Menetlus : 2012/2659(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0281/2012

Esitatud tekstid :

B7-0281/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/06/2012 - 9.4

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0248

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 67k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0281/2012
6.6.2012
PE489.310v01-00
 
B7-0281/2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Olukord Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis (2012/2659(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien, Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis (2012/2659(RSP))  
B7‑0281/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Sudaani kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 2. mai 2012. aasta resolutsiooni 2046 (2012) Sudaani ja Lõuna-Sudaani kohta,

–   võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi Catherine Ashtoni avaldust, milles väljendatakse heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu 2. mai 2012. aasta resolutsiooni 2046 (2012) üle,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Sudaani ja Lõuna-Sudaani vaheliste pingete teravnemine viimasel ajal on viinud need kaks riiki sõja äärele;

B.  arvestades, et korduvad piiriülesed vägivallaaktid Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel (kaasa arvatud vägede liikumised, Hegligi vallutamine ja okupeerimine, kolmandate osapoolte jõudude toetamine, vastaspoole mässuliste toetamine ning Sudaani relvajõudude (SAF) ja Sudaani rahvavabastusarmee (SPLA) vaheline sõjategevus) on muutnud konflikti täieulatuslikuks vastasseisuks;

C. arvestades, et Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel toimuv konflikt ning jätkuv sõjategevus Sudaanis asuvas Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse piirkonnas on tekitanud tõsise humanitaarolukorra;

D. arvestades, et praegust kriisi on märkimisväärselt süvendanud asjaolu, et nende kahe riigi vahel puudub kokkulepe üleminekuaja majandusliku korra suhtes ja muu hulgas ka naftavarude kasutamise suhtes, mistõttu on Khartum võtnud üle lõuna naftamaardlad ja Lõuna-Sudaan on otsustanud naftatootmise lõpetada;

E.  arvestades, et 29. juunil 2011 sõlmiti Sudaani valitsuse ja Lõuna-Sudaani valitsuse vahel piirijulgeoleku ning ühise poliitika- ja julgeolekumehhanismi küsimuses kokkulepe, mis sisaldab ka kohustust luua turvaline demilitariseeritud piiritsoon, ning 30. juulil 2011 sõlmiti Sudaani valitsuse ja Lõuna-Sudaani valitsuse vahel kokkulepe piirikontrolli toetusmissiooni kohta;

F.  arvestades, et Lõuna-Sudaan on teatanud oma vägede viivitamatust väljaviimisest Abyei piirkonnast vastavalt Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahelisele 20. juuni 2011. aasta leppele;

G. arvestades, et aastakümneid kestnud vastastikune usaldamatus takistab kummalgi poolel võtta samme olukorra halvenemise peatamiseks ja tõsiseltvõetavate läbirääkimiste alustamiseks;

1.  kutsub Sudaani ja Lõunda-Sudaani üles konflikti lõpetama ja näitama üles poliitilist tahet lahendada eraldumisjärgsed märkimisväärsed erimeelsused vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 2. mai 2012. aasta resolutsioonis 2046 (2012) heaks kiidetud tegevuskavale;

2.  peab tervitatavaks asjaolu, et Sudaan ja Lõuna-Sudaan on mõlemad tegevuskavaga nõustunud ja kinnitanud oma kohustust vaenutegevus viivitamatult lõpetada, peab seda esimeseks oluliseks sammuks õiges suunas; väljendab heameelt otseste läbirääkimiste jätkumise üle Addis Abebas ning Aafrika Liidu ja Thabo Mbeki vahendajarolli üle kõnealuses protsessis;

3.  nõuab tungivalt, et Sudaan ja Lõuna-Sudaan näitaksid üles poliitilist ja tegelikku tahet saavutada rahu, ning alustaksid sel eesmärgil ühise poliitilise ja julgeolekumehhanismi raames asjakohaseid läbirääkimisi mõlema poole julgeolekuprobleemide lahendamiseks, alustades varem sõlmitud kokkulepete (muu hulgas 30. juuli 2011. aasta kokkulepe piirikontrolli toetusmissiooni kohta) kohaselt kõikide relvajõudude tingimusteta viimisest üle piiri oma territooriumile;

4.  nõuab, et mõlemad pooled võtaksid viivitamatult kasutusele ühise piirikontrolli- ja seiremehhanismi ning saadaksid selle nõuete täitmist jälgima ja tagama rahvusvahelised vaatlejad ja muu koha peal viibiva rahvusvahelise personali;

5.  kutsub Sudaani ja Lõuna-Sudaani üles rakendama 20. juuni 2011. aasta kokkuleppe (Abyei piirkonna ajutise julgeoleku- ja halduskorra kohta) seni veel täitmata aspekte, eelkõige kõikide Sudaani ja Lõuna-Sudaani vägede Abyei piirkonnast väljaviimise kohta; tunneb heameelt Lõuna-Sudaani lubaduse üle viia oma väed viivitamatult Abyei piirkonnast välja ning kutsub Sudaani valitsust üles tegema sama;

6.  väljendab heameelt asjaolu üle, et Lõuna-Sudaan on oma väed Hegligist välja viinud, ning nõuab, et Sudaani relvajõud lõpetaksid viivitamatult õhurünnakud Lõuna-Sudaani vastu;

7.  kutsub Sudaani ja Lõuna-Sudaani üles lõpetama teise osapoole vastu mässavate rühmituste toetamist ja varjamist;

8.  toonitab oma pühendumist sellele, et Sudaanist ja Lõuna-Sudaanist saaks kaks majanduslikult heal järjel riiki, kes eksisteerivad üksteise kõrval ning kus valitseb rahu, turvalisus ja stabiilsus; rõhutab, kui oluline on luua pikaajalist stabiilsust ja majanduslikku arengut soosiv õhkkond ning saavutada vastastikune usaldus ja usaldusväärsus;

9.  mõistab rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste rikkumisena teravalt hukka kõik tsiviilisikute vastu toime pandud vägivallaaktid;

10. kutsub kõiki osapooli üles edendama ja kaitsma inimõigusi, sh naiste ja haavatavatesse elanikkonnarühmadesse kuuluvate isikute omi, et täita endale rahvusvahelise õiguse (sh rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse) raames võetud kohustused, ning nõuab nimetatud õiguse tõsiste rikkujate, sh seksuaalse vägivalla toimepanijate vastutusele võtmist;

11. nõuab tungivalt, et Sudaan ja Lõuna-Sudaan võimaldaksid humanitaarabitöötajatele juurdepääsu konfliktipiirkondades kannatavatele inimestele ning tagaksid kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õigusega ÜROle ja muudele humanitaarabitöötajatele turvalise, takistamatu ja viivitamatu juurdepääsu, samuti varustuse ja vahendite kohaletoimetamise, et võimaldada humanitaarabitöötajatel tõhusalt aidata konfliktis kannatada saanud tsiviilisikuid;

12. nõuab, et mõlemad pooled lõpetaksid provotseerivad sõnavõtud ja vaenuliku propaganda, kuna see põhjustab teise poole süüdistamist, ksenofoobiat ja vägivallaohtu; kutsub mõlema riigi valitsusi üles võtma täit vastutust teise riigi kodanike kaitsmise eest, mis on kooskõlas rahvusvaheliste põhimõtetega ning 2012. aasta märtsis sõlmitud teise riigi kodanike olukorda ja muid asjakohaseid küsimusi käsitleva raamlepinguga;

13. nõuab erapooletu teabekogumismissiooni korraldamist, et hinnata Hegligile ja selle ümbrusele tekitatud majanduslikku ja humanitaarkahju ning muu hulgas ka naftarajatistele ja keskse tähtsusega infrastruktuurile põhjustatud kahju;

14. rõhutab, et konflikti Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse piirkonnas ei saa sõjaliselt lahendada, ning toonitab pakilist vajadust läbirääkimiste teel leitud poliitilise lahenduse järele, mis tugineks ühtsuse ja mitmekesisuse austamisel;

15. nõuab tungivalt, et Sudaan ja Lõuna-Sudaan jõuaksid kokkuleppele üleminekuaja majandusliku korra ning muu hulgas ka naftavarude kasutamise küsimuses;

16. on veendunud, et piirkonna pikaajalise stabiilsuse huvides on vaja luua uus ühtne, laiaulatuslik ja rahvusvaheline strateegia, milles oleks oma roll täita ka ELil ja muudel ülemaailmsetel ja piirkondlikel osalejatel ning milles keskendutaks lisaks põhja-lõuna teemadele ning Lõuna-Kordofani ja Sinise Niiluse piirkonna olukorrale ka kauaoodatud reformidele Sudaanis ja demokraatlike reformide tugevdamisele Lõuna-Sudaanis; kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat ning komisjoni üles valmidusele pakkuda vajalikku abi juhul, kui võimul olev Sudaani Rahvuslik Kongressipartei (NCP) nõustub alustama vaba ja takistamatut rahvuslikku dialoogi kõigi poolt aktsepteeritava kaasava konstitutsioonilise korra loomiseks ning võtab tõsiseltvõetavaid meetmeid, et lõpetada Darfuris, Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse piirkonnas valitsev karistamatus;

17. kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat, nõukogu ning komisjoni üles suurendama ELi panuse nähtavust ja tulemuslikkust konfliktilahendamise protsessis, optimeerides riikide diplomaatide, Euroopa välisteenistuse, Euroopa Komisjoni töötajate ja praeguse ELi eriesindajate meeskonna vahelist koostööd;

18. kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat, nõukogu ning komisjoni üles toetama läbipaistvust ja vastutust suurendavaid algatusi, kaasates Sudaanis ja Lõuna-Sudaanis tegutsevaid naftaettevõtteid (näiteks Hiinast, Malaisiast ja Indiast), aga ka Sudaani ja Lõuna-Sudaani nafta peamisi tarbijaid (Jaapan);

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, ELi liikmesriikide riigipeadele, valitsusjuhtidele ja parlamentidele, Sudaani ja Lõuna-Sudaani valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Araabia Liiga riikide riigipeadele ja valitsusjuhtidele ning Aafrika Liidu institutsioonidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika