Menetlus : 2012/2660(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0283/2012

Esitatud tekstid :

B7-0283/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/06/2012 - 9.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0247

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 124kWORD 68k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.312v01-00
 
B7-0283/2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Sõjaväeline riigipööre Guinea-Bissaus  (2012/2660(RSP))


Diogo Feio, Filip Kaczmarek, Paulo Rangel, Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Rafał Trzaskowski, Mario Mauro fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon sõjaväelise riigipöörde kohta Guinea-Bissaus  (2012/2660(RSP))  
B7‑0283/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 31. märtsi, 13. ja 21. aprilli ja 8. mai 2012. aasta avaldusi ning 18. mai 2012. aasta resolutsiooni nr 2048 Guinea-Bissau kohta,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri 13. ja 16. aprilli 2012. aasta avaldusi Guinea-Bissau kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendi 13. aprilli 2012. aasta avaldust Guinea-Bissau kohta,

–   võttes arvesse portugalikeelsete riikide ühenduse (CPLP) 13. aprilli 2012. aasta avaldust Guinea-Bissau kohta,

–   võttes arvesse Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECOWAS) komisjoni esimehe 6., 12. ja 19. aprilli 2012. aasta avaldusi Guinea-Bissau kohta,

–   võttes arvesse CPLP ministrite nõukogu VIII ja IX erakorralisel kohtumisel 14. aprillil ja 5. mail 2012. aastal vastu võetud resolutsioone,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 14. aprilli 2012. aasta avaldust Guinea-Bissau poliitilise olukorra kohta,

–   võttes arvesse Aafrika Liidu rahu- ja julgeolekunõukogu 17. aprilli 2012. aasta otsust Guinea-Bissau olukorra kohta,

–   võttes arvesse Guinea-Bissaus 18. märtsil 2012. aastal toimunud esimest presidendivalimiste vooru ning teist valimistevooru, mis pidi toimuma 29. aprillil 2012. aastal,

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu 23. aprilli 2012. aasta järeldusi Guinea-Bissau kohta,

–   võttes arvesse ECOWASi riigi- ja valitsusjuhtide 26. aprilli 2012. aasta erakorralise tippkohtumise lõppkommünikeed,

–   võttes arvesse diplomaatilisi, majanduslikke ja finantssanktsioone, mille ECOWAS 29. aprillil ja 31. mail 2012. aastal Guinea-Bissau suhtes kehtestas,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri 30. aprilli 2012. aasta eriaruannet Guinea-Bissau olukorra kohta,

–   võttes arvesse nõukogu 3. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 377/2012, mis käsitleb teatavate Guinea-Bissau Vabariigi rahu, julgeolekut või stabiilsust ohustavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid, ning nõukogu 31. mai 2012. aasta rakendusmäärust (EL) nr 458/2012, millega rakendatakse määruse (EL) nr 377/2012 artikli 11 lõiget 1,

–   võttes arvesse eesistujariigi poolt 18. juulil 2012. aastal Euroopa Liidu nimel tehtud avaldust hiljutiste sündmuste kohta Guinea-Bissaus,

–   võttes arvesse oma 12. märtsi 2009. aasta resolutsiooni Guinea-Bissau kohta, 10. märtsi 2010. aasta resolutsiooni Euroopa julgeolekustrateegia ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta ning 11. mai 2011. aasta resolutsiooni nõukogu 2009. aasta aruande kohta Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhivalikute kohta,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 12. aprillil 2012. aastal haarasid relvajõud Guinea-Bissaus vägivaldselt võimu ja vangistasid nii ajutise presidendi Raimundo Pereira kui ka peaministri Carlos Gomes Júniori;

B.  arvestades, et see seadusvastane aktsioon toimus päev enne seda, kui pidi algama Guinea-Bissau presidendivalimiste teise vooru valimiskampaania;

C. arvestades, et Guinea-Bissau valimisprotsessi läbipaistvus on nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt kinnitust leidnud;

D. arvestades, et sõjaväeline riigipööre pälvis rahvusvahelise üldsuse laialdase hukkamõistu;

E.  arvestades, et sõjaväejuhid ja rühm vähemusparteisid on kokku leppinud ajutise riikliku nõukogu ja ajutise valitsuse moodustamises, ilma et riigi seaduslikud poliitilised institutsioonid oleksid selleks nõusolekut andnud;

F.  arvestades, et aastaid kestnud poliitiline ebastabiilsus on viinud Guinea-Bissau sügavasse kriisi;

G. arvestades, et Guinea-Bissau sõjaväeline juhtkond on korduvalt ja lubamatult sekkunud riigi poliitilisse ellu ja neil sekkumistel on olnud äärmiselt kahjulik mõju demokraatlike institutsioonide rajamise ja õigusriigi kehtestamise protsessile, elanikkonna julgeolekule ja majanduse arengule;

H. arvestades, et Guinea-Bissau ebastabiilsus takistab tulemuslikku võitlust narkokaubanduse vastu ja ohustab rahu kindlustamist riigis ning Lääne-Aafrika piirkonna stabiilsust;

1.  mõistab kõige rangemalt hukka Guinea-Bissau relvajõudude põhiseadusvastase võimuhaaramise 12. aprillil 2012. aastal;

2.  avaldab vastuseisu isehakanud sõjalise juhtkonna, ajutise riikliku nõukogu ja ajutise valitsuse moodustamisele, rõhutab, et ei tunnista isehakanud sõjalisi ja üleminekuinstitutsioone, ning nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus toimiks samuti;

3.  võtab teadmiseks ajutise presidendi ja peaministri vabastamise ning nõuab, et mõlemal võimaldataks vabalt oma täielikke kodaniku- ja poliitilisi õigusi kasutada;

4.  nõuab kõigi mässuliste sõjaväelaste poolt vahistatud ametiisikute ja kodanike füüsilise puutumatuse täielikku austamist ning poliitiliste liidrite ja kodanikuühiskonna vastase vägivalla ja hirmutamise lõpetamist;

5.  nõuab tungivalt, et kõik asjaosalised viivitamata lõpetaksid vägivaldse ja ebaseadusliku tegevuse, ning tuletab meelde relvajõudude lubadust täita Guinea-Bissau põhiseadust;

6.  kutsub rahvusvahelist üldsust üles avaldama kogu vajalikku mõju ja andma vajalikku toetust, et nimetatud tegusid täielikult uuritaks ja süüdlased kohtu alla antaks;

7.  nõuab põhiseadusliku korra ja õigusriigi viivitamatut taastamist ning valimisprotsessi lõpuleviimist, sealhulgas parlamendivalimiste korraldamist;

8.  kutsub üles lahendama vaidlusi poliitiliste ja rahumeelsete vahenditega Guinea-Bissau seaduslike institutsioonide raames;

9.  toetab riiklikke ja rahvusvahelisi jõupingutusi usalduse taastamiseks poliitiliste jõudude, sõjaväe ja julgeolekujõudude ning kodanikuühiskonna vahel ning tavapärase põhiseadusliku korra juurde naasmiseks;

10. rõhutab veendunult ohtu, et senikaua, kuni Guinea-Bissau institutsioonide struktuur on nõrk, jääb riik ebastabiilseks, ei suuda toime tulla lokkava korruptsiooniga ega muuta oma peamise narkotransiidiriigi staatust;

11. avaldab heameelt rahvusvaheliste partnerite, nimelt ÜRO Julgeolekunõukogu, ECOWASi, CPLP, Aafrika Liidu, ÜRO Guinea-Bissau integreeritud rahutagamisbüroo (UNIOGBIS) ja Angola kahepoolse missiooni kindlameelsuse üle saavutada püsiva rahu ja stabiilsuse taastamine Guinea-Bissaus;

12. rõhutab, kui tähtis on ÜRO koordineeritava Guinea-Bissau kriisikontaktrühma moodustamine, kuhu kuuluvad Aafrika Liidu, ECOWASi ja CPLP esindajad, nagu on öeldud ÜRO peasekretäri 30. aprilli 2012. aasta eriaruandes Guinea-Bissau olukorra kohta;

13. toetab ELi tihedat koostööd Lääne-Aafrika riikide ning oma piirkondlike ja rahvusvaheliste partneritega, kaasa arvatud ÜRO, Aafrika Liit, CPLP ja ECOWAS, et rajada tulemuslik partnerlus, mis võimaldab toetada rahu sõlmimist Guinea-Bissaus ja riigi pikaajalist stabiliseerimist;

14. väljendab heameelt ECOWASi poolt Guinea-Bissau vastu kehtestatud diplomaatiliste, majanduslike ja finantssanktsioonide üle, nõukogu poolt heaks kiidetud piiravate meetmete üle, mis on suunatud teatavate Guinea-Bissau Vabariigi rahu, julgeolekut või stabiilsust ohustavate isikute, üksuste ja asutuste vastu, ning ÜRO Julgeolekunõukogu poolt teatavate isikute suhtes kehtestatud reisikeelu üle;

15. kutsub kõiki rahvusvahelisi partnereid üles Guinea-Bissau olukorda pidevalt ja hoolikalt jälgima ning olema valmis vastuvõetud meetmete sobivuse läbivaatamiseks, sealhulgas nende tugevdamiseks;

16. võtab teadmiseks ECOWASi vägede paigutamise Guinea-Bissausse;

17. avaldab heameelt CPLP algatuste üle Guinea-Bissau stabiliseerimisväe moodustamiseks ÜRO raamistikus ja ÜRO Julgeolekunõukogu kindlaksmääratud mandaadiga ning koostöös ECOWASi, Aafrika Liidu ja ELiga, võttes arvesse kogemusi Angola Guinea-Bissau sõjalise missiooni (MISSANG) käigus saadud kogemusi;

18. palub nõukogul ja komisjonil anda nõu ja abi Guinea-Bissau kaitse- ja julgeolekusektori hädavajalikuks reformiks ning kaaluda uue rahvusvahelise stabiliseerimisoperatsiooni toetamist;

19. nõuab veel kord tungivalt, et nõukogu koos komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajaga kaaluks uusi viise, kuidas võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu Guinea-Bissaus, et ennetada selle muutumist järjekordseks narkokaubandusriigiks;

20. kutsub üles tugevdama ELi ja rahvusvahelise üldsuse tegevust demokraatliku ja tasakaalustatud Guinea-Bissau riigi ülesehitamise toetuseks;

21. juhib tähelepanu Guinea-Bissau humanitaarolukorrale, eelkõige sisepõgenikele ja põgenikele, samuti epideemiate puhkemise ohule, ning palub ELil ja rahvusvahelisel üldsusel kiiresti konkreetsed ja piisavad abimeetmed võtta;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele, ÜRO ja ECOWASi peasekretäridele, Aafrika Liidu institutsioonidele, AKV-ELi parlamentaarsele ühisassambleele, CPLP sekretariaadile ning Guinea-Bissau valitsusele ja parlamendile.

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika