Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0282/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0282/2012

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Bisau Gvinėjoje

  6.6.2012 - (2012/2660(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Charles Goerens ALDE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0277/2012

  Procedūra : 2012/2660(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0282/2012
  Pateikti tekstai :
  B7-0282/2012
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0282/2012

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Bisau Gvinėjoje

  (2012/2660(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 2048(2012),

  –   atsižvelgdamas į ES Tarybos 2012 m. gegužės 31 d. deklaraciją,

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Bisau Gvinėjos,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi 2012 m. balandžio 12 d., ketvirtadienį, daugybė karių užėmė Bisau Gvinėjos sostinės gatves, istorinės valdančiosios politinės partijos (Gvinėjos ir Žaliojo Kyšulio nepriklausomybės Afrikos partijos, angl. PAIGC) būstinę ir nacionalinį radiją;

  B.  kadangi Bisau Gvinėjoje nuo nepriklausomybės atgavimo 1974 m. dar niekada išrinktas prezidentas nėra išbuvęs pareigose iki kadencijos pabaigos ir ši šalis gyvena militarizmo sąlygomis;

  C. kadangi klesti nebaudžiamumas ir nėra pažangos tiriant politinių ir karinių vadovų nužudymus nuo 2009 m.;

  D. kadangi 2011 m. liepos mėn. tūkstančiai žmonių žygiavo sostinėje, protestuodami dėl to, kad nepadaryta pažangos tiriant 2009 m. politines žmogžudystes, ir taip pat reikalavo, kad ministras pirmininkas Carlos Gomes ir kiti, jų nuomone, atsakingi už šias žmogžudystes, atsistatydintų ir būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

  E.  kadangi kyla susirūpinimas dėl Bisau Gvinėjos pilietinės visuomenės narių, kurių dalis slapstosi, saugumo, o nuo kovo mėn. vykusių prezidento rinkimų keletas nevyriausybinių organizacijų narių gavo anoniminius grasinimus, kad bus nužudyti;

  F.  kadangi dėl be teismo vykdomų mirties bausmių pastaraisiais mėnesiais nesaugumas dar labiau padidėjo;

  G. kadangi Taryba papildomai įrašė 15 asmenų į asmenų, kuriems draudžiama įvažiuoti į ES, sąrašą ir įšaldė jų lėšas, laikomas ES;

  H. kadangi ES sustabdė paramos vystymuisi teikimą Bisau Gvinėjai nuo karinio maišto pradžios 2010 m. balandžio 1 d. ir vėliau pagrindinius šio maišto organizatorius paskyrus gynybos štabo viršininku ir laivyno vadovu;

  I.   kadangi dabartinė krizė Bisau Gvinėjoje aiškiai atskleidė dar vieną kariuomenės mėginimą įsitraukti į civilinius reikalus ir perimti šalies politinių reikalų kontrolę;

  J.   kadangi ES griežtai smerkia 2012 m. balandžio 12 d. karinį perversmą Bisau Gvinėjoje ir ragina nedelsiant atkurti teisėtą vyriausybę ir užbaigti prezidento rinkimus laikantis įstatymų;

  K. kadangi šalis ir toliau yra viena iš neturtingiausių pasaulyje, joje klesti nelegali prekyba narkotikais ir šalies problemos dėl prekybos narkotikais tiesiogiai veikia ES;

  1.  griežtai smerkia Bisau Gvinėjoje neseniai įvykusį karinį perversmą ir reikalauja nedelsiant atkurti konstitucinę tvarką; ragina ginkluotąsias pajėgas pasitraukti ir vėl tapti neutraliomis; ragina karius būti nešališkais šalyje vykstančių politinių ginčų atžvilgiu ir reformuoti kariuomenę;

  2.  prašo kariuomenės nedelsiant išlaisvinti visus politinius vadovus ir kitus asmenis, kuriuos ji yra suėmusi, ir gerbti visų sulaikytųjų teises bei fizinę neliečiamybę;

  3.  pabrėžia, kad asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus, turi būti iškeltos bylos, ir kad siekiant bet kokio ilgalaikio nestabilumo Bisau Gvinėjoje problemos sprendimo turėtų būti užtikrinta, kad atsakingi už žmogžudystes, įvykdytas dėl politinių priežasčių, kitus baisius nusikaltimus ir konstitucinės tvarkos pažeidimus atsakytų prieš įstatymą teisme;

  4.  ragina parengti įtraukų grįžimo prie konstitucinės tvarkos, saugumo sektoriaus reformos įgyvendinimo, kovos su nebaudžiamumu, kovos su neteisėta prekyba narkotikais ir bet kokios kariuomenės valdžios užgrobimo panaikinimo planą, kuriame būtų sutartos gairės ir tvarkaraštis;

  5.  pritaria gegužės 31 d. Tarybos sprendimui sugriežtinti ES sankcijas asmenims, keliantiems grėsmę taikai, saugumui arba stabilumui toje šalyje;

  6.  pabrėžia, kad ES pasirengusi aktyviai remti tarpininkavimo pastangas dabartinės krizės sąlygomis siekiant nustatyti įtraukią pereinamąją tvarką;

  7.  ragina ES stebėti naujausius politinius ir su saugumu susijusius įvykius;

  8.  reiškia susirūpinimą dėl blogėjančios humanitarinės padėties ir nuolatinės smurto grėsmės;

  9.  reiškia didelį susirūpinimą, kad Bisau Gvinėja gali vėl patekti į naują neapibrėžtumo sūkurį;

  10. paveda savo pirmininkams perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos Komisijai, AKP ir ES tarybai, ES Tarybos atstovui, Afrikos Sąjungos institucijoms, ECOWAS, JT Saugumo Tarybai ir Generaliniam Sekretoriui, Bisau Gvinėjos vyriausybei ir ES valstybių narių vyriausybėms.