Procedūra : 2011/2962(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0226/2012

Pateikti tekstai :

B7-0226/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0203

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 145kWORD 101k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.800v01-00
 
B7-0226/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl piratavimo jūroje (2011/2962(RSP))


Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Dominique Vlasto PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl piratavimo jūroje (2011/2962(RSP))  
B7‑0226/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl integruotos jūrų politikos Europos Sąjungai,

–   atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl piratavimo jūroje, ypač į 2008 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl piratavimo jūroje ir 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl piratavimo prie Somalio krantų problemos politinio sprendimo,

–   atsižvelgdamas į 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją (JTJTK),

–   atsižvelgdamas į 1988 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 15 d., 2008 m. birželio 2 d., 2008 m. gruodžio 16 d., 2009 m. lapkričio 30 d., 2010 m. lapkričio 23 d., 2011 m. balandžio 11 d., 2011 m. spalio 24 d., 2011 m. lapkričio 22 d. ir 2012 m. vasario 22 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucijas 1814(2008), 1816(2008), 1851(2008), 1897(2009), 1950(2010), 1976(2011), 2015(2011), 2020(2011) ir 2036(2012) dėl padėties Somalyje,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 19 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/749/BUSP dėl Europos Sąjungos karinių koordinavimo veiksmų, kuriais remiama JT Saugumo Tarybos rezoliucija 1816 (2008) (ES NAVCO),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP ir Tarybos sprendimą 2010/766/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos ATALANTA, skirtos prisidėti prie laivų, gabenančių pagalbą maistu perkeltiems asmenims Somalyje pagal Pasaulio maisto programą, apsaugos, Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM) aprūpinančių laivų apsaugos, atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo, taip pat pavienių pažeidžiamų laivų, plaukiančių prie Somalio krantų, apsaugos, be to, ES NAVFOR ATALANTA taip pat prisideda prie žvejybos veiklos priežiūros jūroje prie Somalio krantų,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimą pratęsti ES NAVFOR ATALANTA įgaliojimus iki 2014 m. gruodžio mėn. ir išplėsti pajėgų operacijų rajoną,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimą 2010/96/BUSP ir 2010 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimą 2010/197/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės misijos siekiant prisidėti prie Somalio saugumo pajėgų mokymo (EUTM Somalia),

–   atsižvelgdamas į krizių valdymo koncepciją, kuriai pritarė 2011 m. gruodžio 16 d. Užsienio reikalų taryba, taikomą Tarybos regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo misijai, kuri yra šiuo metu rengiama karinės kompetencijos turinti civilinė BSGP misija,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 14 d. Tarybos priimtą Somalio pusiasaliui skirtą strateginę programą, kuri yra ES veiksmų regione gairės,

–   kadangi 2008 m. birželio 9 d. Džibutyje buvo pasirašytas įtakos pasidalijimo susitarimas, kuriuo siekiama pradėti plataus masto nacionalinį susitaikymą ir sukurti stiprią visapusišką politinę sąjungą, galinčią užtikrinti taiką, šalies sutaikinimą ir centrinės valstybinės valdžios atkūrimą,

–   atsižvelgdamas į Londono konferencijos Somalio tema 2012 m. vasario 23 d. išvadas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi jūrų transportas yra vienas svarbiausių Europos ekonomikos augimo ir klestėjimo veiksnių per visą Europos istoriją ir kadangi 80 proc. pasaulio prekybos vyksta pasinaudojant jūra; todėl ES yra labai suinteresuota prisidėti prie tarptautinio laivybos saugumo;

B.  kadangi piratavimas turi būti laikomas tarptautiniu nusikaltimu; kadangi reikalingas koordinuotas atsakas į piratavimą jūroje, vadovaujantis JTJTK pateiktu visaapimančiu teisiniu pagrindu; kadangi konvencijos 100 straipsnyje nustatyta, kad visos valstybės privalo bendradarbiauti siekiant sustabdyti piratavimą;

C. kadangi piratavimo atviroje jūroje problema vis dar neišspręsta, nors sėkmingų išpuolių skaičius laba sumažėjo per praėjusius metus dėl ATALANTA veiklos ir privačių laivų apsaugos padalinių samdymo, tačiau piratavimas toliau sparčiai plinta Indijos vandenyne, ypač prie Somalio ir Somalio pusiasalio krantų, taip pat kai kuriuose kituose rajonuose, įskaitant pietryčių Aziją ir vakarų Afriką, ir tampa augančia pavojinga grėsme jūrininkų ir kitų asmenų gyvybei ir saugumui, taip pat regiono vystymuisi ir stabilumui, jūrų aplinkai, pasaulio prekybai, visų rūšių jūrų transportui ir laivybai, įskaitant žvejybos laibus, taip pat humanitarinės pagalbos teikimą;

D. kadangi kasmet 10 000 Europos laivų plaukia per pavojingus jūrų rajonus, todėl, nekalbant apie žmonių gyvybes ir saugumo aspektus, piratavimas taip pat yra ekonominė problema, nes jis kelia grėsmę tarptautiniams komerciniams jūrų keliams ir turi didelį neigiamą poveikį tarptautinei prekybai;

E.  kadangi bandymų užpulti laivus skaičius didėja – 2011 m. pranešta, kad užgrobti 28 laivai, pagrobti 470 jūrininkai, 15 nužudyta, o šiuo metu daugiau kaip 7 laivai laikomi dėl išpirkos ir maždaug 191 jūrininkas laikomi įkaitais Somalyje kartais pasibaisėtinomis ir nežmoniškomis sąlygomis vis ilgesnį laiką;

F.  kadangi piratai nuolat pritaiko savo taktiką ir metodus ir išplėtė savo veiklos rajoną naudodami didesnius užgrobtus laivus, vadinamus bazėmis;

G. kadangi nuolatinis politinis nestabilumas Somalyje yra viena iš piratavimo problemos priežasčių, prisideda prie šios problemos ir kai kurie Somalio gyventojai piratavimą ir toliau laiko pelningu ir perspektyviu pajamų šaltiniu;

H. kadangi kovos su piratavimu negalima laimėti naudojant tik karines priemones, jos sėkmė daugiausia priklauso nuo to, ar sėkmingai Somalyje bus skatinama taika, vystymasis ir valstybės kūrimas;

I.   kadangi EMSA disponuoja priemonėmis ir duomenimis, kurie gali padėti ES NAVFOR operacijai ATALANTA pagerinti laivų ir jūrininkų saugumą rajone;

J.   kadangi piratavimo problema taip pat turi neigiamų padarinių visam regionui, kuriame žvejybos veiksmus reglamentuoja keli dvišaliai ir daugiašaliai žvejybos susitarimai; tie veiksmai tapo pavojinga veikla ne tik ES laivams, žvejojantiems, pvz., Seišelių vandenyse pagal ES ir Seišelių Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą, bet ir vietos žvejams, kuriems ES teikia sektorinę pagalbą, taigi prisiima socialinę atsakomybę;

K. kadangi ES yra didžiausia paramos Somaliui teikėja, iki šiol per Europos plėtros fondą (EPF) 2008–2013 m. laikotarpiui ji suteikė 215,4 mln. EUR paramos vystymuisi; kadangi pagrindinis šio finansavimo siekis yra ištraukti gyventojus iš skurdo, sukurti savarankišką ekonomikos augimą ir surasti nuolatinį stabilumo šalyje problemos sprendimą, pašalinant pagrindines piratavimo priežastis, finansuojant valdymo gerinimo, teisinės valstybės, švietimo, ekonominio augimo projektus ir remiant nepagrindinius sektorius (sveikatos, aplinkosaugos, vandens ir sanitarijos); kadangi iš EPF papildomai skirta 175 mln. EUR 2011–2015 m. laikotarpiui, kad ES galėtų padidinti savo įsipareigojimus ir paremti naują veiklą minėtose srityse;

L.  kadangi, nors ES pastangomis kovoti su piratavimu sugebėta apsaugoti Pasaulio maisto programos ir Afrikos Sąjungos misiją Somalyje (AMISOM) aprūpinančius laivus, jiems reikia tvarių įsipareigojimų, kad būtų užtikrintas adekvatus pajėgų lygis ir ateityje sumažinta dėl jūrų pajėgų stokos kylanti rizika;

M. kadangi daugelis valstybių narių šiuo metu rengia savo taisykles dėl ginkluotų apsaugos padalinių dislokavimo prekybos laivuose;

1.  dar kartą reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolat augančios grėsmės, kurią jūrininkų ir kitų asmenų saugumui ir regioniniam stabilumui kelia piratavimas ir ginkluoti išpuoliai jūroje prieš Pasaulio maisto programos ir Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (AMISOM) humanitarinės pagalbos laivus, taip pat tarptautinės ir ES žvejybos laivus, prekybinius ir keleivinius laivus Indijos vandenyne, ypač jūrose prie Somalio krantų ir Somalio pusiasalio;

2.  ragina vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares skubiai apsvarstyti, kaip išlaisvinti šiuo metu įkaitais laikomus 191 jūrininką, kad būtų nutrauktas ilgas ir pasibaisėtinas jų kalinimas grobikų valioje, kad tie jūrininkai galėtų grįžti namo ir kad sykiu būtų nutrauktas 7 pagrobtų laivų sulaikymas;

3.  palankiai vertina ES NAVFOR operacijos ATALANTA indėlį į laivybos saugumą prie Somalio krantų, apsaugant Pasaulio maisto programos pagalbą Somaliui gabenančius laivus ir kitus pažeidžiamus laivus ir atgrasant nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų jūroje prie Somalio krantų bei vykdant jų prevenciją ir juos stabdant;

4.  palankiai vertina 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimą pratęsti ES NAVFOR ATALANTA įgaliojimus iki 2014 m. gruodžio mėn. ir išplėsti pajėgų operacijų rajoną ir ragina nuolat koordinuoti visus tarptautinių pajėgų veiksmus;

5.  palankiai vertina Užsienio reikalų tarybos 2010 m. gruodžio 12 d. sprendimą pradėti regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo projektą „EUCAP Nestor“ ir aštuonių Somalio pusiasalio ir vakarų Indijos vandenyno šalių teisėsaugos pajėgumų bei pakrantės policijos pajėgų ir teisėjų mokymus;

6.  palankiai vertina 2012 m. vasario 23 d. Londone (Lancaster House) surengtą konferenciją Somalio tema ir konferencijos komunikatą, kuriame, be kita ko, nurodomas tarptautinės bendruomenės pasiryžimas panaikinti piratavimą, pramonės partnerių pastangos kovoti su piratavimu, ir patvirtinama, kad už piratavimą bus baudžiama; komunikate taip pat raginama aktyviau vystyti teisėsaugos pajėgumus, kad būtų persekiojami ir sulaikyti su piratavimu Somalyje ir platesniame regione susiję asmenys;

7.  pabrėžia, kad tolesnis piratavimo nebaudžiamumas trukdo atgrasyti nuo šios veiklos; apgailestauja, kad nepaisant ES perdavimo susitarimų su trečiosiomis šalimis (Kenija, Seišeliais, Mauricijumi), taip pat dvišalių Seišelių, Puntlando ir Somalilando nuteistų piratų repatriacijos susitarimų ir tarptautinių teisinių sistemų, daug piratų ir kitų nusikaltėlių vis dar neareštuoti arba, jei areštuojami, dažnai paleidžiami dėl svarių teisinių įrodymų trūkumo ar politinės valios vykdyti baudžiamąjį persekiojimą stokos, taip pat kad kai kurių ES valstybių narių baudžiamosios teisės apsaugos nuostatos dėl piratavimo atviroje jūroje neadekvačios;

8.  į tai atsižvelgdamas ragina taikyti neatidėliojamas ir veiksmingas priemones, kad įtariami piratavimo veiksmais asmenys būtų persekiojami ir baudžiami, ir ragina trečiąsias šalis ir ES valstybes nares, kurios dar nėra to padariusios, perkelti į savo nacionalinę teisę JT jūrų teisės konvencijos ir JT konvencijos dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugią jūrų laivybą nuostatas, siekiant kovoti su piratų nebaudžiamumu; ragina Taryba ir Komisiją ir toliau nagrinėti teisminio proceso regiono šalyse galimybes ir siekti sukurti kovoje su piratavimu besispecializuojančius teismus Somalyje ir kitose regiono valstybėse, nes tai būtų tvarus teisminis piratų teisminio proceso problemos sprendimas Somalyje;

9.  primygtinai ragina, kad valstybės narės, bendradarbiaudamos su Europolu ir Interpolu, tirtų ir susektų pinigų srautus ir konfiskuotų pinigus, kurie mokami kaip išpirka piratams, nes yra požymių, kad šios lėšos gali būti pervedamos į bankų sąskaitas visame pasaulyje, įskaitant bankus Europoje, taip pat nustatytų ir išardytų organizuotus nusikaltėlių tinklus, kurie iš tokios veiklos gauna pelną; ragina Tarybą palengvinti tolesnį ES NAVFOR bendradarbiavimą su Europolu ir Interpolu;

10. apgailestauja, kad laivų, kuriuos valstybės narės skyrė ES NAVFOR ATALANTA operacijai, skaičius sumažėjo nuo 8 iki tik 2–3 laivų 2012 m. pradžioje; todėl prašo valstybių narių skirti daugiau laivyno išteklių, kad ATALANTA operacija būtų sėkminga;

11. skatina ES NAVFOR, NATO ir koalicines jūrų pajėgas veiksmingai spręsti problemą, kai vis dažniau piratai naudojasi užgrobtais prekybiniais laivais kaip bazėmis, – dėl šios aplinkybės labai padidėja piratų veiklos pajėgumas ir ji sudaro jiems galimybes rengti išpuolius su didesne jėga, pasiryžimu ir lankstumu visame Indijos vandenyne;

12. sykiu pabrėžia, kad reikia stiprinti strateginį ES NAVFOR ATALANTA, EUTM Somalia ir kitų BSGP veiksmų platesniame Somalio pusiasalio regione koordinavimą; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina 2012 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimą aktyvuoti ES operacijų centrą remiant bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijas Somalio pusiasalyje; ragina persvarstyti esamą ES NAVFOR ATALANTA ir EUTM Somalia vadovavimo tvarką;

13. ragina nuolat pagal SHADE mechanizmą geriau koordinuoti ES, NATO ir trijų pagrindinių kovos su piratavimu laivyno misijų regione (ES NAVFOR, CTF-150/151 ir TF-508 pagal NATO operaciją „Ocean Shield“) vykdymą bei įvairius tarptautinių jūrų pajėgų veiksmus, siekiant vengti nereikalingo dubliavimo, kadangi abi organizacijos, ES ir NATO, remdamosi savo atitinkama sprendimų priėmimo autonomija, veikia tame pačiame rajone, turi tokių pačių interesų ir iš esmės apima tas pačias Europos tautas;

14. pabrėžia, kad EMSA turėtų ir toliau, kai tikslinga, bendradarbiauti su ES NAVFOR ATALANTA ir, gavusi vėliavos valstybės sutikimą, teikti operacijas vykdančioms pajėgoms išsamius rajoną kertančių ES šalių vėliavų laivų nuotolinio laivų identifikavimo ir sekimo duomenis ir palydovines nuotraukas; todėl valstybės narės skatinamos leisti agentūrai teikti tuos duomenis ir informaciją ES NAVFOR operacijas vykdančioms pajėgoms;

15. palankiai vertins visas pakrantės šalių pastangas bendradarbiauti pagal tarptautinę teisę su ES ir jos valstybėmis narėmis, siekiant kovoti su piratavimu ir apsaugoti žmones, prekes ir prekybą nuo piratų išpuolių;

16. mano, kad dėl gausėjančių piratinių išpuolių reikėtų nustatyti privalomą jūrininkų, susiduriančių su piratų keliama grėsme, mokymą siekiant sustiprinti jų savigyną; sykiu pabrėžia, kad reikia, jog laivybos bendrovės laikytųsi ir visapusiškai taikytų Geriausią valdymo praktiką siekiant apsisaugoti nuo piratavimo prie Somalio (BMP-4), kurioje pateikiama pakankamai informacijos visoms atitinkamoms šalims apie tai, kaip padėti laivams išvengti piratų išpuolių prie Somalio krantų, juos sustabdyti ar jiems sutrukdyti; dar kartą ragina visus laivus, plaukiojančius rajone, registruotis atitinkamuose laivybos saugumo koordinacijos organuose ir laikytis ES NAVFOR ATALANTA rekomendacijų; ragina valstybes nares užtikrinti, kad visi jų laivai būtų prisiregistravę;

17. primygtinai ragina, kad Taryba ir Komisija, bendradarbiaudamos su JT ir Afrikos Sąjunga, atsižvelgdamos į kelis Somalio pareinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės tarptautinės pagalbos prašymus apsaugoti humanitarinės pagalbos laivus ir kovoti su piratavimu prie Somalio krantų, toliau bendradarbiautų su Somalio pereinamojo laikotarpio federaline vyriausybe ir ją remtų kovoje su piratavimu, Al Shabab grupuote ir pažeidėjais, kurie turi būti patraukti atsakomybėn, bei padėtų Somaliui ir regionui stiprinti savo pajėgumus;

18. pripažįsta, kad mokymai yra tik vienas jūrinių pajėgumų stiprinimo aspektas, ir todėl ragina valstybes nares teikti materialinę pagalbą misijai ar regionui ir konkrečiai turint mintyje jūrų patrulių laivus;

19. labai remia Džibučio taikos ir sutaikinimo procesą; ragina laikytis visapusiško požiūrio į padėtį Somalyje, saugumą siejant su vystymusi, teisinės valstybės principais ir pagarba žmogaus teisėms ir tarptautinei humanitarinei teisei;

20. palankiai vertina Komisijos sprendimą pasiūlyti papildomą 100 mln. EUR ES finansinę pagalbą pagal Afrikos taikos priemonę Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM) ir ragina valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę padėti skatinti taiką, ekonominį vystymąsi ir kurti stabilų demokratinį režimą Somalyje, nes tai ilgainiui padėtų užtikrinti saugumą ir kovą su piratavimu; palankiai vertina tai, kad paskirtas ES specialusis įgaliotinis Somalio pusiasalyje;

21. yra susirūpinęs dėl vis dar blogėjančios humanitarinės padėties Somalio pusiasalyje ir ragina tarptautinę bendruomenę, o ypač ES, didinti teikiamą humanitarinę pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia, kad būtų patenkinti augantys humanitariniai poreikiai ir išvengta tolesnio padėties blogėjimo;

22. palankiai vertina ES projektą MARSIC pagal Stabilumo priemonės svarbiausių jūrinių kelių programą, kurio tikslas – stiprinti laivybos saugumą ir saugą vakarų Indijos vandenyne ir Adeno įlankoje keičiantis informacija ir kuriant pajėgumus, pabrėžiant regiono šalių regioninį bendradarbiavimą, ir tikisi, kad projektas bus pratęstas po 2013 m.;

23. skatina rytų ir pietų Afrikos ir Indijos vandenyno regiono šalių kovos su piratavimu iniciatyvas, pvz., naują kovos su piratavimu projektą MASE (Laivybos saugumo programa), kuriam ES skyrė 2 mln. EUR projekto pradžios dotaciją; palankiai vertina tai, kad numatoma, jog projektas papildys Komisijos finansuojamus projektus ir BSGP regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo misiją;

24. pakartoja, kad piratavimas prie Somalio krantų yra teisės ir tvarkos Somalyje nebuvimo pasekmė, todėl tarptautinė bendruomenė turėtų suteikti reikalingą techninę ir finansinę paramą, kad padėtų pereinamojo laikotarpio federalinei vyriausybei kurti pajėgumus, galinčius vykdyti Somalio teritorinių vandenų ir, laikantis tarptautinės teisės, išskirtinės ekonominės zonos kontrolę;

25. palankiai vertina JT kontaktinės grupės piratavimo prie Somalio krantų klausimais veiklą, nes ši grupė – pirmasis toks tarptautinio bendradarbiavimo šioje srityje lygio ir kokybės kėlimo forumas, kuriame dalyvauja valstybės ir visos atitinkamos svarbiausios tarptautinės organizacijos; skatina ES šiame forume imtis koordinatorės vaidmens, ypač regioninių jūrinių pajėgumų stiprinimo srityje;

26. palankiai vertina glaudų bendradarbiavimą su TJO jūrinių pajėgumų stiprinimo srityje, taip pat pastangas sudaryti ES ir TJO strateginę partnerystę siekiant kovoti su piratavimu platesniame Somalio pusiasalio regione;

27. pabrėžia, kad padažnėjo atvejų, kai laive samdoma privati ginkluota apsauga, taip pat pabrėžia, kad iki šiol nė vienas laivas su privačiai nusamdytu ginkluotu apsaugos personalu nebuvo sėkmingai apiplėštas, nors tokia priemonė negali pakeisti reikalingo visapusiško daugialypės piratavimo grėsmės problemos sprendimo; atsižvelgia į tai, kad kai kurios valstybės narės priėmė atitinkamus teisės aktus; į tai atsižvelgdamas, ragina valstybes nares imtis, kai tai įmanoma, reikalingų laivų saugumo priemonių, taip pat ragina Komisiją ir Tarybą stengtis suformuoti ES požiūrį į sertifikuoto ginkluoto personalo laive samdymą, kad būtų užtikrintas geras TJO gairių įgyvendinimas šiuo klausimu; primena, kad pagal TJO GVP4 (geriausią valdymo praktiką) „jei svarstomas ginkluotos apsaugos klausimas, rekomenduojama, atlikus rizikos analizę, kruopštų planavimą ir laikantis susitarimų, pasirinkti galimybę laive dislokuoti karinius laivų apsaugos padalinius pažeidžiamiems laivams apsaugoti“;

28. primena, kad atviroje jūroje pagal tarptautinę teisę visais atvejais, įskaitant veiksmus, kurių imtasi kovojant su piratavimu, atitinkamiems laivams, taip pat laive esančiam kariniam personalui, taikoma nacionalinė laivo vėliavos valstybės jurisdikcija; be to, ne laivo vėliavos valstybės valdžios institucijos negali nurodyti areštuoti ar sulaikyti laivo, net jei tai būtina tyrimui atlikti;

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Afrikos Sąjungos, JT ir Tarpvyriausybinės vystymo institucijos (IGAD) generaliniams sekretoriams, Somalio pereinamojo laikotarpio federalinės vyriausybės pirmininkui ir Panafrikos Parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika