Forslag til beslutning - B7-0226/2012Forslag til beslutning
B7-0226/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om piratvirksomhed til søs

2.5.2012 - (2011/2962(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Dominique Vlasto for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0223/2012

Procedure : 2011/2962(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0226/2012
Indgivne tekster :
B7-0226/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0226/2012

Europa-Parlamentets beslutning om piratvirksomhed til søs

(2011/2962(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om en integreret EU-havpolitik,

–   der henviser til sine beslutninger om piratvirksomhed til søs, navnlig beslutning af 23. oktober 2008 om sørøveri og beslutning af 26. november 2009 om en politisk løsning på problemet med piratvirksomhed ud for Somalias kyst,

–   der henviser til FN's havretskonvention (UNCLOS) af 10. december 1982,

–   der henviser til FN's konvention fra 1988 til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden,

–   der henviser til FN's Sikkerhedsråd resolutioner 1814(2008) af 15. maj 2008, 1816(2008) af 2. juni 2008, samt 1851(2008) af 16. december 2008, 1897(2009) af 30. november 2009, 1950(2010) af 23. november 2010, 1976(2011) af 11. april 2011, 2015(2011) af 24. oktober 2011, 2020(2011) af 22. november 2011 og 2036(2012) af 22. februar 2012 om situationen i Somalia,

–   der henviser til Rådets fælles aktion 2008/749/FUSP af 19. september 2008 vedrørende Den Europæiske Unions militære koordineringsaktion til støtte for FN’s Sikkerhedsråds resolution 1816 (2008) (EU NAVCO),

–   der henviser til Rådets fælles aktion 2008/851/FUSP af 10. november og Rådet s afgørelse 2010/766/FUSP om EU's militæroperation Atalanta, der bidrager til beskyttelsen af fartøjer fra Verdensfødevareprogrammet (WFP), der leverer fødevarehjælp til fordrevne personer i Somalia; beskyttelse af Den Afrikanske Unions mission i Somalias (AMISOM) fartøjer; afskrækkelse, forebyggelse og bekæmpelse af piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster; samt beskyttelse af sårbare fartøjer ud for Somalias kyster efter konkret og individuel vurdering; endvidere bidrager EU-NAVFOR Atalanta til overvågningen af fiskeri ud for Somalias kyst,

–   der henviser til Rådets afgørelse af 23. marts 2012 om at forlænge EU-NAVFOR Atalantas mandat til december 2014 og til at udvide styrkens operationsområde.

–   der henviser til Rådets afgørelse 2010/96/FUSP af 15. februar 2010 og Rådets afgørelse 2010/197/FUSP af 31. marts 2010 om Den Europæiske Unions militærmission, der bidrager til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker (EUTM Somalia),

–   der henviser til det krisestyringskoncept, der blev godkendt af Rådet (udenrigsanliggender) den 16. december 2011, for missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning, nemlig en civil FSFP-mission med militær ekspertise, der er under forberedelse,

–   der henviser til strategirammen for Afrikas Horn vedtaget af Rådet den 14. november 2011, der skal udstikke retningslinjer for EU's indsats i regionen,

–   der henviser til, at der blev indgået en magtdelingsaftale i Djibouti den 9. juni 2008 med det formål at indlede en omfattende national forsoning og skabe en stærk og bredtfavnende politisk alliance, som vil være i stand til at sikre freden, forsone landet og genskabe en central statsmagt,

–   der henviser til konklusionerne fra Londonkonferencen om Somalia den 23. februar 2012,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at søtransport har været en af de vigtigste trædesten til økonomisk vækst og velstand i Europa i hele regionens historie, og at over 80 % af verdenshandelen foregår ad søvejen; der henviser til, at EU derfor har en ægte interesse i at bidrage til den internationale maritime sikkerhed;

B.  der henviser til, at piratvirksomhed skal betragtes som en international forbrydelse; der henviser til, at piratvirksomhed til søs kræver en koordineret indsats under de overordnede juridiske rammer under UNCLOS; der henviser til, at det af artikel 100 i konventionen fremgår, at alle stater har pligt til at samarbejde om bekæmpelsen af piratvirksomhed;

C. der henviser til, at problemet med piratvirksomhed på åbent hav stadig ikke løst, selvom antallet af vellykkede angreb er faldet markant i forhold til sidste år, hvilket hovedsageligt skyldes Atalantas aktiviteter og anvendelsen af militære og private udstationerede styrker til beskyttelse af fartøjer, men at fænomenet fortsat spreder sig hurtigt i Det Indiske Ocean, især ud for Somalia og Afrikas Horn, men også i andre områder, herunder Sydøstasien og Vestafrika, og er således i færd med at blive en voksende trussel mod både menneskers liv og mod sikkerheden for søfarende og andre personer, samt mod den regionale udvikling og stabilitet, havmiljø, verdenshandelen, alle former for søtransport og shipping, herunder fiskerfartøjer samt forsendelse af humanitær bistand;

D. der henviser til, at der hvert år sejler 10 000 europæiske skibe igennem farlige maritime områder, og at piratvirksomhed derfor, udover fra menneskelivs- og sikkerhedsaspektet, også udgør et økonomisk problem, da det truer de internationale kommercielle maritime linjer og har en betydelig negativ indvirkning på den internationale handel;

E.  der henviser til, at antallet af forsøg på angreb på skibe er stigende, og at der i 2011 blev rapporteret om 28 kapringer, 470 kidnapninger af søfolk, 15 mord, og i øjeblikket tilbageholdes mere end 7 skibe med henblik på løsepenge, og omkring 191 søfolk er holdt som gidsler i Somalia, undertiden under forfærdelige og umenneskelige forhold og i stadig længere perioder;

F.  der henviser til, at pirater konstant tilpasser deres taktik og metoder, og at de har udvidet den operationelle radius ved at anvende større kaprede skibe, de såkaldte moderskibe;

G. der henviser til, at den aktuelle politiske ustabilitet i Somalia er en af årsagerne til problemet med piratvirksomhed, at det bidrager til problemet og at piratvirksomhed fortsat af visse somaliere betragtes som en rentabel og levedygtig indtægtskilde;

H. der henviser til, at kampen mod piratvirksomhed ikke kan vindes ved udelukkende at anvende militære midler, men hovedsagelig afhænger af, om det lykkes af fremme fred, udvikling og statsopbygning i Somalia;

I.   der henviser til, at EMSA råder over instrumenter og data, som kan hjælpe EU-NAVFOR Atalanta til at forbedre sikkerheden for skibe og søfolk i området;

J.   der henviser til, at problemet med piratvirksomhed har negative konsekvenser for hele regionen, hvor fiskeri er reguleret af en række bilaterale og multilaterale fiskeriaftaler; der henviser til, at disse aktiviteter er blevet en farlig virksomhed, og ikke kun for EU-fartøjer, som fisker f.eks. i Seychellernes farvande på grundlag af en fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Republikken Seychellerne, men også for de lokale fiskere, som vi yder sektorstøtte til og dermed har et socialt ansvar over for;

K. der henviser til, at EU er den største bistandsyder til Somalia med forpligtelser på indtil videre 215,4 mio. EUR i udviklingsbistand via Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) for perioden 2008 til 2013; det henviser til, at hovedfokus for denne finansiering er lagt på at hjælpe befolkningen ud af fattigdom og til at opnå en selvbærende økonomisk vækst og tilvejebringe varige løsninger for stabilitet i landet ved at tage fat om de grundlæggende årsager til piratvirksomhed og finansiere projekter til forbedring af regeringsførelse og retsstaten, uddannelse, økonomisk vækst og støtte til ikkefokussektorer (sundhed, miljø, vand og sanitet); der henviser til, at der er bevilget yderligere 175 mio. EUR for perioden 2011-2015 under EUF for at give EU mulighed for at styrke sit engagement og støtte nye aktiviteter på ovennævnte områder;

L.  der henviser til, at mens EU 's indsats for at bekæmpe piratvirksomhed har formået at beskytte leverancer fra Verdensfødevareprogrammet (WFP) og Den Afrikanske Unions mission i Somalia (AMISOM), så er der behov for et vedvarende engagement for at sikre passende et styrkeniveau, og de risikerer i fremtiden at blive undergravet af manglen på flådestyrker;

M. der henviser til, at mange medlemsstater er ved at udvikle deres egne regler om indsættelse af bevæbnede vagter om bord på handelsskibe;

1.  gentager sin alvorlige bekymring over den fortsatte stigende trussel, som piratvirksomhed og væbnet røveri til søs udgør mod humanitære fartøjer fra Verdensfødevareprogrammet (WFP) og Den Afrikanske Unions mission i Somalia (AMISOM) samt mod internationale fiskerfartøjer og EU-fiskerfartøjer, handelsskibe og passagerskibe i Det Indiske Ocean, især i havene ud for Somalia og Afrikas Horn, for sikkerheden for søfolk og andre personer samt for den regionale stabilitet;

2.  opfordrer den højtstående repræsentant og medlemsstaterne til omgående at overveje, hvordan de kan befri de 191 søfolk, der i øjeblikket holdes som gidsler, og dermed afslutte deres udvidede og rædselsfulde tilbageholdelse hos deres fangevogtere og give disse søfarende mulighed for at vende tilbage til deres hjem og samtidig bringe tilbageholdelsen af 7 kaprede skibe til ophør;

3.  glæder sig over det bidrag, som EU-NAVFOR Atalanta yder til søfartssikkerheden ud for Somalias kyst ved at beskytte Verdensfødevareprogrammets fartøjer, der leverer bistand til Somalia, og andre sårbare fartøjer, og hvor det er med til at afskrække, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyst;

4.  glæder sig over Rådets afgørelse af 23. marts 2012 om både at forlænge EU-NAVFOR Atalantas mandat til december 2014 og udvide styrkens operationsområde og opfordrer til, at der sker en løbende koordinering af alle de internationale styrker;

5.  glæder sig over Rådets (udenrigsanliggender) afgørelse af 12. december 2011 om at iværksætte missionen vedrørende den regionale flådekapacitetsopbygning, EUCAP Nestor, opbygning af den retslige kapacitet og uddannelse af kystpoliti og dommere i otte lande på Afrikas Horn og det vestlige Indiske Ocean;

6.  glæder sig over Londonkonferencen om Somalia den 23. februar 2012 i Lancaster House og den deraf følgende erklæring fra konferencen, der blandt andet nævner det internationale samfunds vilje til at udrydde piratvirksomhed, industripartneres indsats mod piratvirksomhed, en bekræftelse af, at piratvirksomhed vil blive straffet, og en opfordring til, at der sker en yderligere udvikling af retsvæsenets kapacitet til at retsforfølge og tilbageholde piratvirksomhedens bagmænd, både i Somalia og i regionen som helhed;

7.  betoner, at yderligere straffrihed ikke har nogen afskrækkende virkning; beklager, at det på trods af EU's overførselsaftaler med tredjelande (Kenya, Seychellerne, Mauritius) samt bilaterale tilbagetagelsesaftaler for dømte pirater mellem Seychellerne, Puntland og Somaliland og internationale juridiske rammer, stadig ikke er muligt at anholde mange pirater og andre kriminelle eller at de, når de endelig bliver anholdt, ofte løslades på grund af mangel på solide juridiske beviser eller manglende politisk vilje til at retsforfølge, og at også visse EU-medlemsstater har utilstrækkelige strafferetlige beskyttelsesforanstaltninger mod piratvirksomhed på åbent hav;

8.  kræver i denne henseende omgående og effektive foranstaltninger til at retsforfølge og straffe personer, der mistænkes for piratvirksomhed, og opfordrer tredjelande og de EU-medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til i deres nationale lovgivning at implementere alle de bestemmelser, der er fastlagt i FN's havretskonvention og FN's konvention til bekæmpelse af ulovlige handlinger mod søfartssikkerheden, med henblik på at løse problemet med straffrihed for pirater, og opfordrer Rådet og Kommissionen til fortsat at undersøge mulighederne for retssager i landene i regionen og arbejde på oprettelsen af specialiserede anti-piratvirksomhedsdomstole i Somalia og i andre stater i regionen, som en bæredygtig retlig løsning for gennemførelsen af retssager mod pirater i Somalia;

9.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til, i samarbejde med Europol og Interpol, at undersøge og spore pengestrømme og konfiskere de penge, der udbetales som løsepenge til pirater, da der er tegn på, at disse penge ender på bankkonti over hele verden, herunder banker i Europa, samt til at identificere og opløse de organiserede kriminelle netværk, der høster udbyttet af disse handlinger; opfordrer Rådet til at fremme yderligere samarbejde mellem EU-NAVFOR, Europol og Interpol;

10. beklager, at antallet af fartøjer, som medlemsstaterne har leveret til EU-NAVFOR Atalantas operationer, er faldet fra 8 til kun 2-3 i begyndelsen af 2012, og appellerer derfor til medlemsstaterne om at tilvejebringe flere flådeaktiver for at give Atalanta-operationen en chance for at lykkes;

11. opfordrer EU-NAVFOR, NATO og koalitionens flådestyrker til effektivt at imødegå den øgede anvendelse af piraterede handelsskibe som moderskibe - en udvikling, som udgør en betydelig stigning i piraternes operationelle kapacitet, og som gør dem i stand til at iværksætte deres angreb med større styrke, beslutsomhed og fleksibilitet i hele Det Indiske Ocean;

12. understreger samtidig behovet for at forbedre den strategiske koordinering mellem EU NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia og andre FSFP-tiltag i hele regionen omkring Afrikas Horn; glæder sig i denne forbindelse over Rådets beslutning af 23. marts 2012 om at starte et EU-operationscenter til støtte for missioner under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) på Afrikas Horn; opfordrer i denne forbindelse til en revision af eksisterende kommandomekanismer i EU-NAVFOR Atalanta og EUTM Somalia;

13. opfordrer til fortsat øget koordinering mellem EU og NATO under SHADE-mekanismen og til gennemførelsen af de tre vigtigste missioner mod piratvirksomhed i regionen (EU-NAVFOR, CTF-150/151 og TF-508 inden for NATO's operation Ocean Shield) og de forskellige internationale flådestyrker for at undgå unødvendigt dobbeltarbejde, da begge organisationer, EU og NATO, på grundlag af deres respektive beslutningsautonomi opererer i samme område, har de samme interesser og stort set omfatter de samme europæiske nationer;

14. understreger, at EMSA bør fortsætte samarbejdet med EU-NAVFOR Atalanta, hvor det er relevant, ved med samtykke fra flagstaten at tilføre operationerne detaljerede LRIT-data for og satellitbilleder af EU-flagede fartøjer i transit gennem området; opfordrer derfor medlemsstaterne til at bemyndige agenturet til at levere disse data og oplysninger til EU-NAVFOR-operationen;

15. vil sætte pris på alle bestræbelser fra kyststaternes side med hensyn til samarbejde med EU og dets medlemslande inden for rammerne af folkeretten med henblik på bekæmpelse af piratvirksomhed og beskyttelse af personer, varer og handel fra piratangreb;

16. mener, at udbredelsen af piratvirksomhed bør føre til en obligatorisk uddannelse af søfolk, der er i fare for at blive udsat for piratvirksomhed, med henblik på at styrke deres mulighed for at beskytte sig selv; understreger i mellemtiden behovet for, at rederierne overholder og fuldt ud anvender den bedste ledelsespraksis til beskyttelse mod piratvirksomhed fra Somalia (BMP-4), der giver tilstrækkelige oplysninger til alle berørte parter om, hvordan man kan hjælpe skibe med henblik på at undgå, forhindre eller forsinke piratangreb ud for Somalias kyst; gentager sin opfordring til alle fartøjer, der opererer i området, om at lade sig registrere hos alle relevante maritime sikkerhedskoordineringsorganer og følge EU-NAVFOR Atalantas anbefalinger; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at alle deres skibe er registreret;

17. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til i samarbejde med FN og Den Afrikanske Union – som følge af flere anmodninger fra Somalias føderale overgangsregering (TFG) om international assistance til beskyttelse af fartøjer med humanitær bistand og bekæmpelse af pirateri ud for landets kyst – at fortsætte med at samarbejde og støtte Somalias føderale overgangsregering i sin kamp mod piratvirksomhed, Al Shabab og andre gerningsmænd, der skal bringes for retten, og til at hjælpe Somalia og regionen til at styrke deres kapacitet;

18. anerkender, at uddannelse kun er en del af flådekapacitetsopbygningen, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at yde materiel støtte til missionen eller regionen, særligt med hensyn til maritime inspektionsskibe;

19. støtter kraftigt Djiboutiprocessen for fred og forsoning; opfordrer til en vidtfavnende tilgang til situationen i Somalia ved at knytte sikkerhed sammen med udvikling, retstilstande og respekt for menneskerettighederne og den internationale humanitære ret;

20. glæder sig over Kommissionens beslutning om at foreslå yderligere 100 mio. EUR i finansiel EU-støtte under den afrikanske fredsfacilitet til Den Afrikanske Unions mission i Somalia (AMISOM) og opfordrer medlemsstaterne og det internationale samfund til at bidrage til at fremme fred, økonomisk udvikling og opbygning af et stabilt demokratisk styre i Somalia, der vil styrke sikkerheden og lette kampen mod piratvirksomhed på lang sigt, og hilser udnævnelsen af en særlig EU-repræsentant for Afrikas Horn velkommen;

21. er bekymret over den stadig forværrede humanitære situation på Afrikas Horn og opfordrer det internationale samfund, og EU i særdeleshed, til at øge sin humanitære bistand til mennesker i nød, så den opfylder de voksende humanitære behov og forhindrer en yderligere forværring af situationen;

22. bifalder EU's Marsic-projekt under EU's program for vigtige sejlruter, som er en del af stabilitetsinstrumentet og har til formål at styrke sikkerheden til søs i det vestlige Indiske Ocean og Adenbugten gennem informationsdeling og kapacitetsopbygning, der lægger vægt på regionalt samarbejde mellem landene i regionen, og forventer en forlængelse af projektet efter 2013;

23. tilskynder til piratvirksomhedsbekæmpende initiativer fra landene i det østlige og sydlige Afrika og Det Indiske Ocean, som f.eks. det nye antipiratprojekt MASE (maritimt sikkerhedsprogram), der har modtaget et opstartstilsklud på 2 mio. EUR fra EU; glæder sig over den tilsigtede komplementaritet i Kommissionens finansierede projekter og FSFP-missionen om flådekapacitetsopbygning;

24. gentager, at piratvirksomhed ud for Somalias kyst udgør en forlængelse af den manglende lov og orden i landet, og at det internationale samfund derfor bør yde den nødvendige tekniske og finansielle støtte med henblik på at bistå den somaliske føderale overgangsregering i at udvikle sin kapacitet til at udøve kontrol over landets territoriale farvande og, for så vidt angår folkeretten, dets eksklusive økonomiske zone;

25. glæder sig over arbejdet i FN's kontaktgruppe om piratvirksomhed ud for Somalias kyst, som udgør et hidtil uset forum til at øge niveauet og kvaliteten af det internationale samarbejde på dette område, mellem stater og med alle de vigtigste relevante internationale organisationer, og opfordrer EU til at påtage sig en koordinerende rolle i dette forum, især i forbindelse med den (regionale) flådekapacitetsopbygning;

26. glæder sig over den tætte koordinering med Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) inden for flådekapacitetsopbygning, samt over bestræbelserne for at få indgået en EU-IMO strategisk partnerskabsaftale med henblik på at modvirke piratvirksomhed i Afrikas Horn-regionen;

27. understreger, at brugen af private bevæbnede vagter (PCASP) ombord er steget, samt at det aldrig er lykkedes at piratere et fartøj med PCASP om bord, selv om det er en foranstaltning, der kan ikke erstatte en nødvendige bredtfavnende løsning på den mangeartede pirateritrussel; tager hensyn til, at nogle medlemsstater har indført relevant lovgivning; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at gennemføre de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger om bord, når det er muligt, samt Kommissionen og Rådet til at arbejde hen imod udformningen af en EU-strategi vedrørende anvendelse af certificeret væbnet personale om bord for at sikre en god gennemførelse af IMO-retningslinjerne på dette område; minder om, at det af IMO BMP4 (bedste ledelsespraksis) fremgår, at "med forbehold en risikoanalyse, omhyggelig planlægning og aftaler, er tilvejebringelse af militær beskyttelse af fartøjer til beskyttelse af sårbar skibsfart den anbefalede valgmulighed, når der overvejes bevæbnede vagter";

28. minder om, at der på åbent hav i henhold til folkeretten altid, herunder ved foranstaltninger til bekæmpelse af piratvirksomhed, skal anvendes flagstatens nationale jurisdiktion på de pågældende skibe og på militært personale, der er påmønstret; minder endvidere om, at ingen andre myndigheder end flagstatens kan beordre anholdelser eller tilbageholdelse af skibet, selv om det er med henblik på en undersøgelse;

29. pålægger sin formand at sende den beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaterne, generalsekretærerne for Den Afrikanske Union, FN og Den Mellemstatslige Organisation for Udvikling (IGAD) samt formanden for Somalias føderale overgangsregering og for Det Panafrikanske Parlament.