Предложение за резолюция - B7-0242/2012Предложение за резолюция
B7-0242/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно борбата срещу хомофобията в Европа

21.5.2012 - (2012/2657(RSP))

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0234/2012

Процедура : 2012/2657(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0242/2012
Внесени текстове :
B7-0242/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0242/2012

Резолюция на Европейския парламент относно борбата срещу хомофобията в Европа

(2012/2657(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид член 2, член 3, параграф 5, членове 6, 7, 21 и 27 от Договора за Европейския съюз, членове 10 и 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и Хартата на основните права на ЕС,

–   като взе предвид набора от инструменти за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (ЛГБТ), приети от работната група за правата на човека на Съвета на Европейския съюз,

–   като взе предвид резолюция 1728 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 29 април 2010 г. относно дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност, и препоръката на Комитета на министрите CM/Rec(2010)5 от 31 март 2010 г. относно мерките за борба срещу дискриминацията, основана на сексуална ориентация или полова идентичност,

–   като взе предвид доклада на Агенцията за основните права от ноември 2010 г., озаглавен „Хомофобия, трансфобия и дискриминация въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност“,

–   като взе предвид предходната си резолюция от 18 април 2012 г. относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, включително значението за стратегическата политика на ЕС в областта на правата на човека,

–   като взе предвид предходната си резолюция от 14 декември 2011 г. относно предстоящата среща на високо равнище между ЕС и Русия,

–   като взе предвид предходната си резолюция от 28 септември 2011 г. относно въпросите на правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност в ООН,

–   като взе предвид предходната си резолюция от 19 януари 2011 г. относно нарушаване на правото на свобода на изразяването и дискриминация на основата на сексуална ориентация в Литва,

–   като взе предвид предходната си резолюция от 17 септември 2009 г. относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно хомофобията, и по-специално резолюциите от 26 април 2007 г. относно хомофобията в Европа, от 15 юни 2006 г. относно нарастването на насилието на расистка и хомофобска основа в Европа и от 18 януари 2006 г. относно хомофобията в Европа,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата от малцинствата, и утвърждава и насърчава тези ценности в отношенията си с останалата част от света;

Б.  като има предвид, че хомофобията представлява ирационален страх и отвращение към хомосексуализма и лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (ЛГБТ) въз основата на предразсъдъци и е подобна на расизма, ксенофобията, антисемитизма и сексизма; тя се проявява в личната и обществената сфера под различни форми като проповядване на омраза и подбуждане към дискриминация, подигравки и вербално, психологическо и физическо насилие, преследване и убийство, проява на дискриминация в нарушение на принципа на равенство, както и необосновани и неразумни ограничения на правата, които често са скрити зад основания, свързани с обществения ред, религиозната свобода и правото на възражение по съвест;

В.  като има предвид, че в Русия бяха приложени наказателни и административни закони срещу „пропагандата на хомосексуализма“ през 2006 г. в региона Рязан, през 2011 г. – в региона Архангелск и през 2012 г. – в регионите Кострома и Санкт Петербург, а регионите Новосибирск и Москва в момента обмислят такива закони; като има предвид, че тези закони предвиждат различни глоби в размер до 1 270 евро за физически лица и до 12 700 евро за сдружения и дружества; като има предвид, че Федералната дума обмисля подобен закон;

Г.  като има предвид, че в Украйна парламентът разглежда два законопроекта, представени през 2011 г. и 2012 г., които ще обявят за престъпление „разпространението на хомосексуалността“, включително „провеждането на срещи, паради, действия, демонстрации и масови мероприятия, насочени към умишлено разпространение на всякаква положителна информация за хомосексуалността“, и които предвиждат глоби и лишаване от свобода за срок до пет години; като има предвид, че комисията по въпросите на свободата на словото подкрепя този законопроект;

Д. като има предвид, че през 2012 г. в Молдова регионалните и общинските съвети на Bălți, Anenii Noi, Chetriş и Hiliuţi приеха закони за забрана на „хомосексуалната пропаганда и мюсюлманските дейности“; като има предвид, че тези мерки вече бяха обявени за противоконституционни от държавната канцелария в Chetriş;

Е.  като има предвид, че в Литва все още е налице неяснота за това дали публичната информация може или не може да насърчава приемането на хомосексуалността въз основа на Закона за защита на непълнолетните лица срещу вредното въздействие на публичната информация, изменен през 2010 г.;

Ж. като има предвид, че в Латвия общински съветник от Рига наскоро внесе законопроект за забрана на „пропагандата на хомосексуализма“, с цел да попречи на провеждането на балтийския гей парад през 2012 г.; като има предвид, че това предложение все още не е разгледано;

З.  като има предвид, че в Унгария крайно дясната партия „Йобик“ наскоро внесе няколко законопроекта за въвеждането на нов вид престъпление „популяризиране на смущения, свързани със сексуалното поведение“, а в общинския съвет на Будапеща партията Fidesz внесе общинска наредба за „ограничаване на крайно неприличните манифестации“ в навечерието на гей парада в Будапеща; като има предвид, че тези предложения бяха оттеглени впоследствие, въпреки че те могат отново да бъдат внесени в националните и местните парламенти;

И. като има предвид, че делегацията на ЕС в Молдова изрази „дълбоко съжаление и загриженост“ за „тези прояви на нетолерантност и дискриминация“;

Й. като има предвид, че Комисията заяви своя ангажимент за гарантиране на зачитането на правата на човека и основните свободи в ЕС и посочи, че хомофобията няма място в Европа;

К. като има предвид, че хомофобията продължава да се проявява в държавите членки и трети държави, включително чрез убийства, забрана на гей паради и походи за равенство, публично ползване на подстрекаващ, заплашителен и изпълнен с омраза език, неспособност на полицията да осигури подходяща защита, разрешени демонстрации на хомофобски групи, пропагандиращи насилие, както и изричната забрана за признаване на съществуващите еднополови съюзи;

Л. като има предвид, че Европейският парламент продължава да е ангажиран с равнопоставеността и недискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност в ЕС, и по-специално с приемането на Директивата на Съвета относно прилагането на принципа за равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, което е блокирано поради възраженията на някои държави членки; както и с предстоящите предложения за взаимно признаване на действието на актовете за гражданско състояние; с предстоящото преразглеждане на рамковото решение за расизма и ксенофобията, с цел включване на хомофобските престъпления; и с обща пътна карта за равнопоставеност въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

Хомофобски закони и свобода на словото в Европа

1.  изразява сериозна загриженост относно това развитие на нещата, което ограничава свободата на словото и събранията въз основа на погрешни схващания за хомосексуалността и транссексуалността;

2.  изразява съжаление за това, че тези закони вече са използвани за задържане и налагане на глоби на граждани, включително хетеросексуални граждани, които изразяват своята подкрепа, толерантност или приемане по отношение на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица; също така изразява съжаление, че тези закони узаконяват хомофобията, а понякога и насилието, какъвто беше случаят с насилственото нападение на автобус, превозващ активисти за правата на ЛГБТ, на 17 май 2012 г. в Санкт Петербург;

3.  подчертава, че за понятието „пропаганда“ рядко се дава определение; огорчен е за това, че медиите очевидно се самоцензурират, гражданите са заплашвани и се страхуват да изразят мнението си, а сдруженията и дружествата, използващи отличителни знаци, като например дъги, които се асоциират с гей движенията, могат да бъдат преследвани;

4.  подчертава, че тези закони са в противоречие с Международния пакт за граждански и политически права, който защитава сексуалната ориентация от дискриминационни закони и практики[1] и по който Русия, Украйна, Молдова, Литва, Латвия и Унгария са страни;

5.  освен това подчертава, че образованието е много важно и следователно посочва необходимостта от добро и достъпно сексуално образование, възпитаващо в уважение; потвърждава, че децата лесбийки, гейове, бисексуални или транссексуални лица трябва да имат достъп до информация за тяхната сексуалност; изразява съжаление, че тези закони затрудняват и обявяват за незаконен достъпа до такава информация;

6.  накрая подчертава, че националните и международните съдилища постоянно утвърждават, че обществената загриженост за морала не оправдава различното третиране, включително по отношение на свободата на словото; посочва огромното мнозинство от европейски страни, които не са приели такива закони и имат проспериращи общества, характеризиращи се с многообразие и зачитане на правата на лицата;

7.  призовава съответните органи в Русия, Украйна, Молдова, Литва, Латвия и Унгария да демонстрират и гарантират спазване на принципа за недискриминация и да преосмислят тези закони в светлината на международното право в областта на правата на човека и произтичащите от него ангажименти;

8.  призовава Комисията, Съвета и Службата за външна дейност да отбележат тези забрани и да ги осъдят, особено в контекста на вътрешните работи, двустранния диалог и Европейската политика за съседство; освен това призовава Съвета на Европейския съюз и Службата за външна дейност да повдигнат този въпрос на съответни международни форуми, като например Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията на обединените нации;

Положението в Европейския съюз

9.  изразява съжаление за това, че дори в Европейския съюз основните права на ЛГБТ все още невинаги се зачитат напълно; остро осъжда всякакъв вид дискриминация, подбуждане към омраза или насилие въз основата на сексуална ориентация или полова идентичност;

10. призовава Комисията да преразгледа рамковото решение за расизма и ксенофобията, с цел засилване и разширяване на неговия обхват, за да се включат хомофобията и трансфобията;

11. изразява съжаление за факта, че в редица държави членки все още съществува институционализирана дискриминация срещу транссексуалните лица, включително и Франция, и призовава съответно транссексуалността да не се счита повече за психиатричен проблем;

12. призовава Съвета на Европейския съюз и държавите членки да пристъпят към първо четене на предложената директива на Съвета относно прилагането на принципа за равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация;

13. призовава Комисията и държавите членки да гарантират изпълнението на Директива 2004/38/ЕО относно свободното движение, без каквато и да е дискриминация на основата на сексуална ориентация; призовава Комисията да предложи мерки за взаимно признаване на действието на актовете за гражданско състояние въз основа на принципа за взаимно признаване; призовава Комисията и държавите членки да предложат мерки, защитаващи (осиновените) деца, отглеждани в семейства на двойки от едни и същи пол, които се преместват да живеят в друга държава членка;

14. обръща внимание на заключенията в доклада на Агенцията на Европейския съюз за основните права, озаглавен „Хомофобия, трансфобия и дискриминация въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност“; призовава Комисията и държавите членки да приложат във възможно най-голяма степен изложените в този доклад становища;

15. призовава Комисията да разгледа внимателно бъдещите резултати от проучването на Агенцията на Европейския съюз за основните права относно ЛГБТ и да предприеме подходящи действия;

16. призовава Комисията да гарантира, че в годишния доклад относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС е включена стратегия за подобряване на защитата на основните права в ЕС, в това число пълна и изчерпателна информация за въздействието на хомофобията в държавите членки и предложения за решения и действия за нейното преодоляване;

17. отново отправя искане към Комисията за изготвяне на всеобхватна пътна карта за равнопоставеност въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

18. счита, че има по-голяма вероятност основните права на ЛГБТ да бъдат гарантирани, ако тези лица имат достъп до правни институции като съжителство, регистрирано партньорство или брак; приветства факта, че понастоящем 16 държави членки предлагат такива възможности и призовава останалите държави членки да последват този пример;

19. призовава държавите членки да предоставят убежище на лица, преследвани въз основа на тяхната сексуална ориентация или полова идентичност;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и сигурността/заместник-председател на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на националните правителства и парламентите на Русия и Украйна, на горепосочените регионални руски парламенти, както и на горепосочените молдовски общински съвети.