Päätöslauselmaesitys - B7-0236/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0236/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS homofobian torjunnasta Euroopassa

21.5.2012 - (2012/2657(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Marije Cornelissen, Judith Sargentini, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0234/2012

Menettely : 2012/2657(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0236/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0236/2012
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0236/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma homofobian torjunnasta Euroopassa

(2012/2657(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelua koskevan yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 5 kohdan, 6, 7, 21 ja 27 artiklan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 ja 19 artiklan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston ihmisoikeustyöryhmän hyväksymän keinovalikoiman homo-, bi- ja transseksuaalisten henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojaamiseksi,

–   ottaa huomioon 29. huhtikuuta 2010 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1728 seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvasta syrjinnästä sekä 31. maaliskuuta 2010 annetun Euroopan neuvoston ministerikomitean suosituksen CM/Rec(2010)5 toimenpiteistä seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

–   ottaa huomioon perusoikeusviraston marraskuussa 2010 julkaiseman selonteon, jossa käsiteltiin homo- ja transfobiaa sekä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää,

–   ottaa huomioon aiemmat homofobiaa koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 26. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman homofobiasta Euroopassa, 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman rasistisen ja homofobisen väkivallan noususta Euroopassa, 18. tammikuuta 2006antamansa päätöslauselman homofobiasta Euroopassa, 19. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman ilmaisunvapauden loukkaamisesta ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuvasta syrjinnästä Liettuassa, 17. syyskuuta 2009 antamansa päätöslauselman Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta, 18. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen ihmisoikeuspolitiikkaan, 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän tulevasta huippukokouksesta sekä 28. syyskuuta 2011 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä YK:ssa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että Euroopan unioni on perustettu ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien, vähemmistöryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeudet mukaan luettuina, kunnioittamisen arvoille ja että unionin on noudatettava ja edistettävä näitä arvoja suhteissaan muun maailman kanssa;

B.  toteaa, että homofobiassa on kyse naisten ja miesten homoseksuaalisuutta ja homo- ja biseksuaaleja sekä transihmisiä (HLBT) kohtaan tunnetusta järjettömästä ja ennakkoluuloihin perustuvasta pelosta ja inhosta, joka on samankaltaista kuin rasismi, muukalaisviha, antisemitismi ja sukupuoleen perustuva syrjintä; ottaa huomioon, että homofobiaa ilmenee sekä yksityisillä että julkisilla elämänaloilla eri muodoissa kuten vihapuheena ja yllyttämisenä syrjintään, pilkantekona ja sanallisena, psykologisena ja fyysisenä väkivaltana, vainona ja murhina, tasa-arvon periaatteen vastaisena syrjintänä ja oikeuksien perusteettomana ja kohtuuttomana rajoittamisena, joka naamioidaan usein julkiseen järjestykseen, uskonnonvapauteen ja oikeuteen kieltäytyä asepalveluksesta omantunnon syistä perustuviksi syiksi;

C. ottaa huomioon, että komissio on tuonut julki sitoutumisensa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen varmistamiseen EU:ssa ja että komissio on todennut, että homofobialla ei ole sijaa Euroopassa;

D. ottaa huomioon, että homofobiaa ja transfobiaa esiintyy edelleen jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa lukuisissa muodoissa, kuten murhina, Pride- ja tasa-arvomarssien kieltämisenä, julkisina yllytyksinä ja uhkailuina ja vihapuheina, riittämättömänä poliisiturvana, homofobisten ryhmien järjestäminä luvallisina mielenosoituksina sekä nimenomaisina samaa sukupuolta olevien henkilöiden liittojen tunnustamista koskevina kieltoina;

E.  ottaa huomioon, että eräissä jäsenvaltioissa samaa sukupuolta oleville kumppaneille ei ole myönnetty samoja oikeuksia ja turvajärjestelyjä kuin keskenään avioituneille eri sukupuolta oleville henkilöille, minkä vuoksi he joutuvat kohtaamaan syrjintää ja eriarvoisuutta, ja toteaa, että saman aikaan yhä useammat maat Euroopassa ovat ilmoittaneet pitävänsä kiinni yhtäläisistä mahdollisuuksista, osallisuudesta ja kunnioituksesta, tai pyrkivänsä varmistamaan ne, ja huolehtivansa turvasta seksuaaliseen suuntautumiseen, ilmaisuun tai identiteettiin perustuvaa syrjintää vastaan sekä tunnustavansa samaa sukupuolta olevien henkilöiden perheet;

