Förfarande : 2012/2659(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0285/2012

Ingivna texter :

B7-0285/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/06/2012 - 9.4

Antagna texter :

P7_TA(2012)0248

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 123kWORD 69k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0281/2012
6.6.2012
PE489.315v01-00
 
B7-0285/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om läget mellan Sudan och Sydsudan (2012/2659(RSP))


Charles Goerens, Ivo Vajgl, Olle Schmidt, Louis Michel för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om läget mellan Sudan och Sydsudan (2012/2659(RSP))  
B7‑0285/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Sudan,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2046 (2012) av den 2 maj 2012 om Sudan och Sydsudan,

–   med beaktande av det uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, där hon välkomnade FN:s säkerhetsråds resolution 2046 (2012) av den 2 maj 2012,

–   med beaktande av det samförståndsavtal om icke-aggression och samarbete som undertecknades den 10 februari 2012 av Sudan och Sydsudan,

–   med beaktande av uttalandena av den 28 mars 2012 och den 11 april 2012 från talespersonen för unionens höga representant, Catherine Ashton, om väpnade sammandrabbningar i gränsområdena mellan Sudan och Sydsudan,

–   med beaktande av Afrikanska unionens uttalande av den 17 april 2012, i vilket Sudan och Sydsudan uppmanades att agera ansvarsfullt och hörsamma kraven från Afrikanska unionen och det internationella samfundet om ett omedelbart slut på den pågående konflikten mellan de båda länderna,

–   med beaktande av uttalandet från talespersonen för FN:s generalsekreterare av den 16 april 2012 om situationen i Sudan och Sydsudan, där djup oro uttrycktes över de fortsatta striderna mellan de båda länderna, inbegripet följderna för oskyldiga civila,

–   med beaktande av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons uttalande av den 19 april 2012, i vilket han med kraft uppmanade Sudan och Sydsudan att upphöra med fientligheterna för att undvika ett återupptagande av konflikten som i över två årtionden redan kostat miljontals människor livet,

–   med beaktande av rådets slutsatser om Sudan och Sydsudan, antagna vid rådets (utrikes frågor) 3 159:e möte den 23 april 2012, där EU uttrycker djup oro över upptrappningen av konflikten mellan Sudan och Sydsudan,

–   med beaktande av färdplanen för Sudan och Sydsudan som lades fram i den kommuniké som Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd offentliggjorde den 24 april 2012 och som till fullo stöds av EU,

–   med beaktande av förklaringen från medordförandena i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen om Sudan och Sydsudan, som församlingen antog 30 maj 2011,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. De upptrappade spänningarna mellan Sudan och Sydsudan har den senaste tiden fört de båda länderna till randen av krig.

B.  Upprepade våldshandlingar vid gränsen mellan Sudan och Sydsudan, inbegripet trupprörelser, intagandet och ockupationen av Heglig, stöd till inofficiella styrkor, stöd till varandras rebeller, strider mellan Sudans armé och Sudanesiska folket befrielsearmé (SPLA) har lett till att konflikten mynnat ut i fullständig konfrontation.

C. Striderna mellan Sudan och Sydsudan och de pågående striderna i delstaterna Södra Kordofan och Blå Nilen i Sudan har skapat en allvarlig humanitär situation.

D. Avsaknaden av avtal om ekonomiska övergångsordningar mellan de båda länderna, inbegripet användningen av olja, har lett till att Khartoum har beslagtagit olja från syd och till att Sydsudan beslutat att stoppa oljeproduktionen, vilket har bidragit avsevärt till den aktuella krisen.

E.  Den 29 juni 2011 ingick Sudans regering och Sydsudans regering ett avtal om gränssäkerhet och en gemensam politisk säkerhetsmekanism, inklusive ett åtagande om att inrätta en säker, demilitariserad zon, och 30 juli 2011 ingick de båda parterna ett avtal om stöduppdraget för gränsövervakning.

F.  Sydsudan har aviserat ett omedelbart tillbakadragande från Abeyi-regionen i enlighet med avtalet av den 20 juni 2011 mellan Sudan och Sydsudan.

G. Årtionden av ömsesidig misstro hindrar bägge sidor från att visa att man vill trappa ner spänningarna och inleda seriösa förhandlingar.

H. EU stöder fullt ut de internationella insatserna för att få ett slut på den långvariga terrorkampanjen som genomförs av Joseph Kony och Herrens motståndsarmé (LRA) och för att hjälpa de befolkningar som påverkas av LRA:s närvaro.

1.  Europaparlamentet uppmanar Sudan och Sydsudan att upphöra med fientligheterna och visa politisk vilja att ta itu med de olösta frågorna efter delningen, med utgångspunkt från färdplanen som stöds av FN:s säkerhetsråd i resolution 2046 (2012) av den 2 maj 2012.

2.  Europaparlamentet välkomnar att både Sudan och Sydsudan har godkänt färdplanen och bekräftat sitt åtagande att omedelbart upphöra med fientligheterna, vilket är viktigt första steg i rätt riktning.

3.  Europaparlamentet uppmanar Sudan och Sydsudan att visa sin politiska vilja att i praktiken eftersträva fred genom att ta itu med säkerhetssituationen på båda sidor, genom meningsfulla förhandlingar inom ramen för den gemensamma politiska säkerhetsmekanismen, och att ovillkorligen dra tillbaka alla sina väpnade styrkor till sin sida av gränsen, i enlighet med tidigare ingångna avtal, däribland avtalet om stöduppdraget för gränsövervakning av den 30 juli 2011.

4.  Europaparlamentet välkomnar Afrikanska unionens och Thabo Mbekis roll med avseende på att återupptagandet av direkta förhandlingar är nära förestående.

5.  Europaparlamentet kräver att den gemensamma mekanismen för gränskontroll och gränsövervakning omedelbart aktiveras genom att man skickar ut internationella observatörer och övrig personal på fältet för att övervaka och bidra till att avtalen följs.

6.  Europaparlamentet uppmanar Sudan och Sydsudan att genomföra kvarstående aspekter av avtalet av den 20 juni 2011 om tillfälliga säkerhetsåtgärder och administrativa åtgärder för Abyei-regionen, i synnerhet tillbakadragandet av alla sudanesiska och sydsudanesiska styrkor från Abyei-regionen. Parlamentet välkomnar Sydsudans tillkännagivande att landet omedelbart drar tillbaka sina styrkor från Abyei-regionen, och uppmanar Sudans regering att göra detsamma.

7.  Europaparlamentet välkomnar att Sydsudan drar tillbaka sin armé från Heglig och kräver att Sudans väpnade styrkor omedelbart upphör med sina flygbombningar av Sydsudan.

8.  Europaparlamentet uppmanar Sudan och Sydsudan att upphöra med att hysa och stödja rebellgrupper mot den andra staten.

9.  Europaparlamentet vill se att Sudan och Sydsudan blir två ekonomiskt välmående stater som lever sida vid sida i fred, säkerhet och stabilitet, och understryker vikten av att bygga upp ömsesidigt förtroende och en miljö som gynnar långsiktig stabilitet och ekonomisk utveckling.

10. Europaparlamentet fördömer kraftigt de våldshandlingar som begåtts mot civila och som utgör brott mot internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning.

11. Europaparlamentet uppmanar alla parter att främja och skydda de mänskliga rättigheterna, inbegripet kvinnors rättigheter och utsatta gruppers rättigheter, och att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt, inbegripet internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning. Parlamentet kräver att de begått allvarliga brott, inklusive sexuella våldsbrott, ska ställas till svars.

12. Europaparlamentet uppmanar med kraft Sudan och Sydsudan att tillåta humanitärt bistånd till de drabbade befolkningarna i konfliktområdena och att i enlighet med internationell rätt och internationell människorättslagstiftning garantera säkert, fritt och omedelbart tillträde för FN-personal och personal från andra humanitära organisationer samt för leverans av förnödenheter och utrustning, för att personalen effektivt ska kunna utföra sin uppgift att bistå den konfliktdrabbade civilbefolkningen.

13. Europaparlamentet uppmanar båda sidor att upphöra med inflammerad retorisk och fientlig propaganda, som leder till ömsesidig demonisering, främlingsfientlighet och hot om våld. Parlamentet uppmanar båda regeringarna att fullt ut ansvara för skyddet av varandras medborgare i enlighet med internationella principer och ramavtalet om statusen för den andra statens medborgare och tillhörande frågor, som paraferades i mars 2012.

14. Europaparlamentet efterlyser en opartisk undersökning för att bedöma förlusterna och ekonomiska och humanitära skador, däribland på oljeanläggningar och viktig infrastruktur i och omkring Heglig.

15. Europaparlamentet betonar att någon militär lösning på konflikten i Södra Kordofan och Blå Nilen inte är möjligt och framhåller det akuta behovet av en politisk och framförhandlad lösning, som grundar sig på respekten för mångfald i enighet.

16. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen Sudan och Sydsudan att nå en överenskommelse om de olösta frågorna i samband med den ekonomiska övergångsordningen mellan de båda länderna, inbegripet användningen av olja. Parlamentet upprepar att det är en förutsättning för att uppnå fred och stabilitet i regionen att frågorna om gränsdragning löses.

17. Europaparlamentet är övertygat om att den långsiktiga stabiliteten i regionen kräver en ny enhetlig och omfattande internationell strategi, där EU kan spela en roll, tillsammans med andra internationella och regionala aktörer. Strategin skulle vara inriktad inte bara på nord-sydfrågor och situationen i Södra Kordofan och Blå Nilen utan också på den sedan länge försenade reformprocessen i Sudan och mer djupgående demokratiska reformer i Sydsudan. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och kommissionen att vara beredda att erbjuda nödvändigt bistånd, om det regerande sudanesiska nationella kongresspartiet (NCP) accepterar en fri nationell dialog med syftet att införa konstitutionella ordningar som omfattar och godtas av alla, och att vidta verkliga åtgärder för att få ett stopp på straffriheten i Darfur, Södra Kordofan och Blå Nilen.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, EU:s medlemsstater och världssamfundet att infria sina åtaganden om finansiering till regionen, särskilt för att komma till rätta med allvarliga brister inom livsmedelsbiståndet, de tillfälliga bostäderna och det akuta skyddet. Parlamentet menar att stor uppmärksamhet måste ägnas åt läget för livsmedelsförsörjningen, och åtgärder vidtas om situationen förvärras. Europaparlamentet upprepar sin fulla respekt för resultatet av folkomröstningen om självständighet, som är ett uttryck för det sydsudanesiska folkets demokratiska vilja.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, stats- och regeringscheferna och parlamenten i EU:s medlemsstater, Sudans och Sydsudans regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Arabförbundets stats- och regeringschefer och Afrikanska unionens institutioner.

 

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy