Förslag till resolution - B7-0242/2012Förslag till resolution
B7-0242/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kampen mot homofobi i Europa

21.5.2012 - (2012/2657(RSP))

till följd av uttalandena av Europeiska rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0234/2012

Förfarande : 2012/2657(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0242/2012
Ingivna texter :
B7-0242/2012
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0242/2012

Europaparlamentets resolution om kampen mot homofobi i Europa

(2012/2657(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, konventionen om barnets rättigheter samt konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–   med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 6, 7, 21 och 27 i fördraget om Europeiska unionen och artiklarna 10 och 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–   med beaktande av verktygslådan för att främja och skydda fullständiga mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer), som antogs av rådets arbetsgrupp för mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av resolution 1728 av den 29 april 2010 från Europarådets parlamentariska församling om diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, och ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2010)5 av den 31 mars 2010 om åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet,

–   med beaktande av den rapport som byrån för grundläggande rättigheter publicerade i november 2010 om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet,

–   med beaktande av sin resolution av den 18 april 2012 om de mänskliga rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området, inbegripet följderna för EU:s strategipolitik för mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av sin resolution av den 14 december 2011 om det kommande toppmötet mellan EU och Ryssland,

–   med beaktande av sin resolution av den 28 september 2011 om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet inom ramen för FN,

–   med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2011 om brott mot yttrandefriheten och diskriminering utifrån sexuell läggning i Litauen,

–   med beaktande av sin resolution av den 17 september 2009 om den litauiska lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information,

–   med beaktande av sina resolutioner om homofobi, särskilt resolutionen av den 26 april 2007 om homofobi i Europa, av den 15 juni 2006 om det ökade rasistiska och homofobiska våldet i Europa och av den 18 januari 2006 om homofobi i Europa,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, och unionen ska bekräfta och främja dessa värderingar i sina förbindelser med övriga världen.

B.  Homofobi är en irrationell rädsla för och aversion mot homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) som bygger på fördomar, i likhet med rasism, främlingshat, antisemitism och sexism. Homofobi förekommer i både det privata och det offentliga och tar sig olika uttryck, t.ex. i form av hets och uppvigling till diskriminering, förlöjliganden, verbala hot såväl som psykiskt och fysiskt våld, liksom förföljelse och mord, diskriminering i strid med principen om jämlikhet eller omotiverade och oskäliga begränsningar av rättigheter som ofta motiveras med hänsyn till den allmänna ordningen, religionsfriheten och rätten att invända av samvetsskäl.

C. I Ryssland infördes strafflagar och civillagar mot ”propagering av homosexualitet” i regionerna Rjazan 2006, Archangelsk 2011, Kostroma och Sankt Petersburg 2012, medan regionerna Novosibirsk och Moskva för närvarande överväger att införa sådana lagar. I lagarna fastslås bötesbelopp på upp till 1 270 euro för enskilda personer och upp till 12 700 euro för föreningar och företag. I den federala duman behandlas ett liknande lagförslag.

D.  I Ukraina granskar parlamentet två lagförslag som lades fram 2011 och 2012, vilka skulle göra det brottsligt att “sprida homosexualitet”, inklusive att “anordna sammankomster, parader, insatser, demonstrationer och stora evenemang i avsikt att sprida positiv information om homosexualitet”. I lagförslaget, som stöds av utskottet för yttrandefrihet, föreskrivs en straffskala som sträcker sig från böter till upp till fem års fängelse.

E.  I Moldavien har distrikts- respektive kommunfullmäktige i Bălți, Anenii Noi, Chetriş och Hiliuţi under 2012 antagit lagar som förbjuder ”homosexuell propaganda och muslimsk verksamhet”. Sådana åtgärder hade då redan förklarats bryta mot författningen av statssekreteraren i Chetriş.

F.  I Litauen är det juridiskt oklart huruvida offentlig information får eller inte får propagera för acceptans av homosexualitet med hänvisning till lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information, vilken ändrades 2010.

G. I Lettland har en ledamot av Rigas statsfullmäktige nyligen lagt fram ett lagförslag om att förbjuda ”homosexuell propaganda” i syfte att förhindra Baltic Pride-paraden 2012. Detta förslag har ännu inte behandlats.

H. I Ungern lade det högerpopulistiska partiet Jobbik nyligen fram flera lagförslag om att införa ett nytt förbud mot ”propaganda för störda sexuella beteenden” och i Budapests kommunfullmäktige lade Fidesz fram en lokal förordning om att ”begränsa obscena parader” inför Budapests prideparad. Dessa förslag drogs sedan tillbaka, men de kan komma att läggas fram på nytt i det nationella parlamentet eller kommunfullmäktige.

I.   EU:s delegation i Moldavien har förklarat att man djupt beklagar och oroas över dessa uttryck för intolerans och diskriminering.

J.   Kommissionen har uttalat sitt engagemang för att garantera respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i EU och har förklarat att homofobi inte hör hemma i Europa.

K. Homofobin är fortsatt framträdande i medlemsstaterna och tredjeländer genom bland annat mord, förbud mot prideparader och jämlikhetsdemonstrationer, ett provocerande, hotfullt och hatiskt offentligt språkbruk, otillräckligt polisskydd, homofobiska gruppers våldsamma men godkända demonstrationer samt ett uttryckligt förbud mot erkännande av samkönade partnerskap.

L.  Europaparlamentet fortsätter att engagera sig för jämlikhet och mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet i EU, och i synnerhet för antagande av rådets direktiv om genomförande av principen om lika behandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning – i nuläget blockerat på grund av invändningar från vissa medlemsstater – för de kommande förslagen om ömsesidigt erkännande av civilståndshandlingars verkan, för att den kommande översynen av ramdirektivet om rasism och främlingsfientlighet även ska inkludera homofobiska brott samt för en heltäckande färdplan för jämlikhet på grundval av sexuell läggning och könsidentitet.

Homofobiska lagar och yttrandefrihet i Europa

1.  Europaparlamentet oroas allvarligt av denna händelseutveckling, med inskränkningar i yttrande- och mötesfriheten som grundar sig på missuppfattningar om homosexuella och transpersoner.

2.  Europaparlamentet beklagar att denna lagstiftning redan utnyttjas för att arrestera och bötfälla medborgare, även heterosexuella, som uttrycker sitt stöd, sin tolerans och sin acceptans för hbt-personer. Parlamentet beklagar även att denna lagstiftning legitimerar homofobi och ibland våld, såsom den våldsamma attacken i Sankt Petersburg den 17 maj 2012 mot en buss med hbt-aktivister.

3.  Europaparlamentet understryker att termen ”propaganda” sällan definieras. Parlamentet är bedrövat över att medierna bevisligen har censurerat sig själva, att medborgarna utsätts för hot och är rädda för att uttrycka sina åsikter och att föreningar och företag som använder gay-vänliga symboler, såsom regnbågar, kan åtalas.

4.  Europaparlamentet framhåller att dessa lagar strider mot den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, där skyddet för sexuell läggning mot diskriminerande lagar och praxis fastställs[1], och som undertecknats av Ryssland, Ukraina, Moldavien, Litauen, Lettland och Ungern.

5.  Europaparlamentet understryker att utbildning är avgörande och framhåller därför behovet av bra, tillgänglig och respektfull sexualutbildning. Parlamentet betonar att hbt-barn måste få tillgång till information om sin sexualitet, och beklagar att dessa lagar gör det svårt och olagligt att få tillgång till sådan information.

6.  Europaparlamentet understryker att nationella och internationella domstolar konsekvent har fastställt att hänsynstaganden avseende allmän moral inte motiverar olika behandling, inbegripet när det gäller yttrandefrihet. Parlamentet framhåller det stora flertal länder i Europa som inte har sådana lagar, och som har framgångsrika samhällen präglade av mångfald och respekt.

7.  Europaparlamentet uppmanar de berörda myndigheterna i Ryssland, Ukraina, Moldavien, Litauen, Lettland och Ungern att visa och garantera respekt för principen om icke-diskriminering samt att ompröva dessa lagar mot bakgrund av internationell människorättslagstiftning och sina åtaganden inom ramen för denna lagstiftning.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och Europeiska utrikestjänsten att uppmärksamma och fördöma dessa förbud, särskilt i samband med inrikespolitiska frågor, bilaterala dialoger och den europeiska grannskapspolitiken. Rådet och utrikestjänsten uppmanas dessutom att ta upp denna fråga inom relevanta internationella forum, såsom Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och FN.

Situationen i Europeiska unionen

9.  Europaparlamentet beklagar att de grundläggande rättigheterna för homosexuella, bisexuella och transpersoner ännu inte efterlevs fullt ut i EU. Parlamentet fördömer i skarpa ordalag diskriminering, hets eller våld på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över rambeslutet om rasism och främlingsfientlighet, i syfte att stärka och utvidga dess tillämpningsområde till att även omfatta homofobi och transfobi.

11. Europaparlamentet beklagar att institutionaliserad diskriminering av transpersoner fortfarande förekommer i flera medlemsstater, däribland Frankrike, och uppmanar därför till att transsexualitet inte längre ska betraktas som en psykiatrisk diagnos.

12. Europaparlamentet uppmanar rådet och medlemsstaterna att gå vidare med första behandlingen av förslaget till rådets direktiv om genomförande av principen om lika behandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att direktiv 2004/38/EG om fri rörlighet tillämpas utan diskriminering på grund av sexuell läggning. Kommissionen uppmanas att föreslå åtgärder för ömsesidigt erkännande av civilståndshandlingars verkan i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen och medlemsstaterna att föreslå åtgärder för att skydda (adopterade) barn i samkönade familjer som flyttar till en annan medlemsstat.

14. Europaparlamentet uppmärksammar de slutsatser som EU:s byrå för grundläggande rättigheter drar i sin rapport om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att i största möjliga utsträckning agera i enlighet med synpunkterna i denna rapport.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtiden noggrant utvärdera resultaten i de undersökningar som EU:s byrå för grundläggande rättigheter gör om hbt-personer och att vidta lämpliga åtgärder.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att årsrapporten om tillämpningen av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna inbegriper en strategi för att stärka skyddet av de grundläggande rättigheterna i EU, inklusive fullständig och uttömmande information om förekomsten av homofobi i medlemsstaterna och förslag till lösningar och åtgärder för att komma till rätta med detta problem.

17. Europaparlamentet upprepar sin begäran till kommissionen om att utarbeta en heltäckande färdplan för jämlikhet på grundval av sexuell läggning och könsidentitet.

18. Europaparlamentet anser att hbt-personers grundläggande rättigheter lättare kan garanteras om de kan ingå samboförhållanden, registrerade partnerskap och äktenskap. Parlamentet välkomnar att dessa möjligheter nu finns i 16 medlemsstater och uppmanar de övriga medlemsstaterna att överväga att följa efter.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bevilja asyl till personer som förföljs på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Rysslands och Ukrainas nationella regeringar och parlament, Rysslands ovannämnda regionala parlament samt Moldaviens ovannämnda kommunfullmäktige.