F.  toteaa, että Euroopan parlamentti on yhä sitoutunut tasa-arvoon ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseen EU:ssa ja erityisesti uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanoa koskevan neuvoston direktiivin hyväksymiseen, joka ei vielä ole toteutunut eräiden jäsenvaltioiden vastustuksen vuoksi, virkatodistusten vaikutusten vastavuoroista tunnustamista koskevien tulevien ehdotusten hyväksymiseen, rasismia ja muukalaisvihaa koskevan puitepäätöksen tulevaan tarkistamiseen siten, että siihen sisällytetään homofobiset ja transfobiset rikokset, ja kattavaan toimintasuunnitelmaan seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan tasa-arvon saavuttamiseksi;

G. ottaa huomioon, että Liettuassa vallitsee edelleen epätietoisuus siitä, onko homoseksuaalisuuden hyväksymisen edistäminen julkisen tiedotuksen avulla sallittua vai kiellettyä vuonna 2010 tarkistetun alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta annetun lain nojalla;

H. ottaa huomioon, että Latviassa Riikan kaupunginvaltuuston jäsen ehdotti hiljan "homoseksuaalisen propagandan" kieltämistä koskevaa lakia, jonka avulla pyrittiin estämään Baltic Pride ‑marssin järjestäminen maaliskuussa 2012, ja toteaa, että kyseistä ehdotusta ei vielä ole käsitelty;

I.   ottaa huomioon, että Unkarissa äärioikeistolainen Jobbik-puolue jätti äskettäin useita lakiesityksiä, jotka koskivat uuden rikosnimikkeen "seksuaalisten käyttäytymishäiriöiden levittäminen" luomista, ja että Budapestin kaupunginvaltuustossa Fidesz-puolue ehdotti paikallista järjestyssääntöä "irvokkaiden marssien rajoittamiseksi" ennen Budapestin Pride-marssin järjestämistä, ja toteaa, että nämä ehdotukset on sittemmin vedetty takaisin, mutta ne voidaan esittää uudelleen kansallisessa parlamentissa ja paikallistasolla;

J.   ottaa huomioon, että Venäjällä "homoseksuaalisen propagandan" vastaiset rikoslait ja hallinnolliset lait annettiin Rjazanin alueella vuonna 2006, Arkangelin alueella vuonna 2011 sekä Kostroman alueella ja Pietarissa vuonna 2012 ja Novosibirskin, Samaran, Kirovin, Krasnojarskin ja Kaliningradin alueet harkitsevat parhaillaan tällaisia lakeja; ottaa huomioon, että näissä laeissa edellytetään enintään 1 270 euron sakkoja yksityishenkilöille ja enintään 12 700 euron sakkoja yhteisöille ja yrityksille ja että federaation duuma käsittelee parhaillaan vastaavaa lakia;

K. ottaa huomioon, että Ukrainassa parlamentti käsittelee kahta vuonna 2011 ja 2012 jätettyä lakiesitystä, joissa tehtäisiin rangaistaviksi "homoseksuaalisuuden levittäminen", mukaan lukien sellaisten kokousten, paraatien, kampanjoiden, mielenosoitusten ja massatapahtumien järjestäminen, joissa tietoisesti pyritään myönteisen informaation levittämiseen homoseksuaalisuudesta, edellyttäen sakkoja ja jopa viisi vuotta vankeutta; ottaa huomioon, että sananvapauden ja tiedonvälityksen lautakunta kannattaa tätä lakiesitystä;

L.  toteaa, että Moldovassa Bălțin, Sorochin, Drochian, Cahulin, Ceadîr Lungan ja Hiliuţin kaupungit sekä Anenei Noin ja Basarabeascan alueet ovat äskettäin säätäneet lakeja, joilla kielletään "ei-perinteisten seksuaalisten suuntausten aggressiivinen propaganda" ja yhdessä tapauksessa "muslimitoiminta", vaikka valtionkanslia Chetrişissa oli jo julistanut tällaiset toimenpiteet perustuslain vastaisiksi;

M. ottaa huomioon, että EU:n edustusto Moldovassa on ilmaissut "olevansa pahoillaan ja syvästi huolestunut" näistä "suvaitsemattomuuden ja syrjinnän osoituksista";

Tilanne Euroopan unionissa

1.  tuomitsee voimakkaasti kaiken seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan väkivallan ja syrjinnän ja katsoo, että EU:n, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden on ryhdyttävä pysyviin ja järjestelmällisiin toimiin niin homofobian torjumiseksi yhteiskunnissaan kuin pidättäytyäkseen antamasta lakeja, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti homo- ja biseksuaalisiin ja transihmisiin; kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita varmistamaan, että HLBT-ihmisiä suojellaan homofobiselta vihapuheelta, yllytykseltä vihaan, väkivaltaan ja syrjintään, sekä huolehtimaan siitä, että samaa sukupuolta olevat kumppanit voivat nauttia samoista oikeuksista ja vapauksista ja samasta kunnioituksesta, ihmisarvosta ja turvasta kuin muutkin yhteiskunnan jäsenet; tuomitsee poliittisten ja uskonnollisten johtajien homoseksuaaleihin kohdistamat syrjivät lausunnot, sillä ne lietsovat vihaa ja väkivaltaa, ja pyytää poliittisten ja uskonnollisten järjestöjen johtoelimiä tuomitsemaan lausunnot;

2.  kehottaa komissiota tarkistamaan rasismia ja muukalaisvihaa koskevaa puitepäätöstä niin, että sen soveltamisalaa lujitetaan ja laajennetaan koskemaan myös homofobiaa ja transfobiaa;

3.  kehottaa Euroopan unionin neuvostoa ja jäsenvaltioita muuttamaan homofobisen syrjinnän torjuntaa koskevan tavoitteen konkreettiseksi todellisuudeksi poistamalla esteet uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanoa koskevan neuvoston direktiiviehdotuksen hyväksymisen tieltä;

4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että vapaata liikkuvuutta koskeva direktiivi 2004/38/EY pannaan täytäntöön ilman seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää, sekä pyytää komissiota nostamaan unionin tuomioistuimessa kanne niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka ovat saattaneet direktiivin vain osittain tai virheellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään; kehottaa komissiota ehdottamaan virkatodistusten vaikutusten vastavuoroista tunnustamista koskevia toimenpiteitä, jotka perustuvat vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen;

5.  haluaa kiinnittää huomion EU:n perusoikeusviraston marraskuussa 2010 julkaisemaan selontekoon, jossa käsiteltiin homo- ja transfobiaa sekä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuvaa syrjintää; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan selontekoon sisältyvät näkemykset mahdollisimman laajasti; kehottaa komissiota tarkastelemaan huolellisesti perusoikeusviraston tulevan HLBT‑katsauksen tuloksiin sekä ryhtymään asianmukaisiin toimiin;

6.  pyytää komissiota varmistamaan, että perusoikeuskirjan soveltamista koskevaan vuosikertomukseen sisältyy strategia perusoikeuksien suojelemisen tehostamiseksi EU:ssa sekä kattavat ja perusteelliset tiedot homofobian esiintyvyydestä jäsenvaltioissa yhdessä sen poistamiseen tähtäävien toimenpide- ja ratkaisuehdotusten kanssa;

7.  toistaa kehotuksensa komissiolle laatia kattava toimintasuunnitelma seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan tasa-arvon saavuttamiseksi;

8.  pitää myönteisenä jäsenvaltioissa tapahtunutta kehitystä HLBT-ihmisten ja samaa sukupuolta olevien parien kokeman syrjinnän poistamiseksi esimerkiksi perintöjen, omaisuusjärjestelyjen, vuokrasopimusten, eläkkeiden, verotuksen ja sosiaaliturvan aloilla erityisesti tunnustamalla samaa sukupuolta olevien henkilöiden suhteet joko avoliiton, rekisteröidyn parisuhteen tai avioliiton muodossa; pitää myönteisenä, että nämä mahdollisuudet ovat tällä haavaa tarjolla 16 jäsenvaltiossa, ja kehottaa muita jäsenvaltioita toimimaan samoin;

9.  kehottaa jäsenvaltioita myöntämään turvapaikan henkilöille, joita vainotaan heidän seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä vuoksi;

Homofobiset lait ja ilmaisunvapaus Euroopassa

10. pitää erittäin huolestuttavana eräissä EU:n jäsenvaltiossa ja EU:n ulkopuolisissa valtioissa vallitsevaa suuntausta säätää homoseksuaalisuutta koskevasta julkisesta tiedottamisesta lakeja, joilla voidaan sen jälkeen rajoittaa ilmaisu- ja kokoontumisvapautta homoseksuaalisuuta ja transseksuaalisuutta koskevien virhekäsitysten perusteella;

11. pitää valitettavana, että näiden lakien perusteella jo pidätetään kansalaisia ja määrätään heille sakkoja – myös heteroseksuaalisia kansalaisia, jotka ilmaisevat tukensa, suvaitsevaisuutensa tai hyväksyntänsä homo- ja biseksuaaleille sekä transihmisille; pitää myös valitettavana, että nämä lait laillistavat homofobian ja ajoittain väkivallan, kuten tapahtui HLBT-aktivisteja kuljettaneeseen linja-autoon tehdyssä väkivaltaisessa iskussa Pietarissa 17. toukokuuta 2012 tai kun kahta Pride-johtajaa pahoinpideltiin 20. toukokuuta 2012 Kiovassa, mikä johti Pride-tapahtuman peruuttamiseen; tuomitsee 20. toukokuuta pidettäväksi tarkoitetun Kiovan Pride-tapahtuman ympärillä tapahtuneet väkivaltaisuudet ja uhkailun; palauttaa mieliin, että viisumivapauden ehtona Ukraina on velvollinen ottamaan käyttöön syrjinnän vastaista lainsäädäntöä, joka kattaa myös seksuaalisen suuntautumisen; on sitä mieltä, että Ukrainan viimeaikaiset kehitykset, "homoseksuaalisuuden levittämistä" koskevat lakiehdotukset sekä Kiovan Pride‑tapahtumaa ympäröivät välikohtaukset ovat tämän vastaisia; kehottaa Ukrainan viranomaisia peruuttamaan välittömästi lakiehdotukset, ehdottamaan syrjinnän vastaista lainsäädäntöä, joka kattaa myös seksuaalisen suuntautumisen, sekä sitoutumaan siihen, että Kiovan Pride-tapahtuma voidaan järjestää turvallisesti ensi vuonna;

12. korostaa, että termiä "propaganda" ei useinkaan määritellä; on huolestunut, että joukkotiedotusvälineet ovat todistetusti harrastaneet itsesensuuria, kansalaisia pelotellaan ja he pelkäävät ilmaista mielipidettään ja homomyönteisiä symboleja, kuten sateenkaarimerkkiä, käyttävät yhteisöt ja yritykset ovat vaarassa joutua syytteeseen;

13. painottaa, että nämä lait ovat kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vastaisia, koska siinä suojellaan seksuaalista suuntautumista syrjiviltä laeilta ja käytännöiltä[1]; painottaa, että Venäjä, Ukraina, Moldova, Liettua ja Unkari ovat tämän yleissopimuksen osapuolia;

14. korostaa lisäksi, että nämä lait ovat vastoin lapsen etua, sillä lapsen oikeus hakea ja vastaanottaa kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia on kirjattu lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen; toteaa, että homo- ja biseksuaalien ja transsukupuolisten nuorten on saatava myönteistä ja huojentavaa tietoa seksuaalisuudestaan; pitää valitettavana, että näiden lakien vuoksi tällaisen tiedon saanti on vaikeaa ja laitonta;

15. painottaa lopuksi, että kansalliset ja kansainväliset tuomioistuimet ovat johdonmukaisesti vahvistaneet, että yleinen moraalikäsitys ei ole peruste poikkeavaan kohteluun, myöskään ilmaisunvapauden ollessa kyseessä; toteaa, että valtaenemmistössä Euroopan maista ei ole voimassa tällaisia lakeja ja niiden yhteiskunnat ovat kukoistavia, moninaisia ja kansalaisiaan kunnioittavia;

16. kehottaa Venäjän, Ukrainan, Moldovan, Liettuan, Latvian ja Unkarin toimivaltaisia viranomaisia noudattamaan syrjimättömän kohtelun periaatetta ja varmistamaan, että sitä noudatetaan, sekä harkitsemaan uudelleen näitä lakeja ottaen huomioon kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja siihen sisältyvät sitoumukset;

17. kehottaa komissiota, neuvostoa ja ulkosuhdehallintoa panemaan merkille nämä kiellot ja tuomitsemaan ne erityisesti sisäasioiden, kahdenvälisen vuoropuhelun ja Euroopan naapuruuspolitiikan yhteydessä; kehottaa Euroopan unionin neuvostoa ja ulkosuhdehallintoa ottamaan tämän kysymyksen esiin asianomaisilla kansainvälisillä foorumeilla kuten Euroopan neuvostossa, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä ja Yhdistyneissä kansakunnissa;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan komissiolle, Euroopan unionin neuvostolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän ja Ukrainan kansalliselle parlamentille ja hallitukselle, tässä päätöslauselmassa mainituille Venäjän alueiden parlamenteille sekä tässä päätöslauselmassa mainituille Moldovan kunnanvaltuustoille.