Предложение за резолюция - B7-0236/2012Предложение за резолюция
B7-0236/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно борбата срещу хомофобията в Европа

21.5.2012 - (2012/2657(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen, Judith Sargentini, Jean Lambert от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0234/2012

Процедура : 2012/2657(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0236/2012
Внесени текстове :
B7-0236/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0236/2012

Резолюция на Европейския парламент относно борбата срещу хомофобията в Европа

(2012/2657(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид член 2, член 3, параграф 5, членове 6, 7, 21 и 27 от Договора за Европейския съюз, членове 10 и 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и Хартата на основните права на ЕС,

–   като взе предвид набора от инструменти за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (ЛГБТ), приети от работната група „Права на човека“ на Съвета на Европейския съюз,

–   като взе предвид резолюция 1728 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 29 април 2010 г. относно дискриминацията на основата на сексуалната ориентация и половата идентичност, и препоръката на Комитета на министрите CM/Rec(2010)5 от 31 март 2010 г. относно мерките за борба срещу дискриминацията на основата на сексуалната ориентация или половата идентичност,

–   като взе предвид доклада на Агенцията за основните права от ноември 2010 г., озаглавен „Хомофобия, трансфобия и дискриминация на основата на сексуалната ориентация и половата идентичност“,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно хомофобията, а именно тези от 26 април 2007 г. относно хомофобията в Европа, от 15 юни 2006 г. относно нарастването на насилието на расистка и хомофобска основа в Европа, от 18 януари 2006 г. относно хомофобията в Европа, от 19 януари 2011 г. относно нарушаване на правото на свобода на изразяването и дискриминация на основата на сексуална ориентация в Литва, от 17 септември 2009 г. относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация, от 18 април 2012 г. относно годишния доклад относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, включително последствията за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека, от 14 декември 2011 г. относно предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Русия, от 28 септември 2011 г. относно правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност в Обединените нации,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и спазването на правата на човека, включително и правата на лицата от малцинствата, и утвърждава и насърчава тези ценности в отношенията си с останалата част от света;

Б.  като има предвид, че хомофобията представлява ирационален страх и отвращение от женската и мъжката хомосексуалност и лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните (ЛГБТ) лица на основата на предразсъдъци и е подобна на расизма, ксенофобията, антисемитизма и сексизма; тя се проявява в личната и обществената сфера под различни форми като проповядване на омраза и подбуждане към дискриминация, подигравки и вербално, психологическо и физическо насилие, преследване и убийство, проява на дискриминация в нарушение на принципа на равенство, както и необосновани и неразумни ограничения на правата, които често са прикрити зад оправдания, свързани с обществения ред, религиозната свобода и правото на отказ от военна служба поради вътрешни убеждения;

В.  като има предвид, че Комисията обяви своя ангажимент за гарантиране на зачитането на правата на човека и основните свободи в ЕС и заяви, че хомофобията няма място в Европа;

Г.  като има предвид, че хомофобията, лесбофобията и трансфобията продължават да се проявяват в държавите членки и в трети държави, в това число чрез убийства, забрани за провеждане на гей паради и шествия за равнопоставеност, използване на обществени места на язвителен и заплашителен речник, неуспех от страна на полицията за осигуряването на адекватна защита, даване на разрешения за провеждане на шествия на ожесточени хомофобски групировки, както и изричната забрана за признаването на съществуващите съюзи между партньори от един и същи пол;

Д. като има предвид, че сексуалните партньори от един и същи пол в някои държави членки не се ползват от всички права и закрила, на които имат право сексуалните партньори при семейни двойки от различен пол, и следователно са подложени на дискриминация и се оказват в неблагоприятно положение, и че същевременно все по-голям брой страни в Европа са съобщили или пристъпват към гарантирането на равни възможности, приобщаване и уважение, предоставяйки закрила срещу дискриминацията, основана на половата ориентация, половото изразяване и половата идентичност, както и признаване на хомосексуалните семейства;

Е.  като има предвид, че Европейският парламент продължава да е ангажиран с равнопоставеността и недискриминацията на основата на сексуалната ориентация и половата идентичност в ЕС, и по-специално с приемането на Директивата на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, което е блокирано поради възраженията на някои държави членки; с бъдещите предложения за взаимно признаване на правните последици на документите за гражданско състояние; с предстоящото преразглеждане на рамковото решение за расизма и ксенофобията, с цел включване на хомофобските и трансфобските престъпления; и с всеобхватна пътна карта за равнопоставеност въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

Ж. като има предвид, че в Литва продължава да бъде неясно от правна гледна точка дали обществената информация може или не може да насърчава приемането на хомосексуалността съгласно Закона за защита на непълнолетните лица срещу вредното въздействие на публичната информация, изменен през 2010 г.;

З.  като има предвид, че в Латвия член на Градския съвет на Рига наскоро внесе законопроект за забрана на „пропагандата на хомосексуализма“, с цел предотвратяване на провеждането на балтийския гей парад през 2012 г.; като има предвид, че това предложение все още не е разгледано;

И. като има предвид, че в Унгария крайно дясната партия „Йобик“ наскоро внесе няколко законопроекта за въвеждането на нов вид престъпление „популяризиране на смущения, свързани със сексуалното поведение“, а в Градския съвет на Будапеща партията Fidesz внесе общинска наредба за „ограничаване на крайно неприличните манифестации“ в навечерието на гей парада в Будапеща; като има предвид, че впоследствие тези предложения бяха оттеглени, но могат отново да бъдат внесени в националните и местните парламенти;

Й. като има предвид, че в Русия наказателните и административните разпоредби срещу „пропагандата на хомосексуализма“ бяха приложени в региона на Рязан през 2006 г., в региона на Архангелск – през 2011 г., в регионите на Кострома и Санкт Петербург – през 2012 г., а регионите на Новосибирск, Самара, Киров, Красноярск и Калининград в момента обмислят такива разпоредби; като има предвид, че тези нормативни актове предвиждат различни глоби в размер до 1 270 евро за физически лица и до 12 700 евро за сдружения и дружества; като има предвид, че Федералната дума обмисля подобен закон;

К. като има предвид, че в Украйна парламентът разглежда два законопроекта, внесени през 2011 г. и 2012 г., които ще обявят за престъпление „разпространението на хомосексуалността“, включително „провеждането на срещи, паради, действия, демонстрации и масови мероприятия, насочени към умишленото разпространение на всякаква положителна информация за хомосексуалността“, и които предвиждат глоби и лишаване от свобода за срок до пет години; като има предвид, че комисията по въпросите на свободата на изразяване и информация подкрепя този законопроект;

Л. като има предвид, че в Молдова градската управа на Белци, Сороки, Дрокия, Кахул, Чадър Лунга и Хилиуц, както и районите Аненеи Нои и Бесарабка наскоро приеха разпоредби за забрана на „агресивната пропаганда на нетрадиционни видове сексуална ориентация“ и — в един случай — „мюсюлманска дейност“; като има предвид, че такива мерки вече са обявени за противоконституционни от държавната канцелария в Кетриш;

М. като има предвид, че делегацията на ЕС в Молдова изрази „дълбоко съжаление и загриженост“ за „тези прояви на нетолерантност и дискриминация“;

Положението в Европейския съюз

1.  строго осъжда всякаква форма на насилие и на дискриминация на основата на сексуалната ориентация или на половата идентичност и поддържа мнението, че трябва да се полагат непрекъснати и системни усилия в ЕС, неговите държави членки и в трети държави както за провеждане на борба срещу хомофобията в обществото, така и за възпиране приемането на закони, които биха могли да имат отрицателно отражение върху лесбийките, хомосексуалистите, бисексуалните и транссексуалните лица; призовава Комисията, Съвета и държавите членки да гарантират, че лесбийките, хомосексуалистите, бисексуалните и транссексуалните лица са защитени от омразни хомофобски изказвания, подстрекателство към омраза, насилие и дискриминация, и да осигурят на сексуалните партньори от един и същи пол същите права, свободи, уважение, достойнство и закрила като на останалата част от обществото; осъжда дискриминационните забележки на политически и духовни водачи по отношение на хомосексуалистите, тъй като те подклаждат омраза и насилие, и отправя искане към съответните йерархии на техните организации за осъждането им;

2.  призовава Комисията да преразгледа рамковото решение за расизма и ксенофобията, с цел засилване и разширяване на неговия обхват, за да се включат хомофобията и трансфобията;

3.  призовава Съвета на Европейския съюз и държавите членки да конкретизират целта за провеждане на борба срещу проявите на хомофобска дискриминация, като разблокират предложената директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

4.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че Директива 2004/38/ЕО относно свободното движение се прилага без каквато и да е форма на дискриминация на основата на сексуалната ориентация и че са заведени дела срещу онези държави членки, които са я транспонирали частично или неправилно; призовава Комисията да предложи мерки за взаимно признаване на действието на актовете за гражданско състояние въз основа на принципа за взаимното признаване;

5.  обръща внимание на заключенията в доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права, озаглавен „Хомофобия, трансфобия и дискриминация на основата на сексуална ориентация и полова идентичност“; призовава Комисията и държавите членки да приложат във възможно най-голяма степен изложените в този доклад становища; призовава Комисията да разгледа внимателно очакваните в близко бъдеще резултати от проучването на Агенцията на Европейския съюз за основните права относно ЛГБТ;

6.  призовава Комисията да гарантира, че в годишния доклад относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС е включена стратегия за подобряване на защитата на основните права в ЕС, в това число пълна и изчерпателна информация за въздействието на хомофобията в държавите членки и предложения за решения и действия за нейното превъзмогване;

7.  отново отправя искане към Комисията за изготвяне на всеобхватна пътна карта за равнопоставеност на основата на сексуалната ориентация и половата идентичност;

8.  приветства въведените в държавите членки промени с цел преодоляване на дискриминацията, на която са подложени ЛГБТ лицата и двойките от един и същи пол, например в областите на наследството, имуществения режим, отдаването под наем, пенсиите, данъците, социалното осигуряване и др., особено чрез признаване на хомосексуалните връзки, било то под формата на съжителство, житейско партньорство или брак; приветства факта, че понастоящем 16 държави членки предлагат такива възможности, и призовава останалите държави членки да сторят същото;

9.  призовава държавите членки да предоставят убежище на лица, преследвани заради тяхната сексуална ориентация или полова идентичност;

Хомофобски закони и свобода на изразяване в Европа

10. изразява сериозна загриженост относно развоя на събитията в някои държави — членки на ЕС, и държави извън ЕС с въвеждането на закони срещу публичната информация относно хомосексуалността, които в резултат ограничават свободата на изразяване и свободата на събранията, основавайки се на погрешни схващания за хомосексуалността и транссексуалността;

11. изразява съжаление за това, че тези закони вече са използвани за задържане и налагане на глоби на граждани, включително хетеросексуални граждани, които изразяват своята подкрепа, толерантност или приемане на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица; също така изразява съжаление, че тези закони узаконяват хомофобията, а понякога и насилието, какъвто беше случаят с жестокото нападение над автобус, превозващ активисти за правата на ЛГБТ, на 17 май 2012 г. в Санкт Петербург; или случаят с двамата предводители на гей парад, пребити на 20 май 2012 г. в Киев, в резултат на което парадът беше отменен; осъжда насилието и заплахите, белязали парада в Киев, насрочен за 20 май; припомня, че за либерализирането на визовия режим Украйна е задължена да въведе законодателство за борба с дискриминацията, включително на основата на сексуалната ориентация; изразява становището, че текущите събития в Украйна, предложенията за законодателни актове за забрана на „разпространението на хомосексуалността“ и инцидентите около киевския парад са в противоречие с това й задължение; призовава украинските органи незабавно да оттеглят проектозаконите, да изготвят антидискриминационно законодателство, включително срещу дискриминацията на основата на сексуалната ориентация, и да се ангажират с предоставянето на реална възможност за провеждане на сигурен и безопасен гей парад в Киев през следващата година;

12. подчертава, че рядко се дава определение за понятието „пропаганда“; огорчен е за това, че медиите очевидно се самоцензурират, гражданите са заплашвани и се страхуват да изразят мнението си, а сдруженията и дружествата, използващи отличителни знаци, като например дъги, които се асоциират с гей движенията, могат да бъдат преследвани;

13. подчертава, че тези закони са в противоречие с Международния пакт за граждански и политически права, който защитава сексуалната ориентация от дискриминационни закони и практики[1] и по който Русия, Украйна, Молдова, Литва, Латвия и Унгария са страни;

14. подчертава още, че тези закони противоречат на върховния интерес на детето, чието право да търси и получава всяка информация и идея е защитено от Конвенцията за правата на детето; потвърждава, че децата, които са лесбийки, гейове, бисексуални или транссексуални лица, трябва да имат достъп до положителна и вдъхваща увереност информация за своята сексуалност; изразява съжаление, че тези закони затрудняват и обявяват за незаконен достъпа до тази информация;

15. и накрая подчертава, че националните и международните съдилища постоянно утвърждават, че обществената загриженост за морала не може да оправдае различното третиране, включително и по отношение на свободата на изразяване; посочва огромното мнозинство от европейски страни, които не са приели такива закони и имат процъфтяващи общества, характеризиращи се с многообразие и зачитане на правата на хората;

16. призовава съответните органи в Русия, Украйна, Молдова, Литва, Латвия и Унгария да демонстрират и гарантират спазване на принципа за недопускане на дискриминация и да преосмислят тези закони в контекста на международното право в областта на правата на човека и произтичащите от него ангажименти;

17. призовава Комисията, Съвета и Службата за външна дейност да отбележат тези забрани и да ги осъдят, особено в контекста на вътрешните работи, двустранния диалог и Европейската политика за съседство; освен това призовава Съвета на Европейския съюз и Службата за външна дейност да повдигнат този въпрос на съответни международни форуми, като например Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията на обединените нации;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на националните правителства и парламентите на Русия и Украйна, на горепосочените регионални парламенти в Русия и на горепосочените молдовски общински съвети.