Menettely : 2011/2962(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0226/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0226/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0203

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 134kWORD 83k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE468.800v01-00
 
B7-0226/2012

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


merirosvoudesta (2011/2962(RSP))


Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Dominique Vlasto PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys merirosvoudesta (2011/2962(RSP))  
B7‑0226/2012

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin yhdennetystä meripolitiikasta,

–   ottaa huomioon merirosvoudesta antamansa päätöslauselmat, erityisesti 23. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman merirosvoudesta ja 26. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Somalian rannikkovesien merirosvouden poliittisesta ratkaisemisesta,

–   ottaa huomioon 10. joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

–   ottaa huomioon merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1988 yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1814(2008) (15. toukokuuta 2008), 1816(2008) (2. kesäkuuta 2008) sekä 1851(2008) (16. joulukuuta 2008), 1897(2009) (30. marraskuuta 2009), 1950(2010) (23. marraskuuta 2010), 1976(2011) (11. huhtikuuta 2011), 2015(2011) (24. lokakuuta 2011), 2020(2011) (22. marraskuuta 2011) ja 2036(2012) (22. helmikuuta 2012) Somalian tilanteesta,

–   ottaa huomioon neuvoston 19. syyskuuta 2008 hyväksymän yhteisen toiminnan 2008/749/YUTP Euroopan unionin sotilaallisesta koordinointitoimesta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1816(2008) tukemiseksi (EU NAVCO),

–   ottaa huomioon neuvoston 10. marraskuuta 2008 hyväksymän yhteisen toiminnan 2008/851/YUTP ja neuvoston päätöksen 2010/766/YUTP Euroopan unionin Atalanta-sotilasoperaatiosta, jolla osallistutaan Maailman elintarvikeohjelman (WFP) alusten suojeluun, kun ne toimittavat elintarvikeapua Somalian hätäsiirtolaisille, Afrikan unionin Somalia-operaation (AMISOM) alusten suojeluun ja merirosvouden ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemiseen ja torjuntaan Somalian rannikkovesillä, sekä haavoittuvimpien alusten suojelun Somalian rannikkovesillä tapauskohtaisesti; ottaa lisäksi huomioon, että EUNAVFOR Atalanta ‑operaatio osallistuu kalastustoiminnan valvontaan Somalian rannikkovesillä,

–   ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2012 tehdyn neuvoston päätöksen jatkaa EUNAVFOR Atalanta ‑operaatiota joulukuuhun 2014 saakka ja laajentaa joukkojen toiminta-aluetta,

–   ottaa huomioon15. helmikuuta 2010 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/96/YUTP ja 31. maaliskuuta 2010 tehdyn neuvoston päätöksen 2010/197/YUTP Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen osallistumista koskevan Euroopan unionin sotilasoperaation (EUTM Somalia) käynnistämisestä,

–   ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston 16. joulukuuta 2011 hyväksymän kriisinhallintakonseptin, joka liittyy neuvoston valmisteilla olevaan RMCB-operaatioon (Regional Maritime Capacity Building), joka on siviilialan YTPP-operaatio, johon liittyy sotilaallista asiantuntemusta,

–   ottaa huomioon neuvoston 14. marraskuuta 2011 hyväksymän Afrikan sarvea koskevan strategisen toimintakehyksen, jolla ohjataan EU:n toimintaa alueella,

–   ottaa huomioon Djiboutissa 9. kesäkuuta 2008 allekirjoitetun vallanjakoa koskevan sopimuksen, jonka tavoitteena oli käynnistää laaja-alainen kansallinen sovintoprosessi ja luoda vahva ja kattava poliittinen liittoutuma, joka kykenee turvaamaan rauhan, vastaamaan sovinnonteosta maassa ja muodostamaan uudelleen keskusjohtoisen hallinnon,

–   ottaa huomioon Lontoossa pidetyn Somalia-konferenssin 23. helmikuuta 2012 annetut päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että meriliikenne on ollut yksi tärkeimpiä talouskasvua ja vaurautta lisääviä tekijöitä Euroopassa koko sen historian ajan ja yli 80 prosenttia maailmankaupasta käydään meritse; katsoo näin ollen, että on EU:n todellisen edun mukaista edistää kansainvälisen merenkulun turvallisuutta;

B.  katsoo, että merirosvoutta on pidettävä kansainvälisenä rikollisuutena; katsoo, että merirosvous edellyttää koordinoituja vastatoimia UNCLOS:n tarjoaman yleisen oikeudellisen kehyksen puitteissa; ottaa huomioon, että yleissopimuksen 100 artiklassa edellytetään, että kaikkien valtioiden velvollisuutena on toimia yhteistyössä merirosvouden tukahduttamiseksi;

C. ottaa huomioon, että avomerellä tapahtuvan merirosvouden ongelmaa ei ole edelleenkään kyetty ratkaisemaan, vaikka merirosvojen onnistuneet iskut vähenivät huomattavasti viimeisen vuoden aikana ennen kaikkea Atalanta-operaation toiminnan ansiosta ja sotilaallisten ja yksityisten alustensuojelujoukkojen käytön johdosta, mutta tämä ongelma leviää nopeasti Intian valtamerellä, erityisesti Somalian ja Afrikan sarven rannikolla ja muillakin alueilla, kuten Kaakkois-Aasiassa ja Länsi-Afrikassa, minkä vuoksi se uhkaa yhä vakavammin ihmishenkiä ja merenkulkijoiden ja muiden henkilöiden turvallisuutta sekä alueellista kehitystä ja vakautta, meriympäristöä, maailmankauppaa, merenkulkua ja merikuljetuksia kaikissa muodoissaan, kalastusaluksia sekä humanitaarisen avun jakamista;

D. ottaa huomioon, että vuosittain 10 000 eurooppalaista alusta liikennöi vaarallisilla merialueilla, minkä vuoksi ihmishengille ja turvallisuudelle aiheutuvan uhan ohella merirosvous on myös taloutta koskeva ongelma, koska se vaarantaa kansainvälisen merenkulun kauppareitit ja haittaa huomattavalla tavalla kansainvälistä kauppaa;

E.  ottaa huomioon, että aluksiin yritetään iskeä yhä useammin: tietojen mukaan vuonna 2011 toteutettiin 28 ryöstöä, 470 merenkulkijaa siepattiin, 15 surmattiin ja parhaillaan yli seitsemästä aluksesta vaaditaan lunnaita ja noin 191:tä merenkulkijaa pidetään panttivankina Somaliassa toisinaan myös alentavissa ja epäinhimillisissä oloissa pitkiä aikoja;

F.  ottaa huomioon, että merirosvot muuttavat jatkuvasti taktiikoitaan ja menetelmiään ja että he ovat laajentaneet toiminta-alueettaan käyttämällä suurempia ryöstettyjä aluksia niin sanottuina emäaluksina;

G. ottaa huomioon, että Somaliassa jatkuva poliittinen epävakaus on yksi merirosvousongelman syistä ja että se pahentaa ongelmaa, ja toteaa, että monet somalialaiset pitävät edelleen merirosvoutta tuottoisana ja kestävänä tulonlähteenä;

H. katsoo, että merirosvoutta ei kukisteta yksinomaan sotilaallisin välinein, vaan Somaliassa on ennen kaikkea edistettävä menestyksellisesti rauhaa, kehitystä ja valtion rakenteiden luomista,

I.   ottaa huomioon, että Euroopan meriturvallisuusvirastolla on käytössään välineitä ja tietoja, joiden avulla voidaan auttaa EUNAVFOR Atalanta ‑operaatiota parantamaan alusten ja merenkulkijoiden turvallisuutta alueella;

J.   ottaa huomioon, että merirosvous vaikuttaa kielteisesti myös koko alueeseen, jolla kalastustoimintaa säännellään kahdenvälisillä ja monenvälisillä kalastussopimuksilla; ottaa huomioon, että kalastustoimista on tullut vaarallisia hankkeita ei ainoastaan EU:n aluksille, jotka kalastavat muun muassa Seychellien vesillä EU:n ja Seychellien tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen nojalla, vaan myös paikallisille kalastajille, joille EU myöntää alakohtaista tukea ja kantaa näin yhteiskuntavastuuta;

K. ottaa huomioon, että EU on Somalian suurin lahjoittaja, kun se on tähän mennessä sitoutunut antamaan 215,4 miljoonaa euroa kehitysapua Euroopan kehitysrahaston (EKR) kautta vuosina 2008–2013; toteaa, että kyseisen rahoituksen pääasiallisena tavoitteena on nostaa väestö köyhyydestä omavaraiseen talouskasvuun ja löytää kestävä ratkaisu maan epävakauteen puuttumalla merirosvouden perimmäisiin syihin rahoittamalla hallintoa ja oikeusvaltiota, koulutusta ja talouskasvua parantavia hankkeita sekä muita kuin keskeisiä aloja (terveys, ympäristö, vesi- ja jätevesihuolto) tukevia hankkeita; ottaa huomioon, että vuosille 2011–2015 on myönnetty EKR:n kautta 175 miljoonaa euroa lisää rahoitusta, jonka avulla EU voi vahvistaa sitoumuksiaan ja tukea uutta toimintaa edellä mainituilla aloilla;

L.  katsoo, että vaikka EU:n merirosvoutta torjuvien toimien avulla on pystytty suojelemaan Maailman elintarvikeohjelman ja Afrikan unionin Somalia-operaation kuljetuksia, näitä toimia on tuettava jatkuvasti, jotta varmistetaan joukkojen riittävä määrä, koska kuljetukset voivat vaarantua riittämättömien laivastojoukkojen vuoksi;

M. ottaa huomioon, että monet jäsenvaltiot kehittävät parhaillaan omia sääntöjään, jotka koskevat aseellisten vartijoiden sijoittamista kauppa-aluksille;

1.  toistaa olevansa vakavasti huolissaan vakavasta ja kasvavasta uhasta, jonka WFP:n ja AMISOM-operaation humanitaarista apua kuljettaviin aluksiin sekä kansainvälisiin ja EU:n kalastus-, kauppa- ja matkustaja-aluksiin kohdistuvat merirosvous ja merellä tapahtuvat aseelliset ryöstöt Intian valtamerellä Afrikan rannikon läheisyydessä ja erityisesti Somalian ja Afrikan sarven edustalla muodostavat merenkulkijoiden ja muiden henkilöiden turvallisuudelle ja alueelliselle vakaudelle;

2.  kehottaa korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita harkitsemaan kiireesti keinoja vapauttaa tällä haavaa panttivankeina pidetyt 191 merenkulkijaa ja siten lopettaa heidän pitkään kauhistuttavissa oloissa jatkunut vankeutensa sieppaajiensa armoilla, jotta nämä merenkulkijat voivat palata koteihinsa ja jotta seitsemän kaapattua alusta voidaan samalla vapauttaa;

3.  pitää tervetulleena EUNAVFOR Atalanta -operaation panosta merenkulun turvallisuuteen Somalian rannikolla, sillä se suojelee WFP:n vuokraamia aluksia, jotka toimittavat apua Somaliaan, ja muita haavoittuvia aluksia, sekä merirosvouden ja aseellisten ryöstöjen ehkäisemistä ja torjuntaa Somalian rannikkovesillä;

4.  panee tyytyväisenä merkille neuvoston 23. maaliskuuta 2012 tekemän päätöksen jatkaa EUNAVFOR Atalanta ‑operaatiota joulukuuhun 2014 saakka ja laajentaa joukkojen toiminta-aluetta, ja kehottaa koordinoimaan jatkuvasti kaikkien kansainvälisten joukkojen toimintaa;

5.  pitää myönteisenä ulkoasioiden neuvoston 12. joulukuuta 2011 tekemää päätöstä käynnistää alueellinen RMCB-koulutusoperaatio EUCAP Nestor ja vahvistaa Afrikan sarven ja läntisen Intian valtameren kahdeksan maan rannikoiden poliisivoimien ja tuomareiden valmiuksia ja koulutusta;

6.  pitää myönteisenä Lontoossa Lancaster Housessa 23. helmikuuta 2012 järjestettyä Somalia-konferenssia sekä sen jälkeen julkistettua tiedonantoa, jossa viitataan muun muassa kansainvälisen yhteisön päättäväisyyteen tehdä loppu merirosvoudesta ja teollisuuskumppaneiden ponnisteluihin merirosvouden torjumiseksi ja vakuutetaan, että merirosvoutta ei jätetä rankaisematta; toteaa, että tiedonannossa kehotetaan kehittämään tuomioistuinten valmiuksia asettaa syytteeseen ja pidättää merirosvouden taustatoimijoita niin Somaliassa kuin alueella laajemminkin;

7.  korostaa, että merirosvouden jatkuva rankaisematta jääminen toimii pelotevaikutuksen vastaisesti; pitää valitettavana, että huolimatta EU:n kolmansien maiden (Kenia, Seychellit, Mauritius) kanssa tekemistä siirtosopimuksista ja Seychellien, Puntmaan ja Somalimaan kanssa tehdyistä kahdenvälisistä tuomittujen merirosvojen palauttamista koskevista sopimuksista ja kansainvälisistä oikeudellisista kehyksistä monet merirosvot ja muut rikolliset jäävät yhä pidättämättä, tai mikäli heidät pidätetään, heidät vapautetaan usein painavien oikeudellisten todisteiden tai syytteeseen asettamista koskevan poliittisen tahdon puuttuessa, ja katsoo, että eräiden EU:n jäsenvaltioiden rikosoikeudessa ei myöskään ole riittävästi varokeinoja valtamerillä tapahtuvan merirosvouden torjumiseksi;

8.  vaatii tässä yhteydessä ryhtymään viipymättä tehokkaisiin toimiin merirosvoudesta epäiltyjen asettamiseksi syytteeseen ja rankaisemiseksi ja kehottaa kolmansia maita ja niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, saattamaan YK:n merioikeusyleissopimuksen ja merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevan YK:n yleissopimuksen määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöään merirosvojen rankaisematta jäämisen torjumiseksi, ja kehottaa neuvostoa ja komissiota tutkimaan edelleen mahdollisuuksia syytteeseenasettamiseen alueen maissa ja työskentelemään merirosvoutta koskevan kansainvälisen tuomioistuimen mahdollista perustamiseksi Somaliaan ja muihin alueen valtioihin kestävänä oikeudellisena vaihtoehtona merirosvojen syytteeseen asettamiseksi Somaliassa;

9.  kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan ja jäljittämään yhdessä Europolin ja Interpolin kanssa rahavirtoja sekä takavarikoimaan merirosvoille lunnasrahoina maksetut summat, koska on merkkejä siitä, että näitä rahoja saattaa ilmestyä pankkitileille kaikkialla maailmassa, myös Euroopan pankeissa, sekä yksilöimään ja purkamaan järjestäytyneet rikollisverkostot, jotka tekevät voittoa tällaisilla toimilla; kehottaa neuvostoa helpottamaan EUNAVFORin tulevaa yhteistyötä Europolin ja Interpolin kanssa;

10. on pahoillaan, että jäsenvaltioiden EUNAVFOR Atalanta -operaatiota varten tarjoamien alusten määrä on supistunut kahdeksasta vain kahteen–kolmeen alukseen vuoden 2012 alussa; kehottaa siksi jäsenvaltioita tarjoamaan käyttöön enemmän laivaston aluksia, jotta Atalanta-operaatio voi onnistua;

11. kannustaa EUNAVFORia, Natoa ja CMF-joukkoja (Coalition Maritime Forces) puuttumaan tehokkaasti siihen, että kaapattuja kauppalaivoja käytetään enenevässä määrin niin sanottuina emäaluksina, koska tämä kehitys lisää merkittävästi merirosvojen operatiivista kykyä ja antaa heille mahdollisuuden käynnistää hyökkäyksensä voimakkaammin, määrätietoisemmin ja joustavammin koko Intian valtamerellä;

12. korostaa samalla, että on vahvistettava EUNAVFOR Atalantan, EUTM Somalian ja muiden YTPP-toimien strategista koordinointia laajemmalla Afrikan sarven alueella; pitää tässä yhteydessä myönteisenä neuvoston 23. maaliskuuta 2012 tekemää päätöstä saattaa EU:n operaatiokeskus toimintavalmiiksi Afrikan sarvessa toteutettavia YTPP-operaatioita varten; kehottaa tarkastelemaan uudelleen EUNAVFOR Atalantan ja EUTM Somalian nykyisiä komentorakenteita;

13. kehottaa jatkossa parempaan koordinointiin SHADE-järjestelmän puitteissa EU:n, Naton ja niiden kansainvälisessä laivastossa mukana olevien kolmansien maiden kesken, jotka huolehtivat kolmesta keskeisestä merirosvoutta torjuvasta laivasto-operaatiosta alueella (EUNAVFOR, CTF-150/151 ja TF-508 Naton Ocean Shield -operaation puitteissa), jotta vältetään tarpeettomat päällekkäisyydet, koska molemmat organisaatiot (EU ja Nato) toimivat oman päätöksentekoautonomiansa perustalla samalla alueella, niillä on samat edut ja ne muodostuvat suurelta osin samoista Euroopan maista;

14. korostaa, että Euroopan meriturvallisuusviraston olisi tarvittaessa jatkettava yhteistyötä EUNAVFOR Atalantan kanssa tarjoamalla operaatiolle lippuvaltion hyväksynnän jälkeen yksityiskohtaiset LRIT-tiedot ja satelliittikuvat EU:n lipun alla purjehtivista ja alueen halki kulkevista aluksista; kannustaa jäsenvaltioita tätä varten valtuuttamaan virasto toimittamaan nämä tiedot EUNAVFOR-operaatiolle;

15. arvostaa kaikkia rannikkovaltioiden ponnisteluja niiden toimiessa kansainvälisen oikeuden mukaisesti yhteistyössä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kanssa merirosvouden torjumiseksi ja ihmisten, tavaroiden ja kaupan suojelemiseksi merirosvojen iskuilta;

16. katsoo, että merirosvouden leviämisen vuoksi merirosvouteen liittyville riskeille alttiiden merenkulkijoiden olisi suoritettava pakollinen koulutus heidän itsesuojeluvalmiuksiensa parantamiseksi; korostaa, että varustamojen olisi noudatettava ja sovellettava täysimääräisesti BMP-4-käytäntöjä (Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy), joissa annetaan kaikille osapuolille riittävästi tietoja siitä, miten avustaa aluksia välttämään, pelottamaan tai viivyttämään merirosvojen hyökkäyksiä Somalian rannikolla; kehottaa jälleen kaikkia alueella toimivia aluksia rekisteröitymään asiaankuuluvien merenkulun turvallisuutta koordinoivien elinten käytäntöjen mukaisesti sekä noudattamaan EUNAVFOR Atalanta -suosituksia; kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki niiden alukset ovat rekisteröityneet;

17. kehottaa neuvostoa ja komissiota yhteistyössä YK:n ja Afrikan unionin kanssa sekä noudattaen Somalian siirtymäkauden hallituksen (TFG) lukuisia pyyntöjä, jotka koskevat kansainvälisen avun saamista humanitaarista apua kuljettavien alusten suojelemiseksi ja merirosvouden torjumiseksi Somalian rannikolla, jatkamaan yhteistyötä TFG:n kanssa ja tukemaan sitä sen pyrkiessä torjumaan Al-Shabaabia, merirosvoutta ja sen harjoittajia, jotka on saatettava vastaamaan teoistaan, sekä auttamaan Somaliaa ja aluetta vahvistamaan valmiuksiaan;

18. katsoo, että koulutus on vain yksi osa merenkulkuvalmiuksien kehittämistä, ja kehottaa näin ollen jäsenvaltioita tarjoamaan operaatiolle tai alueelle materiaaliapua keskittyen erityisesti meripartioaluksiin;

19. tukee voimakkaasti Djiboutin rauhan- ja sovitteluprosessia; kehottaa omaksumaan Somalian tilannetta koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa turvallisuus kytkeytyy kehitykseen, oikeusvaltioperiaatteeseen sekä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittamiseen;

20. pitää myönteisenä, että komissio päätti ehdottaa vielä 100:aa miljoonaa euroa EU:n taloudellista tukea Afrikan rauhanrahaston kautta AMISOM-operaatioon, ja kehottaa jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä edistämään Somaliassa rauhaa ja taloudellista kehitystä sekä rakentamaan demokraattista hallintoa, joka voisi pitkällä aikavälillä mahdollistaa turvallisuuden ja merirosvouden torjunnan, ja pitää tervetulleena Afrikan sarvea käsittelevän EU:n erityisedustajan nimittämistä;

21. on huolissaan Afrikan sarven edelleen heikkenevästä humanitaarisesta tilanteesta ja kehottaa kansainvälistä yhteisöä ja erityisesti EU:ta lisäämään osallistumaan hädänalaisille tarjottavaan humanitaariseen apuun, jotta voidaan vastata kasvaviin humanitaarisiin tarpeisiin ja estää tilanteen jatkuva paheneminen;

22. pitää myönteisenä vakausvälineen "kriittisiä merireittejä koskevan ohjelman" mukaista MARSIC-hanketta, jolla pyritään parantamaan merenkulun turvallisuutta läntisellä Intian valtamerellä ja Adeninlahdella jakamalla tietoja ja kehittämällä valmiuksia ja jossa korostetaan alueen maiden välistä alueellista yhteistyötä, ja odottaa sen jatkuvan vuoden 2013 jälkeen;

23. kannustaa itäisen ja eteläisen Afrikan ja Intian valtameren alueen maiden merirosvouden vastaisia aloitteita, kuten uusi merirosvouksen vastainen ohjelma MASE (Maritime and Security Programme), joka sai EU:lta kahden miljoonan euron starttirahan; pitää myönteisenä komission rahoittamien hankkeiden ja YTPP-toimiin kuuluvan RMCB-operaation suunniteltua keskinäistä täydentävyyttä;

24. toistaa, että Somalian rannikon merirosvous on jatkoa maan lain ja järjestyksen puutteelle ja katsoo siten, että kansainvälisen yhteisön olisi tarjottava tarvittavaa teknistä ja taloudellista tukea, jotta siirtymäkauden hallitusta voidaan auttaa kehittämään valmiuksiaan valvoa aluevesiään ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti yksinomaista talousvyöhykettään;

25. panee tyytyväisenä merkille merirosvoutta Somalian rannikolla käsittelevän YK:n yhteysryhmän työskentelyn ainutlaatuisena foorumina, joka pyrkii tehostamaan tämän alan kansainvälistä yhteistyötä ja parantamaan sen laatua ja joka toimii valtioiden sekä kaikkien alan suurimpien kansainvälisten järjestöjen kanssa; kannustaa EU:ta ottamaan koordinointivastuun tässä foorumissa etenkin (alueellisten) merenkulkuvalmiuksien kehittämisen alalla;

26. panee tyytyväisenä merkille tiiviin yhteistyön Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) kanssa merenkulkuvalmiuksien kehittämisen alalla sekä pyrkimykset muodostaa EU:n ja IMO:n välinen strateginen kumppanuus merirosvouden torjumiseksi Afrikan sarven laajemmalla alueella;

27. korostaa, että yksityisten aseistettujen vartijoiden käyttäminen aluksilla on lisääntynyt ja sitä, että yhtäkään yksityisesti palkattua aseistettua turvallisuushenkilöstöä käyttävää alusta ei ole onnistuttu ryöstämään, vaikka kyseessä onkin keino, joka ei voi korvata sitä, että monitahoiseen merirosvouden uhkaan tarvitaan kattava ratkaisu; ottaa huomioon, että jotkut jäsenvaltiot ovat hyväksyneet asiaa koskevaa lainsäädäntöä; kehottaa tässä yhteydessä jäsenvaltioita toteuttamaan aiheelliset turvatoimet aluksilla tarpeen mukaan, ja kehottaa komissiota ja neuvostoa pyrkimään muotoilemaan EU:n lähestymistavan, joka koskee hyväksytyn aseistetun henkilöstön käyttöä aluksilla, jotta voidaan tältä osin varmistaa IMO:n suuntaviivojen hyvä täytäntöönpano; muistuttaa, että IMO:n BMP‑4‑käytäntöjen mukaan riskianalyysi, huolellinen suunnittelu ja sopimukset sekä sotilaallisten alustensuojelujoukkojen palkkaaminen suojelemaan haavoittuvimpia aluksia on suositeltava vaihtoehto aseellisia vartijoita harkittaessa;

28. muistuttaa, että kansainvälisen oikeuden mukaan avomerellä sovelletaan kaikissa tapauksissa, myös merirosvoutta torjuttaessa, lippuvaltion kansallista lainkäyttövaltaa kyseisiin aluksiin sekä aluksille palkattuun sotilashenkilöstöön; katsoo lisäksi, että pidätyksiä tai aluksen haltuunoton voivat määrätä ainoastaan lippuvaltion viranomaiset, edes tutkintatoimena;

29. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioille, Afrikan unionin, YK:n ja Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) pääsihteereille, Somalian siirtymäkauden liittohallituksen puheenjohtajalle sekä yleisafrikkalaiselle parlamentille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö