Postup : 2011/2962(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0226/2012

Predkladané texty :

B7-0226/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0203

NÁVRH UZNESENIA
PDF 147kWORD 110k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0223/2012
2.5.2012
PE486.800v01-00
 
B7-0226/2012

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o námornom pirátstve (2011/2962(RSP))


Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Dominique Vlasto v mene poslaneckého klubu PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o námornom pirátstve (2011/2962(RSP))  
B7‑0226/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2008 o integrovanej námornej politike Európskej únie,

–   so zreteľom na svoje uznesenia o pirátstve na mori, najmä uznesenie z 23. októbra 2008 o pirátstve na mori a uznesenie z 26. novembra 2009 o politickom riešení problému pirátstva pri somálskom pobreží,

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) z 10. decembra 1982,

–   so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby z roku 1988,

–   so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1814(2008) z 15. mája 2008, č. 1816(2008) z 2. júna 2008, ako aj č. 1851(2008) zo 16. decembra 2008, č. 1897(2009) z 30. novembra 2009, č. 1950(2010) z 23. novembra 2010, č. 1976(2011) z 11. apríla 2011, č. 2015(2011) z 24. októbra 2011, č. 2020(2011) z 22. novembra 2011 a č. 2036(2012) z 22. februára 2012 o situácii v Somálsku,

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/749/SZBP z 19. septembra 2008 o vojenskej koordinačnej činnosti Európskej únie na podporu rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1816 (2008) (EU NAVCO),

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 a rozhodnutie Rady 2010/766/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie pod názvom ATALANTA na podporu ochrany plavidiel Svetového potravinového programu (WFP), ktoré zabezpečujú dodávky potravinovej pomoci pre vysídlené osoby v Somálsku, ochrany námornej dopravy v rámci misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM) a odradzovania od pirátskych aktivít a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, ich prevencie a potláčania, ako aj ochrany jednotlivých nechránených plavidiel pri somálskom pobreží; okrem toho má EU NAVFOR – ATALANTA prispievať k monitorovaniu rybolovných činností pri pobreží Somálska;

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 o predĺžení mandátu operácie EÚ – NAVFOR ATALANTA do decembra 2014 a o rozšírení operačného priestoru vojenských síl,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/96/SZBP z 15. februára 2010 a rozhodnutie Rady 2010/197/SZBP z  31. marca 2010 o začatí vojenskej misie Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska (EUTM Somálsko),

–   so zreteľom na koncepciu krízového riadenia, ktorú schválila Rada pre zahraničné veci 16. decembra 2011 pre misiu Rady pre budovanie regionálnych námorných kapacít ako civilnú misiu SBOP, ktorá zahŕňa prípravu vojenských odborníkov,

–   so zreteľom na strategický rámec pre Africký roh, ktorý prijala Rada 14. novembra 2011 a ktorého cieľom je usmerniť zapojenie EÚ v tomto regióne,

–   so zreteľom na dohodu o rozdelení právomocí, ktorá bola podpísaná 9. júna 2008 v Džibuti a ktorej cieľom bolo iniciovať rozsiahle národné zmierenie a vytvoriť silné politické spojenectvo otvorené pre všetkých, ktoré by bolo schopné zabezpečiť mier, nastoliť v krajine porozumenie a obnoviť ústrednú štátnu moc,

–   so zreteľom na závery londýnskej konferencie o Somálsku z 23. februára 2012,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže námorná doprava bola jedným z kľúčových odrazových mostíkov hospodárskeho rastu a prosperity v Európe počas celej jej histórie a keďže viac ako 80 % svetového obchodu prebieha na mori; Európa má preto skutočný záujem prispieť k medzinárodnej ochrane námornej dopravy;

B.  keďže pirátstvo za považuje za medzinárodný trestný čin; keďže pirátstvo na mori si vyžaduje koordinovanú reakciu v rámci spoločného právneho rámca stanoveného Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS); keďže článok 10 dohovoru určuje, že všetky štáty majú povinnosť spolupracovať pri potláčaní pirátstva;

C. keďže pirátstvo na otvorenom mori je naďalej nevyriešeným problémom, i keď počet úspešných útokov sa v uplynulých rokoch výrazne znížil najmä vďaka aktivitám v rámci operácie ATALANTA a využívaniu vojenských a súkromných jednotiek vyčlenených na ochranu plavidiel, pričom sa však rýchlo šíri v Indickom oceáne, najmä pri pobreží Somálska a Afrického rohu, ale aj v niektorých ďalších oblastiach vrátane juhovýchodnej Ázie a západnej Afriky, a teda znamená čoraz väčšie nebezpečenstvo pre ľudské životy a bezpečnosť námorníkov a iných osôb, ako aj pre regionálny rozvoj a stabilitu, morské prostredie, svetový obchod, všetky formy námornej dopravy a prepravy vrátane rybárskych plavidiel, ako aj pre dodávku humanitárnej pomoci;

D. keďže každý rok sa v nebezpečných morských oblastiach plaví 10 000 európskych lodí, a teda odhliadnuc od ľudských životov a hľadiska bezpečnosti pirátstvo predstavuje aj ekonomický problém, keďže ohrozuje medzinárodné obchodné námorné trasy a má výrazný negatívny vplyv na medzinárodný obchod;

E.  keďže počet pokusov o útok na plavidlá je v roku 2011 naďalej veľmi vysoký: bolo oznámených 28 únosov plavidiel, 470 únosov námorníkov a 15 vrážd a v súčasnosti sa za viac ako 7 lodí požaduje výkupné a asi 191 námorníkov je čoraz dlhšie držaných v Somálsku v pozícii rukojemníkov často v hrozných a neľudských podmienkach;

F.  keďže piráti neustále rozvíjajú svoju taktiku a metódy a rozšírili svoj priestor pôsobnosti tým, že využívajú väčšie unesené lode ako tzv. materské lode;

G. keďže pokračujúca politická nestabilita v Somálsku je jednou z príčin problému pirátstva a prispieva k zväčšovaniu tohto problému, pričom niektorí Somálčania pirátstvo naďalej považujú za výnosný a realizovateľný zdroj príjmov;

H. keďže boj proti pirátstvu nemožno vyhrať iba vojenskými prostriedkami, ale závisí predovšetkým od úspechu podpory mieru, rozvoja a budovania štátu v Somálsku;

I.   keďže Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) má k dispozícii nástroje a údaje, ktoré môžu pomôcť v rámci operácie EU NAVFOR pod názvom ATALANTA zlepšiť bezpečnosť lodí a námorníkov v oblasti;

J.   keďže problém pirátstva má tiež negatívny vplyv na celý región, kde je rybolov regulovaný prostredníctvom viacerých dvojstranných a viacstranných dohôd o rybolove; keďže rybolov sa stal nebezpečnou činnosťou, a to nielen v prípade plavidiel EÚ, ktoré lovia napríklad v seychelských vodách na základe Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi EÚ a Seychelskou republikou, ale aj v prípade miestnych rybárov, ktorým poskytujeme odvetvovú pomoc, a tým preberáme sociálnu zodpovednosť;

K. keďže EÚ je pre Somálsko najväčším darcom, pričom doteraz poskytla 215,4 milióna EUR na rozvojovú pomoc prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu (ERF) na roky 2008 – 2013; keďže hlavným cieľom tohto financovania je vyslobodiť ľudí z chudoby, pomôcť im k sebestačnému ekonomickému rastu a poskytnúť trvalé riešenie na dosiahnutie stability v krajine tým, že pozornosť sa venuje základným príčinám pirátstva, a to financovaním projektov na zlepšenie správy vecí verejných a zásady právneho štátu, vzdelávania, hospodárskeho rastu a na podporu odvetví, ktoré nie sú kľúčové (zdravotníctva, životného prostredia, vodného hospodárstva a hygieny); keďže z ERF sa vyčlenila dodatočná suma vo výške 175 miliónov EUR na obdobie 2011 – 2015, ktorá má EÚ umožniť, aby posilnila svoju angažovanosť a podporila nové aktivity v uvedených oblastiach;

L.  keďže aj keď úsilie EÚ zamerané na boj proti pirátstvu viedlo k ochrane dodávok Svetového potravinového programu a misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM), vyžaduje si trvalý záväzok s cieľom zabezpečiť dostatočnú úroveň síl, pričom hrozí, že toto úsilie bude v budúcnosti oslabené pre nedostatok námorných síl;

M. keďže veľa členských štátov v súčasnosti vytvára svoje vlastné pravidlá pre rozmiestňovanie ozbrojených hliadok na palubách obchodných lodí;

1.  opakuje svoje vážne znepokojenie nad neustále rastúcou hrozbou, ktorú pre bezpečnosť námorníkov a ďalších osôb a regionálnu stabilitu predstavuje pirátstvo a ozbrojené lúpeže na mori zamerané proti plavidlám Svetového potravinového programu a misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM) dovážajúcim humanitárnu pomoc, ako aj medzinárodným rybárskym, obchodným a osobným lodiam a rybárskym, obchodným a osobným lodiam EÚ v Indickom oceáne, najmä pri pobreží Somálska a Afrického rohu;

2.  vyzýva vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby urýchlene zvážili spôsoby oslobodenia 191 námorníkov, ktorí sú v súčasnosti držaní ako rukojemníci, a tým ukončili ich dlhodobé väznenie v hrozných podmienkach v rukách ich zajatcov a umožnili týmto námorníkom návrat do ich domovov a súčasne ukončili zadržiavanie 7 unesených plavidiel;

3.  víta prínos operácie EU NAVFOR pod názvom ATALANTA pre ochranu námornej dopravy pri pobreží Somálska zaistením ochrany pre plavidlá Svetového potravinového programu, ktoré zabezpečujú dodávky pomoci do Somálska, a pre ďalšie nechránené plavidlá a odrádzaním od aktivít pirátstva a ozbrojenej lúpeže pri somálskom pobreží, ich prevenciou a potláčaním;

4.  víta rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 o predĺžení mandátu operácie EU NAVFOR ATALANTA do decembra 2014 a rozšírení priestoru pôsobnosti síl a vyzýva na nepretržitú koordináciu všetkých medzinárodných síl;

5.  víta rozhodnutie Rady pre zahraničné veci z 12. decembra 2011 o začatí budovania regionálnych námorných kapacít „EUCAP Nestor“ a súdnych kapacít a prípravy jednotiek pobrežnej polície a sudcov v ôsmich krajinách Afrického rohu a západnej časti Indického oceánu;

6.  víta londýnsku konferenciu o Somálsku z 23. februára 2012 v Lancaster House a záverečné komuniké z tejto konferencie, v ktorom sa okrem iného odkazuje aj na odhodlanie medzinárodného spoločenstva vykoreniť pirátstvo, úsilie priemyselných partnerov v boji proti pirátstvu a vyhlásenie, že pirátstvo nezostane nepotrestané; víta tiež výzvu na ďalšie rozšírenie súdnej kapacity potrebnej na trestné stíhanie a zadržanie tých osôb, ktoré stoja za pirátstvom v Somálsku a v širšom regióne;

7.  zdôrazňuje, že ďalšia beztrestnosť pirátstva odporuje odstrašujúcemu účinku; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že napriek dohodám EÚ s tretími krajinami (Keňa, Seychely, Maurícius) o vydávaní osôb, ako aj dvojstranným dohodám o repatriácii osôb odsúdených za pirátstvo medzi Seychelami a Puntlandom a Somalilandom a medzinárodným právnym rámcom mnohí piráti a iní zločinci nie sú stále zatknutí, alebo ak aj boli zatknutí, často boli prepustení pre nedostatočne pevné právne dôkazy a nedostatok politickej vôle na ich stíhanie; zároveň niektoré členské štáty EÚ disponujú v oblasti trestného práva nepostačujúcimi zárukami proti pirátstvu na otvorenom mori;

8.  v tejto súvislosti vyzýva na okamžité a účinné opatrenia na stíhanie a trestanie osôb podozrivých z pirátskych aktivít a nalieha na tretie krajiny a členské štáty EÚ, ktoré tak zatiaľ neurobili, aby do svojho vnútroštátneho práva transponovali všetky ustanovenia uvedené v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve a Dohovore Organizácie Spojených národov o potláčaní protiprávnych činov proti bezpečnosti námornej plavby s cieľom zaoberať sa otázkou beztrestnosti pirátov, a vyzýva Radu a Komisiu, aby naďalej skúmali možnosti súdnych konaní v krajinách regiónu a vyvíjali úsilie o vytvorenie špecializovaných súdov zameraných na pirátstvo v Somálsku a iných štátoch regiónu ako udržateľné právne riešenie pre súdne konanie s pirátmi v Somálsku;

9.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s organizáciami Europol a INTERPOL skúmali a sledovali peňažné toky a konfiškovali finančné prostriedky, ktoré sa pirátom vyplácajú ako výkupné, keďže existujú známky toho, že tieto prostriedky smerujú na bankové účty po celom svete vrátane bánk v Európe, a takisto aby identifikovali a odstránili siete organizovanej trestnej činnosti, pre ktoré sú takéto činnosti zdrojom zisku; vyzýva Radu, aby uľahčila ďalšiu spoluprácu EU NAVFOR s Europolom a Interpolom;

10. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že počet plavidiel, ktoré členské štáty dodali na operáciu EU NAVFOR ATALANTA, klesol z 8 iba na 2 – 3 začiatkom roka 2012; a preto vyzýva členské štáty, aby poskytli viac námorných prostriedkov, ktoré by umožnili, aby bola operácia ATALANTA úspešná;

11. nabáda EU NAVFOR, NATO a koaličné námorné sily (CMF), aby účinne riešili zvýšené využívanie obchodných lodí, ktoré obsadili piráti, ako tzv. materských lodí, pričom ide o vývoj, ktorý znamená značné posilnenie operačnej kapacity pirátov a umožňuje im uskutočňovať ich útoky s väčšou razanciou, rozhodnosťou a pružnosťou v celej oblasti Indického oceánu;

12. zároveň zdôrazňuje, že je potrebné posilniť strategickú koordináciu medzi operáciou EU NAVFOR ATALANTA, EUTM Somálsko a ďalšími opatreniami v rámci SBOP v širšom regióne Afrického rohu; v tejto súvislosti víta rozhodnutie Rady z 23. marca 2012 uviesť do prevádzky operačné centrum EÚ na podporu misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) v Africkom rohu; v tejto súvislosti vyzýva na preskúmanie existujúcich opatrení EU NAVFOR ATALANTA a EUTM Somálsko v oblasti velenia;

13. vyzýva na čoraz lepšiu koordináciu EÚ, NATO, troch hlavných námorných misií v regióne zameraných proti pirátstvu (EU NAVFOR, CTF-150/151 a TF-508 v rámci operácie NATO pod názvom Ocean Shield) a rôznych medzinárodných námorných síl v rámci mechanizmu SHADE s cieľom zamedziť zbytočnému zdvojeniu, keďže obidve organizácie, EÚ i NATO, pôsobia na základe svojej príslušnej rozhodovacej nezávislosti v rovnakej oblasti, majú rovnaké záujmy a do značnej miery zahŕňajú rovnaké európske štáty;

14. zdôrazňuje, že Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) by mala pokračovať v spolupráci s EU NAVFOR ATALANTA podľa možnosti tým, že na základe súhlasu vlajkového štátu poskytne na túto operáciu podrobné údaje týkajúce sa identifikácie a sledovania lodí na veľké vzdialenosti (LRIT) a satelitné snímky plavidiel plaviacich sa pod vlajkou EÚ, ktoré prechádzajú dotknutou oblasťou; členské štáty sú preto nabádané, aby povolili agentúre poskytnúť tieto údaje a informácie na účely operácie EU NAVFOR;

15. ocení akékoľvek úsilie pobrežných štátov o spoluprácu v rámci medzinárodného práva s EÚ a jej členskými štátmi v záujme boja proti pirátstvu a ochrany ľudí, tovaru a obchodu pred pirátskymi útokmi;

16. domnieva sa, že šírenie pirátstva by malo viesť k povinnému výcviku námorníkov vystavených hrozbám súvisiacim s pirátstvom s cieľom posilniť ich sebaobranu; medzitým zdôrazňuje, že je potrebné, aby spoločnosti v oblasti námornej dopravy dodržiavali a v plnej miere uplatňovali „najlepšie postupy riadenia na ochranu pred pirátstvom pochádzajúcim zo Somálska“ (BMP-4), ktoré všetkým zúčastneným stranám poskytujú dostatočné informácie o spôsoboch zabezpečenia pomoci lodiam s cieľom zamedziť pirátskym útokom pri pobreží Somálska, odrádzať od nich alebo ich oddialiť; opakuje svoju výzvu všetkým plavidlám plaviacim sa v oblasti, aby sa zaregistrovali u príslušných orgánov pre koordináciu ochrany námornej dopravy a dodržiavali odporúčania EU NAVFOR ATALANTA; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby všetky ich plavidlá boli registrované;

17. naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby v spolupráci s OSN a Africkou úniou v nadväznosti na niekoľko žiadostí dočasnej federálnej vlády Somálska o medzinárodnú pomoc na ochranu plavidiel dopravujúcich humanitárnu pomoc a boj proti pirátstvu pri pobreží Somálska pokračovali v spolupráci a podporovali dočasnú federálnu vládu Somálska v boji proti pirátstvu, skupine al-Šabáb a páchateľom, ktorí musia byť postavení pred súd, a poskytli Somálsku a regiónu pomoc pri posilňovaní jeho kapacít;

18. uznáva, že výcvik je iba jednou časťou budovania námorných kapacít, a preto vyzýva členské štáty, aby misii alebo regiónu poskytli materiálnu pomoc s osobitným dôrazom na plavidlá námornej hliadky;

19. rozhodne podporuje džibutský mierový a zmierovací proces; žiada komplexný prístup k situácii v Somálsku, v rámci ktorého by sa prepojila bezpečnosť s rozvojom, zásadou právneho štátu a dodržiavaním ľudských práv a medzinárodným humanitárnym právom;

20. víta rozhodnutie Komisie navrhnúť ďalšiu finančnú podporu EÚ vo výške 100 miliónov EUR v rámci mierového nástroja pre Afriku pre misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM) a vyzýva členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby pomohli pri presadzovaní mieru, hospodárskeho rozvoja a budovaní stabilného demokratického režimu v Somálsku, ktorý by z dlhodobého hľadiska uľahčil bezpečnosť a boj proti pirátstvu; víta vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre Africký roh;

21. vyjadruje znepokojenie nad neustále sa zhoršujúcou humanitárnou situáciou v Africkom rohu a vyzýva medzinárodné spoločenstvo a najmä EÚ, aby posilnili svoje dodávky humanitárnej pomoci pre ľudí v núdzi a uspokojili tak rastúce humanitárne potreby a zamedzili akémukoľvek ďalšiemu zhoršovaniu situácie;

22. víta projekt EÚ Marsic v rámci programu kľúčových námorných trás nástroja stability, ktorého cieľom je posilniť ochranu námornej dopravy a námornú bezpečnosť v západnej časti Indického oceánu a Adenskom zálive prostredníctvom výmeny informácií a budovania kapacít s dôrazom na regionálnu spoluprácu medzi krajinami regiónu, a očakáva predĺženie jeho trvania na obdobie po roku 2013;

23. nabáda na uskutočnenie protipirátskych iniciatív v krajinách východnej a južnej Afriky a Indického oceánu, ako je nový protipirátsky projekt MASE (námorný a bezpečnostný program), ktorý získal od EÚ počiatočný grant vo výške 2 milióny EUR; víta plánovanú komplementárnosť projektov financovaných Komisiou a misie SOBP v oblasti budovania regionálnych námorných kapacít;

24. opakuje, že pirátstvo pri pobreží Somálska je dôsledkom neexistencie verejného poriadku v tejto krajine, a preto by medzinárodné spoločenstvo malo poskytnúť potrebnú technickú a finančnú podporu s cieľom pomôcť dočasnej federálne vláde pri rozvíjaní kapacít na vykonávanie kontroly nad jej teritoriálnymi vodami a v súvislosti s medzinárodným právom aj jej výhradnou hospodárskou zónou;

25. víta činnosť kontaktnej skupiny OSN pre pirátstvo pri pobreží Somálska, ktorá predstavuje nevídané fórum na zlepšenie úrovne a kvality medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti medzi štátmi a so všetkými hlavnými dotknutými medzinárodnými organizáciami; a nabáda EÚ, aby sa na tomto fóre ujala úlohy koordinátora, najmä v oblasti budovania (regionálnych) námorných kapacít;

26. víta úzku spoluprácu s IMO v oblasti budovania námorných kapacít, ako aj činnosť zameranú na uzavretie strategického partnerstva medzi EÚ a IMO v záujme boja proti pirátstvu v širšej oblasti Afrického rohu;

27. zdôrazňuje, že miera využívania súkromných ozbrojených hliadok na palube sa zvyšuje, ako aj to, že žiadne plavidlo, na palube ktorého sa nachádzal kvalifikovaný ozbrojený bezpečnostný personál (PCASP), nebolo úspešne obsadené pirátmi, i keď ide o opatrenie, ktoré nemôže nahradiť potrebné komplexné riešenie hrozby pirátstva, ktorá sa vyznačuje množstvom aspektov; zohľadňuje skutočnosť, že niektoré členské štáty zaviedli príslušné právne predpisy; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby vždy, keď je to možné, vykonávali potrebné bezpečnostné opatrenia určené pre palubu, ako aj Komisiu a Radu, aby vyvíjali úsilie smerujúce k vyvinutiu prístupu EÚ zameranému na využívanie kvalifikovaného ozbrojeného personálu na palube s cieľom zabezpečiť primerané vykonávanie iniciatív IMO v tejto oblasti; pripomína, že podľa najlepších postupov riadenia IMO (IMO BMP4): v závislosti od analýzy rizík, obozretného plánovania a dohôd sa pri zvažovaní nasadenia ozbrojených hliadok odporúča využitie jednotiek vyčlenených na ochranu vojenských plavidiel nasadených na ochranu nechránenej námornej dopravy;

28. pripomína, že v súlade s medzinárodným právom na otvorenom mori sa vo všetkých prípadoch vrátane opatrení prijatých v záujme boja proti pirátstvu na dotknuté lode, ako aj na vojenský personál nasadený na palube uplatňuje vnútroštátna jurisdikcia vlajkového štátu; okrem toho, zaistenie alebo zadržanie lode, dokonca aj ako opatrenie v rámci vyšetrovania, môžu nariadiť výlučne orgány vlajkového štátu;

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, generálnym tajomníkom Africkej únie, OSN a Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD), predsedovi dočasnej federálnej vlády Somálska a Panafrickému parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia