Menetlus : 2012/2660(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0277/2012

Esitatud tekstid :

B7-0277/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/06/2012 - 9.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0247

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 114kWORD 65k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.306v01-00
 
B7-0277/2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Olukord Guinea-Bissaus  (2012/2660(RSP))


Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Guinea-Bissaus  (2012/2660(RSP))  
B7‑0277/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kõrge esindaja 31. mai 2012. aasta avaldust Guinea-Bissau sõjaväehunta vastaste nõukogu sanktsioonide tugevdamise kohta,

–   võttes arvesse Guinea-Bissaus 18. märtsil 2012. aastal toimunud presidendivalimiste esimest vooru pärast seda, kui 9. jaanuaril suri president Malam Bacai Sanha,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 21. aprilli 2012. aasta avaldust, milles mõistetakse hukka hiljutine sõjaväeline riigipööre Guinea-Bissaus,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Guinea-Bissau on alates 1970ndatest aastatest, mil ta saavutas pärast verist iseseisvussõda Portugalist sõltumatuse, olnud vaene riik, kus tsiviil- ja sõjaväeline võim on olnud omavahel pidevas konfliktis ja on pandud toime mitu poliitilist atentaati; arvestades, et alates iseseisvuse saavutamisest 1973. aastal ei ole ükski poliitiline liider valitsenud oma tervet ametiaega;

B.  arvestades, et Guinea-Bissaus aastakümneid kestnud poliitilise ebastabiilsuse tõttu on riik sattunud sügavasse kriisi, mida iseloomustab puudulik juurdepääs puhtale veele, tervishoiule ja haridusele ning see, et paljude ministeeriumite ametnikud ei ole juba kuid palka saanud, ning arvestades, et sellele riigile kohaldatakse ühena vähestest riikidest ÜRO rahutagamise komisjoni tegevuskava, mille eesmärk on aidata vaestel riikidel vältida uuesti sõtta või kaosesse sattumist;

C. arvestades, et relvajõud haarasid 12. aprillil võimu ja vangistasid ajutise presidendi Raimundo Pereira, endise peaministri ja presidendikandidaadi Carlos Gomes Juniori ning mitmed teised kõrged ametiisikud, katkestades sellega 22. aprilliks kavandatud presidendivalimiste teise vooru ettevalmistused;

D. arvestades, et mässulised haarasid enda kätte kontrolli võimul oleva partei (PAIGC) büroode ja raadiojaamade üle ning võitlesid valitsusele lojaalsete politseiametnike vastu, kes olid sunnitud RPG poolse tulistamise tõttu taganema; arvestades, et pealinna suunduvad ja sealt väljuvad teed olid blokeeritud ning avalik-õigusliku raadio ja televisiooni saateid ei lastud eetrisse;

E.  arvestades, et Guinea-Bissau liikmesus Aafrika Liidus on 2012. aasta aprillis toimunud riigipöörde järgselt kuni põhiseadusliku korra taastamiseni peatatud;

F.  arvestades, et Maailmapank ja Aafrika Arengupank on peatanud rahalise abi sellele riigile;

G. arvestades, et ELi arenguabi Guinea-Bissaule peatati pärast 1. aprillil 2010. aastal toimunud sõjaväelist mässu ning seda, kui mässu peamised õhutajad nimetati kaitsejõudude staabiülemaks ja mereväe ülemjuhatajaks; ning arvestades, et nimetatud külmutamine ei ole mõjutanud humanitaarabi ja otsese toetuse andmist elanikkonnale;

H. arvestades, et Euroopa Liidu Nõukogu lisas 15 inimest isikute nimekirja, kellel on keelatud ELi siseneda, ning külmutas nende ELi piires olevad varad;

I.   arvestades, et ECOWAS (Lääne-Aafrika riikide majandusühendus) on andnud oma panuse julgeolekut tugevdavate meetmete, sealhulgas 629 piirkondliku rahuvalveüksusega, ning rangete ja pragmaatiliste läbirääkimistega, kus anti ähvardus kasutada majandussanktsioone;

J.   arvestades, et Lõuna-Ameerikast veetakse kokaiini üle Atlandi ookeani laevade ja lennukitega, mis randuvad või maanduvad Guinea-Bissau Neitsisaarte saarestikus, ning uimastid viiakse sealt edasi põhja poole Euroopasse;

K. arvestades, et 30. septembril 2010 jõudis lõpule 2008. aasta juunis alanud Guinea-Bissau julgeolekusektori reformimise ELi missioon;

1.  mõistab hukka sõjaväeüksuste hiljutised ebaseaduslikud ja põhiseadusevastased teod, mille tulemusena peatati riigipöördega presidendivalimised ja aidati võimule sõjaväehunta;

2.  tunneb kahetsust, et need sündmused toimusid just enne presidendivalimiste teise vooru kampaania algust;

3.  kiidab ECOWASi organisatsiooni jõulise juhtimise eest kriisile reageerimisel;

4.  nõuab tungivalt, et kõik osapooled hoiaksid end maksimaalselt vaos, hoiduksid vägivallast, säilitaksid rahu ja teeksid kõik endast oleneva riigi stabiliseerimiseks;

5.  tunneb heameelt, et ÜRO ja PAIGC (peamine poliitiline partei, kellel oli endises valitsuses 2/3 enamus) on avaldanud vastuseisu sõjaväelise juhtkonna avaldusele, milles tehakse ettepanek luua ajutine riiklik nõukogu ning korraldada järgmised poliitilised ja parlamendivalimised kahe aasta pärast;

6.  on seisukohal, et ajutine valitsus ei ole õiguspärane, sest see ei tulenenud demokraatlikust protsessist ja on relvastatud jõudude otsese kontrolli all;

7.  nõuab, et taastataks demokraatlikult valitud esindajate võim ja et viivitamatult taastataks tsiviilvõimu ülimuslikkus sõjaväelise võimu üle;

8.  rõhutab ohtu, et Guinea-Bissau jääb ebastabiilseks, ei suuda toime tulla lokkava korruptsiooniga ega muuta oma peamise narkotransiidiriigi staatust seni, kuni tema institutsioonid on struktuurselt nõrgad;

9.  kutsub kõrget esindajat, komisjoni, liikmesriike, ÜROd, Aafrika Liitu, Lääne-Aafrika riikide majandusühendust (ECOWAS), portugalikeelsete riikide ühendust (CPLP) ja teisi rahvusvahelise üldsuse liikmeid jälgima arengut Guinea-Bissaus, aitama kaasa riigi põhiseadusliku korra säilitamisele ning jätkama selles riigis rahuloome alaseid jõupingutusi;

10. on mures ohu pärast, mida kujutavad endast nii kaugetest riikidest nagu Colombia ja Afganistan pärit uimastite transiidikaubandus ja inimkaubandus rahu tugevdamisele Guinea-Bissaus ja stabiilsusele Lääne-Aafrika piirkonnas, ning kutsub ÜRO allasutusi üles töötama ECOWASi asjakohasel toetusel välja piirkondlikku tegevuskava nimetatud probleemide lahendamiseks;

11. rõhutab, et Lääne riigid on väga huvitatud demokraatlikust Guinea-Bissaust, sest see riik on peamine uimastisaadetiste vahendaja Lõuna-Ameerika ja Euroopa vahel;

12. kutsub Aafrika Liitu, ÜROd ja ELi üles toetama seda riiki otsusekindlate sammude tegemises, et tagada kõigile kodanikele demokraatlikud ja kodanikuõigused;

13. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, ÜRO ja ECOWASi peasekretäridele, Aafrika Liidu institutsioonidele, AKV–ELi parlamentaarsele ühisassambleele, CLPLi sekretariaadile ning Guinea-Bissau valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika