Návrh uznesenia - B7-0281/2012Návrh uznesenia
B7-0281/2012

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne

6.6.2012 - (2012/2659(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Pino Arlacchi, Patrice Tirolien, Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0281/2012

Postup : 2012/2659(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0281/2012
Predkladané texty :
B7-0281/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0281/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne

(2012/2659(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne,

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012 o Sudáne a Južnom Sudáne,

–   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej, v ktorom privítala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže rastúce napätie medzi Sudánom a Južným Sudánom priviedlo nedávno obidve krajiny na pokraj vojny;

B.  keďže opakujúce sa prípady cezhraničného násilia medzi Sudánom a Južným Sudánom vrátane presunov vojenských jednotiek, zmocnenia sa a okupovania Hegligu, podpory spojeneckých síl, podpory protivníkových rebelov a bojov medzi Sudánskymi ozbrojenými silami a Sudánskou ľudovo oslobodeneckou armádou viedli k tomu, že tento spor prerástol do otvoreného konfliktu;

C. keďže v dôsledku bojov medzi Sudánom a Južným Sudánom a pokračujúcich bojov v Južnom Kordofáne a Modrom Níle vznikla v Sudáne vážna humanitárna situácia;

D. keďže absencia dohody o prechodných hospodárskych opatreniach medzi oboma krajinami vrátane dohody o využívaní ropy viedla k tomu, že Chartúm sa zmocnil náleziska ropy na juhu a Južný Sudán sa rozhodol ukončiť ťažbu ropy, čo rozhodujúcim spôsobom prispelo k súčasnej kríze;

E.  keďže 29. júna 2011 bola medzi vládou Sudánu a vládou Južného Sudánu uzavretá Dohoda o bezpečnosti hraníc a spoločnom politickom a bezpečnostnom mechanizme, ktorá obsahuje záväzok vytvoriť bezpečnú demilitarizovanú pohraničnú zónu, a keďže 30. júla 2011 bola medzi týmito vládami uzavretá Dohoda o podpornej misii na monitorovanie hraníc;

F.  keďže Južný Sudán oznámil, že sa v súlade s dohodou medzi Sudánom a Južným Sudánom z 20. júna 2011 okamžite stiahne z oblasti Abjí;

G. keďže desaťročia vzájomnej nedôvery bránia obom stranám, aby urobili gesto smerom k uvoľneniu situácie a usilovali sa o seriózne rokovania;

1.  vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby na základe plánu podporeného v rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012 ukončili násilie a preukázali politickú vôľu vyriešiť problémy, ktoré zostali po odtrhnutí Južného Sudánu nevyriešené;

2.  víta skutočnosť, že Sudán aj Južný Sudán s týmto plánom súhlasili a potvrdili svoje odhodlanie okamžite ukončiť násilností, čo je prvým dôležitým krokom správnym smerom; víta obnovenie priamych rokovaní v Addis Abebe a úlohu Africkej únie a sprostredkovateľskú činnosť pána Thaba Mbekiho v tomto procese;

3.  naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby v súlade s predtým uzavretými dohodami vrátane Dohody o podpornej misii na monitorovanie hraníc z 30. júla 2011 preukázali skutočnú politickú vôľu vydať sa mierovou cestou a vyriešiť bezpečnostné problémy na oboch stranách prostredníctvom zmysluplných rokovaní v rámci spoločného politického a bezpečnostného mechanizmu tým, že by začali bezpodmienečným stiahnutím všetkých ozbrojených síl na svoju stranu hranice;

4.  vyzýva k okamžitému začatiu činnosti spoločného mechanizmu verifikácie a monitorovania hraníc, a to na základe vyslania medzinárodných pozorovateľov a ďalších osôb, ktoré by na mieste sledovali situáciu a pomáhali pri zabezpečovaní dodržiavania postupov v rámci mechanizmu;

5.  vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby vykonali aspekty dohody o dočasných bezpečnostných a administratívnych opatreniach pre oblasť Abjí z 20. júna 2011, ktoré ešte neboli vykonané, najmä stiahnutie všetkých ozbrojených síl Sudánu a Južného Sudánu mimo oblasť Abjí; víta vyhlásenie Južného Sudánu o tom, že okamžite sťahuje svoje jednotky z oblasti Abjí, a vyzýva sudánsku vládu, aby urobila to isté;

6.  víta stiahnutie armády Južného Sudánu z mesta Heglig a vyzýva na okamžité ukončenie leteckého bombardovania Južného Sudánu Sudánskymi ozbrojenými silami;

7.  vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby prestali poskytovať útočisko skupinám rebelov, ktorí vykonávajú činnosť zameranú proti druhému štátu, a nepodporovali tieto skupiny;

8.  prehlasuje, že sa zasadí o to, aby sa zo Sudánu a Južného Sudánu stali dva hospodársky prosperujúce štáty nažívajúce vedľa seba v mieri, bezpečí a stabilite, a zdôrazňuje, že je dôležité vybudovať si vzájomnú dôveru a prostredie, ktoré by viedlo k dlhodobej stabilite a hospodárskemu rozvoju;

9.  jednoznačne odsudzuje všetky násilnosti páchané na civilnom obyvateľstve, ktoré sú v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom a právnymi predpismi v oblasti ľudských práv;

10. vyzýva všetky strany, aby presadzovali a chránili ľudské práva vrátane práv žien a osôb, ktoré patria k zraniteľným skupinám, aby si plnili povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva a právnych predpisov v oblasti ľudských práv, a vyzýva, aby osoby, ktoré sa dopustili závažného porušenia tohto práva vrátane sexuálneho násilia, boli brané na zodpovednosť;

11. naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby umožnili humanitárnym organizáciám prístup k postihnutému obyvateľstvu v oblastiach konfliktu a aby v súlade s medzinárodným právom a medzinárodným humanitárnym právom zabezpečili pracovníkom Organizácie Spojených národov a iným humanitárnym pracovníkom bezpečný, neobmedzený a okamžitý prístup a umožnili dodávky zásob a zariadení, aby si títo pracovníci mohli riadne plniť povinnosti pri poskytovaní pomoci civilnému obyvateľstvu postihnutému konfliktom;

12. naliehavo vyzýva obe strany, aby prestali so štvavou rétorikou a nepriateľskou propagandou, ktorej dôsledkom je vzájomné osočovanie, xenofóbia a hrozba násilia; vyzýva obe vlády, aby v súlade s medzinárodnými zásadami prevzali plnú zodpovednosť za ochranu štátnych príslušníkov druhej strany, čo je v súlade s Rámcovou dohodou o štatúte štátnych príslušníkov druhého štátu a s tým spojených záležitostiach z marca 2012;

13. vyzýva k tomu, aby sa vykonalo nezávislé vyšetrovanie, ktoré by zistilo rozsah strát a hospodárskych a humanitárnych škôd vrátane škôd na ropných zariadeniach a iných kľúčových infraštruktúrach v meste Heglig a jeho okolí;

14. zdôrazňuje, že konflikt v Južnom Kordofáne a Modrom Níle nemožno vyriešiť vojensky, a poukazuje na to, že je naliehavo potrebné rokovať o politickom riešení, ktoré by bolo založené na rešpektovaní rozmanitosti v jednote;

15. naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby dosiahli dohodu o dosiaľ nevyriešených prechodných hospodárskych opatreniach medzi oboma krajinami vrátane otázky využívania ropy;

16. je presvedčený o tom, že dlhodobá stabilita v regióne si vyžaduje novú jednotnú a komplexnú medzinárodnú stratégiu, v ktorej by EÚ popri iných svetových a regionálnych aktéroch zohrávala svoju úlohu a ktorá by sa zameriavala nielen na problémy medzi Sudánom a Južným Sudánom a na situáciu v Južnom Kordofáne a Modrom Níle, ale aj na reformný proces v Sudáne, ktorý mal prebehnúť už dávno, a na prehĺbenie demokratických reforiem v Južnom Sudáne; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie a Komisiu, aby boli pripravené ponúknuť potrebnú pomoc, ak vládnuca sudánska Strana národného kongresu bude súhlasiť s vedením slobodného a neobmedzeného národného dialógu zameraného na vytvorenie inkluzívnych ústavných ustanovení, ktoré by boli prijateľné pre všetkých, a prijme zásadné opatrenia na ukončenie beztrestnosti v Dárfúre, Južnom Kordofáne a Modrom Níle;

17. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, Radu a Komisiu, aby zvýšili viditeľnosť a efektívnosť funkcie EÚ pri riešení konfliktu na základe čo najlepšieho využívania súčinnosti medzi diplomatmi členských štátov, ESVČ, zamestnancami Európskej komisie a terajším tímom osobitného zástupcu EÚ;

18. vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, Radu a Komisiu, aby podporili iniciatívy zamerané na zlepšenie transparentnosti a zodpovednosti zaangažovaním ropných spoločností so záujmami v Sudáne a Južnom Sudáne (napríklad z Číny, Malajzie a Indie), ako aj hlavných odberateľov ropy zo Sudánu a Južného Sudánu (Japonsko);

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, hlavám štátov a vlád a parlamentom členských štátov EÚ, vládam a parlamentom Sudánu a Južného Sudánu, generálnemu tajomníkovi OSN, hlavám štátov a vlád Arabskej ligy a inštitúciám Africkej únie.