Procedure : 2012/2660(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B7-0282/2012

Ingediende teksten :

B7-0282/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/06/2012 - 9.3

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0247

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 113kWORD 62k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.311v01-00
 
B7-0282/2012

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Guinee-Bissau (2012/2660(RSP))


Charles Goerens namens de ALDE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Guinee-Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0282/2012

Het Europees Parlement,

–   gezien resolutie 2048 (2012) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties,

–   gezien de verklaring van de Raad van de EU van 31 mei 2012,

–   gezien zijn eerdere resoluties over Guinee-Bissau,

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat op donderdag 12 april 2012 tientallen soldaten in de straten van de hoofdstad van Guinee-Bissau verschenen en het hoofdkantoor van de PAIGC, de partij die van oudsher aan het bewind is, en het nationale radiostation bezetten;

B.  overwegende dat sinds Guinee-Bissau in 1974 onafhankelijk werd, nog nooit een gekozen president zijn ambtstermijn heeft volgemaakt en dat bemoeienis van het leger er een constante is;

C. overwegende dat er sprake is van straffeloosheid en gebrek aan vooruitgang bij het onderzoek naar de moorden op politieke en militaire figuren sinds 2009;

D. overwegende dat in juli 2011 duizenden mensen de straat op gingen om te protesteren tegen het gebrek aan vooruitgang bij het onderzoek naar de politieke moorden van 2009 en het aftreden en rechtsvervolging eisten van premier Carlos Gomes en anderen die volgens hen voor de moorden verantwoordelijk waren;

E.  overwegende dat er bezorgdheid bestaat over de veiligheid van representanten van het maatschappelijk middenveld in Guinee-Bissau, van wie sommigen zijn ondergedoken, en dat verscheidene leiders van ngo's sinds de presidentsverkiezingen van maart met de dood bedreigd zijn;

F.  overwegende dat de buitengerechtelijke executies van de afgelopen maanden de onveiligheid hebben versterkt;

G. overwegende dat de Raad vijftien mensen heeft toegevoegd aan de lijst van personen die de EU niet binnen mogen en wier tegoeden binnen de EU bevroren zijn;

H. overwegende dat de EU de ontwikkelingshulp aan Guinee-Bissau heeft opgeschort sinds de militaire opstand van 1 april 2010, waarna de voornaamste aanstichters tot chef-staf en opperbevelhebber van de marine werden benoemd;

I.   overwegende dat de huidige crisis eens temeer aantoont dat de militairen zich op civiel terrein willen begeven en de politiek naar hun hand willen zetten;

J.   overwegende dat de EU de militaire staatsgreep van 12 april 2012 scherp heeft veroordeeld en heeft aangedrongen op onmiddellijk herstel van het gezag van de wettige regering en voltooiing van de presidentsverkiezingen overeenkomstig de wet;

K. overwegende dat Guinee-Bissau nog steeds een van de armste landen ter wereld is en onder drugshandel gebukt gaat en dat Europa daar direct de gevolgen van ondervindt;

1.  veroordeelt de recente staatsgreep in Guinee-Bissau ten stelligste en verlangt dat de grondwettelijke orde onverwijld wordt hersteld; verzoekt de strijdkrachten zich weer afzijdig te houden; verzoekt de militairen zich ten aanzien van het politieke geschil onpartijdig op te stellen en het leger te hervormen;

2.  roept het leger op alle gevangen genomen politieke leiders en anderen onmiddellijk vrij te laten en de rechten en lichamelijke integriteit van alle gevangenen te eerbiedigen;

3.  beklemtoont dat degenen die mensenrechten hebben geschonden hiervoor ter verantwoording moeten worden geroepen en dat een duurzame oplossing voor de instabiliteit in Guinee-Bissau moet inhouden dat wie verantwoordelijk is voor politieke moorden, andere ernstige misdrijven en verstoring van de grondwettelijke orde, voor de rechter wordt gebracht;

4.  dringt aan op een omvattend stappenplan met ijkpunten en een tijdschema voor terugkeer naar de grondwettelijke orde, hervorming van de veiligheidssector, tegengaan van straffeloosheid, bestrijding van drugshandel en opheffing van alle militaire bemoeienis met de macht;

5.  onderschrijft het besluit van de Raad van 31 mei tot verscherping van de EU-sancties tegen degenen die de vrede, veiligheid en stabiliteit in Guinee-Bissau bedreigen;

6.  benadrukt dat de EU bereid is actieve steun te verlenen voor bemiddeling in de huidige crisis om tot een omvattende overgangsregeling te komen;

7.  verlangt dat de EU de jongste ontwikkelingen op politiek en veiligheidsgebied nauwlettend in het oog houdt;

8.  geeft uiting aan zijn bezorgdheid over de verslechterende humanitaire situatie en het permanente risico van geweld;

9.  is hevig verontrust over de mogelijkheid dat Guinee-Bissau in een nieuwe spiraal van onzekerheid terechtkomt;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Commissie, de Raad ACS-EU, de vertegenwoordiger van de Raad van de EU, de instellingen van de Afrikaanse Unie, Ecowas, de Veiligheidsraad en de secretaris-generaal van de VN, de regering van Guinee-Bissau en de regeringen van de lidstaten.

 

Juridische mededeling - Privacybeleid