Menetlus : 2012/2660(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0284/2012

Esitatud tekstid :

B7-0284/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/06/2012 - 9.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0247

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 124kWORD 72k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.313v01-00
 
B7-0248/2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Olukord Guinea-Bissaus (2012/2660(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Guinea-Bissaus (2012/2660(RSP))  
B7‑0248/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 12. ja 14. aprilli 2012. aasta avaldusi,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu 23. aprilli 2012. aasta, 3. mai 2012. aasta ja 31. mai 2012. aasta järeldusi,

–   arvestades ÜRO Julgeolekunõukogu eesistuja 21. aprilli 2012. aasta ja 7. mai 2012. aasta avaldusi,

–   võttes arvesse Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECOWAS) 26. aprillil ja 3. mail 2012. aastal toimunud erakorralistel kohtumistel vastuvõetud otsuseid,

–   võttes arvesse ECOWASi liikmesriikide kaitsejõudude juhtide 14. mail 2012. aastal toimunud kohtumist,

–   võttes arvesse Aafrika Liidu 24. jaanuari 2012. aasta otsuseid,

–   võttes arvesse portugalikeelsete riikide ühenduse 14. aprilli ja 5. mai 2012. aasta resolutsioone,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu valimisekspertide lähetuse aruannet,

–   võttes arvesse demokraatia ja inimõiguste valdkonnas võetud kohustusi, mis tulenevad Cotonou lepingust, mille osaline on Guinea-Bissau,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et eelmise presidendi surma tõttu korraldatud presidendivalimiste esimene voor toimus 18. märtsil 2012. aastal;

B.  arvestades, et valimistest osavõtjaid oli oluliselt rohkem kui 2008. aastal toimunud parlamendivalimistel;

C.  arvestades, et kõik rahvusvahelised vaatlejad lugesid valimised usaldusväärseteks ning peamister Carlos Gomes Júnior kogus 48,97% häältest;

D.  arvestades, et teine voor pidi toimuma 29. aprillil;

E.  arvestades, et 12. aprillil toimepandud sõjaväelise riigipöörde järel kõrvaldati võimult ajutine president Raimundo Pereira ja peaminister Carlos Gomes Júnior ning saadeti laiali Rahvuskogu;

F.  arvestades, et Guinea-Bissaus on olnud 13 aasta jooksul kuus presidenti, kellest ükski ei ole saanud töötada tervet ametiaega;

G.  arvestades, et pärast ECOWASi ultimaatumi esitamist vabastas hunta ajutise presidendi ja peaministri, kes seejärel pidid maalt lahkuma;

H.  arvestades, et demokraatliku õigusriigi relvajõud peavad alluma valitud tsiviilvõimule;

I.  arvestades, et teadete kohaselt on toime pandud rüüstamisi, inimõiguste rikkumisi, eeskätt meelevaldseid kinnipidamisi ja rahumeelsete meeleavaldajate vägivaldset mahasurumist;

J.  arvestades, et Guinea-Bissaule eraldati 10. Euroopa Arengufondi raames 102 800 000 eurot;

K.  arvestades, et Guinea-Bissau on majanduslikult üks vaesemaid ja sõltuvamaid riike piirkonnas ning kuni 80% riigi eelarvest moodustab rahvusvaheline abi;

L.  arvestades, et poliitiline kriis juhib tähelepanu kõrvale elanike vajadustelt ja süvendab humanitaarkriisi;

M.  arvestades, et rahvusvahelise üldsuse kindel toetus võib aidata Guinea-Bissaul võtta suuna arengukursile ja taastada põhiseadusliku korra;

N.  arvestades, et Euroopa Liidu Nõukogu otsus võtta sihtotstarbelisi meetmeid kuue isiku vastu, kes ohustavad rahu, julgeolekut ja stabiilsust Guinea-Bissaus;

O.  arvestades Maailmapanga ja Aafrika Arengupanga otsust peatada abi andmine;

P.  arvestades, et Aafrika Liit on kõrvaldanud Guinea-Bissau kõigi oma organite tegevusest ja ähvardab riigipöörde korraldajaid sanktsioonidega;

