Förslag till resolution - B7-0226/2012Förslag till resolution
B7-0226/2012

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om sjöröveri

  2.5.2012 - (2011/2962(RSP))

  till följd av ett uttalande av kommissionen
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Georgios Koumoutsakos, Mathieu Grosch, Michael Gahler, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Carlo Fidanza, Marietta Giannakou, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Dominique Vlasto för PPE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0223/2012

  Förfarande : 2011/2962(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0226/2012
  Ingivna texter :
  B7-0226/2012
  Debatter :
  Antagna texter :

  B7‑0226/2012

  Europaparlamentets resolution om sjöröveri

  (2011/2962(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2008 om en integrerad havspolitik för Europeiska unionen,

  –   med beaktande av sina resolutioner om kapningar till sjöss, särskilt resolutionerna av den 23 oktober 2009 om kapningar till sjöss och av den 26 november 2009 om en politisk lösning på problemet med sjöröveri utanför Somalias kust,

  –   med beaktande av Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos) av den 10 december 1982,

  –   med beaktande av FN:s konvention från 1988 om bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet,

  –   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1814(2008) av den 15 maj 2008, 1816(2008) av den 2 juni 2008 samt 1851(2008) av den 16 december 2008, 1897(2009) av den 30 november 2009, 1950(2010) av den 23 november 2010, 1976(2011) av den 11 april 2011, 2015(2011) av den 24 oktober 2011, 2020(2011) av den 22 november 2011 och 2036(2012) av den 22 februari 2012 om situationen i Somalia,

  –   med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/749/Gusp av den 19 september 2008 om Europeiska unionens militära samordningsåtgärd till stöd för FN:s säkerhetsråds resolution 1816(2008) (EU Navco),

  –   med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 2008/851/Gusp av den 10 november 2008 och av rådets beslut 2010/766/Gusp som rör Europeiska unionens militära insats Atalanta, som syftar till att bidra till skyddet av Världslivsmedelsprogrammets (WFP) fartyg som levererar livsmedelsbistånd till fördrivna personer i Somalia, skyddet av fartyg som deltar i Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) och avvärjandet, förebyggandet och bekämpandet av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust samt skyddet av utsatta fartyg utanför Somalias kust; dessutom ska insatsen Eunavfor Atalanta bidra till att övervaka fiskeverksamheten utanför Somalias kust,

  –   med beaktande av rådets beslut av den 23 mars 2012 om att förlänga mandatet för Eunavfor Atalanta till och med december 2014 och att utöka styrkans insatsområde,

  –   med beaktande av rådets beslut 2010/96/Gusp av den 15 februari 2010 och av rådets beslut 2010/197/Gusp av den 31 mars 2010 om inledandet av Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av somaliska säkerhetsstyrkor (EUTM Somalia),

  –   med beaktande av det krishanteringskoncept som rådet (utrikes frågor) enades om den 16 december 2011 för rådets regionala maritima kapacitetsuppbyggnadsuppdrag (RMCB) som ett civilt GSFP-uppdrag med militär expertis, vilket håller på att förberedas,

  –   med beaktande av den strategiska ram för Afrikas horn som ska vägleda EU:s insatser i regionen och som antogs av rådet den 14 november 2011,

  –   med beaktande av den överenskommelse om att dela makten som undertecknades i Djibouti den 9 juni 2008 och som syftar till att inleda en bred nationell försoningsprocess och att uppnå en bred och stark politisk allians i stånd att säkra freden, samla landet i en försoningsprocess och återetablera en central statsförvaltning,

  –   med beaktande av slutsatserna från den konferens om Somalia som hölls i London den 23 februari 2012,

  –   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Sjötransporter har varit en viktig faktor för ekonomisk tillväxt och välstånd i Europa under hela dess historia, och mer än 80 procent av världshandeln sker med hjälp av sjötransporter. EU har därför ett verkligt intresse av att bidra till det internationella sjöfartsskyddet.

  B.  Sjöröveri bör ses som internationell brottslighet. Sjöröveri måste bemötas med en samordnad insats inom ramen för den övergripande rättsliga ram som Unclos tillhandahåller. Enligt artikel 100 i konventionen är alla stater skyldiga att samarbeta för att bekämpa sjöröveri.

  C. Trots att antalet framgångsrika angrepp har minskat betydligt under det senaste året, huvudsakligen på grund av Atalanta-insatserna och användningen av militära och privata eskortgrupper för fartyg, är sjöröveri på öppet hav fortfarande ett problem. I Indiska oceanen förekommer sjöröveri allt oftare, framför allt i farvattnen utanför Somalias kust och Afrikas horn, men även i vissa andra områden, bland annat i Sydostasien och Västafrika. Sjöröveri utgör således ett allt större hot mot både människoliv och sjömäns och andras säkerhet samt mot den regionala utvecklingen och stabiliteten, havsmiljön, världshandeln och alla former av sjötransport och sjöfart, inklusive fiskefartyg och leveranser av humanitärt bistånd.

  D. Varje år passerar 10 000 europeiska fartyg genom farliga havsområden, och bortsett från faran för människors liv och säkerhet utgör sjöröveri också ett ekonomiskt problem, eftersom företeelsen hotar internationella handelsleder till sjöss och har en kraftigt negativ inverkan på den internationella handeln.

  E.  Antalet försök till angrepp på fartyg är på uppåtgående: under 2011 rapporterades 28 kapningar och 470 sjömän kidnappades och 15 mördades, lösensummor krävs just nu för minst sju fartyg och 191 sjömän hålls som gisslan i Somalia, ibland under hemska och omänskliga förhållanden och under allt längre perioder.

  F.  Piraterna anpassar ständigt sina strategier och metoder, och de har utvidgat sitt operativa område genom att använda större kapade fartyg som s.k. moderfartyg.

  G. Den rådande politiska instabiliteten i Somalia är en av orsakerna till problemet med sjöröveri och förvärrar problematiken. Vissa somalier fortsätter att se sjöröveri som en vinstgivande och pålitlig inkomstkälla.

  H. Kampen mot sjöröveri kan inte vinnas enbart med militära medel, utan är till stor del beroende av att man framgångsrikt kan främja fred, utveckling och statsbyggande i Somalia.

  I.   Europeiska sjösäkerhetsbyrån har tillgång till redskap och data som kan hjälpa Eunavfor Atalanta att förbättra säkerheten för fartyg och sjömän i området.

  J.   Sjöröveriet har också en negativ inverkan på hela regionen, där fiskeverksamhet regleras av ett antal bilaterala och multilaterala fiskeavtal. Fisket har nu blivit en farlig verksamhet, inte bara för fartyg från EU som fiskar i exempelvis fiskevattnen runt Seychellerna på grundval av ett partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Republiken Seychellerna, utan även för de lokala fiskare som EU ger sektorstöd till och följaktligen har ett socialt ansvar för.

  K. EU är Somalias största biståndsgivare och har hittills avsatt 215,4 miljoner EUR till utvecklingsbistånd genom Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för perioden 2008–2013. Det viktigaste syftet med dessa medel är att lyfta folket ur fattigdom till en självbärande ekonomisk tillväxt och erbjuda varaktiga lösningar för stabiliteten i landet. För att kunna göra detta bör man ta itu med de grundläggande orsakerna till sjöröveri genom att finansiera projekt för att etablera rättsstatsprincipen och förbättra förvaltning, utbildning och ekonomisk tillväxt samt stödja oprioriterade sektorer (hälso- och sjukvård, miljö, vatten och sanitet). Ytterligare 175 miljoner EUR har avsatts genom EUF för perioden 2011–2015 för att EU ska kunna stärka sitt engagemang och stödja nya verksamheter inom de områden som nämns ovan.

  L.  Tack vare EU:s insatser för att bekämpa sjöröveri har fartyg som använts av Världslivsmedelsprogrammet och Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) kunnat skyddas. Det krävs dock ett fortsatt åtagande om tillräckliga styrkor, eftersom det annars finns en risk för att framtida insatser försvagas på grund av för få sjöstridsstyrkor.

  M. Många medlemsstater håller för närvarande på att utarbeta sina egna bestämmelser för hur beväpnade vakter får sättas in på handelsfartyg.

  1.  Europaparlamentet upprepar sin stora oro över det rådande och tilltagande hot som sjöröveri och väpnat rån till sjöss riktat mot Världslivsmedelsprogrammets fartyg med humanitärt bistånd och Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom) samt mot såväl internationella som EU-baserade fiske-, handels- och passagerarfartyg i Indiska oceanen, särskilt i farvattnen utanför Somalia och Afrikas horn, utgör mot sjömäns och andras säkerhet och mot stabiliteten i regionen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna att snarast överväga hur de 191 sjömän som i nuläget hålls som gisslan ska kunna befrias, så att deras utdragna och förfärliga fångenskap får ett slut och de kan återvända hem och kvarhållandet av de sju kapade fartygen samtidigt upphör.

  3.  Europaparlamentet välkomnar det bidrag som Eunavfor Atalanta lämnar till sjöfartsskyddet utanför Somalias kust genom att skydda de fartyg som Världslivsmedelsprogrammet använder för att leverera bistånd till Somalia och andra utsatta fartyg samt till avvärjandet, förebyggandet och bekämpandet av piratdåd och väpnade rån utanför Somalias kust.

  4.  Europaparlamentet välkomnar rådets beslut av den 23 mars 2012 om att dels förlänga Eunavfor Atalantas mandat till december 2014, dels utvidga uppdragets insatsområde, och uppmanar till en fortsatt samordning av alla internationella styrkor.

  5.  Europaparlamentet välkomnar rådets (utrikes frågor) beslut av den 12 december 2011 om att lansera den regionala maritima kapacitetsuppbyggnaden Eucap Nestor för att förbättra rättsväsendets kapacitet och utbilda kustbevakningen och domare i åtta länder på Afrikas horn och i västra Indiska oceanen.

  6.  Europaparlamentet välkomnar den konferens om Somalia som hölls i Lancaster House, London, den 23 februari 2012 och den kommuniké från konferensen som bland annat tar upp det internationella samfundets beslutsamhet att utrota sjöröveri, näringslivsparters insatser mot sjöröveri och en bekräftelse av att det inte kommer att finnas någon straffrihet för sjöröveri. I kommunikén efterfrågas dessutom en större kapacitet hos rättsväsendet att åtala och kvarhålla de personer som gör sig skyldiga till sjöröveri både i Somalia och i hela den omgivande regionen.

  7.  Europaparlamentet betonar att fortsatt straffrihet för sjöröveri inte verkar avskräckande, och beklagar att många pirater och andra brottslingar, trots EU:s utlämningsavtal med tredjeländer (Kenya, Seychellerna, Mauritius), bilaterala återtagandeavtal för personer dömda för sjöröveri mellan Seychellerna, Puntland och Somaliland och de folkrättsliga ramarna, inte har gripits eller ofta gripits och sedan släppts då det saknas en fast rättslig grund eller politisk ovilja att åtala. Även vissa av EU:s medlemsstater har ett otillräckligt straffrättsligt skydd mot sjöröveri på öppet hav.

  8.  Europaparlamentet efterlyser omedelbara och effektiva åtgärder för att åtala och straffa de personer som misstänks för sjöröveri samt uppmanar med kraft tredjeländer och de EU‑medlemsstater som ännu inte har inlemmat alla bestämmelser i FN:s havsrättskonvention och FN:s konvention om bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet i sin nationella lagstiftning att göra detta för att bekämpa den straffrihet som sjörövare åtnjuter. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta att utreda möjligheterna till rättegångar i länderna i regionen och arbeta för att det inrättas specialdomstolar mot sjöröveri i Somalia och i andra stater i regionen som en hållbar rättslig lösning för rättsprocesser mot sjörövare i Somalia.

  9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att, i samarbete med Europol och Interpol, utreda och spåra penningflöden samt beslagta de medel som betalats som lösen till sjörövarna, eftersom det finns tecken på att pengarna möjligen slussas in på bankkonton i hela världen, även i Europa. Parlamentet vill också att man kartlägger och eliminerar de nätverk för organiserad brottslighet som drar nytta av denna verksamhet. Parlamentet uppmanar rådet att ytterligare underlätta Eunavfors samarbete med Europol och Interpol.

  10. Europaparlamentet beklagar att det antal fartyg som medlemsstaterna beviljat för EU:s insats Eunavfor Atalanta har minskat från åtta till endast två eller tre sedan början av 2012, och uppmanar därför medlemsstaterna att tillhandahålla flera marina resurser för att Atalantainsatsen ska kunna lyckas.

  11. Europaparlamentet uppmuntrar Eunavfor, Nato och den internationella antipiratstyrkan CMF (Combined Maritime Forces) att effektivt ta itu med sjörövarnas ökade bruk av kapade handelsfartyg som ”moderfartyg”, eftersom denna utveckling innebär en klar utökning av sjörövarnas operativa kapacitet som gör det möjligt för dem att gå till angrepp på ett mer kraftfullt, beslutsamt och flexibelt sätt i hela Indiska oceanen.

  12. Europaparlamentet understryker samtidigt behovet av att förbättra den strategiska samordningen i den större regionen Afrikas horn mellan Eunavfor Atalanta, EUTM Somalia och andra GSFP-åtgärder. Parlamentet välkomnar i detta avseende rådets beslut av den 23 mars 2012 att aktivera EU:s operationscentrum för GSFP-uppdragen på Afrikas horn och efterlyser i detta hänseende en översyn av de befintliga befälsstrukturerna för Eunavfor Atalanta och EUTM Somalia.

  13. Europaparlamentet efterlyser bättre samordning inom ramen för Shade-mekanismen mellan EU, Nato och genomförandet av de tre viktigaste insatserna för att bekämpa piratdåd med sjöstridsstyrkor i regionen (Eunavfor, CTF-150/151 och TF-508 inom Nato‑insatsen Ocean Shield) och de olika internationella sjöstridsstyrkorna i syfte att undvika onödigt dubbelarbete, eftersom bägge organisationerna (EU och Nato) på grundval av sin respektive beslutsfattande självständighet, verkar inom samma område, har samma intressen och i stort sett omfattar samma europeiska stater.

  14. Europaparlamentet betonar att Europeiska sjösäkerhetsbyrån bör fortsätta samarbetet med Eunavfor Atalanta genom att i förekommande fall och efter flaggstatens samtycke tillhandahålla insatsen detaljerade LRIT-uppgifter och satellitbilder över EU-flaggade fartyg som genomkorsar området. Medlemsstaterna uppmuntras därför att tillåta att byrån tillhandahåller Eunavfor-insatsen dessa uppgifter och denna information.

  15. Europaparlamentet kommer att uppskatta alla insatser från kuststaterna som syftar till att, inom ramen för internationell rätt och i samarbete med EU och dess medlemsländer, bekämpa sjöröveri och skydda människor, varor och handel från angrepp av sjörövare.

  16. Europaparlamentet anser att den ökande utbredningen av sjöröveri bör leda till obligatorisk utbildning av sjömän som utsätts för hot kopplade till sjöröveri i syfte att stärka deras förmåga till självförsvar. Samtidigt uppmanar parlamentet rederierna att ansluta sig till och fullt ut tillämpa bästa förvaltningspraxis mot sjöröveri som utgår från Somalia (BMP4), som ger alla involverade parter lämplig information om hur man kan bistå fartyg att undvika, avvärja eller fördröja piratdåd utanför Somalias kust. Parlamentet upprepar sin uppmaning till alla fartyg i området att registrera sig hos de relevanta samordningsenheterna för sjösäkerhet och att följa Eunavfor Atalantas rekommendationer. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla deras fartyg är registrerade.

  17. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck rådet och kommissionen att tillsammans med FN och Afrikanska unionen, efter upprepad begäran av Somalias federala övergångsregering (TFG) om internationellt stöd för att skydda fartyg som levererar humanitärt bistånd och bekämpa sjöröveri utanför dess kust, fortsätta att samarbeta med och stödja Somalias övergångsregering i kampen mot sjöröveri, Al-Shabab-milisen och de gärningsmän som måste ställas inför rätta, och att hjälpa Somalia och regionen att stärka sina kapaciteter.

  18. Europaparlamentet är medvetet om att utbildning endast är en del av den maritima kapacitetsuppbyggnaden och uppmanar därför medlemsstaterna att ge materiellt bistånd till insatsen eller regionen, med särskilt avseende på patrullbåtar.

  19. Europaparlamentet ger sitt starka stöd till Djiboutiprocessen för fred och försoning. Parlamentet efterlyser ett övergripande tillvägagångssätt i fråga om situationen i Somalia som innebär att man kopplar samman säkerhet med utveckling, rättsstatsprincipen samt respekten för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

  20. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att föreslå ytterligare 100 miljoner euro som finansiellt stöd från EU via den fredsbevarande resursen för Afrika till Afrikanska unionens uppdrag i Somalia (Amisom), och uppmanar medlemsstaterna och världssamfundet att bidra till att främja fred och ekonomisk utveckling samt uppbyggnad av en stabil demokratisk regim i Somalia, vilket på lång sikt skulle främja säkerheten och kampen mot sjöröveri. Parlamentet välkomnar utnämningen av en särskild EU-representant för Afrikas horn.

  21. Europaparlamentet är oroat över att den humanitära situationen på Afrikas horn fortsätter att försämras och uppmanar världssamfundet och i synnerhet EU att utöka sitt humanitära stöd till människor i nöd för att tillgodose de ökande humanitära behoven och förhindra att situationen förvärras ytterligare.

  22. Europaparlamentet välkomnar EU:s projekt Marsic som ingår i programmet för viktiga sjöfartsrutter (Critical Maritime Routes Programme) via stabilitetsinstrumentet, vars syfte är att förbättra sjösäkerhet och sjöfartsskydd i västra Indiska oceanen och Adenviken genom informationsutbyte och kapacitetsuppbyggnad, och belyser det regionala samarbetet mellan länderna i regionen och förväntar sig att detta förlängs efter 2013.

  23. Europaparlamentet uppmuntrar initiativ för att bekämpa sjöröveri i länderna i regionen östra och södra Afrika samt vid Indiska oceanen, såsom det nya projektet för bekämpning av sjöröveri, Mase (Maritime and Security Programme), till vilket EU beviljade ett första anslag på 2 miljoner euro. Parlamentet välkomnar avsikten att projekt som finansieras av kommissionen och GSFP-uppdraget för maritim kapacitetsuppbyggnad (RMCB) ska komplettera varandra.

  24. Europaparlamentet upprepar att sjöröveriet utanför Somalias kust är en följd av att lag och ordning inte upprätthålls i landet. Därför anser parlamentet att världssamfundet bör tillhandahålla det tekniska och finansiella stöd som krävs för att hjälpa Somalias federala övergångsregering att utveckla kapacitet att utöva kontroll över landets territorialvatten och, under iakttagande av internationell rätt, dess exklusiva ekonomiska zon.

  25. Europaparlamentet välkomnar det arbete som utförs inom FN:s kontaktgrupp mot piratverksamhet utanför Somalias kust, vilket utgör ett oöverträffat forum för att höja nivån och kvaliteten på det internationella samarbetet inom detta område, mellan staterna och med samtliga större berörda internationella organisationer. Parlamentet uppmuntrar EU att inta en samordnande roll i detta forum, särskilt på området för (regionalt) maritimt kapacitetsuppbyggande.

  26. Europaparlamentet välkomnar det nära samarbetet med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) på området för maritimt kapacitetsuppbyggande liksom arbetet för att ingå ett strategiskt partnerskap mellan EU och IMO för att bekämpa sjöröveri i den större regionen Afrikas horn.

  27. Europaparlamentet betonar att användningen av privata beväpnade vakter har ökat, och att inga sjörövare framgångsrikt har lyckats attackera fartyg som har haft civil beväpnad säkerhetspersonal ombord. Det bör dock framhållas att detta är en åtgärd som inte kan ersätta den nödvändiga övergripande lösningen på det mångfacetterade hotet från sjöröveri. Parlamentet noterar att vissa medlemsstater har infört den lagstiftning som behövs. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att när så är möjligt vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder ombord, och uppmanar kommissionen och rådet att arbeta för att utforma en EU-strategi för användningen av auktoriserad beväpnad personal ombord i syfte att garantera ett korrekt genomförande av Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) riktlinjer i denna fråga. Parlamentet påminner om att militära eskortgrupper, enligt IMO BMP4 (bästa praxis), efter riskbedömningar, noggrann planering och avtal, är det alternativ som rekommenderas när man överväger beväpnade vakter för att skydda utsatta fartyg.

  28. Europaparlamentet påminner om att flaggstatens nationella jurisdiktion ska tillämpas på det berörda fartyget samt på den militära personal som finns ombord när fartyget befinner sig på öppet hav, i enlighet med internationell rätt och i samtliga fall, även när det gäller åtgärder som vidtas i kampen mot sjöröveri. Dessutom får inga gripanden eller kvarhållanden av fartyg, ens som en utredningsåtgärd, beordras från någon annan myndighet än flaggstatens.

  29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, FN:s, Afrikanska unionens och den mellanstatliga utvecklingsmyndigheten Igad:s generalsekreterare, presidenten i den federala övergångsregeringen i Somalia och Panafrikanska parlamentet.