Proċedura : 2012/2623(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B7-0228/2012

Testi mressqa :

B7-0228/2012

Dibattiti :

PV 09/05/2012 - 21
CRE 09/05/2012 - 21

Votazzjonijiet :

PV 10/05/2012 - 12.55
CRE 10/05/2012 - 12.55
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2012)0202

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PDF 138kWORD 78k
2.5.2012
PE486.802v01-00
 
B7-0228/2012

imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura


fuq il-privattivi ta' proċessi bijoloġiċi essenzjali (2012/2623(RSP))


Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler, Peter Liese f'isem il-Grupp PPE-DE
Evelyne Gebhardt, Luigi Berlinguer, Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Castex f'isem il-Grupp S&D
Cecilia Wikström, Corinne Lepage f'isem il-Grupp ALDE
Martin Häusling, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-privattivi ta' proċessi bijoloġiċi essenzjali (2012/2623(RSP))  
B7‑0228/2012

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra d-Direttiva 98/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 1998 dwar il-protezzjoni legali ta' invenzjonijiet bijoteknoloġiċi (1)(imsejħa minn hawn 'il quddiem d-'Direttiva 98/44'), u b'mod partikolari Artikolu 4 tagħha, li jiddikjara li l-varjetajiet ta' pjanti u annimali u proċessi essenzalment bioloġiċi għall-produzzjoni ta' pjanti jew annimali ma għandhomx jiġu privatizzati,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 2(2) u l-Premessa 33 tad-Direttiva 98/44/KE, li tiddikjara li proċess għall-produzzjoni tal-pjanti jew annimali huwa essenzjalment bijoloġiku jekk jikkonsisti b'mod sħiħ minn fenomeni naturali bħalma huma l-inkroċjar jew is-selezzjoni naturali,

–   wara li kkunsidra l-importanza tal-implimentazzjoni xierqa tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 98/44, li tiżgura l-privileġġ tal-bdiewa,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-5 ta' Ottubru 1973 dwar l-Għotja ta' Privattivi Ewropej (imsejħa minn hawn 'il quddiem bħala l-'Konvenzjoni Ewropea tal-Privattivi') u l-Artikolu 53 (b) tagħha,

–   wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill Amministrattiv tal-Organizzazzjoni Ewropea dwar il-Privattivi tas-16 ta' Ġunju 1999 dwar l-inkorporazzjoni tad-Direttiva 98/44 fir-Regolamenti ta' Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni Ewropea tal-Privattivi (2),

–   wara li kkunsidra d-Deċiżjoni G2/06 tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi (EPO) u d-Deċiżjoni C-34/10 tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, li tistabbilixxi li meta tinterpreta projbizzjonijiet fil-liġi tal-privattivi wieħed għandu jikkunsidra t-tagħlim tekniku kollu tal-applikazzjoni u mhux biss kliem it-talbiet,

–   wara li kkunsidra d-Deċiżjonijiet G2/07 (fuq il-brokkoli) u G1/08 (fuq it-tadam) tal-Bord Estiż tal-Appell tal-EPO, li fil-prinċipju jeskludu proċess ta' tgħammir milli jsiru privattivi fuqu,

–   wara li kkunsidra l-privattivi mogħtija mill-EPO għall-produzzjoni tal-pjanti mkabbra b'mod konvenzjonali bħall-brokkoli (PE 1069819), it-tadam (PE 1211926) u l-bettieħ (PE 1962578),

–   wara li kkunsidra l-privattivi mogħtija mill-EPO għall-produzzjoni ta' annimali mgħammra b'mod konvenzjonali, bħall-għażla tas-sess u materjal użat għat-tgħammir konvenzjonali (PE 1263521, EP 1257168), l-għażla tal-baqar għall-ħalib (PE 1330552) u l-produzzjoni tal-bhejjem (PE 1506316 ),

–   wara li kkunsidra t-Trattat Internazzjonali dwar ir-Riżorsi Ġenetiċi tal-Pjanti għall-Ikel u l-Agrikoltura, li l-Unjoni Ewropea rrispettat skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/869/KE(3) ,

–   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali tat-2 ta' Diċembru 1961 għall-Protezzjoni ta' Varjetajiet Ġodda ta' Pjanti, kif riveduta f'Ġinevra fl-10 ta' Novembru 1972, 23 ta' Ottubru, 1978 u 19 ta' Marzu 1991 (imsejħa minn hawn 'il quddiem il-'Konvenzjoni UPOV'),

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 tas-27 ta' Lulju 1994 dwar id-Drittijiet ta' varjetajiet tal-pjanti fil-komunità(4) (minn hawn 'il quddiem ir- 'Regolament (KE) Nru 2100/94'),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 110 (2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali huma importanti għall-istimular tal-iżvilupp ta' varjetajiet ta' pjanti ġodda u innovazzjonijiet relatati mal-pjanti, u huma prerekwiżit neċessarju għat-tisħiħ tat-tkabbir u l-innovazzjoni u biex tingħata għajnuna lin-negozju Ewropew, b'mod partikolari l-intrapriżi żgħar u medji (SMEs), biex jiffaċċjaw il-kriżi ekonomika u l-kompetizzjoni globali;

B.  billi, speċjalment fil-qasam tat-tgħammir, protezzjoni eċċessivament wiesgħa tal-privattivi tista' tfixkel l-innovazzjoni u l-progress u ssir ta' detriment għal min ikabbar il-pjanti jew irabbi l-annimali fuq skala żgħira jew medja billi tibblokka l-aċċess għar-riżorsi ġenetiċi tal-annimali u l-pjanti;

C. billi t-tkabbir tal-pjanti huwa prerekwiżit essenzjali għas-sigurtà tal-provvista tal-ikel u, sa ċertu punt, tal-provvista tal-enerġija;

D. billi metodi ta' tkabbir konvenzjonali huma ta' importanza kritika għat-tkabbir modern tal-pjanti u l-annimali;

E.  billi huwa prinċipju fundamentali tas-sistema internazzjonali tad-drittijiet fuq il-varjetajiet tal-pjanti bbażat fuq il-Konvenzjoni UPOV, u tas-sistema tal-UE bbażata fuq Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94, li d-detentur ta' varjetà ta' pjanta ma jistax iżomm lil oħrajn milli jużaw il-pjanti protetti sabiex jiġi promoss l-użu ta' varjetajiet protetti għall-attivitajiet ulterjuri ta' tgħammir;

F.  billi huwa importanti li privileġġ simili għandu jeżisti fi ħdan il-liġi fuq il-privattivi fl-Unjoni Ewropea;

G. billi l-Artikolu 4 tad-Direttiva 98/44/KE u l-Artikolu 53(b) tal-Konvenzjoni Ewropea tal-Privattivi jistabbilixxu li l-varjetajiet ta' pjanti u annimali u proċessi essenzalment bijoloġiċi għall-produzzjoni ta' pjanti jew annimali m'għandhomx ikunu privattizzati;

H. billi privattivi fuq prodotti derivati ​​mit-tgħammir konvenzjonali jew fuq materjal ġenetiku meħtieġ għat-tgħammir konvenzjonali jistgħu jimminaw l-esklużjoni stabbilita fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 98/44 u Artikolu 53 (b) tal-Konvenzjoni Ewropea tal-Privattivi;

I.   billi, fil-qasam tal-inġinerija ġenetika, il-privattivi jistgħu jingħataw iżda l-projbizzjoni tal-privattivi fuq varjetajiet ta' pjanti u annimali għandha tiġi mħarsa;

J.   billi, fil-qasam tal-bijoteknoloġija, mhux biss it-test tat-talbiet, iżda t-tagħlim tekniku tal-invenzjoni b'mod ġenerali għandu jitqies meta tittieħed deċiżjoni dwar il-privattività;

K. billi skont l-Artikolu 16(c) tad-Direttiva 98/44 il-Kummissjoni hija meħtieġa li tirrapporta kull sena 'fuq l-iżvilupp u l-implikazzjonijiet tal-liġi tal-privattivi fil-qasam tal-bijoteknoloġija u l-inġinerija ġenetika';

L.  billi l-Kummissjoni ma ppubblikat l-ebda rapport bħal dawn mill-2005 ’l hawn;

M. billi, fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2005 dwar il-privattivi għal invenzjonijiet bijoteknoloġiċi(5), il-Parlament talab lill-Kummissjoni biex fir-rapport li jmiss tagħha tindirizza b'attenzjoni l-implimentazzjoni xierqa tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 98/44;

N. billi rapporti tal-Kummissjoni bħal dawn iservu l-iskop li jżommu lill-pubbliku infurmat b' mod sħiħ, u billi l-Unjoni Ewropea għandu jkollha rwol ewlieni fl-inkoraġġiment tad-dibattitu pubbliku;

1.  Jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-EPO fl-appoġġ tal-kompetittività fl-innovazzjoni u t-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa;

2.  Jirrikonoxxi li l-privattivi jippromwovu t-tixrid ta' informazzjoni teknika siewja u huma għodda importanti għat-trasferiment tat-teknoloġija;

3.  Jilqa d-deċiżjonijiet tal-Bord Estiż tal-Appell tal-EPO fl-hekk imsejħa każijiet tal-'brokkoli' (G 2/07) u tat-'tadam' (G 1/08), li jittrattaw l-interpretazzjoni korretta tat-terminu 'proċessi essenzjalment bijoloġiċi għall-produzzjoni ta' pjanti (jew annimali)' użat fid-Direttiva 98/44 u l-Konvenzjoni Ewropea tal-Privattivi biex jiġu esklużi dawn il-proċessi mill-privattività;

4.  Jistieden lill-EPO biex teskludi wkoll li jsiru privattivi fuq prodotti derivati ​​mit-tgħammir konvenzjonali u l-metodi kollha ta' tgħammir konvenzjonali, inkluż it-tgħammir SMART (tgħammir ta' preċiżjoni) u materjal ta' tgħammir użat għat-tgħammir konvenzjonali;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tindirizza fir-rapport li jmiss tagħha d-'deċiżjonijiet fuq il-brokkoli u t-tadam' tal-Bord Estiż tal-Appell tal-EPO;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tindirizza fir-rapport li jmiss tagħha l-implikazzjonijiet potenzjali li jista' jkun hemm meta jsiru privattivi fuq metodi tat-tkabbir tal-pjanti u l-impatt tagħhom fuq l-industrija tat-tgħammir, l-agrikoltura, l-industrija tal-ikel u s-sigurtà alimentari;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-UE tkompli tapplika eżenzjoni komprensiva għal min irabbi fl-liġi tal-privattivi tagħha għat-tkabbir tal-pjanti u annimali;

8.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, il-Kummissjoni, il-gvernijiet tal-Istati Membri u l-EPO.

 

(1)

ĠU L 213, 30.7.1998, p. 13.

(2)

Ġurnal Uffiċjali EPO 7/1999.

(3)

ĠU L 378, 23.12.2004, p. 1.

(4)

ĠU L 227, 1.9.1994, p. 1.

(5)

ĠU Ċ 272E, 9.11.2006, p. 440.

Avviż legali - Politika tal-privatezza