Projekt rezolucji - B7-0234/2012Projekt rezolucji
B7-0234/2012

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zwalczania homofobii w Europie

21.5.2012 - (2012/2657(RSP))

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Mariya Nedelcheva, Roberta Angelilli w imieniu grupy politycznej PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0234/2012

Procedura : 2012/2657(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0234/2012
Teksty złożone :
B7-0234/2012
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0234/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania homofobii w Europie

(2012/2657(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka, Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych oraz Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,

–   uwzględniając art. 2, art. 3 ust. 5 oraz art. 6, 7, 21 i 27 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 10 i 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Kartę praw podstawowych UE,

–   uwzględniając art. 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, na mocy którego Unia Europejska ma prawo przyjmować środki służące zwalczaniu dyskryminacji między innymi ze względu na orientację seksualną oraz promować zasadę równości,

–   uwzględniając rezolucję nr 1728 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, a także zalecenie Komitetu Ministrów CM/Rec(2010)5 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie środków zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową,

–   uwzględniając art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zakazujący wszelkich form dyskryminacji „ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną”,

–   uwzględniając sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych z listopada 2010 r. zatytułowane „Homofobia, transfobia i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”,

–   uwzględniając swoją poprzednią rezolucję z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie praw człowieka na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie, w tym wpływu na strategiczną politykę UE w dziedzinie praw człowieka,

–   uwzględniając swoją poprzednią rezolucję z dnia 28 września 2011 r. w sprawie praw człowieka, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w państwach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie homofobii, zwłaszcza rezolucję z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie homofobii w Europie, rezolucję z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie nasilenia przemocy powodowanej rasizmem i homofobią w Europie oraz rezolucję z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie homofobii w Europie,

–   uwzględniając fakt, że w niektórych krajach nienależących do UE wciąż ogranicza się wolność słowa i wolność zgromadzeń w oparciu o błędne wyobrażenia o homoseksualizmie, praktyki dyskryminacyjne na tle orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej wciąż budzą duży niepokój,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opiera się na wartościach poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego i poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, oraz stoi na straży tych wartości i promuje je w swoich relacjach z wszelkimi podmiotami na arenie światowej;

B.  mając na uwadze, że homofobię można zdefiniować jako irracjonalny lęk i awersję wobec homoseksualizmu oraz lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transgenderowych (LGBT) opartą na przesądach oraz podobną do rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i seksizmu;

C. mając na uwadze, że homofobia przejawia się w sferze prywatnej i publicznej pod różnymi postaciami, takimi jak język nienawiści i nawoływanie do dyskryminacji, wyśmiewanie oraz przemoc werbalna, psychologiczna i psychiczna, jak również prześladowania i zabójstwa, dyskryminacja poprzez naruszenie zasady równości oraz nieuzasadnione i niedorzeczne ograniczanie praw, które są często ukryte pod pozorami uzasadnień odwołujących się do porządku publicznego, wolności wyznania oraz prawo do zastosowania klauzuli sumienia;

D. mając na uwadze, że w szeregu państw członkowskich UE prasa i organizacje pozarządowe wciąż donoszą o przypadkach homofobii;

E.  mając jednocześnie na uwadze pozytywną, demokratyczną i tolerancyjną w niektórych przypadkach reakcję ogółu społeczeństwa, społeczeństwa obywatelskiego oraz władz lokalnych i regionalnych, które demonstrowały przeciwko homofobii, jak również wymiarów sprawiedliwości, które zadośćuczyniły najbardziej uderzającym i nielegalnym formom dyskryminacji;

F.  mając na uwadze, że Komisja zadeklarowała zobowiązanie się do zapewnienia poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w UE oraz stwierdziła, że na homofobię nie ma miejsca w Europie;

G. mając na uwadze, że Parlament Europejski pozostaje przywiązany do idei równości i niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w UE;

H. mając na uwadze konieczność dalszych działań na szczeblu UE oraz w państwach członkowskich i w państwach trzecich w celu wykorzenienia homofobii i propagowania kultury wolności, tolerancji i równości wśród obywateli oraz w porządku prawnym;

1.  wyraża zaniepokojenie ograniczeniami dotyczącymi wolności słowa i wolności zgromadzeń w oparciu o błędne wyobrażenia o homoseksualizmie;

2.  zaznacza, że sądy krajowe i międzynarodowe konsekwentnie stwierdzają, iż kwestie moralności publicznej nie uzasadniają odmiennego traktowania, w tym w związku z wolnością słowa; wskazuje na znaczną większość krajów europejskich, które nie mają takich przepisów, a w których istnieją dobrze prosperujące, zróżnicowane i pełne szacunku społeczeństwa;

3.  wzywa odnośne władze tych państw, w których odnotowano przypadki homofobii, do zademonstrowania i zagwarantowania poszanowania zasady niedyskryminacji oraz do ponownego rozważenia tych przepisów w świetle międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i ich zobowiązań w tym zakresie;

4.  wzywa Komisję, Radę i Służbę Działań Zewnętrznych do odnotowania tych przypadków i zakazów prawnych w państwach ościennych, zwłaszcza w kontekście spraw wewnętrznych, dialogu dwustronnego i europejskiej polityki sąsiedztwa; ponadto wzywa Radę Unii Europejskiej i Służbę Działań Zewnętrznych do podniesienia tej kwestii na odnośnych forach międzynarodowych, takich jak Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych;

5.  zdecydowanie potępia wszelką dyskryminację ze względu na orientację seksualną;

6.  wzywa państwa członkowskie do zapewnienia lesbijkom, gejom, biseksualistom i osobom transgenderowym ochrony przed homofobicznym językiem nienawiści i przemocą oraz do zadbania o to, aby partnerzy tej samej płci cieszyli się takim samym szacunkiem, poszanowaniem godności i ochroną jak reszta społeczeństwa;

7.  wzywa państwa członkowskie oraz Komisję do zdecydowanego potępienia homofobicznego języka nienawiści czy też nawoływania do nienawiści i przemocy oraz do zagwarantowania poszanowania w praktyce wolności demonstracji, zagwarantowanej we wszystkich traktatach dotyczących praw człowieka;

8.  wzywa Komisję do zagwarantowania we wszystkich dziedzinach zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną poprzez ukończenie prac nad pakietem antydyskryminacyjnym opartym na art. 13;

9.  wzywa państwa członkowskie oraz Komisję do wzmożenia działań służących zwalczaniu homofobii poprzez edukację, jak również poprzez środki administracyjne, sądownicze i prawne;

10. wyraża ubolewanie w związku z faktem, że nawet w Unii Europejskiej prawa podstawowe osób LGBT nie zawsze są w pełni przestrzegane; zdecydowanie potępia wszelką dyskryminację, język nienawiści czy przemoc ze względu na orientację seksualną;

11. wzywa Komisję do dokonania przeglądu decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii w celu wzmocnienia i zwiększenia jej zakresu, tak aby uwzględniała homofobię;

12. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do zapewnienia wdrożenia dyrektywy 2004/38/WE w sprawie swobodnego przemieszczania się bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na orientację seksualną;

13. zwraca uwagę na wnioski Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej zawarte w sprawozdaniu „Homofobia, transfobia i dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową”;

14. wzywa Komisję do uważnego przeanalizowania przyszłych wyników badania Agencji Praw Podstawowych dotyczącego LGBT i do podjęcia odpowiednich działań;

15. wzywa Komisję do zadbania o to, aby sprawozdanie roczne ze stosowania Karty praw podstawowych zawierało strategię na rzecz zwiększenia ochrony praw podstawowych w UE, w tym pełne i wszechstronne informacje na temat zasięgu homofobii w państwach członkowskich oraz propozycje rozwiązań i działań mających na celu przezwyciężenie jej;

16. ponownie zwraca się do Komisji o opracowanie kompleksowego planu działania na rzecz równości pod względem orientacji seksualnej;

17. zwraca się do państw członkowskich o podjęcie wszelkich innych działań, które uznają za stosowne, w celu zwalczania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz o uczynienie zasady równości integralną częścią społeczeństwa i porządku prawnego;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej oraz wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/ wiceprzewodniczącej Komisji.