Forslag til beslutning - B7-0227/2012Forslag til beslutning
B7-0227/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om piratvirksomhed til søs

2.5.2012 - (2011/2962(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Sabine Lösing, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2011/2962(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0227/2012
Indgivne tekster :
B7-0227/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0227/2012

Europa-Parlamentets beslutning om piratvirksomhed til søs

(2011/2962(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 1816 af 2. juni 2008,

–   der henviser til EU NAVFOR – Operation Atalanta, som blev lanceret i december 2008,

–   der henviser til rapport om pirateri og væbnede overfald mod skibe for perioden 1. januar til 30. juni 2011 fra Det Internationale Maritime Bureau (IMB) under Det Internationale Handelskammer,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Somalia er et af de fattigste lande i verden og har lidt under adskillige sultkatastrofer i fortiden, hvor mere end 12 mio. mennesker på Afrikas Horn for nylig blev ramt af en hungersnød, som var den værste i de sidste 60 år;

B.  der henviser til, at der er adskillige årsager til denne ekstreme fattigdom og sult, herunder borgerkrig, politisk ustabilitet, manglende sikkerhed i hele regionen, forringelse af jordbunden, udenlandske investorers storstilede erhvervelse af landbrugsjord, stigningen i priserne på landbrugsprodukter, spekulation i basale råvarer, klimaændringer, ulovlig dumpning af giftigt affald på den somaliske kyst og alt for intensivt og ulovligt fiskeri ud for Somalias kyst fra europæiske og asiatiske fabriksskibes side;

C. der henviser til, at Somalias regering blev tvunget til at afskedige sin kystvagt på grund af manglende finansielle ressourcer som følge af den internationale gældskrise og pålæggelse af strukturtilpasningsprogrammer fra IMF’s og Verdensbankens side; der henviser til, at denne omstændighed skabte et tomrum, som blev udnyttet til ulovligt fiskeri i Somalias territorialfarvande, hvilket er en af de væsentligste årsager til, at somaliske fiskere har mistet deres levebrød;

D. der henviser til, at EUNAVFOR Atalanta-operationen blev indledt den 8. december 2008 og blev fuldt operationsdygtig i februar 2009 med mandat til at bidrage til at beskytte Verdensfødevareprogrammets (WFP’s) fartøjer, der leverer fødevarehjælp til fordrevne personer i Somalia, beskytte sårbare fartøjer, som sejler i Adenbugten og ud for Somalias kyst, samt forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnet røveri ud for den somaliske kyst; der henviser til, at antallet af angreb i Somalias territorialfarvande er mangedoblet, siden Atalanta-operationen blev iværksat;

E.  der henviser til, at EUNAVFOR Atalanta opererer i et missionsområde, der dækker et område fra den sydlige del af Det Røde Hav til Adenbugten og den vestlige del af Det Indiske Ocean, herunder Seychellerne; der henviser til, at Rådet den 23. marts 2012 besluttede at forlænge mandatet frem til 2014 og at udvide styrkens operationsområde, som nu også omfatter Somalias kystområde samt dets territorialfarvande og indre farvande;

F.  der henviser til, at Rådet den 25. januar 2010 vedtog at etablere en militær EU-mission til at træne somaliske sikkerhedsstyrker, mens Den Europæiske Unions militæroperations mission, der skal bidrage til uddannelsen af somaliske sikkerhedsstyrker - EUTM Somalia blev indledt den 7. april 2010 med henblik på at støtte den føderale overgangsregering og til at arbejde tæt sammen med Den Afrikanske Unions Mission i Somalia (Amisom);

G. der henviser til, at Amisom hovedsagelig er finansieret af fredsfaciliteten for Afrika, som finansieres gennem midler fra den 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF), fra den sektion, der er beregnet til støtte til langsigtet udvikling; der henviser til, at EU’s bidrag til Amisom gennem fredsfaciliteten beløber sig til 142,5 mio. EUR;

H. der henviser til, at antallet af angreb i henhold til IMB’s rapport for perioden 1. januar til 30. juni 2011 om pirateri og væbnede overfald mod skibe er steget fra 5 i 2008 til 125 i juni 2011 i Somalia, omfattende områdefarvandet ud for Somalia, ud for Oman, ud for Yemen, ud for Det Arabiske Hav, Det Indiske Ocean, ud for Kenya, ud for Tanzania, ud for Mozambique, ud for Madagaskar, ud for Seychellerne, ud for det vestlige Indien og ud for den vestlige del af Maldiverne;

1.  erklærer, at der ikke kan være nogen militær løsning på krisen i Somalia og piratvirksomheden på havet ved Afrikas Horn/Somalia;

2.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at revidere deres politiske strategi for Somalia og sætte en stopper for Operation Atalanta/EUNAVFOR, da denne ikke kan betragtes som en succes i betragtning af det stigende antal angreb og mere voldelige angreb, og er af den opfattelse, at den vedtagne udvidelse af styrkens operationsområde kan/vil skade civilbefolkningen i Somalia og betvivler dennes effektivitet med hensyn til at bekæmpe piratvirksomheden;

3.  udtrykker sin uenighed i og afvisning af EU’s militære tilgang i form af reformen af sikkerhedssektoren og uddannelsesmissionen – EUTM Somalia – og afviser enhver form for europæisk sikkerheds- og forsvarspolitisk mission i Somalia eller i regionen;

4.  opfordrer alle nabolande og alle fremmede magter til at afstå fra at gribe ind i Somalia;

5.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at støtte FN’s bestræbelser på at fremme forsoningsprocessen mellem de parter, som er involveret i borgerkrigen i Somalia; opfordrer til at sikre teknisk og finansiel støtte til en forsonings- og fredsproces og til mægling mellem alle borgerkrigens parter;

6.  opfordrer de lokale myndigheder og alle borgerkrigens parter til at give humanitære hjælpeorganisationer adgang til nødlidende personer i overensstemmelse med internationale forskrifter om humanitær hjælp;

7.  understreger, at midler til udviklingsstøtte, som det er tilfældet med EUF, ikke må anvendes til militære formål af nogen art; modsætter sig på det kraftigste, at der anvendes EUF-midler til uddannelse af sikkerhedsstyrker i forbindelse med reformen af sikkerhedssektoren i Somalia; påpeger, at EUF skal forblive et finansieringsinstrument, der udelukkende har til formål at bekæmpe fattigdom og sult i udviklingslande;

8.  modsætter sig på det kraftigste, at der ydes støtte til den ene af parterne i en borgerkrig; opfordrer indtrængende EU til at følge en ren civil og fredelig strategi til konfliktløsning og indtage en neutral rolle som forligsinstitution/mægler med henblik på at opnå varig fred i Somalia og regionen;

9.  opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at fokusere på situationen i landet som helhed og vigtigst af alt på behovet for at adressere den humanitære situation på stedet og udrydde de virkelige årsager til den katastrofesituation, som påfører millioner af mennesker i Somalia lidelse, såsom ekstrem fattigdom, ulovligt fiskeri og overfiskeri i farvandene ud for Somalia;

10. opfordrer til iværksættelse af hasteforanstaltninger med henblik på at opfylde bindende internationale aftaler og realisere 2015-målene – navnlig 2015-mål nr. 1 – for at sikre retten til tilstrækkelig ernæring, og opfordrer til at afskrive Somalias og alle fattige og værst ramte landes gæld;

11. opfordrer den Europæiske Union til at øge andelen af officiel udviklingsstøtte til sikring af fødevaresuveræniteten og fødevaresikkerheden i Somalia ved at investere i små bæredygtige landbrug og kvægnomader med henblik på at sikre mindre landbrugere adgang til jord og således styrke det lokale marked og sikre en acceptabel daglig ernæring for menneskerne på Afrikas Horn samt derudover hjælpe med at gendanne farvandene ud for Somalia og Afrikas Horn for at sikre, at fiskerne og deres familier er garanteret et levebrød;

12. opfordrer indtrængende EU og dens medlemsstater til at prioritere en løsning på problemet med fattigdom og menneskelige lidelser på Afrikas Horn og i udviklingslandende højere end profit og indtjening fra spekulation i fødevarepriser;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Den Afrikanske Unions institutioner, Det Panafrikanske Parlament, Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og EU’s medlemsstaters regeringer.