Q.  arvestades, et Rahvusvaheline Frankofoonia Organisatsiooni on peatanud Guinea-Bissau tegevuse oma organisatsioonis;

R.  arvestades, et ÜRO uimastite ja kuritegevuse vastu võitlemise büroo (UNODC) on rõhutanud Guinea-Bissau rolli Ladina-Ameerikast Euroopasse veetava kokaiini transiidiriigina;

S.  arvestades, et poliitikud ja sõjaväejuhid on üksteist vastastikku süüdistanud ebaseaduslikus uimastikaubanduses osalemises;

T.  arvestades, et Guinea (Conakry) presidendi sõnul on sõjaväelise riigipöörde korraldajad piirkonna ohtlikud narkokaubitsejad;

U.  arvestades, et sõjaväelaste võimuhaaramise tagajärjel võib intensiivistuda uimastivedu Euroopa suunas;

V.  arvestades ECOWASi otsust saata kohale 500 kuni 600 isikust koosneva sõjaväeüksuse, mis peaks valmistama ette Angola missiooni lahkumise;

W.  arvestades, Nigeeria on valmis välja panema 320 isikust koosneva üksuse; arvestades, et Senegal, Côte d'Ivoire ja Togo on valmis eraldama täiendavaid vägesid;

X.  arvestades, et operatsioonide maksumus kuue kuu jooksul on hinnanguliselt 127 000 000 USA dollarit ning Ameerika Ühendriikidelt ja Euroopa Liidult oodatakse selle rahastamist;

Y.  arvestades, et riigipöörde korraldajad on andnud nõusoleku ECOWASi jõudude sissetoomiseks;

Z.  arvestades, et portugalikeelsete riikide ühendus on Angola eesistumisel teinud ettepaneku luua ÜRO egiidi all ja kokkuleppel ECOWASi, Aafrika Liidu ja Euroopa Liiduga rahuvahendusüksuse;

AA.  arvestades, et ei ole hakatud välja viima Angola vägesid, mis viibivad riigis alates 2011. aasta märtsist vastavalt 2010. aasta oktoobris sõlmitud kahepoolsele kokkuleppele;

BB.  arvestades, et nimetatud kokkulepe sõlmiti pärast seda, kui Euroopa Liit lõpetas abi andmise julgeolekujõudude reformimiseks;

CC.  arvestades ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2048, mis näeb ette sanktsioonid riigipöörde korraldajate suhtes;

DD.  arvestades, et praegune ajutine Guinea-Bissau president Raimundo Pereira ja peaminister Carlos Gomes Júnior on keeldunud loobumast oma volitustest, ehkki neid sunniti riigist lahkuma;

EE.  arvestades, et üleminekukokkulepe, mille üle lõppesid äsja läbirääkimised ECOWASi, riigipöörde korraldajate ja opositsioonierakondade vahel ning millega nähakse ette presidendi ja valitsuse ametissenimetamine riigipöörde korraldajate ettepanekul, on vastuolus põhiseadusega ja muudab seaduslikuks riigipöörde;

1.  mõistab hukka riigipöörde Guinea-Bissaus ning leiab, et riigipööretesse ei tohi suhtuda sallivalt; nõuab põhiseadusliku korra viivitamatut taastamist, mis tähendab demokraatlikult ametisse valitud ajutise presidendi, seaduspärase valitsuse ja Rahvuskogu tingimusteta ametisse ennistamist ning valimiste lõpuleviimist;

2.  ei tunnusta ühtegi valimisteta moodustatud üleminekuinstitutsiooni;

3.  nõuab kõigi ebaseaduslikult kinnipeetavate isikute viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

4.  mõistab hukka asjaolu, et ajutine president ja peaminister on olnud sunnitud riigist lahkuma;

5.  mõistab hukka kõik inimõiguste rikkumised, eeskätt igasuguse vägivalla poliitikute ja VVOde suhtes, ning tunneb muret inimeste turvalisuse järsu vähenemise pärast Guinea-Bissaus, eeskätt toiduainetega kindlustatuse ja arstiabi osas;

6.  tunneb muret, et kohapealsete VVOde andmetel on riigipöörde korraldajatest koosnev ebaseaduslik valitus pannud pidevalt ja üha suuremal hulgal toime inimõiguste rikkumisi, eeskätt selliste kodanikuvabaduste rikkumisi, nagu sõna-, ajakirjandus-, liikumis- ja kogunemisvabadus; mõistab lisaks sellele hukka meelevaldsed vahistamised, kinnipidamised ning nende vastupanuliikujate ja poliitikute ahistamise, kes avaldavad meelt omavoliliselt võimu haaranud riigipöörde korraldajatest koosneva valitsuse vastu;

7.  nõuab, et inimõiguste rikkujad annaksid lõpuks oma tegudest aru Rahvusvahelises Kriminaalkohtus ja põhiseadusliku korra rikkujate üle mõistetaks kohut;

8. tunneb muret humanitaarkriisi võimaliku puhkemise pärast Guinea-Bissaus ja kutsub Euroopa Liitu, ÜROd, Aafrika Liitu, ECOWASi ja portugalikeelsete riikide ühendust kooskõlastama oma jõupingutused, et seda kriisi ära hoida, ning kavandama selleks ühiselt toetusmeetmeid, eeskätt riigi tervishoiu valdkonnas, toetades muu hulgas Bissau keskhaiglat, kus on puudus igapäev hädavajalikest materjalidest ning ei suudeta toime tulla hädaolukorraga tervishoius, mida raskendab veelgi saabuv vihmaperiood;

9.  kutsub ECOWASi, portugalikeelsete riikide ühendust, Euroopa Liitu ja ÜROd tegema kõiki jõupingutusi demokraatia ja inimõiguste toetuseks Guinea-Bissaus ning kooskõlastama oma jõupingutused selleks, et taastada rahvusvahelise õiguse järgimine ja demokraatlik põhiseaduslik kord Guinea-Bissaus;

10.  toetab sanktsioonide kehtestamist Euroopa Liidu poolt ja loodab, et ÜRO Julgeolekunõukogu viib täide oma hoiatused, kui põhiseaduslikku korda ei taastata;

11.  soovib, et Euroopa Liit oleks seotud moodustatava kontaktrühmaga mitte ainult kui arengu, vaid ka kui julgeoleku ja stabiilse demokraatia toetaja;

12.  soovib, et ÜRO Julgeolekunõukogu egiidi all hakkaks tegutsema stabiliseerimisjõudude üksus ja julgeolekujõudude reformimise missioon;

13.  kutsub Euroopa Liitu, ÜROd ja Aafrika Liitu, ECOWASi ja portugalikeelsete riikide ühendust koordineerima juba kohalviibivate naaberriikide, eelkõige Angola, Nigeeria, Senegali ja Burkina Faso mitmesuguseid sõjaväeüksusi; kutsub Euroopa Liitu nõudma nende riikide ametivõimudelt, kes on eraldanud oma sõja- ja julgeolekujõude ja kes kõik on Cotonou lepinguga seotud AKV partnerriigid, et nad tagaksid, et sellega ei toetataks riigipöörde korraldajate kehtestatud seadusevastast korda ega rikutaks Guinea-Bissau elanike inimõigusi;

14.  palub nõukogul uurida võimalust toetada ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames (ÜJKP) eespool nimetatud missiooni ning kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat tegema ettepaneku saata ÜJKP missioon uuesti Guinea-Bissausse ja andma sellele laiendatud mandaadi, et aidata kaasa julgeolekujõudude reformimisele, avaliku teenistuse suutlikkuse suurendamisele ning õigusriigi toetamisele niipea, kui seadusjärgsed ametivõimud saavad asuda Guinea-Bissaus avalikku võimu teostama;

15.  nõuab, et Euroopa Liit kavandaks abi andmise Guinea-Bissau seaduslikule valitsusele selleks, et võidelda uimastikaubandusega riigis, mis on juba aastaid kahjustanud Guinea-Bissau relvajõudude ja riigivõimu mainet; tuletab meelde, et Guinea-Bissau uimastite transiitkaubandus on suunatud Euroopa turule ja loonud sidemed muude piirkonnas tegutsevate kriminaalsete võrgustikega, eeskätt terroristidega Saheli piirkonnas ja Nigeerias;

16. palub komisjonil jätkata otsetoetuse andmist elanikele;

17. nõuab, et võitlus karistamatusetunde leviku vastu ning Guinea-Bissau majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine saaksid pikaajalise strateegia prioriteetideks ning selle strateegia juures võetaks arvesse piirkonna tausta ja probleeme;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning ECOWASi, Aafrika Liidu ja AKV riikide asutustele.

 

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika