Procedure : 2012/2623(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0228/2012

Indgivne tekster :

B7-0228/2012

Forhandlinger :

PV 09/05/2012 - 21
CRE 09/05/2012 - 21

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.55
CRE 10/05/2012 - 12.55
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0202

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 126kWORD 78k
2.5.2012
PE486.802v01-00
 
B7-0228/2012

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder (2012/2623(RSP))


Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler, Peter Liese for PPE-Gruppen
Evelyne Gebhardt, Luigi Berlinguer, Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Castex for S&D-Gruppen
Cecilia Wikström, Corinne Lepage for ALDE-Gruppen
Martin Häusling, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om patentering af overvejende biologiske fremgangsmåder (2012/2623(RSP))  
B7‑0228/2012

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser(1) (herefter “direktiv 98/44”), særlig artikel 4, hvorefter plantesorter og dyreracer og overvejende biologiske fremgangsmåder til forædling af planter eller dyr ikke kan patenteres,

–   der henviser til artikel 2, stk. 2, og betragtning 33 i direktiv 98/44/EC, hvori det fastslås, at en fremgangsmåde til forædling af planter og dyr er overvejende biologisk, når den i sin helhed beror på naturlige fænomener som krydsning eller udvælgelse,

–   der henviser til betydningen af en korrekt gennemførelse af artikel 11 i direktiv 98/44, der sikrer et privilegium for landbrugere,

–   der henviser til konventionen af 5. oktober 1973 om meddelelse af europæiske patenter (herefter ”den europæiske patentkonvention”) og dennes artikel 53, litra b),

–   der henviser til beslutningen af 16. juni 1999 fra Administrationsrådet for Den Europæiske Patentorganisation om at indarbejde direktiv 98/44 i gennemførelsesforskrifterne til den europæiske patentkonvention(2),

–   der henviser til afgørelse G2/06 fra Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) og EU-Domstolens dom i sag C‑34/10, hvori det fastslås, at der ved fortolkningen af forbud i patentlovgivningen skal tages hensyn til den tekniske viden vedrørende ansøgningen som helhed og ikke kun til ordlyden af kravene,

–   der henviser til afgørelse G2/07 (om broccoli) og G1/08 (om tomater) fra EPO’s udvidede appelkammer, hvori det fastslås, at en fremgangsmåde til forædling som udgangspunkt ikke kan patenteres,

–   der henviser til de patenter, der er meddelt af EPO på fremstilling af konventionelt avlede planter som f.eks. broccoli (EP 1069819), tomater (EP 1211926) og meloner (EP 1962578),

–   der henviser til de patenter, der er meddelt af EPO på fremstilling af konventionelt avlede dyr som f.eks. kønsselektions- og avlsmateriale, der anvendes til konventionel avl (EP 1263521, EP 1257168), udvælgelse af malkekøer (EP 1330552) og animalsk produktion (EP 1506316),

–   der henviser til den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer på fødevare- og landbrugsområdet, som EU har tilsluttet sig ved Rådets afgørelse 2004/869/EF(3),

–   der henviser til den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder, som revideret i Genève den 10. november 1972, den 23. oktober 1978 og den 19. marts 1991 (herefter ”UPOV-konventionen”),

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse(4) (herefter “forordning (EF) nr. 2100/94”),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at intellektuelle ejendomsrettigheder er vigtige med henblik på at stimulere udviklingen af nye plantesorter og planterelaterede nyskabelser og er en nødvendig forudsætning for at fremme vækst og innovation og hjælpe det europæiske erhvervsliv, især små og mellemstore virksomheder (SMV'er), med at imødegå den økonomiske krise og den globale konkurrence;

B.  der henviser til, at en alt for bred patentbeskyttelse især inden for avl kan hæmme innovation og fremskridt og blive til skade for små og mellemstore avlsvirksomheder ved at blokere adgangen til animalske og vegetabilske genetiske ressourcer;

C. der henviser til, at planteavl er en vigtig forudsætning for sikring af fødevareforsyningen og til en vis grad af energiforsyningen;

D. der henviser til, at konventionelle avlsmetoder er af afgørende betydning for moderne plante- og dyreavl;

E.  der henviser til, at det er et grundlæggende princip i det internationale system for sortsbeskyttelse baseret på UPOV-konventionen og i EU-systemet baseret på Rådets forordning (EF) nr. 2100/94, at indehaveren af en sortsbeskyttelse ikke kan forhindre andre i at bruge den beskyttede plante til at fremme anvendelsen af beskyttede sorter til yderligere avlsvirksomhed;

F.  der henviser til, at der bør gælde et tilsvarende privilegium i patentlovgivningen i hele EU;

G. der henviser til, at artikel 4 i direktiv 98/44/EF og artikel 53, litra b), i den europæiske patentkonvention fastslår, at plantesorter og dyreracer og overvejende biologiske fremgangsmåder til forædling af planter eller dyr ikke kan patenteres;

H. der henviser til, at patenter på produkter fremstillet ved konventionel avl eller på genetisk materiale, der er nødvendigt for konventionel avl, kan underminere forbuddet i artikel 4 i direktiv 98/44/EF og artikel 53, litra b), i den europæiske patentkonvention;

I.   der henviser til, at der kan meddeles patenter inden for genteknologi, men at forbuddet mod patenter på plantesorter og dyreracer skal håndhæves;

J.   der henviser til, at der inden for bioteknologi ved afgørelsen om patenterbarhed ikke kun bør tages hensyn til ordlyden af kravene, men til den tekniske viden vedrørende opfindelsen som helhed;

K. der henviser til, at Kommissionen i henhold til artikel 16, litra c), i direktiv 98/44 hvert år skal forelægge “en beretning om patentrettens udvikling og følger inden for bio- og genteknologi”;

L.  der henviser til, at Kommissionen ikke har offentliggjort sådanne beretninger siden 2005;

M. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 26. oktober 2005 om patenter på bioteknologiske opfindelser anmodede Kommissionen om i den næste beretning at se nærmere på den korrekte gennemførelse af artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 98/44;

N. der henviser til, at sådanne beretninger fra Kommissionens ville tjene til at holde offentligheden fuldt informeret, og at EU skal spille en ledende rolle, når det drejer sig om at fremme den offentlige debat;

1.  anerkender, at EPO spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at støtte innovation, konkurrenceevne og økonomisk vækst i Europa;

2.  anerkender, at patenter fremmer udbredelsen af værdifulde tekniske oplysninger og er et vigtigt redskab til overførsel af teknologi;

3.  glæder sig over afgørelserne fra EPO’s udvidede appelkammer i sagerne om broccoli (G 2/07) og tomater (G 1/08), hvori der tages stilling til den korrekte fortolkning af formuleringen ”overvejende biologiske fremgangsmåder til forædling af planter (eller dyr)”, som i direktiv 98/44 og den europæiske patentkonvention benyttes til at forbyde patentering af sådanne fremgangsmåder;

4.  opfordrer EPO til også at forbyde patentering af produkter fremstillet ved konventionel avl og alle konventionelle avlsmetoder, herunder ”SMART breeding” og avlsmateriale, der bruges til konventionel avl;

5.  opfordrer Kommissionen til i sin kommende beretning at beskæftige sig med afgørelserne fra EPO’s udvidede appelkammer om broccoli og tomater;

6.  opfordrer Kommissionen til i sin kommende beretning at beskæftige sig med de potentielle konsekvenser af patentering af avlsmetoder for planter og deres indvirkning på avlsindustrien, landbruget, fødevareindustrien og fødevaresikkerheden;

7.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at EU vil fortsætte med at anvende en omfattende forædlerundtagelse i sin patentlovgivning angående plante- og dyreavl;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og EPO.

 

(1)

EFT L 213 af 30.7 1998, s. 13.

(2)

Den Europæiske Patentmyndigheds meddelelsesblad 7/1999.

(3)

EUT L 378 af 23.12.2004, s. 1.

(4)

EFT L 227 af 1.9 1994, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik