Predlog resolucije - B7-0285/2012Predlog resolucije
B7-0285/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o odnosih med Sudanom in Južnim Sudanom

6.6.2012 - (2012/2659(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel v imenu skupine ALDE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0281/2012

Postopek : 2012/2659(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0285/2012
Predložena besedila :
B7-0285/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0285/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o odnosih med Sudanom in Južnim Sudanom

(2012/2659(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Sudanu,

–   ob upoštevanju resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 2046 (2012) z dne 2. maja 2012 o Sudanu in Južnem Sudanu,

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednice Komisije Catherine Ashton, ki je pozdravila resolucijo varnostnega sveta ZN št. 2046 (2012) z 2. maja 2012,

–   ob upoštevanju Memoranduma o soglasju o nenasilju in sodelovanju, ki sta ga 10. februarja 2012 podpisala Sudan in Južni Sudan,

–   ob upoštevanju izjav predstavnika za stike z javnostjo visoke predstavnice EU Catherine Ashton z dne 28. marca 2012 in 11. aprila 2012 o oboroženih spopadih na meji med Sudanom in Južnim Sudanom,

–   ob upoštevanju izjave Afriške unije z dne 17. aprila 2012, ki poziva Sudan in Južni Sudan, naj odgovorno ravnata ter spoštujeta pozive Afriške unije in mednarodne skupnosti k takojšnjemu prenehanju spopadov med državama,

–   ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostjo generalnega sekretarja ZN z dne 16. aprila 2012 o razmerah v Sudanu in Južnem Sudanu, ki je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi nenehnih izbruhov sovražnosti med državama, med drugim zaradi posledic za nedolžne civiliste,

–   ob upoštevanju izjave generalnega sekretarja ZN Ban Ki-moona z dne 19. aprila 2012, ki je Sudan in Južni Sudan pozval, naj prenehata medsebojne sovražnosti in se izogneta spopadom, ki so v dveh desetletjih terjali že več milijonov življenj,

–   ob upoštevanju zaključkov Sveta o Sudanu in Južnem Sudanu z dne 23. aprila 2012 (3159. srečanje Sveta za zunanje zadeve), v katerih je EU izrazila globoko zaskrbljenost zaradi zaostrovanja konflikta med Sudanom in Južnim Sudanom;

–   ob upoštevanju načrta za Sudan in Južni Sudan iz sporočila, ki ga je 24. aprila izdal Mirovni in varnostni svet Afriške unije in ga EU v celoti podpira,

–   ob upoštevanju izjave sopredsednikov Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU o razmerah v Sudanu in Južnem Sudanu z dne 30. maja 2012,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je stopnjevanje napetosti med Sudanom in Južnim Sudanom državi pred kratkim skoraj pripeljalo do vojne;

B.  ker so ponavljajoči se incidenti čezmejnega nasilja med Sudanom in Južnim Sudanom, vključno s premiki čet, zasedbo mesta Heglig, podporo nadomestnim silam, podporo upornikom nasprotne strani ter boji med sudanskimi oboroženimi silami (SAF) in sudansko ljudsko osvobodilno vojsko (SPLA), konflikt stopnjevali do resničnega spopada;

C. ker so spopadi med Sudanom in Južnim Sudanom ter še vedno trajajoči spopadi v sudanskih pokrajinah Južni Kordofan in Modri Nil privedli do hude humanitarne krize;

D. ker so zaradi pomanjkanja dogovora o prehodni gospodarski ureditvi med državama, med drugim o uporabi nafte, oblasti v Kartumu zaplenile nafto iz Južnega Sudana, ta pa se odločil za prenehanje proizvodnje nafte, kar je zelo prispevalo k sedanji krizi;

E.  ker sta vladi Sudana in Južnega Sudana 29. junija 2011 sklenili sporazum o varnosti mej ter skupnem političnem in varnostnem mehanizmu, ki vključuje zavezo o vzpostavitvi varnega demilitariziranega obmejnega pasu, 30. julija 2011 pa sta sklenili sporazum o misiji za podporo mejnemu nadzoru;

F.  ker je Južni Sudan napovedal takojšnji umik iz območja Abyei v skladu s sporazumom, ki ga je sklenil s Sudanom 20. junija 2011;

G. ker po desetletjih medsebojnega nezaupanja nobena od strani ne naredi koraka k umiritvi razmer in nadaljevanju resnih pogajanj;

H. ker EU popolnoma podpira mednarodna prizadevanja, da bi naredili konec dolgotrajnemu terorju, ki ga izvajata Joseph Kony in njegova Gospodova uporniška vojska (LRA), ter pomagali prebivalstvu, ki ga je prizadela navzočnost LRA;

1.  poziva Sudan in Južni Sudan, naj prenehata sovražnosti in pokažeta politično voljo za rešitev odprtih vprašanj nasledstva, v skladu z načrtom iz resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov št. 2046(2012) z 2. maja 2012;

2.  pozdravlja dejstvo, da sta se tako Sudan kot Južni Sudan strinjala z načrtom in potrdila zavezanost k takojšnjem prenehanju sovražnosti, kar je prvi pomemben korak v pravo smer;

3.  poziva Sudan in Južni Sudan, naj pokažeta politično in praktično pripravljenost za nadaljevanje mirovne poti, in sicer z obravnavo varnostnih vprašanj v stvarnih pogajanjih v okviru skupnega političnega in varnostnega mehanizma, začenši z brezpogojnim umikom vseh oboroženih sil na svojo stran meje v skladu z že sprejetimi sporazumi, med njimi sporazumom o misiji za podporo mejnemu nadzoru z dne 30. julija 2011;

4.  pozdravlja vlogo Afriške unije in posredovanje Thaboja Mbekija za takojšnjo obnovitev neposrednih pogajanj;

5.  poziva k takojšnjemu začetku delovanja mehanizma skupnega mejnega preverjanja in spremljanja z napotitvijo mednarodnih opazovalcev in drugega osebja na teren, da bodo spremljali izpolnjevanje nalog in jih pomagali zagotoviti;

6.  poziva Sudan in Južni Sudan, naj izpolnita še neizpolnjene obveznosti iz sporazuma o začasni varnostni in upravni ureditvi za območje Abyei z dne 20. junija 2011, zlasti zavezo, da bodo vse sudanske in južnosudanske enote to območje zapustile; pozdravlja napoved Južnega Sudana, da bo takoj umaknil svoje sile iz območja, in poziva vlado Sudana, naj stori enako;

7.  pozdravlja umik vojske Južnega Sudana iz mesta Heglig in zahteva takojšnje prenehanje zračnih napadov sudanskih oboroženih sil na Južni Sudan;

8.  poziva Sudan in Južni Sudan, naj prenehata nuditi zatočišče in podporo uporniškim skupinam, ki se borijo proti drugi državi;

9.  se zavezuje, da si bo prizadeval, da postaneta Sudan in Južni Sudan dve gospodarsko uspešni državi, ki bosta druga ob drugi živeli v duhu miru, varnosti in stabilnosti, ter poudarja pomen izgradnje medsebojnega zaupanja in okolja, ki bo zagotavljajo dolgotrajno stabilnost in gospodarski razvoj;

10. ostro obsoja vso nasilje nad civilisti, ki krši mednarodno humanitarno pravo in pravo o človekovih pravicah;

11. poziva vse strani, naj krepijo in ščitijo človekove pravice, tudi pravice žensk in pripadnikov ranljivih skupin, naj izpolnjujejo obveznosti po mednarodnem pravu, tudi mednarodnem humanitarnem pravu in pravu o človekovih pravicah, in zahteva, naj osebe, ki so odgovorne za hude kršitve tega prava, med drugim za spolno nasilje, za to odgovarjajo;

12. odločno poziva Sudan in Južni Sudan, naj omogočita humanitarni dostop do prizadetega prebivalstva na območjih, kjer potekajo konflikti, da bi v skladu z mednarodnim pravom in mednarodnim humanitarnim pravom humanitarnim delavcem Združenih narodov in drugim humanitarnim delavcem zagotovili varen, neoviran in takojšnji prihod ter omogočili dostavo zalog in opreme, da bodo lahko uspešno pomagali civilnemu prebivalstvu, prizadetem v konfliktu;

 

13. poziva obe strani, naj prenehata širiti hujskanje in sovražno propagando, ki vodita v medsebojno demonizacijo, ksenofobijo in grožnje z nasiljem; poziva obe vladi, naj v celoti prevzameta odgovornost za zaščito državljanov druge države v skladu z mednarodnimi načeli, skladnimi z okvirnim sporazumom o statusu prebivalcev nasprotne države in s tem povezanih vprašanjih, ki je bil sprejet marca 2012;

14. poziva k izvedbi neodvisnega ugotavljanja dejstev za oceno izgub in gospodarske ter humanitarne škode na območju mesta Heglig, vključno z naftno in drugo ključno infrastrukturo;

15. poudarja, da rešitev konflikta v pokrajinah Južni Kordofan in Modri Nil ne sme biti vojaška ter da je nujno treba najti politično rešitev, ki bo dosežena v pogajanjih in bo temeljila na načelu različnosti v enotnosti;

16. odločno poziva Sudan in Južni Sudan, naj sprejmeta sporazum o nerešeni prehodni gospodarski ureditvi med državama, tudi glede uporabe nafte; ponavlja, da je predpogoj za dosego miru in stabilnosti v regiji rešitev vprašanj, povezanih s širšo razmejitvijo;

17. je prepričan, da je za dolgotrajno stabilnost v regiji potrebna enotna, celostna in mednarodna strategija, v kateri bo Evropska unija igrala vlogo skupaj z drugimi svetovnimi in regionalnimi akterji, pri čemer se ne sme osredotočiti le na vprašanja med severom in jugom ter razmere v pokrajinah Južnega Kordofana in Modrega Nila, temveč tudi na že dolgo čakajoči reformni proces v Sudanu in krepitev demokratičnih reform v Južnem Sudanu; poziva visoko predstavnico/podpredsednico in Komisijo, naj bosta pripravljeni nuditi potrebno pomoč, če bo sudanska Stranka narodnega kongresa pristala na svoboden in neoviran nacionalni dialog, ki bo vodil v sprejetje vključujoče ustavne ureditve, s katero se bodo strinjale vse strani, in bo naredila resnične korake za končanje politike nekaznovanja v Darfurju, Južnem Kordofanu in Modrem Nilu;

 

18. poziva Komisijo, države članice EU in mednarodno skupnost, naj izpolnjujejo svoje zaveze glede financiranja regije, zlasti za odpravo hudega pomanjkanja hrane ter zagotavljanje zatočišč v sili in zaščite; poziva k natančnemu spremljanju oskrbe s hrano in sprejetju ukrepov, če bi se položaj poslabšal; znova poudarja, da v celoti spoštuje izid referenduma o neodvisnosti, ki odraža demokratično voljo prebivalcev Južnega Sudana;

19. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Komisiji, predsednikom držav, vlad in parlamentov držav članic EU, vladama in parlamentoma Sudana in Južnega Sudana, generalnemu sekretarju ZN, predsednikom držav in vlad članic Arabske lige in institucijam Afriške unije.