Предложение за резолюция - B7-0278/2012Предложение за резолюция
B7-0278/2012

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси

  6.6.2012 - (2012/2678(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Marta Andreasen от името на групата EFD

  Процедура : 2012/2678(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0278/2012
  Внесени текстове :
  B7-0278/2012
  Приети текстове :

  B7‑0278/2012

  Резолюция на Европейския парламент относно Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси

  (2012/2678(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление[1],

  –   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 312 от него,

  –   като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“,

  –   като взе предвид предложението на Комисията от 29 юни 2011 г. „Бюджет за стратегията „Европа 2020“, части І и ІІ,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  А. като има предвид, че съгласно член 312, параграф 2 от ДФЕС Съветът приема регламент за определяне на МФР, като действа с единодушие, след одобрение от Европейския парламент;

  Б.  като има предвид, че датското председателство възнамерява да представи на Европейския съвет през юни т. нар. „преговорна кутия“, която предлага варианти за всички аспекти на преговорите, включително приходната част, но без на този етап да се включват цифри;

  В.  като има предвид, че в своята резолюция от 8 юни 2011 г. Парламентът установи своите политически приоритети за следващата МФР както в законодателен, така и в бюджетен аспект, като предостави солидна основа за преговорите относно следващата МФР[2];

  Г.  като има предвид, че многогодишните програми, свързани със следващата МФР, ще бъдат приети от Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура;

  Д. като има предвид многократните си призиви за създаването на нови и истински собствени ресурси;

  1.  отбелязва, че бюджетът на ЕС не изпълнява предназначението си да бъде инвестиционен бюджет със силен ефект на лоста; по-малко от 45 % от заложените в бюджета разходи са по функция 1, Устойчив растеж, а останалата част е предназначена за други цели, които нямат почти нищо общо със стратегическото инвестиране в Европа;

  2.  отбелязва, че като съществена цел на стратегията „ЕС 2020“ беше определено да подкрепя устойчивия растеж, конкурентоспособността и заетостта в Европа и тя беше одобрена от 27-те държави ​​членки, но провалът на Лисабонската стратегия, на която тя се основава, не вдъхва никакво доверие в стратегията „ЕС 2020“;

  3.  припомня, че в своята резолюция от 8 юни 2011 г. Парламентът прие доклада на специалната комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.;

  4.  признава, че е необходимо в бюджета на ЕС да се балансира по подходящ начин между приходите и разходите; отбелязва, че по-високите приходи от истински собствени ресурси следва да намалят националните вноски; отбелязва законодателните предложения, които Комисията направи на 29 юни 2011 г. относно реформата на системата на собствените ресурси; отхвърля предложенията за данък върху финансовите сделки (ДФС) и нов собствен ресурс от ДДС в ЕС; изразява съжаление, че тежестта на ДФС ще падне непропорционално и несправедливо върху някои държави членки, които няма да извлекат никаква полза от него;

  5.  с оглед на настоящата макроикономическа среда и предизвикателствата на променящия се свят счита, че да се даде възможност в МФР 2014–2020 г. за по-голяма бюджетна гъвкавост в рамките на и между функциите, както и между финансовите години в рамките на МФР, показва лошо бюджетиране;

  6.  набляга на принципа на единство на бюджета на ЕС, като подчертава, че всички политики и програми на ЕС следва да бъдат включени в рамките на МФР с подходящо финансиране, като по този начин се допринася за нейната прозрачност, предвидимост и отчетност;

  7.  като счита, че целите и политиките на МФР следва да бъдат договорени, преди за тях да бъдат определени цифри, и подчертава, че Парламентът и Съветът следва да проведат всеобхватни преговори по всички свързани с МФР аспекти преди определяне на цифрите и извършване на окончателната корекция на целия пакет относно МФР, счита, че придържането към принципа „ докато не се постигне съгласие по всички въпроси, нищо не е договорено“ не е реалистично;

  8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, Съвета, Комисията, на националните парламенти и правителствата на държавите членки, както и на другите заинтересовани институции и органи.