Διαδικασία : 2012/2659(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0285/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0285/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2012 - 9.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0248

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 141kWORD 95k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0281/2012
6.6.2012
PE489.315v01-00
 
B7-0285/2012

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση μεταξύ Σουδάν και Νότιου Σουδάν (2012/2659(RSP))


Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση μεταξύ Σουδάν και Νότιου Σουδάν (2012/2659(RSP))  
B7‑0285/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα αριθ. 2046 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 2ας Μαΐου 2012, σχετικά με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας / Αντιπροέδρου της Επιτροπής Catherine Ashton, με την οποία χαιρετίζει το ψήφισμα αριθ. 2046 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 2ας Μαΐου 2012,

–   έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Συνεννόησης περί Μη Επίθεσης και Συνεργασίας που υπεγράφη στις 10 Φεβρουαρίου 2012 από το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη τη με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2012, 11 Απριλίου 2012 δήλωση από τον εκπρόσωπο της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ Catherine Ashton σχετικά με τις ένοπλες συγκρούσεις στη μεθόριο Σουδάν και Νοτίου Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αφρικανικής Ένωσης της 17ης Απριλίου 2012 που καλεί το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν να ενεργήσουν με υπευθυνότητα και να εισακούσουν τις εκκλήσεις που απευθύνουν η Αφρικανική Ένωση και η διεθνής κοινότητα για να θέσουν πάραυτα τέρμα στην τρέχουσα σύρραξη μεταξύ των δύο χωρών,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στο Σουδάν και το Νότιο Σουδάν της 16ης Απριλίου 2012 με την οποία εκφράζεται σοβαρή ανησυχία λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών, περιλαμβανομένου και του αντίκτυπου στον αθώο άμαχο πληθυσμό,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Ban Ki-moon της 19ης Απριλίου 2012 που παροτρύνει το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν να θέσουν τέρμα στις μεταξύ τους εχθροπραξίες και να μην επανέλθουν στη σύρραξη που έχει ήδη κοστίσει εκατομμύρια ζωές στη διάρκεια δύο δεκαετιών,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν της 23ης Απριλίου 2012 (3159η σύνοδος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων) που εκφράζουν τη βαθειά ανησυχία της ΕΕ λόγω της κλιμακούμενης σύρραξης Σουδάν και Νοτίου Σουδάν,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη Πορείας για το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν που ορίζεται στο ανακοινωθέν που εξέδωσε το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης στις 24 Απριλίου, ο οποίος έχει την πλήρη υποστήριξη της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση των Συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν της 30ής Μαΐου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Σουδάν και του Νοτίου Σουδάν οδήγησαν πρόσφατα τις δύο χώρες στα πρόθυρα πολέμου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα βίας κατά μήκος των συνόρων μεταξύ του Σουδάν και του Νοτίου Σουδάν, μεταξύ των οποίων και κινήσεις στρατευμάτων, η κατάληψη και κατοχή της Heglig, η στήριξη δυνάμεων αντιπροσώπων (proxy forces), η στήριξη ανταρτών στο αντίπαλο στρατόπεδο, οι συγκρούσεις μεταξύ των Σουδανικών Ένοπλων Δυνάμεων (SAF) και του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού του Σουδάν (SPLA), έχουν μετατρέψει τη σύγκρουση σε γενικευμένη αντιπαράθεση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη έχει δημιουργηθεί κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση λόγω της σύγκρουσης στα κρατίδια του Νότιου Κορντοφάν και του Γαλάζιου Νείλου στο Σουδάν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συμφωνίας για μεταβατικές οικονομικές ρυθμίσεις μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ άλλων για τη χρήση του πετρελαίου, οδήγησε στην κατάσχεση, εκ μέρους του Χαρτούμ, πετρελαίου που αντλείται από το Νότιο Σουδάν και στην απόφαση του Νοτίου Σουδάν να σταματήσει την παραγωγή πετρελαίου, γεγονότα που συνέβαλαν σημαντικά στην παρούσα κρίση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 29 Ιουνίου 2011 συνήφθη συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης του Σουδάν και της Κυβέρνησης του Νοτίου Σουδάν σχετικά με την ασφάλεια των συνόρων και τον κοινό πολιτικό μηχανισμό και μηχανισμό ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης δέσμευσης για τη δημιουργία ασφαλούς αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης κατά μήκος των συνόρων και ότι στις 30 Ιουλίου 2011 συνήφθη συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης του Σουδάν και της Κυβέρνησης του Νοτίου Σουδάν σχετικά με την αποστολή υποστήριξης για την εποπτεία των συνόρων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νότιο Σουδάν έχει ανακοινώσει την άμεση απόσυρση των στρατευμάτων από την περιοχή του Abyei κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ του Σουδάν και του Νοτίου Σουδάν στις 20 Ιουνίου 2011·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμοιβαία δυσπιστία που διαρκεί επί δεκαετίες εμποδίζει αμφότερες τις πλευρές να προβούν σε ενέργειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και στη διεξαγωγή σοβαρών διαπραγματεύσεων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που καταβάλλονται διεθνώς για να τεθεί τέρμα στην μακρόχρονη εκστρατεία εκφοβισμού στην οποία επιδίδονται ο Joseph Kony και ο Αντιστασιακός Στρατός του Κυρίου (LRA) και να βοηθηθούν οι πληθυσμοί που υποφέρουν λόγω της παρουσίας του LRA·

1.  Καλεί το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν να θέσουν τέλος στις εχθροπραξίες και να επιδείξουν πολιτική βούληση για την επίλυση των σε εκκρεμότητα μετά την απόσχιση θεμάτων που βασίζονται στο Χάρτη Πορείας ο οποίος εγκρίθηκε με το ψήφισμα 2046 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 2 Μαΐου 2012·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν συμφώνησαν επί του Χάρτη Πορείας και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για άμεση παύση των εχθροπραξιών και εκτιμά ότι τούτο αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση·

3.  παροτρύνει το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν να επιδείξουν έμπρακτα την πολιτική τους βούληση να ακολουθήσουν τον δρόμο της ειρήνης αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες που υπάρχουν και στις δύο πλευρές για θέματα ασφάλειας μέσω ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του κοινού πολιτικού μηχανισμού και μηχανισμού ασφάλειας, αρχίζοντας με την άνευ όρων απόσυρση όλων των στρατιωτικών τους δυνάμεων εντός των συνόρων τους κατ’ εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν στο παρελθόν, μεταξύ άλλων της συμφωνίας σχετικά με την αποστολή υποστήριξης για την εποπτεία των συνόρων, της 30ής Ιουλίου 2011·

4.  επικροτεί το ρόλο της Αφρικανικής Ένωσης και τη μεσολάβηση του κ. Thabo Mbeki για άμεση επανάληψη των απευθείας διαπραγματεύσεων·

5.  ζητεί την άμεση ενεργοποίηση του κοινού μηχανισμού επικύρωσης και παρακολούθησης των συνόρων με την ανάπτυξη διεθνών παρατηρητών και άλλου προσωπικού επί τόπου για να παρακολουθούν την κατάσταση και να συμβάλλουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης·

6.  καλεί το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν να εφαρμόσουν τις εκκρεμούσες πτυχές της συμφωνίας της 20ής Ιουνίου 2011 σχετικά με τις προσωρινές διοικητικές διευθετήσεις και διευθετήσεις ασφάλειας για την περιοχή Abyei, ιδιαίτερα όσον αφορά την αναδίπλωση όλων των σουδανικών και νοτιοσουδανικών στρατιωτικών δυνάμεων εκτός της περιοχής του Abyei· επιδοκιμάζει μάλιστα την ανακοίνωση του Νότιου Σουδάν ότι αποσύρει αμέσως τις δυνάμεις του από την περιοχή του Abyei και καλεί την Κυβέρνηση του Σουδάν να πράξει το ίδιο·

7.  χαιρετίζει την απόσυρση από την Heglig από το στρατό του Νότιου Σουδάν και ζητεί την άμεση κατάπαυση των εναέριων βομβαρδισμών εκ μέρους των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων κατά του Νότιου Σουδάν·

8.  καλεί το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν να πάψουν να παρέχουν άσυλο και να στηρίζουν ομάδες ανταρτών σε βάρος του άλλου κράτους·

9.  δηλώνει τη δέσμευσή του να φροντίσει για να καταστούν το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν δυο οικονομικά ευημερούντα κράτη που θα ζουν το ένα δίπλα στο άλλο με ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα, υπογραμμίζει δε πόσο σημαντική είναι η οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αυτοπεποίθησης και ενός περιβάλλοντος που θα συμβάλει σε μακροχρόνια σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη·

10. καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας που διαπράττεται σε βάρος πολιτών κατά παράβαση της διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11. καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να προαγάγουν και προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των γυναικών και ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητεί δε να δώσουν λόγο όσοι είναι υπεύθυνοι για σοβαρές παραβάσεις του εν λόγω δικαίου, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής βίας·

12. καλεί επειγόντως το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν να επιτρέψουν στην ανθρωπιστική βοήθεια να φθάσει τον πληγέντα πληθυσμό στις περιοχές της σύγκρουσης, εξασφαλίζοντας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, την ασφαλή, ανεμπόδιστη και άμεση πρόσβαση του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών και άλλων ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς και την παράδοση υλικού και εξοπλισμού, προκειμένου το εν λόγω προσωπικό να εκτελέσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του συνδρομής προς τον πληγέντα από τη σύγκρουση πληθυσμό·

13. καλεί και τις δυο πλευρές να σταματήσουν την εμπρηστική ρητορεία και την εχθρική προπαγάνδα που οδηγούν στον αλληλοσπαραγμό, την ξενοφοβία και την απειλή βίας· καλεί και τις δυο κυβερνήσεις να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη τους για την προστασία των υπηκόων του άλλου κράτους σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές και τη Συμφωνία Πλαίσιο για το καθεστώς των υπηκόων του άλλου κράτους και συναφή θέματα, η οποία μονογράφτηκε το Μάρτιο 2012·

14. ζητεί να καταβληθεί μια αμερόληπτη διερευνητική προσπάθεια για την εκτίμηση των απωλειών και της οικονομικής και ανθρωπιστικής ζημίας, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων πετρελαίου και άλλης βασικής υποδομής, μέσα και γύρω από τη Heglig·

15. υπογραμμίζει πως δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη σύρραξη στο Κορντοφάν και το Γαλάζιο Νείλο, τονίζει δε πως χρειάζεται να εξευρεθεί επειγόντως πολιτική και κατόπιν διαπραγμάτευσης λύση με βάση το σεβασμό της διαφορετικότητας στο πλαίσιο της ενότητας·

16. παροτρύνει μετ’ επιτάσεως το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τις εκκρεμούσες μεταβατικές οικονομικές ρυθμίσεις μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης του πετρελαίου· επαναλαμβάνει ότι προϋπόθεση για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή είναι η επίλυση των θεμάτων χάραξης των συνόρων·

17. είναι πεπεισμένο ότι η μακροχρόνια σταθερότητα στην περιοχή απαιτεί μια νέα ενοποιημένη, σφαιρική διεθνή στρατηγική, στην οποία η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο παράλληλα προς άλλους γενικούς και τοπικούς παράγοντες, και η οποία θα επικεντρωνόταν σε μια διαδικασία μεταρρύθμισης που λείπει εδώ και πολύ καιρό στο Σουδάν και στην εμβάθυνση των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στο Νότιο Σουδάν· καλεί μάλιστα την ΥΕ/ΑΠ και την Επιτροπή να είναι έτοιμες να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια, εάν το κυβερνόν Εθνικό Κόμμα του Σουδανικού Κογκρέσου δεχτεί ένα ελεύθερο και ανεμπόδιστο εθνικό διάλογο με σκοπό την πρόβλεψη συνταγματικών ρυθμίσεων χωρίς αποκλεισμούς αποδεκτές από όλους και λάβει πραγματικά μέτρα για να τερματίσει την ατιμωρησία στο Νταρφούρ, το Νότιο Κορντόφαν και το Γαλάζιο Νείλο·

18. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να τιμήσουν τις υποχρεώσεις χρηματοδότησης που ανέλαβαν στην περιοχή, και ιδίως να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές ελλείψεις επισιτιστικής βοήθειας, να παράσχουν καταφύγιο και προστασία εκτάκτου ανάγκης· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση που επιδεινωθεί η κατάσταση· επαναλαμβάνει ότι σέβεται πλήρως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την κήρυξη ανεξαρτησίας που αποτελεί την έκφραση της δημοκρατικής βούλησης του λαού του Νότιου Σουδάν·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια του Σουδάν και του Νότιου Σουδάν, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του Αραβικού Συνδέσμου και τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου