Návrh uznesenia - B7-0228/2012Návrh uznesenia
B7-0228/2012

NÁVRH UZNESENIA o patentovaní základných biologických procesov

2.5.2012 - (2012/2623(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler, Peter Liese v mene poslaneckého klubu PPE
Evelyne Gebhardt, Luigi Berlinguer, Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Castex v mene skupiny S&D
Cecilia Wikström, Corinne Lepage v mene skupiny ALDE
Martin Häusling, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE


Postup : 2012/2623(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0228/2012

B7‑0228/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o patentovaní základných biologických procesov

(2012/2623(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na smernicu 98/44/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov[1] (ďalej len smernica 98/44) a najmä na jej článok 4, ktorý uvádza, že odrody rastlín a plemená zvierat a v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zviera nie sú patentovateľné,

–   so zreteľom na článok 2 ods. 2 a odôvodnenie 33 smernice 98/44/ES, ktoré uvádzajú, že spôsob vytvárania rastlín alebo živočíchov je v podstate biologický, ak pozostáva výlučne z prirodzených javov, ako sú kríženie alebo selekcia,

–   so zreteľom na význam riadneho uplatňovania článku 11 smernice 98/44, ktorý zabezpečuje oprávnenie pre pestovateľa;

–   so zreteľom na dohovor z 5. októbra 1973 o udeľovaní európskych patentov (ďalej len Európsky dohovor o patentoch) a jeho článok 53 ods. b),

–   so zreteľom na rozhodnutie správnej rady Európskej patentovej organizácie zo 16. júna 1999 o začlenení smernice 98/44 do vykonávacích pravidiel Európskeho dohovoru o patentoch[2],

–   so zreteľom na rozhodnutie G2/06 Európskeho patentového úradu (EPÚ) a rozhodnutie C-34/10 Európskeho súdneho dvora, ktoré ustanovuje, že pri výklade zákazov v patentovom práve je nutné zohľadniť technickú informáciu v žiadosti celok a nielen znenie nárokov;

–   so zreteľom na rozhodnutie G2/07 (o brokolici) a G1/08 (o paradajkách) rozšírenej odvolacej rady EPÚ, ktoré principiálne vylučuje proces šľachtenia z patentovateľnosti,

–   so zreteľom na patenty udelené EPÚ na výrobu konvenčne vypestovaných rastlín ako brokolica (EP 1069819), paradajky (EP 1211926) a melóny (EP 1962578),

–   so zreteľom na patenty udelené EPÚ na výrobu konvenčne chovaných zvierat, ako sú výber pohlavia a plemenný materiál v rámci konvenčného chovu (EP 1263521, EP 1257168), výber dojníc (EP 1330552) a živočíšna výroba (EP 1506316),

–   so zreteľom na Medzinárodnú zmluvu o genetických rastlinných zdrojoch pre potraviny a poľnohospodárstvo, ku ktorej Európska únia pristúpila na základe rozhodnutia Rady 2004/869/ES[3],

–   o zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín z 2. decembra 1961, doplnený v Ženeve 10. novembra 1972, 23. októbra 1978 a 19. marca 1991 (ďalej len Dohovor UPOV),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín[4] (ďalej len nariadenie (ES) č. 2100/94),

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže práva duševného vlastníctva majú význam pre podporu rozvoja nových odrôd rastlín a inovácií súvisiacich s rastlinami a sú nevyhnutným predpokladom na podporu rastu a inovácií a pomoc európskym podnikom, predovšetkým malým a stredným podnikom (MSP), aby mohli čeliť hospodárskej kríze a celosvetovej konkurencii,

B.  keďže najmä v oblasti pestovania a chovu môže nadmerne rozsiahla patentová ochrana brzdiť inovácie a pokrok a poškodzovať malých a stredných pestovateľov a chovateľov tým, že im znemožní prístup k živočíšnym a rastlinným genetickým zdrojom,

C. keďže šľachtenie rastlín predstavuje základný predpoklad pre zabezpečenie dodávok potravín a do istej miery aj dodávok energie;

D. keďže konvenčné metódy šľachtenia majú zásadný význam pre moderné pestovanie rastlín a chov zvierat;

E.  keďže základnou zásadou medzinárodného systému práva odrôd rastlín založeného na dohovore UPOV a systému EÚ založeného na nariadení Rady (ES) č 2100/94 je to, že držiteľ práv k odrodám rastlín nesmie brániť ďalším osobám v užívaní chránenej odrody pre ďalšie šľachtenie;

F.  keďže je dôležité, aby podobná výsada existovala v rámci patentového práva v celej Európskej únii;

G. keďže článok 4 nariadenia 98/44/ES a článok 53 písm. b) Európskeho patentového dohovoru stanovuje, že odrody rastlín a plemená zvierat a v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zviera nie sú patentovateľné;

H. keďže patenty produktov pochádzajúcich z konvenčného šľachtenia alebo patenty genetických materiálov potrebných pre konvenčné šľachtenie môžu oslabiť výnimku stanovenú v článku 4 smernice 98/44/ES a v článku 53 písm. b) Európskeho patentového dohovoru;

I.   keďže v oblasti genetického inžinierstva môžu byť udeľované patenty, avšak zákaz patentov odrôd rastlín a plemien zvierat musí byť zaručený;

J.   keďže v oblasti biotechnológie by sa pri prijímaní rozhodnutí o patentovateľnosti malo zohľadňovať nielen znenie nárokov, ale aj technické informácie týkajúce sa daného vynálezu ako celku;

K. keďže podľa článku 16 písm. c) smernice 98/44/ES má Komisia povinnosť podávať každoročne správu o „vývoji a dopadoch patentového práva v oblasti biotechnológií a genetického inžinierstva“;

L.  keďže Komisia od roku 2005 neuverejnila žiadnu takúto správu;

M. keďže Parlament vo svojom uznesení z 26. októbra 2005 o patentovaní biotechnologických vynálezov[5] vyzval Komisiu, aby sa vo svojej budúcej správe dôkladne zaoberala riadnym vykonávaním článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia 98/44/ES;

N. keďže takéto správy Komisie by slúžili k tomu, aby bola verejnosť v plnej miere informovaná, a keďže Európska únia musí hrať významnú úlohu pri podpore verejnej diskusie;

1.  uznáva významnú úlohu úradu EPÚ pri podpore konkurencieschopnosti v oblasti inovácií a hospodárskeho rastu v Európe;

2.  uznáva, že patenty podporujú šírenie cenných odborných informácií a sú významným nástrojom pre prenos technológií;

3.  víta rozhodnutie rozšírenej odvolacej rady EPÚ v prípadoch týkajúcich sa brokolice (G 2/07) a paradajok (G 1/08), v ktorých sa zaoberá správnou interpretáciou pojmu „v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín (alebo zvierat)“ používaného v smernici 98/44/ES a v Európskom patentovom dohovore s cieľom zamedziť patentovateľnosti týchto procesov;

4.  vyzýva EPÚ, aby vylúčil z patentovateľnosti produkty pochádzajúce z konvenčných spôsobov šľachtenia vrátane šľachtenia SMART (tzv. inteligentné šľachtenie) a odrôd rastlín a plemenného materiálu používaného pre konvenčné šľachtenie;

5.  vyzýva Komisiu, aby sa vo svojej nadchádzajúcej správe zaoberala rozhodnutiami rozšíreného odvolacieho senátu EPÚ v prípadoch týkajúcich sa brokolice a paradajok;

6.  vyzýva Komisiu, aby sa vo svojej nadchádzajúcej správe zaoberala potenciálnymi dôsledkami patentovania metód šľachtenia rastlín a na odvetvie šľachtenia, poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel a na bezpečnosť potravín;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že bude EÚ aj naďalej vo svojom patentovom práve pre šľachtenie rastlín a zvierat uplatňovať širokú výnimku pre šľachtiteľov;

8.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov a EPÚ.