Διαδικασία : 2011/2962(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0226/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0226/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0203

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 167kWORD 125k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.800v01-00
 
B7-0226/2012

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη θαλάσσια πειρατεία (2011/2962(RSP))


Γεώργιος Κουμουτσάκος, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Μαριέττα Γιαννάκου, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Dominique Vlasto εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θαλάσσια πειρατεία (2011/2962(RSP))  
B7‑0226/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το από 20 Μαΐου 2008 ψήφισμά του σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του για την πειρατεία στη θάλασσα, και ειδικότερα το από 23 Οκτωβρίου 2008 ψήφισμα σχετικά με την πειρατεία στη θάλασσα και το από 26 Νοεμβρίου 2009 ψήφισμα σχετικά με μια πολιτική λύση στο πρόβλημα της πειρατείας στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ της 10ης Δεκεμβρίου 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1988 για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1814(2008) της 15ης Μαΐου 2008, 1816(2008) της 2ας Ιουνίου 2008, καθώς και 1851(2008) της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 1897(2009) της 30ής Νοεμβρίου 2009, 1950(2010) της 23ης Νοεμβρίου 2010, 1976(2011) της 11ης Απριλίου 2011, 2015(2011) της 24ης Οκτωβρίου 2011, 2020(2011) της 22ας Νοεμβρίου 2011 και 2036(2012) της 22ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την κατάσταση στη Σομαλία,

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Δράση 2008/749/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 19ης Σεπτεμβρίου 2008 , για τη δράση στρατιωτικού συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς στήριξη της απόφασης 1816(2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (EU NAVCO),

–   έχοντας υπόψη την Κοινή Δράση 2008/851/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2008, και την Απόφαση του Συμβουλίου 2010/766/ΚΕΠΠΑ σχετικά με μια στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την ονομασία "ATALANTA" που θα συμβάλει στην προστασία των πλοίων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) που μεταφέρουν επισιτιστική βοήθεια για τους εκτοπισμένους πληθυσμούς της Σομαλίας, στην προστασία των πλοίων της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης για τη Σομαλία (AMISOM), και στην αποτροπή, στην πρόληψη και στην καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, καθώς και στην προστασία των ευάλωτων πλοίων που πλέουν στα ανοικτά των Σομαλικών ακτών κατά περίπτωση· ότι επί πλέον η Επιχείρηση EU NAVFOR-ATALANTA θα συμβάλει επίσης στην παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ανοικτά των Σομαλικών ακτών,

–   έχοντας υπόψη την από 23 Μαρτίου 2012 Απόφαση του Συμβουλίου περί παράτασης της εντολής της Επιχείρησης EU NAVFOR ATALANTA μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 και περί επέκτασης του πεδίου δράσης της,

–   έχοντας υπόψη την Απόφαση του Συμβουλίου 2010/96/ΚΕΠΠΑ της 15ης Φεβρουαρίου 2010 και την Απόφαση του Συμβουλίου 2010/197/ΚΕΠΠΑ της 31ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη στρατιωτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των σομαλικών δυνάμεων ασφαλείας (EUTM Somalia),

–   έχοντας υπόψη το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων που συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 2011 για την Αποστολή Οικοδόμησης Περιφερειακών Ναυτικών Δυνατοτήτων (RMCB) ως μη στρατιωτική αποστολή ΚΠΑΑ με στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη υπό ετοιμασία,

–   έχοντας υπόψη το Στρατηγικό Πλαίσιο για το Κέρας της Αφρικής που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 14 Νοεμβρίου 2011 προκειμένου να παράσχει κατευθύνσεις για τη δράση της ΕΕ στην περιοχή,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία καταμερισμού της εξουσίας που υπεγράφη στο Τζιμπουτί στις 9 Ιουνίου 2008 με στόχο τη δρομολόγηση μιας ευρείας εθνικής συμφιλίωσης και τη δημιουργία ενός ισχυρού και συνεκτικού πολιτικού συνασπισμού, ικανού να διασφαλίσει την ειρήνη, τη συμφιλίωση στη χώρα και την αποκατάσταση της κεντρικής κρατικής εξουσίας,

–   έχοντας υπόψη τα Συμπεράσματα της Διάσκεψης του Λονδίνου της 23ης Φεβρουαρίου 2012 για τη Σομαλία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες μεταφορές υπήρξαν ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της Ευρώπης δια μέσου της ιστορίας της κι ότι πάνω από το 80% του παγκοσμίου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης· ότι κατά συνέπεια η ΕΕ έχει πραγματικό συμφέρον να συμβάλει στη διεθνή θαλάσσια ασφάλεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πειρατεία πρέπει να θεωρείται ένα διεθνές έγκλημα· ότι η θαλάσσια πειρατεία απαιτεί συντονισμένη αντιμετώπιση υπό το συνολικό νομικό πλαίσιο που προσφέρει η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)· ότι το άρθρο 100 της εν λόγω Σύμβασης ορίζει πως όλα τα κράτη οφείλουν να συνεργάζονται για την καταστολή της πειρατείας·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πειρατεία ανοικτής θαλάσσης ακόμη δεν έχει εξαλειφθεί, παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού επιτυχημένων επιθέσεων την τελευταία χρονιά, χάρη στις ενέργειες της Επιχείρησης ATALANTA και στη χρήση στρατιωτικών και ιδιωτικών Ενόπλων Αποσπασμάτων Προστασίας Πλοίων, αλλά συνεχίζει να εξαπλώνεται ταχέως στον Ινδικό Ωκεανό, και ειδικά στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας και του Κέρατος της Αφρικής, αλλά και σε ορισμένες άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Νοτιανατολικής Ασίας και της Δυτικής Αφρικής, καθιστάμενη έτσι μια όλο και μεγαλύτερη απειλή τόσο για την ανθρώπινη ζωή και της ασφάλεια των ναυτικών και άλλων προσώπων, όσο και για την περιφερειακή ανάπτυξη και σταθερότητα, για το θαλάσσιο περιβάλλον, για το παγκόσμιο εμπόριο, για κάθε είδους θαλάσσιες μεταφορές, για τη ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών, καθώς και για τις μεταφορές ανθρωπιστικής βοήθειας·

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο 10.000 ευρωπαϊκά πλοία διέρχονται από επικίνδυνες θαλάσσιες περιοχές και κατά συνέπεια, πέρα από το ζήτημα των ανθρώπινων ζωών και της ασφάλειας, η πειρατεία συνιστά επίσης οικονομικό πρόβλημα δεδομένου ότι απειλεί τις διεθνείς εμπορικές θαλάσσιες γραμμές και επηρεάζει με πολύ αρνητικό τρόπο το διεθνές εμπόριο·

 

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απόπειρες επίθεσης κατά πλοίων αυξάνονται, ότι το 2011 καταγράφηκαν 28 καταλήψεις πλοίων, 470 απαγωγές ναυτικών, 15 φόνοι και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 7 πλοία κρατούνται με σκοπό την είσπραξη λύτρων ενώ κάπου 191 ναυτικοί είναι όμηροι στη Σομαλία, ενίοτε κάτω από φρικτές και απάνθρωπες συνθήκες για όλο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα·

 

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πειρατές διαρκώς αναπροσαρμόζουν τις τακτικές και τις μεθόδους τους και έχουν επεκτείνει την ακτίνα δράσης τους χάρη στη χρήση μεγάλων κλεμμένων πλοίων ως "μητρικών"·

 

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια στη Σομαλία αποτελεί ένα από τα αίτια του προβλήματος της πειρατείας και συμβάλλει σε αυτό, η δε πειρατεία συνεχίζει να θεωρείται από ορισμένους Σομαλούς ως μια επικερδής και βιώσιμη πηγή εισοδημάτων·

 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγώνας κατά της πειρατείας δεν μπορεί να κερδηθεί μόνο με στρατιωτικά μέσα, αλλά εξαρτάται κυρίως από την επιτυχή προώθηση της ειρήνης, της ανάπτυξης και της κρατικής ανασυγκρότησης στη Σομαλία·

 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) διαθέτει μηχανισμούς και δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν την Επιχείρηση EU NAVFOR ATALANTA να βελτιώσει την ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών στην περιοχή·

 

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της πειρατείας έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την περιοχή όπου οι αλιευτικές δραστηριότητες ρυθμίζονται βάσει διαφόρων διμερών και πολυμερών αλιευτικών συμφωνιών· ότι οι δραστηριότητες αυτές έχουν καταστεί ένα επικίνδυνο εγχείρημα όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά πλοία που αλιεύουν π.χ. στα ύδατα των Σεϋχελλών δυνάμει της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης ΕΕ-Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, αλλά και για τους τοπικούς αλιείς στους οποίους εμείς παρέχουμε τομεακή υποστήριξη και για τους οποίους επομένως έχουμε αναλάβει κοινωνική ευθύνη·

 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής για τη Σομαλία, έχοντας δεσμεύσει 215,4 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα για αναπτυξιακή βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ/EDF) για την περίοδο 2008-2013· ότι βασικός σκοπός αυτής της χρηματοδότησης είναι να βγάλει τους ανθρώπους από τη φτώχεια οδηγώντας τους στην αυτοτροφοδοτούμενη οικονομική μεγέθυνση και να τους παράσχει μια βιώσιμη λύση ως προς τη σταθερότητα της χώρας μέσω της αντιμετώπισης των κύριων αιτίων της πειρατείας με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, της εκπαίδευσης, της οικονομικής μεγέθυνσης, και για τη στήριξη μη εστιασμένων τομέων (υγεία, περιβάλλον, νερό και αποχέτευση)· ότι ένα πρόσθετο ποσόν 175 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για την περίοδο 2011-2015, για να μπορέσει η ΕΕ να βελτιώσει τη συμμετοχή της και να στηρίξει νέες δραστηριότητες στους ανωτέρω τομείς·

 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της πειρατείας πέτυχαν την προστασία των πλοίων του Παγκοσμίου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) και της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), εντούτοις χρειάζονται αμείωτη υποστήριξη για να διασφαλιστούν τα δέοντα επίπεδα δυνάμεων, και υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθούν στο μέλλον ελλείψει ναυτικών δυνάμεων·

 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά κράτη μέλη καταρτίζουν αυτή τη στιγμή εθνικούς κανονισμούς για την ανάπτυξη ενόπλων φρουρών επί των εμπορικών πλοίων·

1.  επαναλαμβάνει τις σοβαρές ανησυχίες του για την αυξανόμενη απειλή που αντιπροσωπεύουν για την ασφάλεια των ναυτικών και άλλων προσώπων και για την περιφερειακή σταθερότητα η πειρατεία και οι ένοπλες ληστείες στη θάλασσα σε βάρος των νηοπομπών ανθρωπιστικής βοήθειας του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) και της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM) καθώς και σε βάρος των διεθνών και ευρωπαϊκών αλιευτικών, εμπορικών και επιβατηγών πλοίων που πλέουν στον Ινδικό Ωκεανό, και ιδίως στα ανοικτά της Σομαλίας και του Κέρατος της Αφρικής·

 

2.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τα κράτη μέλη να εξετάσουν επειγόντως τρόπους για την απελευθέρωση των 191 ναυτικών που αυτή τη στιγμή κρατούνται όμηροι, ώστε να λήξει η μακρά και επώδυνη φυλάκισή τους στα χέρια των απαγωγέων τους και να μπορέσουν να επιστρέψουν στις εστίες τους και, ταυτόχρονα να λήξει η κατάληψη των 7 πλοίων·

 

3.  επικροτεί τη συμβολή της Επιχείρησης EU NAVFOR ATALANTA στη θαλάσσια ασφάλεια στα ανοικτά της Σομαλίας με την προστασία που παρείχε στα ναυλωμένα από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα πλοία που μετέφεραν βοήθεια στη Σομαλία, και στα άλλα ευάλωτα πλοία, καθώς και την εκ μέρους της αποτροπή, πρόληψη και καταστολή των πειρατικών επιθέσεων και των ένοπλων ληστειών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας·

 

4.  χαιρετίζει την από 23 Μαρτίου 2012 Απόφαση του Συμβουλίου τόσο περί παράτασης της εντολής της EU NAVFOR ATALANTA μέχρι το Δεκέμβριο 2014 όσο και περί επέκτασης του πεδίου δράσης της και ζητεί να υπάρξει διαρκής συντονισμός όλων των διεθνών δυνάμεων·

 

5.  χαιρετίζει την από 12 Δεκεμβρίου 2011 Απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων περί έναρξης του προγράμματος Οικοδόμησης Περιφερειακών Ναυτικών Δυνατοτήτων "EUCAP Nestor", οικοδόμησης δικαστικών ικανοτήτων και κατάρτισης των δυνάμεων της λιμενικής αστυνομίας και των δικαστών σε οκτώ χώρες του Κέρατος της Αφρικής και του Δυτικού Ινδικού Ωκεανού·

 

6.  χαιρετίζει τη Διάσκεψη του Λονδίνου για τη Σομαλία που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2012 στο Lancaster House και το τελικό της Ανακοινωθέν που αναφέρει μεταξύ άλλων την αποφασιστικότητα της διεθνούς κοινότητας να εξαλείψει την πειρατεία, τις προσπάθειες των φορέων του κλάδου κατά της πειρατείας, τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει ατιμωρησία για την πειρατεία, και την έκκληση για μεγαλύτερη ανάπτυξη των δικαστικών ικανοτήτων ώστε να μπορούν να διώκονται και να συλλαμβάνονται όσοι κρύβονται πίσω από την πειρατεία τόσο στη Σομαλία όσο και στην ευρύτερη περιοχή·

 

7.  τονίζει ότι η περαιτέρω ατιμωρησία για την πειρατεία λειτουργεί αρνητικά για την αποτροπή· θεωρεί λυπηρό το ότι παρά τις συμφωνίες μεταγωγής της ΕΕ με τρίτες χώρες (Κένυα, Σεϋχέλλες, Μαυρίκιο) και τις διμερείς συμφωνίες επαναπατρισμού καταδικασμένων πειρατών μεταξύ Σεϋχελλών και Πουντλάνδης και Σομαλιλάνδης καθώς και τα διεθνή νομικά πλαίσια, πολλοί πειρατές και άλλοι εγκληματίες παραμένουν ασύλληπτοι ή, εάν συλληφθούν, συχνά αφήνονται ελεύθεροι ελλείψει στέρεων νομικών τεκμηρίων ή ελλείψει πολιτικής βούλησης να διωχθούν, ενώ και κάποια κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν απρόσφορες ποινικές διατάξεις για την πειρατεία ανοικτής θαλάσσης·

 

8.  ζητεί επ' αυτού τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για τη δίωξη και τον κολασμό όσων είναι ύποπτοι για πράξεις πειρατείας και καλεί τις τρίτες χώρες και όσα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη μεταφέρει στο εσωτερικό τους δίκαιο όλες τις διατάξεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Σύμβασης του ΟΗΕ για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων Κατά της Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας να το πράξουν τώρα, ώστε να αντιμετωπισθεί η ατιμωρησία των πειρατών, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν να εξετάζουν δυνατότητες εκδίκασης στις χώρες της περιοχής και να προσπαθήσουν για τη δημιουργία ειδικευμένων αντιπειρατικών δικαστηρίων στη Σομαλία και σε άλλα κράτη της περιοχής, σαν μια βιώσιμη δικαστική λύση για τη δικαστική δίωξη των πειρατών στη Σομαλία·

 

9.  καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Europol και την Interpol, να διερευνήσουν και να εντοπίσουν τις χρηματικές ροές και να κατασχέσουν τα χρήματα που έχουν καταβληθεί ως λύτρα σε πειρατές, δεδομένου ότι υπάρχουν ενδείξεις πως τα χρήματα αυτά διοχετεύονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου και σε τράπεζες στην Ευρώπη, καθώς επίσης τα καλεί να εντοπίσουν και να εξαρθρώσουν τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που συγκεντρώνουν τα κέρδη από αυτές τις πράξεις· καλεί το Συμβούλιο να διευκολύνει την περαιτέρω συνεργασία της EU NAVFOR με την Europol και την Interpol·

 

10. θεωρεί λυπηρό ότι τα πλοία που τα κράτη μέλη συνεισέφεραν στην Επιχείρηση EU NAVFOR ATALANTA μειώθηκαν από 8 σε μόλις 2-3 στις αρχές του 2012· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να παράσχουν περισσότερες ναυτικές δυνάμεις, ώστε να μπορέσει η Επιχείρηση EU NAVFOR ATALANTA να επιτύχει·

 

11. προτρέπει την EU NAVFOR, το ΝΑΤΟ και τις Συνδυασμένες Ναυτικές Δυνάμεις (CMF) να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την αυξανόμενη χρήση κουρσεμένων εμπορικών πλοίων ως "πειρατικών μητρικών", εξέλιξη που δείχνει μια σημαντική βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας των πειρατών που τους επιτρέπει να εξαπολύουν τις επιθέσεις τους με μεγαλύτερη ισχύ, αποφασιστικότητα και ευελιξία σε ολόκληρο τον Ινδικό Ωκεανό·

 

12. τονίζει ταυτόχρονα την ανάγκη μεγαλύτερου στρατηγικού συντονισμού μεταξύ EU NAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia και λοιπών δράσεων ΚΠΑΑ στην ευρύτερη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής· χαιρετίζει σε σχέση με τα ανωτέρω την από 23 Μαρτίου 2012 Απόφαση του Συμβουλίου να ενεργοποιήσει το Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΕ, για την υποστήριξη των αποστολών που διεξάγονται στο Κέρας της Αφρικής δυνάμει της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· ζητεί σε σχέση με τα ανωτέρω να επανεξετασθούν οι τρέχουσες διευθετήσεις διοίκησης της EU NAVFOR ATALANTA και EUTM Somalia·

 

13. ζητεί έναν μεγαλύτερο συντονισμό υπό τον μηχανισμό SHADE μεταξύ ΕΕ, ΝΑΤΟ και της ηγεσίας των τριών βασικών αντιπειρατικών ναυτικών αποστολών στην περιοχή (EU NAVFOR, CTF-150/151 και TF-508 στο πλαίσιο της Επιχείρησης Ocean Shield του ΝΑΤΟ) και των διαφόρων διεθνών ναυτικών δυνάμεων, ώστε να αποτραπούν οι περιττές επικαλύψεις, αφού και οι δυο οργανισμοί, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, βάσει της αντίστοιχης αυτονομίας τους ως προς τη λήψη αποφάσεων, επιχειρούν στην ίδια περιοχή, έχουν τα ίδια συμφέροντα και περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια ευρωπαϊκά έθνη·

 

14. τονίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται, όπου χρειαστεί, με την EU NAVFOR ATALANTA παρέχοντάς της, με τη συγκατάθεση του κράτους σημαίας τα λεπτομερή δεδομένα LRIT (Σύστημα Αναγνώρισης και Εξ Αποστάσεως Παρακολούθησης Πλοίων) και τις δορυφορικές εικόνες των υπό σημαία ΕΕ σκαφών που διαπλέουν την περιοχή· προς το σκοπό αυτό, προτρέπει τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στον ανωτέρω Οργανισμό να παρέχει τα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες στην Επιχείρηση EU NAVFOR ATALANTA·

 

15. θα εκτιμήσει κάθε προσπάθεια συνεργασίας των παράκτιων κρατών με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, για την καταπολέμηση της πειρατείας και για την προστασία ανθρώπων, εμπορευμάτων και εμπορίου από τις επιθέσεις των πειρατών·

 

16. εκτιμά πως η επέκταση της πειρατείας θα οδηγήσει σε υποχρεωτική εκπαίδευση όσων ναυτικών είναι εκτεθειμένοι σε απειλές σχετιζόμενες με την πειρατεία, ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο αυτοπροστασίας τους· τονίζει μέχρι τότε την ανάγκη να προσχωρήσουν και να εφαρμόσουν πλήρως οι ναυτιλιακές εταιρίες τις "Βέλτιστες Μεθόδους Διαχείρισης προς προστασία έναντι των Πειρατών που έχουν ως βάση τη Σομαλία" (ΒΜΡ-4) που παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερομένους σχετικά με το πώς θα βοηθήσουν τα πλοία να αποφεύγουν, να αποτρέπουν ή να καθυστερούν τις πειρατικές επιθέσεις ανοικτά των ακτών της Σομαλίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα πλοία που πλέουν στην περιοχή να δηλώνονται στους αρμόδιους συντονιστικούς φορείς θαλάσσιας ασφαλείας και να ακολουθούν τις συστάσεις της EU NAVFOR ATALANTA· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να δηλώνονται όλα τα πλοία τους·

 

17. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, μετά τα επανειλημμένα αιτήματα της Σομαλικής Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για παροχή διεθνούς βοήθειας προκειμένου να προστατευθούν τα πλοία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας και να αντιμετωπισθεί η πειρατεία στα ανοικτά της χώρας, να συνεχίσουν τη συνεργασία και να υποστηρίξουν τη Μεταβατική Κυβέρνηση στον αγώνα κατά της πειρατείας, κατά του κινήματος Al Shahab και κατά των αυτουργών, που πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, τέλος δε να βοηθήσουν τη Σομαλία και την ευρύτερη περιοχή να βελτιώσουν τις ικανότητές τους·

 

18. αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση είναι μόνο ένα σκέλος του προγράμματος οικοδόμησης ναυτικών ικανοτήτων και γι' αυτό ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν υλική υποστήριξη στην Αποστολή ή στην περιοχή, και ειδικά σε ό,τι αφορά τα πλοία ναυτικής περιπολίας·

 

19. στηρίζει θερμά τη "Διαδικασία του Τζιμπουτί" για την ειρήνη και τη συμφιλίωση· ζητεί μια συνολική αντίληψη για την κατάσταση στη Σομαλία, η οποία θα συνδυάζει ασφάλεια και ανάπτυξη, κράτος δικαίου και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

 

20. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να προτείνει, στο πλαίσιο του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική (APF), ένα ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ επί πλέον ως ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια υπέρ της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM), και καλεί τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσουν στην προαγωγή της ειρήνης και της οικονομικής ανάπτυξης και στην οικοδόμηση ενός σταθερού δημοκρατικού καθεστώτος στη Σομαλία, που θα προωθήσει την ασφάλεια και τον αγώνα κατά της πειρατείας μακροπρόθεσμα· χαιρετίζει το διορισμό ενός Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για το Κέρας της Αφρικής·

 

21. ανησυχεί για την περαιτέρω επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής και καλεί τη διεθνή κοινότητα και ειδικότερα την ΕΕ να αυξήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους αναξιοπαθούντες, ώστε να καλύψουν τις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες και να προλάβουν οποιαδήποτε τυχόν επιδείνωση της κατάστασης·

 

22. χαιρετίζει το ευρωπαϊκό "Σχέδιο MARSIC" στο πλαίσιο του Προγράμματος "Κρίσιμες Θαλάσσιες Οδοί" του Μηχανισμού Σταθερότητας, με σκοπό τη βελτίωση της θαλάσσιας ασφαλείας και ακεραιότητας στο Δυτικό Ινδικό Ωκεανό και στον Κόλπο του Άντεν μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της οικοδόμησης ικανοτήτων, με έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής, και αναμένει την παράτασή του μετά το 2013·

 

23. ενθαρρύνει τις αντιπειρατικές πρωτοβουλίες των χωρών της Ανατολικής και Νοτιότερης Αφρικής και της περιοχής του Ινδικού Ωκεανού, όπως π.χ. το νέο αντιπειρατικό σχέδιο MASE (Maritime and Security Programme), που έλαβε μια εναρκτήρια χορηγία 2 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ· επικροτεί την επιδιωκόμενη συμπληρωματικότητα μεταξύ των χρηματοδοτούμενων από την Επιτροπή σχεδίων και της Αποστολής ΚΠΑΑ για την Οικοδόμηση Περιφερειακών Ναυτικών Δυνατοτήτων (RMCB)·

 

24. επαναλαμβάνει ότι η πειρατεία στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας είναι απόρροια της απουσίας νόμου και τάξης στη χώρα και κατά συνέπεια θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να παράσχει την αναγκαία τεχνική και οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσει τη Μεταβατική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να αναπτύξει την ικανότητα να ασκεί έλεγχο επί των χωρικών της υδάτων και, σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, επί της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της·

 

25. χαιρετίζει το έργο της Ομάδας Επαφής του ΟΗΕ για την Πειρατεία στα ανοικτά των Ακτών της Σομαλίας, που αποτελεί ένα πρωτόγνωρο φόρουμ για τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας της διεθνούς συνεργασίας σε αυτό το πεδίο, μεταξύ κρατών και με όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς, και προτρέπει την ΕΕ να αναλάβει ένα συντονιστικό ρόλο σε αυτό το φόρουμ, ειδικά στον τομέα της οικοδόμησης (περιφερειακών) ναυτικών δυνατοτήτων·

 

26. χαιρετίζει το στενό συντονισμό με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) στον τομέα της οικοδόμησης ναυτικών δυνατοτήτων, όπως χαιρετίζει και το έργο που επιτελέσθηκε εν όψει της σύναψης μιας Στρατηγικής Σύμπραξης ΕΕ-ΙΜΟ με σκοπό την αντιμετώπιση της πειρατείας στην ευρύτερη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής·

 

27. τονίζει ότι η χρήση ιδιωτικών ομάδων ενόπλων φρουρών επί των πλοίων έχει επεκταθεί, όπως επίσης και ότι κανένα πλοίο που διέθετε ένοπλο ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας (PCASP) δεν υπέστη επιτυχή επίθεση πειρατών, παρ' όλο ότι πρόκειται για μια λύση που δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αναγκαία συνολική αντιμετώπιση της πολύπλευρης πειρατικής απειλής· διαπιστώνει ότι μερικά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει τη σχετική νομοθεσία· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας επί των πλοίων όπου είναι αυτό δυνατόν, τη δε Επιτροπή και το Συμβούλιο να εργασθούν για μια ευρωπαϊκή αντίληψη σχετικά με τη χρήση πιστοποιημένου ένοπλου προσωπικού επί των πλοίων, ώστε να διασφαλιστεί η καλή εφαρμογή των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών του ΙΜΟ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις ΒΜΡ4 (Βέλτιστες Μεθόδους Διαχείρισης) του ΙΜΟ: "Με την προϋπόθεση μιας ανάλυσης κινδύνων, ενός προσεκτικού σχεδιασμού και των σχετικών συμφωνιών, η παροχή Στρατιωτικών (κυβερνητικών) Αποσπασμάτων Προστασίας Πλοίου (VPDs) για την προστασία ευάλωτων πλοίων είναι η συνιστώμενη εναλλακτική λύση όποτε τίθεται θέμα χρήσης ενόπλων φρουρών"·

 

28. υπενθυμίζει ότι, στην ανοικτή θάλασσα, βάσει του διεθνούς δικαίου, σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του αγώνα κατά της πειρατείας, η εθνική δικαιοδοσία του κράτους σημαίας διέπει το πλοίο καθώς και το στρατιωτικό προσωπικό που απασχολείται επ' αυτού· επί πλέον, καμία άλλη αρχή πλην εκείνων του κράτους σημαίας δεν μπορεί να διατάξει τη σύλληψη ή κράτηση του πλοίου, ακόμη και ως μέτρο για τη διενέργεια έρευνας·

29. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στους Γενικούς Γραμματείς της Αφρικανικής Ένωσης, στον ΟΗΕ και στη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη (IGAD), στον Πρόεδρο της Μεταβατικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου