Procedūra : 2011/2962(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0226/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0226/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0203

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 167kWORD 102k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.800v01-00
 
B7-0226/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par jūras pirātismu (2011/2962(RSP))


Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Dominique Vlasto PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jūras pirātismu (2011/2962(RSP))  
B7‑0226/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2008. gada 20. maija rezolūciju par integrētu Eiropas Savienības jūrniecības politiku,

–   ņemot vērā Parlamenta rezolūcijas par jūras pirātismu, jo īpaši 2008. gada 23. oktobra rezolūciju par pirātismu jūrā un 2009. gada 26. novembra rezolūciju par politisku risinājumu pirātisma problēmai Somālijas piekrastē,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982. gada 10. decembra Jūras tiesību konvenciju (UNCLOS),

–   ņemot vērā ANO 1988. gada Konvenciju par tādu prettiesisku darbību novēršanu, kuras apdraud jūras navigācijas drošību,

–   ņemot vērā ANO Drošības padomes 2008. gada 15. maija Rezolūciju 1814 (2008), 2008. gada 2. jūnija Rezolūciju 1816 (2008), kā arī 2008. gada 16. decembra Rezolūciju 1851 (2008), 2009. gada 30. novembra Rezolūciju 1897 (2009), 2010. gada 23. novembra Rezolūciju 1950 (2010), 2011. gada 11. aprīļa Rezolūciju 1976 (2011), 2011. gada 24. oktobra Rezolūciju 2015 (2011), 2011. gada 22. novembra Rezolūciju 2020 (2011) un 2012. gada 22. februāra Rezolūciju 2036(2012) par stāvokli Somālijā,

–   ņemot vērā Padomes 2008. gada 19. septembra Vienoto rīcību 2008/749/KĀDP par Eiropas Savienības militārās koordinācijas darbību, atbalstot ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1816(2008) (EU NAVCO),

–   ņemot vērā Padomes 2008. gada 10. novembra Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP un Padomes Lēmumu 2010/766/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju Atalanta, kuras mērķis ir palīdzēt aizsargāt kuģus, kuri piegādā Pasaules Pārtikas programmas palīdzību pārvietotajiem iedzīvotājiem Somālijā, un aizsargāt Āfrikas Savienības misijas Somālijā (AMISOM) pārvadājumus, kā arī novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas Somālijas piekrastē un atturēt no šādiem nodarījumiem, un katrā atsevišķā gadījumā aizsargāt kuģus, kas veic pārvadājumus Somālijas piekrastes ūdeņos; turklāt ES jūras spēku (EU NAVFOR) operācija Atalanta palīdzēs uzraudzīt zveju Somālijas piekrastē;

–   ņemot vērā Padomes 2012. gada 23. marta lēmumu pagarināt EU NAVFOR operācijas Atalanta pilnvaras līdz 2014. gadam un paplašināt šo militāro spēku operāciju teritoriju,

–   ņemot vērā Padomes 2010. gada 15. februāra Lēmumu 2010/96/KĀDP un Padomes 2010. gada 31. marta Lēmumu 2010/197/KĀDP par Eiropas Savienības militārās misijas sākšanu, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā („ESAM Somālija”),

–   ņemot vērā krīzes pārvarēšanas koncepciju par kuru 2011. gada 16. decembrī vienojās Ārlietu padome saistībā ar Padomes reģionālo jūrniecības spēju izveides (RMCB) misiju, kamēr tiek gatavota civilā KDAP misija, izmantojot militāro pieredzi,

–   ņemot vērā Stratēģisko programmu Āfrikas ragam, kuru Padome pieņēma 2011. gada 14. novembrī, lai noteiktu Eiropas Savienības darbības virzību šajā reģionā;

–   ņemot vērā 2008. gada 9. jūnijā Džibutijā parakstīto vienošanos par varas sadali, kuras mērķis bija uzsākt visaptverošu nacionālo izlīgumu un izveidot stipru un iekļaujošu politisko savienību, kas varētu nodrošināt mieru, panākt izlīgumu valstī un atjaunot centralizētu valsts varu;

–   ņemot vērā 2012. gada 23. februārī Londonā notikušajā konferencē par Somāliju pieņemtos secinājumus,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā jūras transports jau izsenis ir bijis viens no Eiropas ekonomiskās izaugsmes un labklājības stūrakmeņiem un vairāk nekā 80 % pasaules tirdzniecības tiek nodrošināti ar jūras pārvadājumiem; tā kā šā iemesla dēļ Eiropas Savienība ir patiesi ieinteresēta veicināt starptautisko kuģniecības drošību;

B.  tā kā pirātisms ir uzskatāms par starptautisku noziegumu; tā kā pirātisms jūrā ir jāapkaro koordinēti, par pamatu izmantojot UNCLOS tiesisko regulējumu; tā kā šīs konvencijas 100. pantā noteikts, ka visām valstīm ir pienākums sadarboties, lai izskaustu pirātismu;

C. tā kā pirātisms starptautiskos ūdeņos joprojām ir neatrisināta problēma, lai gan operācijas Atalanta darbības un militāru un privātu kuģu apsardzes izmantošanas rezultātā pēdējā gada laikā ir ievērojami samazinājies veiksmīgo uzbrukumu skaits, taču pirātisma izplatība strauji palielinās Indijas okeānā, jo īpaši pie Somālijas un Āfrikas raga krastiem, un tas notiek arī citās jūras teritorijās, tostarp arī Dienvidaustrumāzijā un Rietumāfrikā, tādējādi šī bīstamā problēma arvien vairāk apdraud gan jūrnieku, gan citu cilvēku dzīvību un drošību, reģiona attīstību un stabilitāti, jūras vidi, pasaules tirdzniecību, visus jūras transporta un pārvadājumu veidus, tostarp zvejas kuģus, kā arī humānās palīdzības piegādi;

D. tā kā ik gadu 10 000 Eiropas kuģu pārvietojas pa bīstamām jūras teritorijām un līdz ar to, neraugoties uz dzīvības briesmām un drošības aspektiem, pirātisms ir arī ekonomiska rakstura problēma, jo tas apdraud starptautiskos komerciālos kuģošanas maršrutus un atstāj būtiski negatīvu ietekmi uz starptautisko tirdzniecību;

E.  tā kā uzbrukumu mēģinājumu skaits pieaug — 2011. gadā ziņots par 28 nolaupītiem kuģiem un 470 jūrniekiem, no kuriem 15 tika nogalināti, un patlaban gūstā atrodas vairāk nekā 7 kuģi, par kuriem pieprasa izpirkuma naudu, bet Somālijā, pēc aptuveniem datiem, ir sagūstīts 191 jūrnieks un daudzi gūstekņi tiek ilgstoši turēti šausmīgos un necilvēciskos apstākļos;

F.  tā kā pirāti savu taktiku un metodes pastāvīgi pilnveido un ir paplašinājuši darbības teritoriju, par tā dēvētajiem bāzes kuģiem izmantojot nolaupītos lielāka izmēra kuģus;

G. tā kā viens no pirātisma problēmas iemesliem ir ieilgusī politiskā nestabilitāte Somālijā, kura veicina šīs problēmas pastiprināšanos, un atsevišķi Somālijas iedzīvotāji pirātismu joprojām uzskata par ienesīgu un dzīvotspējīgu ienākumu avotu;

H. tā kā pirātismu nevar uzveikt tikai ar militāriem līdzekļiem, bet tā uzveikšana ir atkarīga galvenokārt no sekmīgas miera, attīstības un valstu veidošanas veicināšanas Somālijā,

I.   tā kā Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) rīcībā ir instrumenti un dati, kas var palīdzēt EU NAVFOR operācijas Atalanta ietvaros uzlabot kuģu un jūrnieku drošību šajā teritorijā;

J.   tā kā pirātisma problēma negatīvi ietekmē arī visu reģionu, kurā virkne divpusēju un daudzpusēju zvejniecības nolīgumu reglamentē zvejas darbības; zvejot ir kļuvis bīstami, turklāt ar to saskaras ne tikai ES kuģi, kuri zvejo, piemēram, Seišelu salu ūdeņos, pamatojoties uz ES un Seišelu Salu Republikas noslēgto Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu, bet gan arī vietējie zvejnieki, kuriem mēs sniedzam nozaru atbalstu un līdz ar to esam uzņēmušies arī sociālo atbildību;

K. tā kā ES ir lielākā līdzekļu devēja Somālijai, un līdz šim tās saistības attīstības palīdzībai ir EUR 215,4 miljoni no Eiropas Attīstības fonda (EAF) laika posmam no 2008. līdz 2013. gadam; tā kā šī finansējuma galvenais mērķis ir atbrīvot cilvēkus no nabadzības, dodot iespējas pašpietiekamai ekonomiskai izaugsmei, un nodrošināt paliekošu stabilitāti valstī, lai vērstos pret pirātisma pamatcēloņiem, finansējot projektus pārvaldības, tiesiskuma, izglītības, ekonomiskās izaugsmes veicināšanai un lai atbalstītu ar pamatjomām nesaistītās nozares (veselības un vides aizsardzību, ūdens un sanitārijas jomas); tā kā no Eiropas Attīstības fonda 2011.−2015. gada periodam ir piešķirti papildu EUR 175 miljoni, lai ļautu ES stiprināt iesaisti un atbalstīt jaunas darbības iepriekš minētajās jomās;

L.  tā kā, lai arī līdz šim Eiropas Savienībai ir izdevies apkarot pirātismu tādā mērā, lai pasargātu Pasaules Pārtikas programmas un Āfrikas Savienības misijas Somālijā (AMISOM) sūtījumus, ir nepieciešama nepārtraukta apņemšanās nodrošināt pienācīgu apsardzes līmeni, un nākotnē šie sūtījumi varētu būt apdraudēti, jo trūkst jūras spēku;

M. tā kā patlaban daudzas dalībvalstis pašas izstrādā savus noteikumus par bruņotas apsardzes nodrošināšanu uz tirdzniecības kuģiem,

1.  pauž nopietnas bažas par tiem nerimstošajiem un pieaugošajiem draudiem jūrnieku un citu personu drošībai un reģionālajai stabilitātei, kurus rada pirātisms un bruņotas laupīšanas, kas vērstas pret Pasaules Pārtikas programmas un Āfrikas Savienības misijas Somālijā (AMISOM) kuģiem, kuri piegādā humāno palīdzību, kā arī pret starptautiskiem un ES zvejas, tirdzniecības un pasažieru kuģiem Indijas okeānā, jo īpaši Somālijas un Āfrikas raga piekrastes ūdeņos;

2.  aicina Komisiju un dalībvalstis steidzami apsvērt veidus, kā atbrīvot 191 jūrnieku, kas saņemts gūstā, tādējādi izbeidzot viņu ieilgušo un mokošo ieslodzījumu pie saviem sagūstītājiem un dodot viņiem iespēju atgriezties mājās un vienlaikus izbeidzot septiņu nolaupīto kuģu aizturēšanu;

3.  atzinīgi vērtē EU NAVFOR operācijas Atalanta ieguldījumu jūras drošībā pie Somālijas krastiem, aizsargājot Pasaules Pārtikas programmas fraktētos kuģus, kuri piegādā palīdzību Somālijai, un citus neaizsargātus kuģus, kā arī atzinīgi vērtē pirātisma un bruņotas laupīšanas atturēšanu, novēršanu un nepieļaušanu Somālijas piekrastes ūdeņos;

4.  atzinīgi vērtē Padomes 2012. gada 23. marta lēmumu pagarināt EU NAVFOR operācijas Atalanta mandātu līdz 2014. gada decembrim un paplašināt operācijas darbības teritoriju un prasa nodrošināt visu starptautisko spēku nepārtrauktu koordināciju;

5.  atzinīgi vērtē Ārlietu padomes 2011. gada 12. decembra lēmumu sākt reģionālo jūras spēku izveides misiju EUCAP Nestor un tiesu iestāžu kapacitātes uzlabošanu un piekrastes policijas spēku un tiesnešu apmācību astoņās Āfrikas raga un Indijas okeāna rietumu piekrastes valstīs;

6.  atzinīgi vērtē Londonas konferenci par Somāliju, kas notika Lancaster House 2012. gada 23. februārī un tās rezultātā sagatavoto paziņojumu, kurā pausta arī starptautiskās sabiedrības apņēmība izskaust pirātismu, nozares partneru centieni cīņā pret pirātismu un apliecinājums tam, ka netiks pieļauts, ka pirātismā vainojamie varētu palikt nesodīti, kā arī atzinīgi vērtē aicinājumu panākt tiesu sistēmas kapacitātes palielināšanos, lai varētu tiesāt un apcietināt pirātismā vainojamos gan Somālijā, gan citur šajā reģionā;

7.  uzsver, ka turpmākā pirātu nesodāmība tikai pastiprina viņu darbību; pauž nožēlu par to, ka neraugoties uz ES nolīgumiem ar trešām valstīm (Keniju, Seišelām, Maurīciju) par pārvietošanu, divpusējiem repatriācijas nolīgumiem starp Seišelām, Puntlandi un Somālilendu attiecībā uz notiesātiem pirātiem un uz starptautisko tiesisko regulējumu, daudzi pirāti un citi noziedznieki joprojām nav arestēti vai arī bieži tiek atbrīvoti pienācīgu tiesisku pierādījumu trūkuma dēļ vai tādēļ, ka nav politiskās gribas viņus notiesāt, un arī dažām ES dalībvalstīm nav atbilstīgu krimināllikumu attiecībā uz pirātismu starptautiskajos ūdeņos;

8.  šajā sakarībā prasa nekavējoties veikt efektīvus pasākumus, lai uzsāktu kriminālvajāšanu un sodītu personas, kuras tur aizdomās par pirātismu, un mudina trešās valstis un ES dalībvalstis — ja tas vēl nav izdarīts — transponēt savos tiesību aktos visas normas, kas noteiktas ANO Jūras tiesību konvencijā un ANO Konvencijā par tādu prettiesisku darbību novēršanu, kuras apdraud jūras navigācijas drošību, lai cīnītos pret pirātu nesodāmību, un aicina Padomi un Komisiju turpināt izskatīt iespējas par tiesas procesu nodrošināšanu reģiona valstīs un strādāt pie tā, lai izveidotu Somālijā un citās reģiona valstīs īpašu tiesu pirātisma apkarošanai, kas būtu ilgtspējīgs tiesisks risinājums ar pirātu tiesāšanu Somālijā saistītajai problēmai;

9.  mudina dalībvalstis sadarbībā ar Eiropolu un Interpolu izsekot un konstatēt naudas plūsmas un konfiscēt summas, kas samaksātas pirātiem kā izpirkuma nauda, jo ir pazīmes, kas liecina, ka šī nauda, iespējams, aizplūst uz banku kontiem visā pasaulē, tostarp uz Eiropas bankām, kā arī apzināt un likvidēt organizētās noziedzības tīklus, kuri gūst peļņu no šīm darbībām; aicina Padomi veicināt EU NAVFOR turpmāku sadarbību ar Eiropolu un Interpolu;

10. pauž nožēlu, ka 2012. gada sākumā kuģu skaits, kurus dalībvalstis bija nodevušas EU NAVFOR operācijas Atalanta vajadzībām, samazinājās no 8 līdz 2−3 kuģiem, un tādēļ aicina dalībvalstis nodrošināt vairāk jūras kara kuģus, lai operācija Atalanta vainagotos ar panākumiem;

11. mudina ES NAVFOR, NATO un Koalīcijas jūras spēkus (CMF) efektīvi cīnīties pret to, ka pirāti izmanto nolaupītos tirdzniecības kuģus par bāzes kuģiem — tā rezultātā būtiski palielinās pirātu darbības spējas un viņi var uzbrukt spēcīgāk, apņēmīgāk un ar lielākām manevrēšanas iespējām visā Indijas okeānā;

12. vienlaikus uzsver nepieciešamību uzlabot stratēģisko koordināciju starp EU NAVFOR operāciju Atalanta, EUTM Somālijā un citām kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) darbībām Āfrikas raga plašākā reģionā; šajā sakarībā atzinīgi vērtē Padomes 2012. gada 23. marta lēmumu aktivizēt ES Operāciju centra atbalstu KDAP misijām Āfrikas raga reģionā; šajā sakarībā prasa pārskatīt EU NAVFOR operācijas Atalanta un EUTM Somālijā pašreizējo pavēlniecības kārtību;

13. prasa, izmantojot SHADE mehānismu, turpināt spēcīgāku koordinēšanu starp ES, NATO, trīs galvenajām pirātisma apkarošanas jūras spēku misijām šajā reģionā (ES NAVFOR, CTF-150/151 un NATO operācijā Ocean Shield iekļauto TF-508) un dažādiem starptautiskiem jūras spēkiem, lai novērstu nevajadzīgu pasākumu dublēšanu, jo gan ES, gan NATO, pamatojoties uz savu lēmumu pieņemšanas autonomiju, darbojas šajā teritorijā, tām ir līdzīgas intereses un tajās lielā mērā ietilpst tās pašas Eiropas valstis;

14. uzsver, ka Eiropas Jūras drošības aģentūrai attiecīgos gadījumos būtu jāturpina sadarbība ar EU NAVFOR operāciju Atalanta, saskaņā ar karoga valsts atļauju sniedzot tai detalizētus LRIT datus par kuģiem, kas kuģo ar ES karogu un kas tranzītā pārvietojas pa šo teritoriju, un šo kuģu satelītuzņēmumus; tādēļ dalībvalstis tiek mudinātas sniegt aģentūrai atļauju par šo datu un informācijas nodošanu EU NAVFOR operācijai;

15. novērtēs visus piekrastes valstu centienus, ievērojot starptautiskos tiesību aktus, sadarboties ar ES un tās dalībvalstīm, lai cīnītos pret pirātismu un aizsargātu no pirātu uzbrukumiem cilvēkus, preces un tirdzniecību;

16. uzskata, ka pirātisma izplatības dēļ jūrniekiem, kuri ir pakļauti pirātisma riskam, ir jānodrošina obligāta apmācība, lai pastiprinātu viņu pašaizsardzības spējas; uzsver arī to, ka kuģniecības uzņēmumiem ir jāievēro un pilnībā jāpiemēro „Vadlīnijas aizsardzībai pret Somālijas pirātiem”, kurās visām iesaistītajām pusēm tiek sniegta pietiekama informācija par to, kā palīdzēt kuģiem izvairīties, novērst vai aizkavēt pirātu uzbrukumus pie Somālijas krastiem; atkārtoti aicina reģistrēt attiecīgajās jūras satiksmes drošības koordinācijas iestādēs visus kuģus, kas pārvietojas šajā teritorijā, un sekot EU NAVFOR operācijas Atalanta ieteikumiem; aicina dalībvalstis nodrošināt to, ka tiek reģistrēti visi kuģi;

17. mudina Padomi un Komisiju kopā ar ANO un Āfrikas Savienību, atsaucoties uz Somālijas Pārejas laika federālās valdības vairākkārtējiem lūgumiem pēc starptautiskas palīdzības, lai aizsargātu kuģus, kas piegādā humāno palīdzību, un cīnītos pret pirātiem Somālijas piekrastē, turpināt sadarbību un atbalstīt Somālijas Pārejas laika federālo valdību cīņā pret pirātismu, Al Shabab un noziegumu izdarītājiem, kurus jāsauc pie atbildības, kā arī palīdzēt Somālijai un visam reģionam stiprināt savu darbībspēju;

18. atzīst, ka apmācība ir tikai viena daļa no jūras spēku izveides, un tādēļ aicina dalībvalstis sniegt materiālu palīdzību misijai vai reģionam, jo īpaši saistībā ar jūras patruļkuģu nodrošināšanu;

19. pauž stingru atbalstu Džibutijā notiekošajam miera un izlīguma procesam; prasa veidot vispusīgu pieeju attiecībā uz stāvokli Somālijā, saistot drošību ar attīstību, tiesiskumu un cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu;

20. atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu piedāvāt Āfrikas Savienības misijai Somālijā (AMISOM) vēl EUR 100 miljonus kā ES finansiālo atbalstu no Āfrikas Miera nodrošināšanas fonda un aicina dalībvalstis un starptautisko sabiedrību palīdzēt veicināt mieru, ekonomisko attīstību un stabila, demokrātiska valdošā režīma veidošanu Somālijā, kas ilgtermiņā sekmētu drošību un cīņu pret pirātismu; atzinīgi vērtē to, ka ir iecelts ES īpašais pārstāvis Āfrikas raga reģionā;

21. pauž bažas par to, ka humanitārais stāvoklis Āfrikas raga reģionā aizvien pasliktinās, un aicina starptautisko sabiedrību un jo īpaši ES palielināt humanitāro palīdzību trūkumā nonākušajiem cilvēkiem, lai spētu nodrošināt vajadzīgo humanitārās palīdzības apmēru un novērstu turpmāku stāvokļa pasliktināšanos;

22. atzinīgi vērtē Stabilitātes instrumenta Bīstamo jūras ceļu programmā iekļauto ES projektu Marsic, kura mērķis ir pastiprināt jūras drošību un drošumu Indijas okeāna rietumu daļā un Adenas līcī, apmainoties ar informāciju un uzlabojot darbībspēju, kā arī lielāku uzsvaru liekot uz reģiona valstu reģionālo sadarbību, un sagaida, ka šis projekts 2013. gadā tiks pagarināts;

23. mudina veidot Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas un Indijas okeāna reģiona valstu iniciatīvas cīņai pret pirātismu, kas līdzinātos jaunajam pirātisma apkarošanas projektam MASE (Jūrlietu un drošības programma), kura uzsākšanai ES piešķīra EUR 2 miljonu lielu dotāciju; atzinīgi vērtē Komisijas finansēto projektu un KDAP Reģionālo jūras spēku izveides misijas iecerēto savstarpējo papildināmību;

24. atkārtoti norāda, ka iemesls pirātismam Somālijas piekrastē ir likumības un kārtības trūkums šajā valstī, un tādēļ starptautiskajai sabiedrībai būtu jāsniedz vajadzīgais tehniskais un finansiālais atbalsts Somālijas Pārejas laika federālajai valdībai, lai palīdzētu tai veidot spēju kontrolēt savas valsts teritoriālos ūdeņus un — saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem — tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;

25. atzinīgi vērtē darbu, ko veic ANO Kontaktgrupa jautājumiem saistībā ar pirātismu Somālijas piekrastes tuvumā, kura veido vēl nepieredzētu iesaistīto valstu un visu lielāko starptautisko organizāciju forumu starptautiskās sadarbības līmeņa un kvalitātes uzlabošanai šajā jomā; mudina ES uzņemties koordinatora lomu šajā forumā, jo īpaši saistībā ar (reģionālo) jūras spēku izveidi;

26. atzinīgi vērtē ciešo koordināciju ar Starptautisko Jūrniecības organizāciju (SJO) jūras spēku izveides jomā, kā arī darbu pie ES un SJO stratēģiskās partnerības pabeigšanas, lai cīnītos ar pirātismu Āfrikas raga plašākā reģionā;

27. uzsver to, ka ir palielinājusies privātas bruņotas apsardzes izmantošana uz kuģiem, kā arī to, ka pirātiem nav izdevies aplaupīt nevienu kuģi, uz kura klāja ir atradusies PCASP apsardze, lai gan šāds pasākums nevar aizstāt vajadzīgo vispusīgo risinājumu daudzveidīgajai pirātisma problēmai; ņem vērā, ka dažas dalībvalstis ir ieviesušas attiecīgus tiesību aktus; šajā sakarībā aicina dalībvalstis pēc iespējas veikt nepieciešamos drošības pasākumus uz kuģiem un Komisiju un Padomi strādāt pie ES pieejas izstrādes attiecībā uz sertificēta bruņota personāla izmantošanu uz kuģiem, lai nodrošinātu SJO vadlīniju labu īstenošanu šajā jomā; atgādina, ka saskaņā ar SJO vadlīnijām „pamatojoties uz riska analīzi, rūpīgu plānošanu un vienošanos un apsverot bruņotas apsardzes nodrošināšanu, neaizsargātu kuģu aizsardzībai ir ieteicams izmantot atdalītas karakuģu vienības”;

28. atgādina, ka starptautiskajos ūdeņos saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem visos gadījumos, arī tajos, kad tiek veiktas darbības pirātisma apkarošanai, kuģim un uz tā nodarbinātajam militārajam personālam piemēro kuģa karoga valsts jurisdikciju; turklāt kuģa arestu vai aizturēšanu nedrīkst pieprasīt nekādas citas iestādes, kā vien šīs kuģa karoga valsts iestādes, arī tad, ja tas tiek darīts izmeklēšanas nolūkos;

29. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstīm, Āfrikas Savienības ģenerālsekretāriem, ANO un Starpvaldību attīstības iestādei (IGAD), Somālijas Pārejas laika federālās valdības vadītājam un Panāfrikas parlamentam.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika