Návrh uznesenia - B7-0242/2012Návrh uznesenia
B7-0242/2012

NÁVRH UZNESENIA o boji proti homofóbii v Európe

21.5.2012 - (2012/2657(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer v mene Konfederatívnej skupiny Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0234/2012

Postup : 2012/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0242/2012
Predkladané texty :
B7-0242/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0242/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti homofóbii v Európe

(2012/2657(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–   so zreteľom na článok 2, článok 3 ods. 5, články 6, 7, 21 a 27 Zmluvy o Európskej únii, články 10 a 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a so zreteľom na Chartu základných práv EÚ,

–   so zreteľom na Súbor nástrojov na presadzovanie a ochranu všetkých ľudských práv homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb, ktorý prijala pracovná skupina pre ľudské práva Rady Európskej únie,

–   so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1728 z 29. apríla 2010 o diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a na odporúčanie výboru ministrov CM/Rec(2010)5 z 31. marca 2010 o opatreniach na boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity,

–   so zreteľom na správu Agentúry pre základné práva z novembra 2010 s názvom Homofóbia, transfóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie z 18. apríla 2012 o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie zo 14. decembra 2011 o nadchádzajúcom samite EÚ – Rusko,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie z 28. septembra 2011 o ľudských právach, sexuálnej orientácii a rodovej identite v Organizácii Spojených národov,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie z 19. januára 2011 o porušovaní slobody prejavu a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie v Litve,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie zo 17. septembra 2009 o litovskom zákone o ochrane maloletých proti škodlivým vplyvom verejných informácií,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o homofóbii, najmä na uznesenia z 26. apríla 2007 o homofóbii v Európe, z 15. júna 2006 o rastúcom rasistickom a homofóbnom násilí v Európe a z 18. januára 2006 o homofóbii v Európe,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia je založená na hodnotách rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie a rovnosti, na zásadách právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a mala by tieto hodnoty zachovávať a podporovať vo svojich vzťahoch s krajinami vo svete;

B.  keďže homofóbia je iracionálnym strachom z lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb a prejavom nevraživosti voči nim, je založená na predsudkoch a podobá sa rasizmu, xenofóbii, antisemitizmu a sexizmu; prejavuje sa v súkromných a verejných oblastiach rôznymi formami, ako sú napríklad prejavy nenávisti a podnecovanie k diskriminácii, výsmech a slovné, psychologické a fyzické násilie, prenasledovanie a vraždy, diskriminácia porušujúca zásadu rovnosti a neoprávnené a nezmyselné obmedzenia práv, ktoré sú často skrývané za odôvodneniami zachovávania verejného poriadku, náboženskej slobody a práva na výhradu vo svedomí;

C. keďže v Rusku boli v Riazanskej (2006), Archangeľskej (2011), Kostromskej i Petrohradskej oblasti (2012) prijaté trestné a administratívne právne predpisy proti propagácii homosexuality a v oblastiach Novosibirska a Moskvy sa v súčasnosti zvažuje zavedenie takýchto právnych predpisov, keďže tieto právne predpisy ukladajú rôzne pokuty až do 1 270 EUR pre fyzické osoby a do 12 700 EUR pre združenia a spoločnosti a keďže federálna Duma zvažuje podobný právny predpis;

D. keďže na Ukrajine Parlament rokuje o dvoch návrhoch právnych predpisov predložených v rokoch 2011 a 2012, ktoré „šírenie homosexuality“ označujú za prečin vrátane „usporadúvania zhromaždení, sprievodov, akcií, demonštrácií a masových akcií zameraných na zámerné šírenie akýchkoľvek pozitívnych informácií o homosexualite“, pričom sa predpokladajú pokuty a až päťročné odňatie slobody; keďže Výbor pre slobodu prejavu tieto právne predpisy podporuje;

E.  keďže v roku 2012 v Moldavsku okresné a krajské rady v Balti, Anenii Noi, Chetriş a Hiliuţi prijali zákony o zákaze „homosexuálnej propagandy a moslimskej činnosti“; keďže takéto opatrenia už boli zastupiteľstvom štátu Chetriş vyhlásené za protiústavné;

F.  keďže v Litve zostáva právne nejasné, či verejnými informáciami možno alebo nemožno podporovať akceptovanie homosexuality v súvislosti so zákonom o ochrane maloletých proti škodlivým vplyvom verejných informácií, zmeneným a doplneným v roku 2010;

G. keďže v Lotyšsku člen rady mesta Riga nedávno predložil návrh zákona o zákaze „propagovania homosexuality“ s cieľom zabrániť uskutočneniu baltického pochodu za práva homosexuálov v marci 2012, pričom tento návrh ešte nebol posudzovaný;

H. keďže v Maďarsku krajne pravicová strana Jobbik nedávno predložila niekoľko návrhov zákonov na zavedenie nového trestného činu „propagácia porúch sexuálneho správania“ a v rade hlavného mesta Budapešť predložil Fidesz pred budapeštianskym pochodom za práva homosexuálov vyhlášku na „obmedzenie obscénnych pochodov“; keďže tieto návrhy boli následne stiahnuté, hoci môžu byť znovu podané v národnom parlamente a v miestnych parlamentoch;

I.   keďže delegácia EÚ v Moldavsku vyjadrila „hlboké poľutovanie a obavy“ v súvislosti s „týmito prejavmi netolerancie a diskriminácie“;

J.   keďže Komisia vyhlásila svoj záväzok zaručiť dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v EÚ a vyhlásila, že homofóbia nemá v Európe miesto;

K. keďže homofóbia sa naďalej prejavuje v členských štátoch a tretích krajinách aj vo forme vrážd, zákazov pochodov homosexuálov a pochodov za rovnosť, vo forme verejného používania štvavých, výhražných a nenávistných výrokov, neschopnosti polície poskytovať primeranú ochranu, násilných povolených demonštrácií homofóbnych skupín a výslovného zakazovania uznania zväzkov partnerov rovnakého pohlavia;

L.  keďže Európsky parlament sa aj naďalej hlási k rovnosti a nediskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity v EÚ, a najmä k schváleniu smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, ktorá je zablokovaná v dôsledku výhrad niektorých členských štátov; k predkladaným návrhom na vzájomné uznávanie účinkov dokladov o rodinnom stave; k nadchádzajúcemu preskúmaniu rámcového rozhodnutia o rasizme a xenofóbii s cieľom zahrnúť homofóbnu trestnú činnosť a ku komplexnému plánu rovnosti na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

Homofóbne právne predpisy a sloboda prejavu v Európe

1.  je vážne znepokojený týmto vývojom, ktorý obmedzuje slobodu prejavu a združovania na základe mylných predstáv o homosexualite a transsexualite;

2.  vyjadruje poľutovanie na tým, že tieto právne predpisy sa už využívajú na zatýkanie a pokutovanie občanov vrátane heterosexuálov, ktorí vyjadria podporu, toleranciu alebo súhlas vo vzťahu k homosexuálom, bisexuálom a transrodovým osobám; vyjadruje tiež poľutovanie na tým, že tieto právne predpisy legitimizujú homofóbiu a niekedy násilie, ako to bolo v prípade násilného útoku na autobus aktivistov za práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transrodových osôb 17. mája 2012 v Petrohrade;

3.  zdôrazňuje, že pojem „propaganda“ sa zriedkakedy definuje; je znepokojený tým, že mediálne produkty podliehajú preukázateľne autocenzúre, občania sú zastrašovaní a majú obavy prejaviť svoj názor a združenia a spoločnosti, ktoré používajú homosexuálne tolerantné označenia, ako napríklad dúhu, môžu čeliť prenasledovaniu;

4.  zdôrazňuje, že tieto právne prepisy sú v rozpore s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach, ktorý chráni sexuálnu orientáciu pred diskriminačnými právnymi predpismi a praktikami[1] a ktorého zmluvnými stranami sú aj Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Litva, Lotyšsko a Maďarsko;

5.  ďalej zdôrazňuje, že vzdelanie má kľúčový význam, preto vyjadruje potrebu dobrej, dostupnej a rešpektujúcej sexuálnej výchovy; potvrdzuje, že lesbické, homosexuálne, bisexuálne a transrodové deti musia mať prístup k informáciám o svojej sexualite; ľutuje, že tieto zákony zapríčiňujú, že prístup k týmto informáciám je ťažký a nelegálny;

6.  zdôrazňuje, že vnútroštátne a medzinárodné súdy neustále potvrdzujú, že obavy súvisiace s verejnou morálkou nie sú dôvodom na rôzny prístup, aj čo sa týka slobody prejavu; poukazuje na prevažnú väčšinu krajín v Európe, ktoré takéto právne predpisy nemajú a majú prosperujúce, rôznorodé a rešpektujúce spoločnosti;

7.  vyzýva zodpovedné orgány v Rusku, na Ukrajine, v Moldavsku, Litve, Lotyšsku a Maďarsku, aby prejavili a zaručili rešpektovanie zásady nediskriminácie a opätovne prehodnotili tieto právne predpisy vo vzťahu k medzinárodným zákonom v oblasti ľudských práv a k vlastným záväzkom v rámci týchto zákonov;

8.  vyzýva Komisiu, Radu a službu pre vonkajšiu činnosť, aby si všimli tieto zákazy a odsúdili ich, najmä v rámci vnútorných vecí, dvojstranného dialógu a európskej susedskej politiky; ďalej vyzýva Radu Európskej únie a službu pre vonkajšiu činnosť, aby túto otázku otvorili na príslušných medzinárodných fórach, napríklad v Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a na pôde Organizácie Spojených národov;

Situácia v Európskej únii

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že aj v Európskej únii sa ešte nie vždy plne dodržiavajú základné práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov; dôrazne odsudzuje každú diskrimináciu, nenávistné prejavy a násilie na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity;

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala rámcové rozhodnutie o rasizme a xenofóbii s cieľom posilniť a rozšíriť jeho pôsobnosť a zahrnúť doň homofóbiu a transfóbiu;

11. vyjadruje poľutovanie nad tým, že stále existuje inštitucionalizovaná diskriminácia transsexuálov vo viacerých členských štátoch vrátane Francúzska, a vyzýva preto na depsychiatrizáciu v súvislosti s transsexuálnym spôsobom života;

12. vyzýva Radu Európskej únie a členské štáty, aby pristúpili k prvému čítaniu návrhu smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili vykonávanie smernice 2004/38/ES o voľnom pohybe bez akejkoľvek diskriminácie na základe sexuálnej orientácie; vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na vzájomné uznávanie dôsledkov dokumentov o rodinnom stave na základe zásady vzájomného uznávania; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli opatrenia na ochranu (adoptovaných) detí, ktoré patria do rodín dvojíc rovnakého pohlavia, keď sa sťahujú do iného členského štátu;

14. poukazuje na závery Agentúry Európskej únie pre základné práva v jej správe s názvom Homofóbia, transfóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v čo najväčšej možnej miere uplatňovali stanoviská obsiahnuté v uvedenej správe;

15. vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala budúce výsledky prehľadu Agentúry pre základné práva o lesbičkách, homosexuáloch, bisexuáloch a transsexuáloch a aby prijala vhodné opatrenia;

16. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že výročná správa o uplatňovaní Charty základných práv bude zahŕňať stratégiu na posilnenie ochrany základných práv v EÚ vrátane úplných a komplexných informácií o výskyte homofóbie v členských štátoch, a aby navrhla riešenia a opatrenia na jej prekonanie;

17. opakuje svoju požiadavku, aby Komisia vypracovala komplexný plán pre oblasť rovnosti na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

18. domnieva sa, že základné práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov budú skôr chránené, ak budú mať prístup k súboru právnych noriem v oblastiach, ako je konkubinát, registrované partnerstvo alebo manželstvo; víta skutočnosť, že 16 členských štátov v súčasnosti tieto možnosti má, a vyzýva ostatné členské štáty, aby takúto možnosť zvážili;

19. vyzýva členské štáty, aby udeľovali azyl prenasledovaným ľuďom na základe ich sexuálnej orientácie alebo rodovej identity;

20. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Európskej komisii, Rade Európskej únie, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, národným vládam a parlamentom Ruska a Ukrajiny, regionálnym parlamentom Ruska uvedeným v tomto dokumente a moldavským mestským radám uvedeným v tomto dokumente.