Návrh uznesenia - B7-0285/2012Návrh uznesenia
B7-0285/2012

  NÁVRH UZNESENIA o situácii medzi Sudánom a Južným Sudánom

  6.6.2012 - (2012/2659(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  predložený v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel v mene skupiny ALDE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0281/2012

  Postup : 2012/2659(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0285/2012
  Predkladané texty :
  B7-0285/2012
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B7‑0285/2012

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii medzi Sudánom a Južným Sudánom

  (2012/2659(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne,

  –   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012 o Sudáne a Južnom Sudáne,

  –   so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, v ktorom privítala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2046 (2012) z 2. mája 2012,

  –   so zreteľom na Memorandum o porozumení týkajúce sa neútočenia a spolupráce, ktoré 10. februára 2012 podpísal Sudán a Južný Sudán,

  –   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej predstaviteľky Únie Catherine Ashtonovej z 28. marca 2012 a 11. apríla 2012 o ozbrojených zrážkach na hraniciach Sudánu a Južného Sudánu,

  –   so zreteľom na vyhlásenie Africkej únie zo 17. apríla 2012, v ktorom vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby jednali zodpovedne a aby venovali pozornosť výzvam Africkej únie a medzinárodného spoločenstva na okamžité ukončenie súčasného konfliktu medzi oboma krajinami,

  –   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN zo 16. apríla 2012 o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne, v ktorom vyjadril hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi zrážkami medzi oboma krajinami vrátane ich vplyvu na nevinné civilné obyvateľstvo,

  –   so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 19. apríla 2012, v ktorom nalieha na Sudán a Južný Sudán, aby ukončili násilie, a tak predišli návratu ku konfliktu, ktorý počas dvoch desaťročí pripravil o život milióny ľudí,

  –   so zreteľom na závery Rady o Sudáne a Južnom Sudáne z 23. apríla 2012 (3159. zasadnutie Rady pre zahraničné veci), v ktorom EÚ vyjadrila hlboké znepokojenie nad silnejúcim konfliktom medzi Sudánom a Južným Sudánom,

  –   so zreteľom na plán pre Sudán a Južný Sudán stanovený v komuniké zo zasadnutia Bezpečnostnej a mierovej rady AÚ z 24. apríla, ktorý EÚ plne podporuje,

  –   so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ o situácii v Sudáne a Južnom Sudáne z 30. mája 2011,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže rastúce napätie medzi Sudánom a Južným Sudánom priviedlo nedávno obe krajiny na pokraj vojny;

  B.  keďže opakujúce sa prípady cezhraničného násilia medzi Sudánom a Južným Sudánom vrátane presunov vojenských jednotiek, zmocnenia sa a okupovania mesta Heglig, podpory spojeneckých síl, podpory protivníkových rebelov a bojov medzi Sudánskymi ozbrojenými silami a Sudánskou ľudovo oslobodeneckou armádou viedli k tomu, že tento spor prerástol do otvoreného konfliktu;

  C. keďže v dôsledku bojov medzi Sudánom a Južným Sudánom a pokračujúcich bojov s Južnom Kordofáne a Modrom Níle vznikla v Sudáne vážna humanitárna situácia;

  D. keďže absencia dohody o prechodných hospodárskych opatreniach medzi oboma krajinami vrátane využívania ropy viedla k tomu, že Chartúm zabral ropu z Južného Sudánu a Južný Sudán sa rozhodol ukončiť ťažbu ropy, čo rozhodujúcim spôsobom prispelo k súčasnej kríze;

  E.  keďže 29. júna 2011 bola medzi vládou Sudánu a Južného Sudánu uzavretá Dohoda o bezpečnosti hraníc a spoločnom politickom a bezpečnostnom mechanizme, ktorá obsahuje záväzok vytvoriť bezpečnú demilitarizovanú pohraničnú zónu, a keďže 30. júla 2011 bola medzi týmito vládami uzavretá Dohoda o podpornej misii na monitorovanie hraníc;

  F.  keďže v súlade s dohodou medzi Sudánom a Južným Sudánom z 20. júna 2011 oznámil Južný Sudán svoje okamžité stiahnutie z oblasti Abjí;

  G. keďže desaťročia vzájomnej nedôvery bránia obom stranám, aby urobili gesto smerom k uvoľneniu existujúceho napätia a zapojili sa do serióznych rokovaní;

  H. keďže EÚ plne podporuje medzinárodné úsilie zamerané na ukončenie dlhodobej kampane teroru, ktorú vykonáva Joseph Kony a Armáda božieho odporu (Lord's Resistance Army – LRA), a na pomoc obyvateľstvu, ktoré je postihnuté prítomnosťou LRA;

  1.  vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby na základe plánu potvrdeného v rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č 2046 (2012) z 2. mája 2012 ukončili násilie a preukázali politickú vôľu vyriešiť problémy, ktoré zostali po odtrhnutí Južného Sudánu nevyriešené;

  2.  víta skutočnosť, že Sudán i Južný Sudán tento plán podporili a potvrdili svoje odhodlanie okamžite ukončiť násilnosti, čo je prvým dôležitým krokom správnym smerom;

  3.  naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby v súlade s uzavretými dohodami, prijatými v minulosti, vrátane Dohody o podpornej misii na sledovanie hraníc z 30. júla 2011 preukázali skutočnú politickú vôľu vydať sa mierovou cestou a vyriešiť bezpečnostné problémy na oboch stranách na základe zmysluplných rokovaní v rámci spoločného politického a bezpečnostného mechanizmu tým, že by začali bezpodmienečným stiahnutím všetkých ozbrojených jednotiek na svoju stranu hranice;

  4.  víta úlohu Africkej únie a sprostredkovateľskú činnosť pána Thaba Mbekiho, pokiaľ ide o okamžité pokračovanie priamych rokovaní;

  5.  vyzýva k okamžitému začatiu činnosti spoločného mechanizmu verifikácie a monitorovania hraníc, a to na základe vyslania medzinárodných pozorovateľov a ďalších osôb, ktoré by na mieste sledovali situáciu a pomáhali pri zabezpečovaní dodržiavania postupov v rámci mechanizmu;

  6.  vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby uplatňovali tieto aspekty Dohody o dočasných bezpečnostných a administratívnych opatreniach pre oblasť Abjí z 20. júna 2011, ktoré ešte neboli uplatnené, najmä stiahnutie všetkých ozbrojených síl Sudánu a Južného Sudánu mimo oblasť Abjí; víta vyhlásenie Južného Sudánu o tom, že okamžite sťahuje svoje jednotky z oblasti Abjí, a vyzýva sudánsku vládu k rovnakému kroku;

  7.  víta stiahnutie armády Južného Sudánu z mesta Heglig a vyzýva na okamžité ukončenie leteckého bombardovania Južného Sudánu Sudánskymi ozbrojenými silami;

  8.  vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby prestali poskytovať útočisko skupinám rebelov, ktorí vykonávajú činnosť zameranú proti druhému štátu, a ukončili ich podporu;

  9.  prehlasuje, že sa zasadí o to, aby sa zo Sudánu a Južného Sudánu stali dva hospodársky prosperujúce štáty existujúce vedľa seba v mieri, bezpečnosti a stabilite, a zdôrazňuje, že je dôležité vybudovať si vzájomnú dôveru a prostredie, ktoré by viedlo k dlhodobej stabilite a hospodárskemu rozvoju;

  10. jednoznačne odsudzuje všetky násilnosti zamerané proti civilnému obyvateľstvu, ktoré sú porušením medzinárodného humanitárneho práva a právnych predpisov v oblasti ľudských práv;

  11. vyzýva obe strany, aby propagovali a chránili ľudské práva vrátane práv žien a osôb, ktoré patria k zraniteľným skupinám, aby si plnili svoje záväzky v súlade s medzinárodným právom vrátane medzinárodného humanitárneho práva a právnych predpisov v oblasti ľudských práv, a vyzýva, aby sa osoby, ktoré sa dopustili závažného porušenia tohto práva vrátane sexuálneho násilia, brali na zodpovednosť;

  12. naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby umožnili humanitárnym organizáciám prístup k postihnutému obyvateľstvu v oblastiach konfliktu a aby v súlade s medzinárodným právom a medzinárodným humanitárnym právom zabezpečili pracovníkom Organizácie Spojených národov a iných humanitárnych organizácií bezpečný, neobmedzený a okamžitý prístup a umožnili dodávky zásob a zariadení, aby mohli títo pracovníci riadne plniť svoje povinnosti pri poskytovaní pomoci civilnému obyvateľstvu postihnutému konfliktom;

  13. naliehavo vyzýva obe strany, aby prestali so štvavou rétorikou a nepriateľskou propagandou, ktorej dôsledkom je vzájomné osočovanie, xenofóbia a hrozba násilia; vyzýva obe vlády, aby v súlade s medzinárodnými zásadami prevzali plnú zodpovednosť za ochranu štátnych príslušníkov druhej strany, čo je v súlade s Rámcovou dohodou o štatúte štátnych príslušníkov druhého štátu a s tým spojených záležitostiach z marca 2012;

  14. vyzýva k tomu, aby sa vykonalo nezávislé vyšetrovanie, ktoré by zistilo rozsah strát a hospodárskych a humanitárnych škôd vrátane škôd na ropných zariadeniach a iných kľúčových infraštruktúrach v meste Heglig a jeho okolí;

  15. zdôrazňuje, že konflikt v Južnom Kordofáne a Modrom Níle nemožno vyriešiť vojensky, a poukazuje na to, že je naliehavo potrebné rokovať o politickom riešení, ktoré by bolo založené na rešpektovaní rozmanitosti v jednote;

  16. naliehavo vyzýva Sudán a Južný Sudán, aby dosiahli dohodu o dosiaľ nevyriešených prechodných hospodárskych opatreniach medzi oboma krajinami vrátane otázky využitia ropy; opätovne zdôrazňuje, že základnou podmienkou dosiahnutia mieru a stability v regióne je vyriešenie otázky vymedzenia hraníc;

  17. je presvedčený o tom, že dlhodobá stabilita v regióne si vyžaduje novú jednotnú komplexnú medzinárodnú stratégiu, v ktorej by EÚ hrala popri iných svetových a regionálnych aktéroch svoju úlohu a ktorá by sa zameriavala nielen na problémy medzi Sudánom a Južným Sudánom a na situáciu v Južnom Kordofáne a Modrom Níle, ale aj na reformný proces v Sudáne, ktorý mal prebehnúť už dávno, a na prehĺbenie demokratických reforiem v Južnom Sudáne; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, aby bola pripravená ponúknuť potrebnú pomoc, ak vládnuca sudánska Strana národného kongresu bude súhlasiť s vedením slobodného neobmedzeného národného dialógu zameraného na vytvorenie inkluzívnych ústavných ustanovení, ktoré by boli prijateľné pre všetkých, a prijme zásadné opatrenia na ukončenie beztrestnosti v Dárfúre, Južnom Kordofáne a Modrom Níle;

  18. vyzýva Komisiu, členské štáty EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby splnili svoje záväzky, pokiaľ ide o poskytnutie finančných prostriedkov pre región, a najmä aby riešili závažný nedostatok potravinovej pomoci, núdzových prístreškov a ochrany; žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala situácii týkajúcej sa potravinovej bezpečnosti a aby sa prijali opatrenia pre prípad zhoršenia situácie; opätovne zdôrazňuje, že plne uznáva výsledky referenda o nezávislosti ako vyjadrenia demokratickej vôle ľudu Južného Sudánu;

  19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, hlavám štátov a vlád a parlamentom členských štátov EÚ, vládam a parlamentom Sudánu a Južného Sudánu, generálnemu tajomníkovi OSN, hlavám štátov a vlád Arabskej ligy a inštitúciám Africkej únie.