Resolutsiooni ettepanek - B7-0226/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0226/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Merepiraatlus

2.5.2012 - (2011/2962(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Dominique Vlasto fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0223/2012

Menetlus : 2011/2962(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0226/2012
Esitatud tekstid :
B7-0226/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0226/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon merepiraatluse kohta

(2011/2962(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma 20. mai 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika kohta;

–   võttes arvesse oma merepiraatlust käsitlevaid resolutsioone, eelkõige 23. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni merepiraatluse kohta ning 26. novembri 2009. aasta resolutsiooni Somaalia rannikuvetes toimuva piraatluse poliitilise lahenduse kohta,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooni,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1988. aasta meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 15. mai 2008. aasta resolutsiooni 1814(2008) ja 2. juuni 2008. aasta resolutsiooni 1816(2008), samuti 16. detsembri 2008. aasta resolutsiooni 1851(2008), 30. novembri 2009. aasta resolutsiooni 1897(2009), 23. novembri 2010. aasta resolutsiooni 1950(2010), 11. aprilli 2011. aasta resolutsiooni 1976(2011), 24. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni 2015(2011), 22. novembri 2011. aasta resolutsiooni 2020(2011) ja 22. veebruari 2012. aasta resolutsiooni 2036(2012) olukorra kohta Somaalias,

–   võttes arvesse nõukogu 19. septembri 2008. aasta ühismeedet 2008/749/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist koordinatsioonimeedet ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1816(2008) toetuseks (EU NAVCO),

–   võttes arvesse nõukogu 10. novembri 2008. aasta ühismeedet 2008/851/ÜVJP ja nõukogu otsust 2010/766/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist operatsiooni (ATALANTA) maailma toiduabi programmide laevade kaitsmiseks, kes toimetavad toiduabi Somaalia ümberasustatud isikutele, ja Aafrika Liidu Somaalia missiooni (AMISOM) laevade kaitsmiseks, ning Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövide tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjeldamiseks ning, üksikjuhtumite tasandil, ohustatud laevade kaitseks Somaalia rannikuvetes; lisaks aitab operatsioon EU NAVFOR ATLANTA kaasa ka püügitegevuse jälgimisele Somaalia ranniku lähedal,

–   võttes arvesse nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsust operatsiooni EU NAVFOR ATLANTA mandaadi pikendamise kohta kuni 2014. aasta detsembrini ja operatsiooni tegevuspiirkonna laiendamise kohta,

–   võttes arvesse nõukogu 15. veebruari 2010. aasta otsust 2010/96/ÜVJP ja nõukogu 31. märtsi 2010. aasta otsust 2010/197/ÜVJP Somaalia julgeolekujõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Somalia) kohta,

–   võttes arvesse välisasjade nõukogus 16. detsembril 2011. aastal kokku lepitud kriisiohjamise kontseptsiooni nõukogu piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise missiooni kui ettevalmistamisel oleva ÜJKP sõjaliste ekspertteadmistega tsiviilmissiooni jaoks,

–   võttes arvesse Aafrika Sarve jaoks kavandatud strateegilist raamistikku, mille eesmärk on suunata ELi tegevust kõnealuses piirkonnas ja mille nõukogu võttis vastu 14. novembril 2011. aastal,

–   võttes arvesse Djiboutis 9. juunil 2008 allkirjastatud võimujagamislepet, mille eesmärk oli algatada laiapõhjaline riigisisene leppimine ning luua tugev ja kõikehõlmav poliitiline liit, mis oleks võimeline tagama rahu, lepitama riiki ja taastama riigi keskvõimu,

–   võttes arvesse 23. veebruari 2012. aasta Somaalia-teemalise Londoni konverentsi järeldusi,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et meretransport on olnud läbi ajaloo üks Euroopa majanduskasvu ja heaolu nurgakivi ning et rohkem kui 80% maailmakaubandusest toimub meritsi; seetõttu on EL siiralt huvitatud panustamisest rahvusvahelise mereohutuse tagamisse;

B.  arvestades, et piraatlust tuleb käsitada rahvusvahelise kuriteona; arvestades, et võitlus merepiraatluse vastu nõuab kooskõlastatud tegutsemist vastavalt ÜRO mereõiguse konventsioonis (UNCLOS) sätestatud üldisele õigusraamistikule; arvestades, et selle konventsiooni artikli 100 järgi on kõik riigid kohustatud tegema koostööd piraatluse ohjeldamiseks;

C. arvestades, et avamerepiraatluse probleem ei ole ikka veel lahendatud, ehkki viimase aasta edukate rünnakute tulemusena, peamiselt tänu ATLANTA tegevusele ning sõjaväe- ja erakaitseüksuste kasutamisele laevadel, on piraatlus küll tunduvalt vähenenud, samal ajal levib aga endiselt kiiresti India ookeani lääneosas, eelkõige Somaalia ja Aafrika Sarve rannikuvetes, samuti mõnes muus piirkonnas, sh Kagu-Aasias ja Lääne-Aafrikas, muutudes seega üha tõsisemaks ohuks nii meremeeste ja muude isikute elule ja julgeolekule kui ka piirkondlikule arengule ja stabiilsusele, merekeskkonnale, maailmakaubandusele ning kõikidele meretranspordi ja -laevanduse liikidele, sh nii kalalaevadele kui ka humanitaarabi kohaletoimetamisele;

D. arvestades, et igal aastal läbib ohtlikke meresõidupiirkondi 10 000 Euroopa laeva ja seepärast on piraatlus lisaks inimelude ja ohutuse aspektile ka majanduslik probleem, kuna see ohustab rahvusvahelisi merekaubateid ja avaldab rahvusvahelisele kaubandusele olulist negatiivset mõju;

E.  arvestades laevade ründamise katsete sagenemist – 2011. aastast on teada 28 kaaperdamisjuhtumit, rööviti 470 meremeest ja tapeti 15 meremeest, praegu nõutakse aga lunaraha vähemalt seitsme laeva eest ja umbes 191 meremeest on Somaalias pikaajaliselt pantvangis, osalt kohutavates ja ebainimlikes tingimustes;

F.  arvestades, et piraadid kohandavad pidevalt oma taktikat ja meetodeid ning on laiendanud oma tegevusraadiust, kasutades suuremaid kaaperdatud laevu n-ö emalaevadena;

G. arvestades, et Somaalia kestev poliitiline ebastabiilsus on piraatluse üks põhjustest ja süvendab nimetatud probleemi ning et osa somaallasi peab piraatlust üha tulusaks ja elujõuliseks sissetulekuallikaks;

H. arvestades, et võitlust piraatluse vastu ei ole võimalik võita pelgalt sõjaliste vahenditega, vaid peamine on rahu, arengu ja riigiloome edukas edendamine Somaalias;

I.   arvestades, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) käsutuses on vahendid ja andmed, mis võivad aidata EU NAVFORi operatsioonil ATALANTA parandada laevade ja meremeeste ohutust kõnealuses piirkonnas;

J.   arvestades, et piraatluse probleemil on ka negatiivne mõju kogu sellele piirkonnale, kus kalapüük on reguleeritud mitmete kahe- ja mitmepoolsete kalanduskokkulepetega; see püügitegevus on muutunud ohtlikuks ettevõtmiseks mitte üksnes ELi laevadele, kes kalastavad nt Seišellide vetes ELi ja Seišelli Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu alusel, vaid ka kohalikele kaluritele, kes saavad meilt valdkondlikku toetust ja võtavad endale seega teatava sotsiaalse vastutuse;

K. arvestades, et EL on Somaalia kõige suurem abistaja, olles ajavahemikuks 2008–2013 Euroopa Arengufondi kaudu selleks otstarbeks andnud 215,4 miljonit eurot arenguabi; arvestades, et arenguabi peamine eesmärk on aidata inimestel pääseda vaesusest, saavutada jätkusuutlik majanduskasv ja leida püsiv lahendus riigi stabiilsuse probleemile ning selleks tuleb tegeleda piraatluse algpõhjustega, rahastades projekte, millega edendatakse valitsemistavasid ja õigusriigi põhimõtteid, haridust, majanduskasvu ja nn mittekeskseid valdkondi (tervishoid, keskkond, veevarustus ja kanalisatsioon); arvestades, et aastateks 2011–2015 on Euroopa Arengufondi raames täiendavalt ette nähtud 175 miljonit eurot, et EL saaks ülalnimetatud valdkondades oma osalust suurendada ja uusi meetmeid toetada;

L.  arvestades, et ehkki tänu ELi jõupingutustele võitluses piraatluse vastu on suudetud kaitsta kõiki Maailma Toitlusprogrammi ja Aafrika Liidu Somaalia-missiooni saadetisi, tuleb pidevalt ja pühendunult tegutseda, et tagada vajalikul tasemel jõud ja vältida tulevikus mereväeüksuste puudumisest tekkida võivat kahju;

M. arvestades, et paljud liikmesriigid töötavad praegu välja oma eeskirju relvastatud valve kasutamise kohta kaubalaevade pardal;

1.  väljendab veel kord sügavat muret seoses püsiva ja üha suureneva ohuga, mis tuleneb Maailma Toitlusprogrammi ja Aafrika Liidu Somaalia-missiooni humanitaarabi transportivate laevade ning nii rahvusvaheliste kui ka ELi kala-, kauba- ja reisilaevade vastu suunatud merepiraatlusest ja relvastatud röövidest Aafrika ranniku lähedastes India ookeani vetes ning ennekõike Somaalia ja Aafrika Sarve rannikuvetes, kus see ähvardab meremeeste ja teiste isikute julgeolekut ning piirkondlikku stabiilsust;

2.  kutsub kõrget esindajat ja liikmesriike üles otsima kiiresti võimalusi, kuidas vabastada 191 praegu pantvangis olevat meremeest, et lõpetada nende pikk ja raske vangipõli vangistajate meelevallas ning võimaldada neil koju tagasi pöörduda, ja samal ajal lõpetada ka seitsme kaaperdatud laeva kinnipidamine;

3.  tunnustab EU NAVFORi operatsiooni ATALANTA panust meresõidu turvalisusesse Somaalia rannikuvetes – abisaadetisi Somaaliasse transportivate Maailma Toitlusprogrammi laevade ja teiste ohustatud laevade kaitsel ning piraatluse ja relvastatud röövide tõkestamisel, ennetamisel ja ohjeldamisel Somaalia rannikuvetes;

4.  tunnustab nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsust operatsiooni EU NAVFOR ATLANTA mandaadi pikendamise kohta kuni 2014. aasta detsembrini ja operatsiooni tegevuspiirkonna laiendamise kohta ning nõuab kõikide rahvusvaheliste jõudude tegevuse koordineerimise jätkamist;

5.  kiidab heaks välisasjade nõukogu 12. detsembri 2011. aasta otsuse alustada piirkondlikku merendusalase suutlikkuse suurendamise koolitusmissiooni EUCAP Nestor ja õigussüsteemi suutlikkuse suurendamise koolitusmissiooni, samuti rannapolitseinike ja kohtunike koolitust kaheksas Aafrika Sarve ja India ookeani lääneosa riigis;

6.  hindab positiivselt 23. veebruaril 2012 Londonis Lancaster House'is toimunud Somaalia-teemalist konverentsi ning selle konverentsi kommünikeed, milles muu hulgas rõhutatakse rahvusvahelise üldsuse tahet piraatlus kaotada, rõhutatakse tööstusvaldkonna esindajate jõupingutusi piraatlusevastases võitluses ning kinnitatakse, et piraatlus ei jää karistamata; nõutakse ka õigussüsteemi suutlikkuse tunduvat suurendamist, et saaks vastutusele võtta ja kinni pidada nii Somaalias kui ka selles piirkonnas laiemalt piraatlusega seotud isikuid;

7.  rõhutab, et piraatluse karistamatu jätkumine avaldab vastumõju hirmutavatele meetmetele; mõistab hukka asjaolu, et hoolimata ELi poolt kolmandate riikidega (Keenia, Seišellid, Mauritius) sõlmitud üleandmislepingutest ning Seišellide, Puntlandi ja Somaalimaa vahel sõlmitud kahepoolsetest lepingutest süüdimõistetud piraatide repatrieerimise kohta ja hoolimata rahvusvahelistest õigusraamistikest jäävad paljud piraadid või muud kurjategijad endiselt vahistamata või kui nad ka vahistatakse, vabastatakse nad sageli ruttu kindlate juriidiliste tõendite või poliitilise tahte puudumise tõttu, lisaks on mitme ELi liikmesriigi kriminaalõiguse kaitsemeetmed ebapiisavad võitluseks piraatluse vastu avamerel;

8.  nõuab sellega seoses kiireid ja tõhusaid meetmeid, et tuua piraatluses kahtlustatavad isikud kohtu ette ja neid karistada, ning nõuab, et kolmandad riigid ja ELi liikmesriigid võtaksid oma riiklikku õigusesse üle kõik ÜRO mereõiguse konventsiooni ja ÜRO meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni sätted, kui nad ei ole seda veel teinud, et teha lõpp piraatide karistamatusele; kutsub nõukogu ja komisjoni üles jätkama selle piirkonna riikides kohtumõistmise võimaluste selgitamist ning ettevalmistustööd piraatlusevastaste erikohtute loomiseks Somaalias ja teistes selle piirkonna riikides, mis oleks püsiv õiguslik lahendus, et piraatide üle kohut mõista;

9.  nõuab, et liikmesriigid uuriksid ja jälgiksid koostöös Europoli ja Interpoliga rahavoogude liikumist ning konfiskeeriksid piraatidele lunarahana makstud raha, kuna on viiteid, et see raha jõuab maailma eri paigus asuvatele pangakontodele, sh Euroopa pankadesse, samuti tuleks tuvastada ja likvideerida organiseeritud kuritegevuse võrgustikud, mis niisugusest tegutsemisest kasumit saavad; kutsub nõukogu üles veelgi tõhustama EU NAVFORi koostööd Europoli ja Interpoliga;

10. peab kahetsusväärseks, et liikmesriikide poolt EU NAVFORi operatsiooni ATLANTA vajadusteks kasutada antud laevade arv vähenes 2012. alguses kaheksalt laevalt kahe-kolme laevani; kutsub liikmesriike seetõttu üles võimaldama rohkemate mereväevahendite kasutamist, et operatsioon ATLANTA oleks edukas;

11. kutsub EU NAVFORi, NATOt ja ühiseid merejõudusid (Coalition Maritime Forces) üles tulemuslikult tegelema probleemiga, et kaaperdatud kaubalaevu kasutatakse üha enam nn emalaevadena – tegemist on suundumusega, mis näitab piraatide tegevusvõime olulist suurenemist ja mis võimaldab neil alustada jõulisemaid, sihikindlamaid ja paindlikumaid rünnakuid kogu India ookeanis;

12. rõhutab samas, et on vaja edendada strateegilist koordineerimist EU NAVFORi ATALANTA, Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Somalia) ja teiste ÜJKP missioonide vahel Aafrika Sarve piirkonnas laiemalt; tunnustab sellega seoses nõukogu 23. märtsi 2012. aasta otsust võtta kasutusele ELi operatsioonide keskus Aafrika Sarvel teostatavate ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonide toetuseks; nõuab sellega seoses EU NAVFORi ATLANTA ja EUTM Somalia praeguse juhtimiskorralduse läbivaatamist;

13. nõuab koordineerimise jätkuvat parandamist SHADE süsteemis ELi, NATO ja kolme tähtsaima piraatlusevastase mereväemissiooni (EU NAVFOR, CTF-150/151 ning NATO operatsiooni Ocean Shield raames korraldatav TF-508) juhtimise ning mitmesuguste rahvusvaheliste mereväejõudude vahel, et vältida tarbetut kattuvust, kuna mõlemad organisatsioonid (nii EL kui ka NATO) tegutsevad oma otsustamisvabaduse alusel ühes ja samas piirkonnas, samade huvidega ning suurelt jaolt samade Euroopa riikide vahenditega;

14. rõhutab, et Euroopa Meresõiduohutuse Amet peaks jätkama koostööd EU NAVFORi ATALANTAga ning vajaduse korral andma operatsioonile lipuriigi nõusoleku järel üksikasjalikud kaugtuvastus- ja jälgimissüsteemi (LRIT) andmed ja satelliidipildid seda piirkonda ELi lipu all läbivate laevade kohta; selleks soovitatakse liikmesriikidel anda ametile luba kõnealuste andmete ja kõnealuse teabe EU NAVFORi operatsioonile esitamiseks;

15. tunnustab kõiki pingutusi, mida selle piirkonna mereäärsed riigid teevad rahvusvahelise õiguse raamistikus koostöö edendamiseks ELi ja selle liikmesriikidega, et võidelda piraatluse vastu ning kaitsta inimesi, kaupa ja kaubavahetust piraatide rünnakute eest;

16. on seisukohal, et piraatluse leviku tõttu peaks andma kohustuslikku koolitust nendele meremeestele, keda piraatlus võib ohustada, et suurendada nende enesekaitsevõimet; rõhutab sellega seoses, et laevandusettevõtjad peaksid järgima ja täiel määral kohaldama parimaid juhtimistavasid kaitseks Somaalia piraatluse vastu (Best Management Practices for protection against Somalia Based Piracy – BMP-4), kuna nendega antakse kõikidele asjaosalistele piisavat teavet selle kohta, kuidas aidata laevadel vältida, ennetada või ohjeldada piraatide rünnakuid Somaalia rannikuvetes; kordab oma üleskutset, et kõik selles piirkonnas tegutsevad laevad registreeritaks asjaomaste meresõiduohutuse koordineerimiskeskuste juures ja et järgitaks EU NAVFORi ATALANTA soovitusi; kutsub liikmesriike üles tagama, et kõik nende laevad oleksid registreeritud;

17. nõuab, et nõukogu ja komisjon koos ÜRO ja Aafrika Liiduga (vastuseks Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse mitmetele palvetele saada rahvusvahelist abi võitluseks piraatluse vastu ja humanitaarabilaevade kaitseks Somaalia rannikuvetes) jätkaksid koostööd ning toetaksid Somaalia föderaalset üleminekuvalitsust võitluses piraatluse, Al Shababi ja muude kurjategijate vastu, kes tuleb kohtu alla anda, aidates samas Somaalial ja kogu piirkonnal oma suutlikkust suurendada;

18. märgib, et koolitus on vaid üks osa merendusalase suutlikkuse suurendamise meetmetest, ning kutsub liikmesriike seetõttu üles andma materiaalset abi missioonile ja kõnealusele piirkonnale, pannes erilist rõhku patrull-laevadele;

19. toetab kindlalt Kampala rahu- ja lepitusprotsessi; nõuab, et olukorrale Somaalias lähenetaks laiapõhjaliselt, nii et julgeolek oleks seostatud arengu, õigusriigi põhimõtete järgimise ning inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse austamisega;

20. väljendab heameelt komisjoni otsuse üle kavandada Aafrika Liidu Somaalia-missiooni (AMISOM) vajadusteks Aafrika rahutagamisrahastu raamistikus täiendavalt 100 miljonit eurot ELi rahalist toetust ning kutsub liikmesriike ja rahvusvahelist üldsust üles aitama kaasa rahu edendamisele, majandusarengule ja stabiilse demokraatliku korra rajamisele Somaalias, mis soodustaks julgeoleku tagamist ja võitlust piraatluse vastu pikemas perspektiivis; tervitab ELi eriesindaja ametissenimetamist Aafrika Sarve piirkonnas;

21. tunneb muret üha halveneva humanitaarolukorra pärast Aafrika Sarve piirkonnas ning kutsub rahvusvahelist üldsust ja eeskätt ELi üles eraldama abivajajatele rohkem humanitaarabi, et rahuldada üha kasvavaid humanitaarvajadusi ning takistada olukorra jätkuvat halvenemist;

22. tunnustab stabiliseerimisvahendi raames tähtsate mereteede programmi kaudu teostatavat MARSICi projekti, mille eesmärk on teabe jagamise ja suutlikkuse suurendamise abil tõsta meresõidu turvalisust ja ohutust India ookeani lääneosas ja Adeni lahes ja millega rõhutatakse piirkondlikku koostööd selle piirkonna riikide vahel; loodab, et seda projekti pikendatakse üle 2013. aasta;

23. avaldab toetust piraatidevastase võitluse algatustele nii Ida- kui ka Lõuna-Aafrikas ja India ookeaniga piirnevates riikides; üks selline algatus on piraatlusevastane merejulgeolekuprogrammi projekt, millele EL eraldas 2 miljonit eurot starditoetust; peab õigeks komisjoni poolt rahastatavate projektide ning ÜJKP piirkondliku merendusalase suutlikkuse suurendamise missiooni (RMCB) kavasolevat vastastikust täiendavust;

24. kordab, et Somaalia rannikuvetes toimuv piraatlus tuleneb avaliku korra puudumisest selles riigis ning seepärast peaks rahvusvaheline üldsus andma vajalikku tehnilist ja rahalist abi, et Somaalia föderaalne üleminekuvalitsus saaks piisavalt tugevaks, teostamaks kontrolli oma territoriaalvete ja oma majandusvööndi üle, järgides sealjuures rahvusvahelise õiguse norme;

25. tunnustab Somaalia ranniku lähedal toimuva piraatluse probleemidega tegeleva ÜRO kontaktrühma tööd, kuna see kontaktrühm kujutab endast esmakordset foorumit riikidevahelise ja kõiki peamisi asjaomaseid rahvusvahelisi organisatsioone hõlmava rahvusvahelise koostöö taseme ja kvaliteedi tõstmiseks kõnesolevas valdkonnas; soovitab ELil võtta sellel foorumil enda kanda kooskõlastaja roll, seda eriti (piirkondliku) merendusalase suutlikkuse suurendamise valdkonnas;

26. peab õigeks tihedat koordineerimist Rahvusvahelise Mereorganisatsiooniga merendusalase suutlikkuse suurendamise vallas ning ELi ja Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni strateegilise partnerluse sõlmimise ettevalmistamisel, et võidelda piraatlusega kogu Aafrika Sarve piirkonnas;

27. rõhutab, et relvastatud eraturvajate kasutamine laevadel on kasvanud, ning rõhutab tõsiasja, et ei ole suudetud kaaperdada ühtegi laeva, mille pardal on relvastatud eraturvajad, kuigi tegemist on meetmega, mis ei asenda terviklikku lahendust piraatlusega seotud mitmesugustele ohtudele; võtab arvesse asjaolu, et mõni liikmesriik on võtnud vastu asjaomased õigusaktid; kutsub sellega seoses liikmesriike üles rakendama võimaluse korral laevade pardal vajalikke julgeolekumeetmeid ning kutsub komisjoni ja nõukogu üles välja töötama ELi lähenemisviisi pardal sertifitseeritud relvastatud personali kasutamise suhtes, et tagada selles osas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni suuniste hea rakendamine; tuletab meelde, et Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni heades juhtimistavades (BMP4) on kirjas, et sõltuvalt riskianalüüsist, täpsest planeerimisest ja kokkulepetest on relvastatud valve kasutamist kaaludes soovitatav ohustatud laevade kaitseks rakendada sõjaväeüksusi;

28. tuletab meelde, et rahvusvahelise õiguse kohaselt kohaldatakse merel kõikidel juhtudel, piraatlusevastase võitluse meetmed kaasa arvatud, asjaomaste laevade ning laevadele võetud sõjaväepersonali suhtes lipuriigi õigust; lisaks ei saa teised ametiasutused peale lipuriigi asutuste anda korraldust laeva arestimiseks või kinnipidamiseks, isegi kui tegemist on uurimise eesmärgil rakendatava meetmega;

29. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikidele, Aafrika Liidu, ÜRO ja Valitsustevahelise Arenguameti (IGAD) peasekretäridele, Somaalia föderaalse üleminekuvalitsuse juhile ning Üleaafrikalisele Parlamendile.