazena, ačkoli se jedná o opatření, jež nemůže potřebné komplexní řešení mnohostranné hrozby pirátství nahradit; bere na vědomí, že některé členské státy zavedly příslušné právní předpisy; v této souvislosti vyzývá členské státy, aby pokud možno přijaly nezbytná bezpečnostní opatření na palubě lodí, a zároveň vyzývá Komisi a Radu, aby usilovaly o utváření přístupu EU týkajícího se přítomnosti autorizovaného ozbrojeného personálu na palubě lodí s cílem zajistit řádné uplatňování pokynů IMO v tomto ohledu; připomíná, že na základě osvědčených postupů řízení IMO (BMP4) se při zvažování nasazení ozbrojených hlídek s výhradou analýzy rizik, pečlivého plánování a dohod doporučuje využití vojenských jednotek chránících plavidla, jež jsou určeny k ochraně nechráněné námořní přepravy;

28. připomíná, že v souladu s mezinárodním právem se na volném moři ve všech případech, včetně kroků podniknutých při potírání pirátství, použije vnitrostátní jurisdikce státu vlajky, pokud jde o dotčená plavidla i vojenský personál na nich zaměstnaný; kromě toho může zadržení osob nebo plavidel, a to i v případě vyšetřování, nařídit výhradně orgán státu vlajky;

29. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, členským státům, generálním tajemníkům Africké unie, OSN a Mezivládnímu úřadu pro rozvoj (IGAD), prezidentovi prozatímní federální vlády Somálska a Panafrickému parlamentu.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí