Procedūra : 2011/2962(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0227/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0227/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 10/05/2012 - 12.56
CRE 10/05/2012 - 12.56

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 137kWORD 74k
2.5.2012
PE486.801v01-00
 
B7-0227/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par jūras pirātismu (2011/2962(RSP))


Sabine Lösing, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par jūras pirātismu (2011/2962(RSP))  
B7‑0227/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā ANO Drošības padomes 2008. gada 2. jūnija Rezolūciju Nr. 1816,

–   ņemot vērā 2008. gada decembrī uzsākto EU NAVFOR operāciju Atalanta,

–   ņemot vērā Starptautiskās Tirdzniecības palātas Starptautiskā Jūrniecības biroja (IMB) ziņojumu par laika posmu no 2011. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam „Pirātisms un bruņota laupīšana pret kuģiem”,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Somālija ir viena no visnabadzīgākajām valstīm pasaulē, kas pagātnē daudz cietusi no vairākām bada katastrofām, kurā vairāk nekā 12 miljoni cilvēku Āfrikas raga reģionā cieta no bada, kāds nebija piedzīvots pēdējo 60 gadu laikā;

B.  tā kā ārkārtēja nabadzība ir iestājusies dažādu iemeslu dēļ, tostarp to ir izraisījis pilsoņu karš, politiskā nestabilitāte, drošības trūkums visā reģionā, augsnes noplicināšanās, tas, ka milzīgas teritorijas iegādājas ārvalstu investori, lauksaimniecības cenu pieaugums, spekulācijas ar pirmās nepieciešamības precēm, klimata pārmaiņas, toksisko atkritumu nelikumīga izgāšana pie Somālijas krastiem, kā arī Eiropas un Āzijas zivju pārstrādes kuģu pārmērīgi intensīva un nelegāla zveja pie Somālijas krastiem;

C. tā kā Somālijas valdība bija spiesta atlaist krasta apsardzi, jo sakarā ar starptautisko parādu krīzi un SVF, kā arī PB uzspiestajām strukturālo pielāgojumu programmām trūka finanšu resursu; tā kā tas radīja pilnībā neaizsargātu telpu, ko izmantoja nelegālai zvejai Somālijas teritoriālajos ūdeņos, un tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Somālijas zvejnieki zaudēja savus iztikas līdzekļus;

D. tā kā 2008. gada 8.decembrī tika uzsākta operācija EU NAVFOR Atalanta, un tā pilnībā sāka darboties 2009. gada februārī ar mērķi palīdzēt aizsargāt Pasaules Pārtikas programmas (PPP) kuģus, kuri piegādā pārtikas palīdzību pārvietotajām personām Somālijā, aizsargāt apdraudētus kuģus Adenas līcī un Somālijas piekrastē, kā arī novērst un apspiest pirātisma un bruņotas laupīšanas darbības Somālijas piekrastē; tā kā kopš uzsākta Atalanta operācija uzbrukumu skaits Somālijas teritoriālajos ūdeņos ir aizvien vairākkārt palielinājies;

E.  tā kā EU NAVFOR Atalanta operācijas darbības zona aptver Sarkanās jūras dienvidu daļu, Adenas līci un Indijas okeāna rietumu daļu, tostarp Šeiselas; tā kā 2012. gada 23. martā Padome lēma pagarināt pilnvaru termiņu līdz 2014. gadam un paplašināt operāciju zonu, iekļaujot tajā arī Somālijas piekrastes teritoriju, kā arī tās teritoriālos un iekšzemes ūdeņus;

F.  tā kā 2010. gada 25. janvārī Padome vienojās sākt ES militāro misiju, lai apmācītu Somālijas drošības spēkus, tā kā Eiropas Savienības militārā misija, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā —„EUTM Somālija”— tika sākta 2010. gada 7. aprīlī, atbalstot pagaidu federālo valdību (PFV) un cieši sadarbojoties ar Āfrikas Savienības misiju Somālijā (AMISOM);

G. tā kā AMISOM lielā mērā finansē Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds, ko savukārt finansē no devītā Eiropas Attīstības fonda (EAF) ilgtermiņa attīstībai paredzētās budžeta iedaļas; tā kā ES ieguldījums AMISOM ar Miera nodrošināšanas fonda starpniecību sasniedz EUR 142,5 miljonus;

H. tā kā atbilstīgi IMB ziņojumam par laika posmu no 2011. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam „Pirātisms un bruņota laupīšana pret kuģiem” uzbrukumu skaits ir pieaudzis no 5 uzbrukumiem 2008. gadā līdz 125 uzbrukumiem 2011. gada jūnijā teritorijā, kas aptver Somālijas, Omānas, Jemenas, Arābijas jūras, Indijas okeāna, Kenijas, Tanzānijas, Mozambikas, Madagaskaras, Šeiselu, Indijas rietumu un Maldīvijas rietumu ūdeņus;

1.  paziņo, ka nav iespējams nekāds militārs risinājums Somālijas krīzei un pirātismam Āfrikas raga/Somālijas ūdeņos;

2.  aicina Padomi un Komisiju pārskatīt politisko stratēģiju attiecībā uz Somāliju un izbeigt EU NAVFOR operāciju Atalanta, jo to nevar uzskatīt par veiksmīgu, ņemot vērā uzbrukumu skaita pieaugumu un to, ka uzbrukumi kļūst aizvien nežēlīgāki, uzskata, ka operācijas zonas paplašināšana varētu kaitēt/kaitēs Somālijas civiliedzīvotājiem, kā arī apšauba pirātisma apkarošanas efektivitāti;

3.  nepiekrīt un pauž noraidījumu ES militārajai pieejai, kas izpaužas kā drošības jomas reforma un apmācības misija „EUTM Somālija” un noraida Eiropas Drošības un aizsardzības politikas (EDAP) jebkādu misiju Somālijā vai šajā reģionā;

4.  aicina visas kaimiņvalstis un visus ārvalstu spēkus atturēties no iebrukšanas Somālijā;

5.  aicina Komisiju un Padomi atbalstīt ANO centienus samierināšanas procesā starp Somālijas pilsoņu karā iesaistītajām pusēm; mudina nodrošināt tehnisku un finansiālu atbalstu samierināšanas un miera veidošanas procesam, kā arī starpniecībai starp pilsoņu karā iesaistītajām pusēm;

6.  aicina vietējās varas iestādes un pilsoņu karā iesaistās puses saskaņā ar starptautiskajām humānās palīdzības tiesībām ļaut humānās palīdzības organizācijām piekļūt postā nonākušajiem cilvēkiem;

7.  uzsver, ka resursus attīstības palīdzībai, t. i., EAF, nevar izmantot nekādiem militāriem mērķiem; kategoriski iebilst pret EAF izmantošanu militāro spēku apmācībai saistībā ar drošības sektora reformu Somālijā; uzskata, ka EAF arī turpmāk jābūt tikai instrumentam nabadzības un bada izskaušanas finansēšanai jaunattīstības valstīs;

8.  asi iestājas pret to, ka tiek atbalstīta viena pilsoņu kara puse, mudina ES piemērot pilnībā civilu un miermīlīgu pieeju konflikta atrisināšanai un uzņemties neitrālu starpnieka/samierinātāja lomu, lai panāktu noturīgu mieru Somālijā un reģionā;

9.  mudina Komisiju un Padomi koncentrēties uz situāciju valstī kopumā un, kas ir jo īpaši svarīgi, — pievērsties humanitārās situācijas risināšanai valstī un izskaust patiesos iemeslus postošajai situācijai, no kuras cieš miljoniem somāliešu, proti, ārkārtēju nabadzību, nelegālu zveju un pārzveju Somālijas ūdeņos;

10. prasa veikt steidzamus pasākumus, lai ievērotu obligātas starptautiskas saistības un sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus un jo īpaši TAM galveno mērķi — realizēt tiesības uz pietiekamu pārtiku, un prasa dzēst Somālijas, kā arī visu nabadzīgo un visļaunāk skarto valstu parādus;

11. aicina Eiropas Savienību palielināt oficiālās attīstības palīdzības daļu, kas piešķirta pārtikas apgādes suverenitātes un pārtikas nodrošinājuma veicināšanai Somālijā, veicot ieguldījumus mazās noturīgās saimniecībās un lopu audzēšanā, lai garantētu sīkzemniekiem piekļuvi zemes platībām, tādējādi nostiprinot vietējo tirgu, un nodrošinot pietiekamu dienas uzturu Āfrikas raga valstu iedzīvotājiem, turklāt palīdzēt atjaunojot krājumus Somālijas un Āfrikas raga ūdeņos, lai nodrošinātu iztiku zvejniekiem un viņu ģimenēm;

12. mudina ES un tās dalībvalstis apzināties, ka cīņa pret nabadzību un cilvēku ciešanu remdēšana Āfrikas ragā ir svarīgāka par peļņu un ieņēmumiem no spekulācijām ar pārtikas cenām;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Āfrikas Savienības institūcijām, Panāfrikas parlamentam, ĀKK un ES Parlamentārajai asamblejai un ES dalībvalstu valdībām.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika