Návrh usnesení - B7-0285/2012Návrh usnesení
B7-0285/2012

  NÁVRH USNESENÍ o situaci mezi Súdánem a Jižním Súdánem

  6. 6. 2012 - (2012/2659(RSP))

  předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
  v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

  Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel za skupinu ALDE

  Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0281/2012

  Postup : 2012/2659(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B7-0285/2012
  Předložené texty :
  B7-0285/2012
  Rozpravy :
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  B7‑0285/2012

  Usnesení Evropského parlamentu o situaci mezi Súdánem a Jižním Súdánem

  (2012/2659(RSP))

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na svá předchozí usnesení o Súdánu,

  –   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2046 (2012) ze dne 2. května 2012 o Súdánu a Jižním Súdánu,

  –   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové, v němž uvítala usnesení Rady bezpečnosti OSN č. 2046 (2012) ze dne 2. května 2012,

  –   s ohledem na Memorandum o dohodě týkající se neútočení a spolupráce, které dne 10. února 2012 podepsaly Súdán a Jižní Súdán,

  –   s ohledem na prohlášení mluvčí vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové ze dne 28. března 2012 a 11. dubna 2012 o ozbrojených střetech na hranicích mezi Súdánem a Jižním Súdánem,

  –   s ohledem na prohlášení Africké unie ze dne 17. dubna 2012 vyzývající Súdán a Jižní Súdán, aby jednaly zodpovědně a vyslyšely její výzvy a výzvy mezinárodního společenství k okamžitému ukončení současného konfliktu mezi těmito dvěma zeměmi,

  –   s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN o situaci mezi Súdánem a Jižním Súdánem ze dne 16. dubna 2012, v němž vyjadřuje hluboké znepokojení nad pokračujícími ozbrojenými střety mezi těmito dvěma zeměmi a jejich dopadem na nevinné civilní obyvatelstvo;

  –   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna ze dne 19. dubna 2012 naléhající na Súdán a Jižní Súdán, aby ukončily ozbrojené střety a vyvarovaly se opětovného konfliktu, který si za poslední dvě desetiletí vyžádal miliony lidských životů,

  –   s ohledem na rozhodnutí Rady o Súdánu a Jižním Súdánu ze dne 23. dubna 2012 (3159. schůze Rady pro zahraniční věci), v němž Rada vyjádřila své hluboké znepokojení nad vystupňováním konfliktu mezi Súdánem a Jižním Súdánem,

  –   s ohledem na plán pro Súdán a Jižní Súdán uvedený v prohlášení vydaném Radou pro mír a bezpečnost Africké unie dne 24. dubna, který EU plně podporuje,

  –   s ohledem na prohlášení spolupředsedů Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU o situaci v Súdánu a Jižním Súdánu přijaté dne 30. května 2011,

  –   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že stupňování napětí mezi Súdánem a Jižním Súdánem nedávno vedlo k tomu, že se tyto dvě země dostaly na pokraj války;

  B.  vzhledem k tomu, že opakované případy přeshraničního násilí mezi Súdánem a Jižním Súdánem, včetně přesunů ozbrojených sil, zabrání a okupace města Heglig, podpora vojenských jednotek rebelů, podpora rebelů druhé strany a boje mezi Súdánskými ozbrojenými silami a Súdánskou lidovou osvoboditelskou armádou vedly k tomu, že se z konfliktu vyvinula rozsáhlá konfrontace;

  C. vzhledem k tomu, že k obtížné humanitární situaci došlo v důsledku bojů mezi Súdánem a Jižním Súdánem a pokračujících bojů v provincii Jižní Kordofán a Modrý Nil v Súdánu;

  D. vzhledem k tomu, že neexistence dohody o přechodných hospodářských opatřeních mezi oběma zeměmi, včetně využívání ropy, vedla k tomu, že Chartúm zabral ropu z Jižního Súdánu a Jižní Súdán se rozhodl ukončit těžbu ropy, což rozhodujícím způsobem přispělo k současné krizi;

  E.  vzhledem k tomu, že dne 29. června 2011 byla mezi vládou Súdánu a vládou Jižního Súdánu uzavřena Dohoda o bezpečnosti hranic a společném politickém a bezpečnostním mechanizmu, která obsahuje mj. závazek k vytvoření bezpečné demilitarizované pohraniční zóny, a že dne 30. července 2011 byla mezi oběma těmito vládami uzavřena Dohoda o podpůrné misi určené ke sledování hranic;

  F.  vzhledem k tomu, že v souladu s dohodou mezi Súdánem a Jižním Súdánem ze dne 20. června 2011 Jižní Súdán vyhlásil své okamžité stažení z oblasti Abyei;

  G. vzhledem k tomu, že desetiletí vzájemné nedůvěry brání oběma stranám v tom, aby učinily gesto směrem k uvolnění stávajícího napětí a zapojily se do vážně míněných jednání;

  H. vzhledem k tomu, že EU plně podporuje mezinárodní úsilí, jehož cílem je ukončit dlouholetou násilnou kampaň vedenou Josephem Konym a Armádou božího odporu (LRA) a pomoci obyvatelstvu zasaženému přítomností jednotek LRA;

  1.  vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby na základě plánu podporovaného rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2046 (2012) ze dne 2. května 2012 ukončily násilí a prokázaly politickou vůli vyřešit problémy, které zůstaly po odtržení Jižního Súdánu nevyřešeny;

  2.  vítá, že jak Súdán, tak i Jižní Súdán tento plán podpořily a potvrdily své odhodlání k okamžitému ukončení násilností, což by byl první krok správným směrem;

  3.  naléhavě vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby v souladu s dříve uzavřenými dohodami, včetně Dohody o podpůrné misi určené ke sledování hranic ze dne 30. července 2011, prokázaly skutečnou politickou vůli vydat se mírovou cestou a vyřešit bezpečnostní problémy na obou stranách na základě smysluplných jednání vedených v rámci Společného politického a bezpečnostního mechanizmu tím, že by začaly bodem „Bezpodmínečně stáhnout veškeré ozbrojené jednotky na svou stranu hranice“;

  4.  vítá úlohu Africké unie a zprostředkovatelskou činnost pana Thaba Mbekiho, pokud jde o okamžité pokračování přímých jednání;

  5.  vyzývá k okamžitému zahájení činnosti společného systému verifikace a sledování hranic, a to na základě vyslání mezinárodních pozorovatelů a dalších osob, které by na místě sledovali situaci a pomáhali při zajišťování dodržování uvedených dohod;

  6.  vyzývá Súdán a Jižní Súdán k uplatňování těch aspektů Dohody o dočasných bezpečnostních a administrativních opatřeních pro oblast Abyei ze dne 20. června 2011, které ještě nebyly uplatněny, zejména o stažení všech ozbrojených sil Súdánu a Jižního Súdánu mimo oblast Abyei; vítá prohlášení Jižního Súdánu o tom, že okamžitě stahuje své jednotky z oblasti Abyei, a vyzývá vládu Súdánu ke stejnému kroku;

   

  7.  vítá stažení armády Jižního Súdánu z města Heglig, a vyzývá k okamžitému ukončení leteckého bombardování Jižního Súdánu ze strany súdánských ozbrojených sil;

  8.  vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby přestaly poskytovat útočiště skupinám rebelů, kteří provádějí činnost zaměřenou proti druhému státu, a ukončily jejich podporu;

  9.  prohlašuje, že se zasadí o to, aby se ze Súdánu a Jižního Súdánu staly dva hospodářsky prosperující státy existující vedle sebe v míru, bezpečnosti a stabilitě, a zdůrazňuje, že je důležité vybudovat vzájemnou důvěru a prostředí, které by vedlo k dlouhodobé stabilitě a hospodářskému rozvoji;

  10. jednoznačně odsuzuje veškeré násilnosti zaměřené proti civilním osobám, které jsou porušením mezinárodního humanitárního práva a právních předpisů v oblasti lidských práv;

  11. vyzývá obě strany, aby propagovaly a chránily lidská práva, včetně práv žen a osob, které patří k ohroženým skupinám, aby plnily své závazky v souladu s mezinárodním právem, včetně mezinárodního humanitárního práva a právních přepisů v oblasti lidských práv, a vyzývá, aby byly osoby odpovědné za závažné porušování tohoto práva, mj. za sexuální násilí, povolány k odpovědnosti;

  12. naléhavě vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby umožnily humanitárním organizacím přístup k zasaženým osobám v oblastech konfliktu a v souladu s mezinárodním právem a mezinárodním humanitárním právem přitom zajistily bezpečný, neomezený a okamžitý přístup pracovníků Organizace spojených národů a jiných humanitárních organizací a také dodávky zásob a zařízení, aby mohli tito pracovníci řádně plnit své povinnosti při poskytování pomoci civilnímu obyvatelstvu zasaženému konfliktem;

  13. naléhavě vyzývá obě strany, aby ukončily štvavou rétoriku a nepřátelskou propagandu, jejímž důsledkem je vzájemná démonizace, xenofobie a hrozba násilí; vyzývá obě vlády, aby v souladu s mezinárodními zásadami převzaly plnou odpovědnost za ochranu státních příslušníků druhé strany, což je v souladu s Rámcovou dohodou o statusu státních příslušníků druhého státu a s tím spojených záležitostech parafovanou v březnu 2012;

  14. vyzývá k tomu, aby bylo provedeno nezávislé šetření, které by zjistilo rozsah hospodářských a humanitárních škod, včetně škod na ropném zařízení a jiné klíčové infrastruktuře ve městě Heglig a jeho okolí;

  15. zdůrazňuje, že konflikt v provinciích Jižní Kordofán a Modrý Nil nelze vyřešit vojensky, a poukazuje na to, že je naléhavě nutné vyjednat politické řešení, které by bylo založeno na respektování rozmanitosti v jednotě;

  16. naléhavě vyzývá Súdán a Jižní Súdán, aby dosáhly dohody o dosud nevyřešených přechodných hospodářských ujednáních mezi oběma zeměmi, včetně otázky využití ropy; znovu opakuje, že základní podmínkou dosažení míru a stability v tomto regionu je vyřešení otázky vymezení hranic;

  17. je přesvědčen o tom, že dlouhodobá stabilita v regionu vyžaduje novou jednotnou komplexní mezinárodní strategii, v níž by EU hrála vedle jiných světových a regionálních aktérů svou úlohu a která by se zaměřovala nejen na problémy mezi Súdánem a Jižním Súdánem a na situaci v provincích Jižní Kordofán a Modrý Nil, ale také na reformní proces v Súdánu, který měl proběhnout již dávno, a na prohloubení demokratických reforem v Jižním Súdánu; vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni, aby byla připravena nabídnout nezbytnou pomoc, pokud bude vládnoucí súdánská Strana národního kongresu souhlasit s vedením svobodného neomezeného národního dialogu zaměřeného na vytvoření ústavních ustanovení, která nikoho nevylučují a která by byla pro všechny přijatelná, a přijme vážně míněné kroky k ukončení beztrestnosti v Dárfúru, Jižním Kordofánu a Modrém Nilu;

  18. vyzývá Komisi, členské státy EU a mezinárodní společenství, aby dostály svým závazkům, pokud jde o poskytnutí finančních prostředků regionu, zejména, aby řešily závažný nedostatek potravinové pomoci, nouzových přístřeší a ochrany; žádá, aby byla věnována důkladná pozornost situaci v oblasti zabezpečení dodávek potravin a aby byla zavedena opatření v případě, že by došlo ke zhoršení situace; opětovně připomíná, že plně respektuje výsledek referenda o nezávislosti jako projev demokratické vůle obyvatel Jižního Súdánu;

  19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, hlavám států a vlád a parlamentům členských států EU, vládám a parlamentům Súdánu a Jižního Súdánu, generálnímu tajemníkovi OSN, hlavám států a vlád Arabské ligy a orgánům Africké unie.