Resolutsiooni ettepanek - B7-0282/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0282/2012

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Guinea-Bissaus

  6.6.2012 - (2012/2660(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

  Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0277/2012

  Menetlus : 2012/2660(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0282/2012
  Esitatud tekstid :
  B7-0282/2012
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B7‑0282/2012

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Guinea-Bissau olukorra kohta

  (2012/2660(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2048 (2012),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu 31. mai 2012. aasta deklaratsiooni,

  –   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Guinea-Bissau kohta,

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

  A. arvestades, et neljapäeval, 12. aprillil 2012. aastal hõivasid kümned sõjaväelased Guinea-Bissau pealinna tänavad, võimul oleva ajaloolise võimupartei (PAIGC) peakontori ja riigiraadio;

  B.  arvestades, et alates 1974. aastast, mil Guinea-Bissau iseseisvus, pole seal olnud ühtegi valitud presidenti, kes oleks oma ametiaja lõpuni võimul püsinud, ja see riik elab militaarrežiimi tingimustes;

  C. arvestades, et alates 2009. aastast ei ole poliitikute ja sõjaväelaste mõrvade eest kedagi karistatud ning uurimised ei edene;

  D. arvestades, et juulis 2011. aastal marssisid tuhanded inimesed läbi pealinna, et protestida edusammude puudumise üle 2009. aasta poliitiliste mõrvade uurimises ning nõudsid peaministri Carlos Gomese ja teiste vastutavate isikute, kes nende arvates tapmistes süüdi olid, tagasiastumist ja süüdistuste esitamist;

  E.  arvestades, et Guinea-Bissau kodanikuühiskonna liikmete turvalisus on ohus ning mõned neist varjavad ennast, samuti on pärast märtsikuu presidendivalimisi mitmed valitsusväliste organisatsioonide juhid saanud anonüümseid tapmisähvardusi;

  F.  arvestades, et viimastel kuudel on ebakindlust suurendanud kohtuvälised hukkamised;

  G. arvestades, et nõukogu lisas 15 inimest isikute nimekirja, kellel on keelatud ELi siseneda ja kelle varad ELi piires külmutatakse;

  H. arvestades, et ELi arenguabi Guinea-Bissaule peatati pärast 1. aprillil 2010. aastal toimunud sõjaväelist mässu, mille peamistest õhutajatest said seejärel kaitsejõudude staabiülem ja mereväe ülemjuhataja;

  I.   arvestades, et Guinea-Bissau praegune kriis kujutab endast sõjaväe järjekordset katset tsiviilasjadesse sekkuda ja riigis poliitilist kontrolli omandada;

  J.   arvestades, et EL mõistis sügavalt hukka 12. aprillil 2012. aastal Guinea-Bissaus toimunud sõjaväelise riigipöörde ja nõudis seadusliku valitsuse viivitamatut taastamist ning presidendivalimiste seaduspärast lõpuleviimist;

  K. arvestades, et Guinea-Bissau on jätkuvalt üks vaesemaid riike maailmas, seal lokkab narkokaubandus ning selle riigi probleemid mõjutavad narkokaubanduse kaudu otseselt Euroopat;

  1.  mõistab sügavalt hukka Guinea-Bissaus hiljuti toimunud riigipöörde ja nõuab põhiseadusliku korra viivitamatut taastamist; kutsub relvajõude üles tagasi tõmbuma ja erapooletust taastama; kutsub sõjaväge üles riigi poliitilises vaidluses erapooletuks jääma ja sõjaväge reformima;

  2.  palub sõjaväel vabastada viivitamatult vangistusest kõik poliitilised liidrid ja teised isikud ning austada kõikide kinnipeetavate õigusi ja füüsilist puutumatust;

  3.  rõhutab, et isikud, kes on süüdi inimõiguste rikkumises, tuleb vastutusele võtta ja et mis tahes jätkusuutliku lahenduse abil, millega kõrvaldatakse Guinea-Bissaus ebastabiilsus, tuleks tagada, et poliitiliste mõrvade, teiste raskete kuritegude ja põhiseadusliku korra rikkumise eest vastutavad isikud antakse kohtu alla;

  4.  nõuab, et koostataks kõikehõlmav tegevuskava koos kokkulepitud võrdlusaluste ja ajakavaga, et taastada põhiseaduslik kord, teostada julgeolekusektori reform, võidelda karistamatuse ja narkokaubanduse vastu ja eemaldada sõjavägi võimu juurest;

  5.  kiidab heaks nõukogu 31. mai otsuse tugevdada ELi sanktsioone inimeste vastu, kes ohustavad selles kõnealuses riigis rahu, turvalisust ja stabiilsust;

  6.  rõhutab, et EL on valmis praeguses kriisis aktiivselt toetama jõupingutusi kaasava üleminekukorra kindlaksmääramiseks;

  7.  kutsub ELi üles jälgima sündmuste arengut poliitika ja julgeoleku valdkonnas;

  8.  väljendab muret halveneva humanitaarolukorra ja pideva vägivalla ohu pärast;

  9.  väljendab sügavat muret, et Guinea-Bissaus võib vallanduda uus ebakindluse laine;

  10. teeb kaasesimeestele ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa Komisjonile, AKV-ELi nõukogule, Euroopa Liidu Nõukogu esindajale, Aafrika Liidu institutsioonidele, ECOWASile, ÜRO Julgeolekunõukogule ja peasekretärile, Guinea-Bissau valitsusele ja ELi liikmesriikide valitsustele.