Predlog resolucije - B7-0234/2012Predlog resolucije
B7-0234/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o boju proti homofobiji v Evropi

21.5.2012 - (2012/2657(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Michèle Striffler, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Roberta Angelilli v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0234/2012

Postopek : 2012/2657(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0234/2012
Predložena besedila :
B7-0234/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0234/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o boju proti homofobiji v Evropi

(2012/2657(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah, Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–   ob upoštevanju členov 2, 3(5), 6, 7, 21 in 27 Pogodbe o Evropski uniji, členov 10 in 19 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter Listine EU o temeljnih svoboščinah,

–   ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki Evropski uniji daje pooblastilo za sprejemanje ukrepov za boj proti diskriminaciji, med drugim zaradi spolne usmerjenosti, in za spodbujanje načela enakosti,

–   ob upoštevanju resolucije št. 1728 parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 29. aprila 2010 o diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete ter priporočila sveta ministrov CM/Rec(2010)5 z dne 31. marca 2010 o ukrepih za boj proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete,

–   ob upoštevanju člena 21 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, ki prepoveduje vsako obliko diskriminacije na podlagi spola, rase, barve kože, narodnostne pripadnosti ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti narodnostni manjšini, gmotnega stanja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti,

–   ob upoštevanju poročila Agencije za temeljne pravice iz novembra 2010 o homofobiji, transfobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. aprila 2012 o človekovih pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, vključno s posledicami za strateško politiko EU o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. septembra 2011 o človekovih pravicah, spolni usmerjenosti in spolni identiteti v Združenih narodih,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o homofobiji, zlasti tistih z dne 26. aprila 2007 o homofobiji v Evropi, 15. junija 2006 o porastu rasističnega nasilja in homofobije v Evropi ter 18. januarja 2006 o homofobiji v Evropi,

–   ob upoštevanju dejstva, da je pravica izražanja in zbiranja v nekaterih državah, ki niso članice EU, še vedno omejena zaradi napačnih prepričanj o homoseksualnosti, diskriminatorne prakse zaradi spolne usmerjenosti in spolne identitete pa ostajajo zaskrbljujoče,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, tudi pravic pripadnikov manjšin, v odnosih s tretjimi državami pa mora te vrednote spodbujati;

B.  ker homofobijo lahko opredelimo kot neracionalen strah pred homoseksualnostjo ter lezbijkami, homoseksualci, biseksualci in transseksualci (LGBT) ter sovraštvo do njih na podlagi predsodkov – podobno kot rasizem, ksenofobija, antisemitizem in seksizem;

C. ker je homofobija pojav, ki je v javnem in zasebnem prostoru prisoten v različnih oblikah – kot sovražni govor in ščuvanje k diskriminaciji, smešenje ter verbalno, psihološko in fizično nasilje, pregon in umor, diskriminacija s kršenjem načela enakosti ter neupravičeno in nerazumno omejevanje pravic, ki se pogosto skrivajo za upravičevanjem teh dejanj z javnim redom, versko svobodo in pravico do ugovora vesti;

D. ker v številnih državah članicah EU mediji in nevladne organizacije še vedno poročajo o incidentih;

E.  ker so se obenem v nekaterih primerih javnost, civilna družba ter lokalne in regionalne oblasti proti homofobiji odzvale pozitivno, demokratično in strpno, pravosodni sistemi pa so kaznovali najbolj osupljive in nezakonite oblike diskriminacije;

F.  ker je Komisija izrazila zavezanost zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v EU ter poudarila, da v Evropi ni prostora za homofobijo;

G. ker Evropski parlament ostaja zavezan enakosti in nediskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete v EU;

H. ker je na ravni EU ter v državah članicah in tretjih državah potrebno nadaljnje ukrepanje za izkoreninjenje homofobije ter spodbujanje kulture svobode, strpnosti in enakosti med njihovimi državljani in v njihovih pravnih sistemih;

1.  je zaskrbljen zaradi omejevanja svobode izražanja in zbiranja na podlagi napačnih prepričanj o homoseksualnosti;

2.  opozarja, da so državna in mednarodna sodišča večkrat potrdila, da vprašanja javne morale ne opravičujejo različnega obravnavanja posameznikov, tudi v zvezi s svobodo izražanja; opozarja, da večina evropskih držav nima takšne zakonodaje, ima pa uspešno, raznoliko in spoštljivo družbo;

3.  poziva zadevne organe držav, v katerih so poročali o incidentih, da izkažejo in zagotovijo spoštovanje načela nediskriminacije ter ponovno pretehtajo te zakone ob upoštevanju mednarodnega prava o človekovih pravicah;

4.  poziva Komisijo, Svet in službo za zunanjepolitično delovanje, naj se seznanijo s temi incidenti in prohibicijskimi zakoni v sosedskih državah ter jih, zlasti v okviru notranjih zadev, dvostranskih dialogov in evropske sosedske politike, obsodijo; Svet Evropske unije in službo za zunanjepolitično delovanje tudi poziva, naj razpravo o tem vprašanju sprožita na ustreznih mednarodnih forumih, kot so Svet Evrope, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in Organizacija združenih narodov;

5.  ostro obsoja vsako diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti;

6.  poziva države članice, naj lezbijkam, gejem, biseksualcem in transseksualcem zagotovijo varstvo pred homofobnim sovražnim govorom in nasiljem ter naj zagotovijo, da istospolni partnerji uživajo enako spoštovanje, dostojanstvo in varstvo kot drugi člani družbe;

7.  poziva države članice in Komisijo, naj ostro obsodijo homofobni sovražni govor ali hujskanje k sovraštvu in nasilju ter naj zagotovijo, da bo svoboda do protestov, ki je zajamčena z vsemi pogodbami o človekovih pravicah, upoštevana v praksi;

8.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo z dopolnitvijo protidiskriminacijskega svežnja, ki temelji na členu 13, diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti prepovedana v vseh sektorjih,

9.  poziva države članice in Komisijo, naj z izobraževanjem ter z administrativnimi, pravosodnimi in zakonodajnimi ukrepi okrepijo boj proti homofobiji;

10. obžaluje, da temeljne pravice pripadnikov skupnosti LGBT celo v Evropski uniji niso vedno dosledno upoštevane; ostro obsoja diskriminacijo, sovražni govor ali nasilje na podlagi spolne usmerjenosti;

11. Komisijo poziva, naj pregleda okvirni sklep o rasizmu in ksenofobiji, da bi okrepila in razširila njegovo področje uporabe na homofobijo;

12. Komisijo in države članice poziva, naj zagotovijo, da se bo Direktiva 2004/38/ES o prostem pretoku izvajala brez diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti;

13. opozarja na ugotovitve iz poročila Agencije za temeljne pravice z naslovom Homofobija, transfobija in diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete;

14. Komisijo še poziva, naj skrbno preuči prihodnje rezultate raziskave Agencije za temeljne pravice o LGBT in v zvezi s to problematiko ustrezno ukrepa;

15. poziva jo tudi, naj zagotovi, da bo letno poročilo o izvajanju listine o temeljnih pravicah vsebovalo strategijo za povečanje varstva temeljnih pravic v EU, tudi popolne in obsežne informacije o incidentih homofobije v državah članicah ter predlaganih rešitvah in ukrepih za njihovo preprečevanje;

16. ponavlja zahtevo, da Komisija izdela obsežen časovni načrt za enakost na podlagi spolne usmerjenosti;

17. poziva države članice, naj sprejmejo vse druge ukrepe, ki se jim zdijo ustrezni za boj proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti, ter naj načelo enakosti postavijo v središče svoje družbe in pravnega reda;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropski komisiji, Svetu Evropske unije ter visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednici Komisije.