Návrh uznesenia - B7-0277/2012Návrh uznesenia
B7-0277/2012

  NÁVRH UZNESENIA o situácii v Guinei-Bissau

  6.6.2012 - (2012/2660(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Charles Tannock v mene skupiny ECR

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0277/2012

  Postup : 2012/2660(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0277/2012
  Predkladané texty :
  B7-0277/2012
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B7‑0277/2012

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Guinei-Bissau

  (2012/2660(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky z 31. mája 2012 o sprísnení sankcií Rady voči vojenskej junte v Guinei-Bissau,

  –   so zreteľom na predčasné prezidentské voľby, ktoré sa v Guinei-Bissau konali 18. marca 2012 po úmrtí prezidenta Malama Bacaiho Sanhú 9. januára,

  –   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady z 21. apríla 2012, v ktorom odsudzuje nedávny vojenský prevrat v Guinei-Bissau,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže Guinea-Bissau je od nezávislosti od Portugalska, ktorú získala v 70. rokoch minulého storočia v krvavých bojoch o nezávislosť, stále v stave chudoby a takmer nepretržite trvajúceho konfliktu medzi civilnými a vojenskými orgánmi, ktorý sprevádza celá séria politických vrážd; keďže od získania nezávislosti v roku 1973 nezotrval v úrade počas celého svojho funkčného obdobia ani jeden politický vodca;

  B.  keďže desaťročia politickej nestability v Guinei-Bissau priviedli krajinu do hlbokej krízy, ktorú charakterizuje chýbajúci prístup k čistej vode, zdravotníckym službám a vzdelávaniu, a štátni úradníci na mnohých ministerstvách dostávajú platy s niekoľkomesačným omeškaním a keďže táto krajina je len jednou z hŕstky štátov na programe Mierovej komisie OSN, ktorej cieľom je pomôcť chudobným krajinám, aby znovu neskĺzli do vojny alebo chaosu;

  C. keďže ozbrojené sily 12. apríla prevzali moc a uväznili dočasného prezidenta Raimunda Pereiru, bývalého predsedu vlády a prezidentského kandidáta Carlosa Gomesa Juniora, ako aj niekoľkých ďalších vysokých úradníkov, čím sa prerušili prípravy na rozhodujúce kolo prezidentských volieb naplánované na 22. apríla 2012;

  D. keďže povstalci sa zmocnili kontroly nad sídlom úradujúcej strany PAIGC a nad rozhlasovými stanicami, pričom došlo ku konfliktu s príslušníkmi polície lojálnymi vláde, ktorí boli donútení stiahnuť sa potom, čo sa dostali pod paľbu z granátometov; keďže cesty z hlavného mesta a do hlavného mesta boli zatarasené a prerušilo sa vysielanie štátneho rozhlasu a televízie;

  E.  keďže v dôsledku vojenského prevratu v apríli 2012 je členstvo Guiney-Bissau v Africkej únii až do obnovenia ústavného poriadku v krajine pozastavené;

  F.  keďže Svetová banka a Africká rozvojová banka pozastavili poskytovanie finančnej pomoci krajine;

  G. keďže rozvojová pomoc EÚ pre Guineu-Bissau je od vojenskej vzbury 1. apríla 2010 a následného vymenovania jej hlavných vodcov do funkcií náčelníka štábu obrany a náčelníka štábu námorných síl pozastavená; a keďže toto pozastavenie pomoci sa nevzťahuje na humanitárnu pomoc a priamu podporu obyvateľstvu;

  H. keďže Rada Európskej únie pridala do zoznamu osôb, ktorým je zakázaný vstup do EÚ, ďalších 15 osôb a v rámci EÚ zmrazila ich majetok;

  I.   keďže Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) v rámci svojej účasti na riešení situácie spojilo opatrenia na budovanie bezpečnosti, kde sa zapojilo 629 regionálnych mierových oddielov, a rázne pragmatické rokovania s hrozbou ekonomických sankcií;

  J.   keďže z Južnej Ameriky sa cez Atlantický oceán na lodiach a lietadlách, ktoré prichádzajú na panenské ostrovy Guiney-Bissau, pašuje kokaín, ktorý sa ďalej preváža na sever do Európy;

  K. keďže misia Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike (SSR) ukončila 30. septembra 2010 svoje pôsobenie v tejto krajine, kde bola aktívna od júna 2008;

  1.  odsudzuje nedávne nezákonné a protiústavné počiny vojenských zložiek, ktoré v dôsledku prevratu znemožnili prezidentské voľby a umožnili nástup vojenskej junty k moci;

  2.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že k týmto udalostiam došlo krátko pred začatím kampane pre druhé kolo prezidentských volieb;

  3.  vyjadruje uznanie spoločenstvu ECOWAS za to, že pri riešení krízy zaujíma rozhodné vedúce postavenie;

  4.  naliehavo vyzýva všetky strany, aby postupovali s čo najväčšou umiernenosťou, neuchyľovali sa k násiliu, zachovávali pokoj a vynaložili všetko úsilie potrebné na stabilizáciu krajiny;

  5.  víta, že OSN a PAIGC (hlavná politická strana s dvojtretinovou väčšinou v bývalej vláde) odmietli vyhlásenie vojenského velenia, v ktorom sa navrhuje vytvorenie prechodnej národnej rady a usporiadanie súbežných politických a legislatívnych volieb v horizonte dvoch rokov;

  6.  odmieta legitímnosť prechodnej vlády, pretože nie je výsledkom demokratického procesu a zostáva pod kontrolou ozbrojených síl;

  7.  žiada návrat demokraticky zvolených zástupcov k moci a okamžité obnovenie civilnej správy a odchod vojenskej junty;

  8.  zdôrazňuje, že existuje nebezpečenstvo, že Guinea-Bissau bude naďalej nestabilná a nedokáže riešiť bujnú korupciu ani zmeniť svoje postavenie kľúčovej tranzitnej krajiny pre obchod s drogami, ak jej inštitúcie zostanú zo štrukturálneho hľadiska slabé;

  9.  vyzýva vysokú predstaviteľku, Komisiu, členské štáty, OSN, Africkú úniu, Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS), Spoločenstvo portugalsky hovoriacich krajín (CPLP) a ďalších členov medzinárodného spoločenstva, aby monitorovali vývoj v Guinei-Bissau, pomáhali zachovať jej ústavný poriadok a pokračovali v podpore snáh o budovanie mieru v krajine;

  10. vyjadruje znepokojenie nad hrozbou, ktorú pre upevnenie mieru v Guinei-Bissau a stabilitu západoafrického regiónu predstavuje obchodovanie s ľuďmi a prekládka drog z takých vzdialených krajín, ako sú Kolumbia a Afganistan, a vyzýva agentúry OSN, aby s náležitou podporou spoločenstva ECOWAS vypracovali regionálny akčný plán na riešenie tohto problému;

  11. zdôrazňuje, že západné krajiny majú veľký záujem o demokratický charakter Guiney-Bissau, keďže táto krajina je kľúčovým medzičlánkom drogových zásielok medzi Južnou Amerikou a Európou;

  12. vyzýva Africkú úniu, OSN a EÚ, aby krajinu podporovali v jej odhodlanom napredovaní s cieľom zabezpečiť demokratické a občianske práva pre všetkých jej občanov;

  13. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, generálnym tajomníkom OSN a ECOWAS, inštitúciám Africkej únie, Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ, sekretariátu CPLP a vláde a parlamentu Guiney-Bissau.