Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0243/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0243/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl kovos su homofobija Europoje

21.5.2012 - (2012/2657(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Sophia in ‘t Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Kristiina Ojuland, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Louis Michel, Jan Mulder, Edward McMillan-Scott ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0234/2012

Procedūra : 2012/2657(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0243/2012
Pateikti tekstai :
B7-0243/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0243/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su homofobija Europoje

(2012/2657(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Vaiko teisių konvenciją bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį, 6, 7, 21 bei 27 straipsnius, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 10 ir 19 straipsnius, ir ES pagrindinių teisių chartiją,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Tarybos žmogaus teisių darbo grupės priimtą priemonių, skirtų lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT) asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimui ir gynimui, rinkinį,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 29 d. Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos rezoliuciją Nr. 1728 dėl diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, taip pat į 2010 m. kovo 31 d. Ministrų komiteto rekomendaciją CM/Rec(2010)5 dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės priemonių,

–   atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių agentūros 2010 m. lapkričio mėn. pranešimą „Homofobija, transfobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl homofobijos, 2007 m. balandžio 26 d. rezoliucija dėl homofobijos Europoje, 2006 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl dažnėjančių rasistinių ir homofobinių išpuolių Europoje ir 2006 m. sausio 18 d. rezoliucija dėl homofobijos Europoje, 2011 m. sausio 19 d. rezoliucija dėl saviraiškos laisvės pažeidimo ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje, 2009 m. rugsėjo 17 d. dėl Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, atsižvelgdamas į savo ankstesnę 2012 m. balandžio 18 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir Europos Sąjungos politiką šioje srityje, įskaitant poveikį strateginei ES žmogaus teisių politikai, 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo, 2011 rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės Jungtinėse Tautose,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Sąjunga grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, ir išsaugo bei propaguoja šias vertybes Europos Sąjungoje ir palaikydama santykius su visu pasauliu;

B.  kadangi homofobija – iracionali homoseksualumo ir lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT) asmenų baimė ir pasibjaurėjimas jais, grindžiami išankstinėmis nuostatomis ir prilyginami rasizmui, ksenofobijai, antisemitizmui ir seksizmui; ji pasireiškia privačioje ir viešoje aplinkoje įvairiomis formomis, pavyzdžiui, neapykantą kurstančiais pareiškimais ir diskriminacijos kurstymu, išjuokimu ir žodiniu, psichologiniu bei fiziniu smurtu, persekiojimu ir žudymu, diskriminacija pažeidžiant lygybės principą ir neteisėtais bei nepagrįstais teisių apribojimais, kurie dažnai grindžiami pasiteisinimais dėl viešosios tvarkos, religijos laisvės ir teisės atsisakyti veikti dėl vidinių įsitikinimų;

C. kadangi Komisija viešai paskelbė pasižadėjimą, kad ES bus užtikrintos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės ir pareiškė, kad homofobijai Europoje nėra vietos;

D. kadangi valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse vis dar esama homofobijos apraiškų, įskaitant žudymus, uždraustus gėjų paradus ir eitynes už lygybę, kurstančius, grasinančius ir neapykantos kupinus pasisakymus, policijos nesugebėjimą užtikrinti tinkamą apsaugą, sankcionuotas smurtines homofobinių grupių demonstracijas ir aiškų draudimą pripažinti esamas tos pačios lyties asmenų sąjungas;

E.  kadangi tos pačios lyties partneriai kai kuriose valstybėse narėse negali naudotis visomis teisėmis ir apsauga, kuria naudojasi susituokę priešingų lyčių partneriai, ir todėl patiria diskriminaciją ir yra nepalankioje padėtyje; kadangi taip pat vis daugiau Europos šalių yra paskelbusios arba siekia užtikrinti lygias galimybes, įtrauktį ir pagarbą bei užtikrinti apsaugą nuo diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos, lytinės raiškos ir lytinės tapatybės, taip pat yra pripažinę arba siekia pripažinti tos pačios lyties asmenų šeimas;

F.  kadangi Europos Parlamentas ir toliau įsipareigoja užtikrinti lygybę ir diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės nebuvimą ES ir ypač priimti Tarybos direktyvą, pagal kurią įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas, ir kurios priėmimas blokuojamas dėl kai kurių valstybių narių pareikštų prieštaravimų; įsipareigojęs dėl būsimų pasiūlymų dėl civilinę būklę patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo; įsipareigojęs dėl Pamatinio sprendimo dėl rasizmo ir ksenofobijos būsimos peržiūra siekiant įtraukti homofobinius nusikaltimus; taip pat įsipareigojęs sudaryti išsamų lygybės veiksmų planą, paremtą seksualine orientacija ir lytine tapatybe;

G. kadangi Lietuvoje teisiniu požiūriu vis dar neaišku, ar viešosios informacijos priemonėmis galima ar negalima propaguoti homoseksualumo pripažinimą atsižvelgiant į nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą su 2010 m. priimtais pakeitimais;

H. kadangi Latvijoje Rygos miesto tarybos narys neseniai pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekiama uždrausti „homoseksualizmo propagandą“ siekiant užkirsti kelią „Baltic Pride“ eitynėms 2012 m. kovo mėn.; kadangi šis pasiūlymas dar nesvarstytas;

I.   kadangi Vengrijoje ekstremalių dešiniųjų pažiūrų partija Jobbik neseniai pateikė keletą įstatymų projektų, kuriais siekiama sukurti naują nusikaltimą – seksualinio elgesio sutrikimų propagavimą, Budapešto miesto taryboje Fidesz partija pateikė vietos įsakymą apriboti „nesveikus žygius“ prieš numatytą Budapešto gėjų paradą; kadangi šie pasiūlymai vėliau nebuvo priimti, tačiau nacionaliniuose ir vietos parlamentuose jie gali būti dar kartą pateikti; kadangi kilo susirūpinimas dėl šeimos apibrėžties persvarstymo;

J.   kadangi Rusijoje – 2006 m. Riazanėje, 2011 m. Archangelske, 2012 m. Kostromoje ir Sankt Peterburge buvo priimti baudžiamosios ir administracinės teisės aktai, draudžiantys „homoseksualumo propagandą“, ir šiuo metu tokie teisės aktai svarstomi Novosibirsko, Samaros, Kirovo, Krasnojarsko ir Kaliningrado regionuose; kadangi šiais įstatymais numatomos įvairios iki 1 270 eurų baudos asmenims ir iki 12 700eurų asociacijoms ir įmonėms; kadangi Federalinė Dūma svarsto panašų įstatymą;

K. kadangi Ukrainos parlamentas svarsto du įstatymų projektus, pateiktus 2011 ir 2012 m., pagal kuriuos „homoseksualumo skleidimas“, įskaitant susirinkimų, paradų, akcijų, demonstracijų ir masinių renginių organizavimą siekiant sąmoningai platinti bet kokią teigiamą informaciją apie homoseksualumą, laikomas nusikaltimu ir numatytos baudos bei įkalinimas iki penkerių metų; kadangi Žodžio laisvės komitetas remia šį įstatymo projektą;

L.  kadangi Moldovos Belcio, Aneni Nojaus, Ketrišo ir Hiliucio rajonų tarybos ir savivaldybės 2012 m. priėmė teisės aktus, kuriais draudžiama „homoseksuali propaganda ir musulmoniška veikla“; kadangi Ketrišo komunos valstybės kanceliarija tokias priemones jau pripažino nekonstitucinėmis;

M. kadangi ES delegacija Moldovoje išreiškė gilų apgailestavimą ir susirūpinimą dėl šių netolerancijos ir diskriminacijos apraiškų;

Padėtis Europos Sąjungoje

1.  griežtai smerkia bet kokį smurtą ir diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos arba lytinės tapatybės ir mano, kad ES, valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse turi būti dedamos nuolatinės ir sistemingos pastangos tiek siekiant kovoti su homofobija visuomenėje, tiek siekiant užkirsti kelią įstatymų, kurie galėtų neigiamai paveikti LGBTI asmenis, leidimui; ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares užtikrinti, kad LGBTI asmenys yra apsaugoti nuo homofobiją kurstančių kalbų, neapykantos kurstymo, smurto ir diskriminacijos ir užtikrinti, kad tos pačios lyties partneriai galėtų naudotis tomis pačiomis teisėmis, laisvėmis, pagarba, orumu ir apsauga, kaip ir likusi visuomenės dalis; smerkia politinių ir religinių lyderių homoseksualams skiriamas diskriminuojamojo pobūdžio pastabas, kadangi jos kursto neapykantą ir smurtą, ir prašo atitinkamų organizacijų vadovus jas pasmerkti;

2.  ragina Komisiją dar kartą svarstyti Pamatinį sprendimą dėl rasizmo ir ksenofobijos siekiant sustiprinti ir išplėsti jo taikymo sritį, be kitų dalykų, įtraukiant homofobiją ir transfobiją;

3.  ragina Europos Sąjungos Tarybą ir valstybes nares konkretizuoti kovos prieš homofobinę diskriminaciją tikslą panaikinant kliūtis, daromas siūlomai Tarybos direktyvai, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad Direktyva 2004/38/EB dėl teisės laisvai judėti būtų įgyvendinama nediskriminuojant dėl seksualinės orientacijos, ir apskųsti Teismui valstybes nares, kurios į nacionalinę teisę direktyvą perkėlė iš dalies arba neteisingai; ragina Komisiją pasiūlyti priemones, kuriomis būtų siekiama užtikrinti civilinę būklę patvirtinančių dokumėntų galiojimo abipusį pripažinimą, remiantis abipusio pripažinimo principu;

5.  atkreipia dėmesį į Pagrindinių teisių agentūros pranešimo „Homofobija, transfobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“ išvadas; ragina Komisiją ir valstybes nares kuo labiau vadovautis nuomonėmis, išreikštomis šiame dokumente; ragina Komisiją atidžiai išnagrinėti būsimus Pagrindinių teisių agentūros atliktos LGTB apklausos rezultatus ir imtis atitinkamų veiksmų;

6.  ragina Komisiją užtikrinti, kad metinėje Pagrindinių teisių chartijos taikymo ataskaitoje būtų pateikta strategija siekiant stiprinti pagrindinių teisių apsaugą ES, taip pat visapusiška ir išsami informacija apie homofobijos paplitimą valstybėse narėse ir pasiūlyti sprendimai bei veiksmai, kuriais būtų galima ją įveikti;

7.  dar kartą pakartoja prašymą, kad Komisija parengtų išsamias gaires dėl lygybės nepriklausomai nuo seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės;

8.  džiaugiasi patobulinimais valstybėse narėse, kuriais siekiama nugalėti diskriminaciją, kurią patiria LGTBI asmenys ir tos pačios lyties asmenų poros, pavyzdžiui, paveldėjimo, susitarimų dėl turto, turto valdymo, pensijų, mokesčių, socialinės apsaugos ir kitose srityse, o būtent pripažįstant tos pačios lyties asmenų santykius įteisinant jų kohabitaciją, registruotą partnerystę, civilinę partnerystę arba santuoką; palankiai vertina tai, kad 16 valstybių narių šiuo metu tokias galimybes siūlo, ir ragina kitas valstybes nares padaryti tą patį; ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų pranešama apie homofobinius nusikaltimus, teikti mokymus įstatymų priežiūros darbuotojams, kad jie galėtų tinkamai elgtis tokiose situacijose, ir kovoti su priekabiavimu mokyklose;

9.  ragina valstybes nares suteikti prieglobstį žmonėms, persekiojamiems dėl jų seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės;

Homofobiniai įstatymai ir saviraiškos laisvė Europoje

10. labai susirūpinęs dėl to, kad kai kuriose ES valstybėse narėse ir valstybėse, nepriklausančiose ES, kuriami įstatymai, kuriais siekiama uždrausti viešąją informaciją apie homoseksualumą, taigi, varžyti saviraiškos ir susirinkimų laisvę remiantis neteisingai suvokiamu homoseksualumu ir transseksualumu;

11. apgailestauja, kad šie įstatymai jau naudojami siekiant sulaikyti piliečius, įskaitant heteroseksualius piliečius, kurie reiškia paramą lesbietėms, gėjams, biseksualiems ir transseksualiems asmenims, juos toleruoja ir pripažįsta, ir skirti jiems pinigines baudas; taip pat apgailestauja, kad šiais įstatymais įteisinama homofobija ir kartais smurtas, kaip tai nutiko per 2012 m. gegužės 17 d. Sankt Peterburge surengtą smurtinį išpuolį autobuse, kuriuo vyko LGTB aktyvistai;

12. pabrėžia, kad terminas „propaganda“ apibrėžiamas retai; yra susirūpinęs dėl to, kad žiniasklaidos leidiniai akivaizdžiai patys save cenzūruoja, piliečiai yra įbauginti ir bijo išsakyti savo nuomonę ir kad asociacijos bei įmonės, naudojančios gėjams palankius ženklus, pavyzdžiui, vaivorykštę, gali būti persekiojami;

13. pabrėžia, kad tokie įstatymai prieštarauja Tarptautiniam pilietinių ir politinių teisių paktui ir Europos žmogaus teisių apsaugos konvencijai, kuriais seksualinė orientacija apsaugoma nuo diskriminuojančių įstatymų ir veiksmų[1] ir kurių šalys yra Rusija, Ukraina, Moldova, Lietuva, Latvija ir Vengrija; ragina Europos Tarybą ištirti šiuos pagrindinių teisių pažeidimus, patikrinti, ar jie suderinami su įsipareigojimais, susijusiais su naryte Europos Taryboje ir EŽTT, ir imtis atitinkamų priemonių;

14. be to, pabrėžia, kad tokie įstatymai prieštarauja geriausiems vaiko interesams, kurio teisė siekti ir gauti visų rūšių informaciją ir idėjas apsaugota Vaiko teisių konvencijoje; teigia, kad vaikai, kurie yra lesbietės, gėjai, biseksualai ar transseksualai, privalo turėti galimybę gauti informaciją apie savo seksualumą; apgailestauja, kad dėl šių įstatymų gauti tokią informaciją yra sunku ir neteisėta;

15. galiausiai pabrėžia, kad nacionaliniai ir tarptautiniai teismai nuosekliai tvirtina, kad susirūpinimas dėl viešosios moralės nepateisina skirtingo požiūrio į žmones, įskaitant požiūrį saviraiškos laisvės klausimu; nurodo daugelį Europos valstybių, kurios neturi tokių įstatymų ir turi klestinčias, įvairialypes ir pagarbias visuomenes;

16. ragina atitinkamas Rusijos, Ukrainos, Moldovos, Lietuvos, Latvijos ir Vengrijos valdžios institucijas rodyti pagarbą nediskriminavimo principui ir užtikrinti, kad jo būtų laikomasi, ir persvarstyti šiuos įstatymus atsižvelgiant į tarptautinius žmogaus teisių įstatymus ir juose numatytus įsipareigojimus;

17. smerkia smurtinius išpuolius prieš taikius demonstrantus, dalyvavusius Kijevo gėjų parade; apgailestauja, kad Ukrainos institucijos neužtikrino reikiamo šio parado dalyvių saugumo ir apsaugos;

18. ragina Moldavijos institucijas pagaliau priimti draudimo diskriminuoti įstatymo projektą, pagal kurį būtų įgyvendintas lygybės principas bei draudžiama diskriminacija ir dėl seksualinės orientacijos;

19 ragina Komisiją, Tarybą ir Europos išorės veiksmų tarnybą atkreipti dėmesį į šiuos uždraudimus ir juos pasmerkti, ypač vidaus reikalų, dvišalio dialogo ir Europos kaimynystės politikos kontekste; be to, ragina Europos Sąjungos Tarybą ir Europos išorės veiksmų tarnybą iškelti šį klausimą atitinkamuose tarptautiniuose forumuose, pvz., Europos Taryboje, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje ir Jungtinėse Tautose;

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Komisijai, Europos Sąjungos Tarybai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos ir Ukrainos nacionalinėms vyriausybėms ir parlamentams, minėtiems regioniniams Rusijos parlamentams ir minėtoms Moldovos vietos taryboms.