Predlog resolucije - B7-0288/2012Predlog resolucije
B7-0288/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o Sudanu in Južnem Sudanu

6.6.2012 - (2012/2659(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0281/2012

Postopek : 2012/2659(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0288/2012
Predložena besedila :
B7-0288/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0288/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o Sudanu in Južnem Sudanu

(2012/2659(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju načrta, ki ga je 24. aprila 2012 sprejel svet Afriške unije za mir in varnost,

–   ob upoštevanju resolucije 2046 (2012) varnostnega sveta Združenih narodov,

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice EU/podpredsednice Komisije z dne 5. maja 2012,

–   ob upoštevanju sudanskega celovitega mirovnega sporazuma iz leta 2005,

–   ob upoštevanju misije ZN v Južnem Sudanu (UNMISS) in začasnih varnostnih sil ZN za Abyei,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je Južni Sudan zaradi celovitega mirovnega sporazuma iz leta 2005 in referenduma, izvedenega le na jugu Sudana, od julija 2011 neodvisna država;

B.  ker je Južni Sudan ena najrevnejših in najmanj razvitih držav na svetu z eno najvišjih stopenj umrljivosti dojenčkov in glede na kazalnike eno najnižjih ravni izobraženosti;

C. ker je večina naftnih zalog v regiji na območju Južnega Kordofana in Abyeija; ker več kot 80 % proračuna Južnega Sudana in približno 50 % proračuna Sudana predstavlja izkoriščanje in izvoz nafte;

D. ker je celoviti mirovni sporazum prekinil dolgotrajno državljansko vojno v Sudanu, vendar se še ne izvaja v celoti; ker pomembna vprašanja, kot so določitev meje in demilitarizirane cone ob meji med Sudanom in Južnim Sudanom, državljanstvo, delitev naftnih prihodkov in uporaba naftovodov, ostajajo nerešena;

E.  ker naj bi se mandat misije ZN v Sudanu (UNMIS) zaključil 9. julija, ko je Južni Sudan uradno razglasil neodvisnost, varnostni svet ZN pa vzpostavil naslednjo misijo UNMISS z največ 7000 pripadniki vojaškega osebja; ker je varnostni svet ZN 27. junija 2011 odobril začasne varnostne sile za Abyei (UNISFA), pooblaščene za opazovanje demilitarizacije območja Abyeija;

1.  obsoja ponavljajoče se primere čezmejnega nasilja med Sudanom in Južnim Sudanom, vključno z zasedbo ozemlja, podporo nadomestnim silam in zračnimi napadi, ki povzročajo nove vale beguncev;

2.  je zelo zaskrbljen zaradi humanitarnih razmer, ki so jih povzročili spopadi med Sudanom in Južnim Sudanom ter še vedno trajajoči spopadi v sudanskih državah Južni Kordofan in Modri Nil; strogo obsoja vse nasilje proti civilistom, ki krši mednarodno humanitarno pravo in pravo človekovih pravic;

3.  je prepričan, da za spopad med Sudanom in Južnim Sudanom, zlasti v Južnem Kordofanu in Modrem Nilu, ni mogoča vojaška rešitev; poudarja nujno potrebo po politični in diplomatski rešitvi, ki jo bosta sprejeli obe strani;

4.  poziva k takojšnjemu prenehanju dobave vsega orožja v Sudan in Južni Sudan, zlasti na območja spopadov Abyei, Modri Nil in Južni Kordofan;

5.  poziva obe strani, naj v celoti uveljavita celoviti mirovni sporazum, ter poziva oborožene sile Sudana in Južnega Sudana, naj se v skladu s sporazumom z 20. junija 2011 umaknejo iz pokrajine Abyei ter začnejo konstruktiven dialog za miroljubno rešitev statusa te pokrajine v okviru celovitega mirovnega sporazuma;

6.  opominja na sporazum med Sudanom in Južnim Sudanom o varnosti mej ter skupnem političnem in varnostnem mehanizmu, sklenjen junija 2011, kjer je v odstavku 2 določena zaveza k vzpostavitvi varne demilitarizirane mejne cone; opominja na sporazum o misiji za podporo mejnega nadzora, sklenjen julija 2011, ki določa vzpostavitev mehanizma skupnega mejnega preverjanja in spremljanja; poudarja, da morata Sudan in Južni Sudan nujno začeti proces demilitarizacije mej;

7.  poziva vse strani, naj upoštevajo zlasti odstavka 7 in 16 sklepa sveta Afriške unije za mir in varnost z dne 24. aprila 2012, ki ponavlja, da ozemeljskih meja držav ni dovoljeno spreminjati s silo, da se ozemeljski spori rešujejo izključno z vzajemno sprejetimi, miroljubnimi in političnimi sredstvi ter da za spopad v Južnem Kordofanu in Modrem Nilu ni mogoča vojaška rešitev;

8.  poziva Sudan in Južni Sudan, naj prenehata sovražnosti in spoštujeta svoje sporazume ter omogočila varen prehod, dostop in gibanje prebivalstva, odrezanega na obeh straneh meje;

9.  poudarja pomen načel mirnega reševanja mednarodnih sporov v skladu z ustanovno listino ZN in poziva mednarodno skupnost, naj se drži svoje nevtralne vloge spravnega posrednika in se vzdrži vsakršnega vojaškega posredovanja ali vojaške podpore kateri od strani, da bi dosegli trajen mir med Sudanom in Južnim Sudanom ter se osredotočili na proces sprave in razoroževanja;

10. poziva EU in njene države članice, naj osredotočijo svojo pomoč na civilne razvojne projekte, zlasti zdravstvo in izobraževanje, pa tudi na kmetijstvo, da bi zagotovili varnost hrane in neodvisnost pri preskrbi z njo, namesto na vojaško pomoč; v zvezi s tem poziva vodjo misije ZN v Južnem Sudanu (UNMISS), ki ima trenutno (marec 2012) skupno 5533 uniformiranega osebja (4913 vojakov), naj upošteva izkušnje misije v DR Kongo, kjer so člani misije zagrešili hude kršitve človekovih pravic; vztraja pri ustavitvi misij vojaškega usposabljanja in vsega civilno-vojaškega sodelovanja;

11. vztraja pri spoštovanju suverenosti prebivalcev Sudana in Južnega Sudana glede njihovih naravnih virov; poudarja, da bosta demokratično upravljanje in pravičen dostop do naravnih virov bistvena za blaginjo ter socialni in gospodarski razvoj te regije v prid prebivalstva; poudarja, da je za izkoriščanje naravnih virov potrebna državna regulacija in preglednost; poziva k pogajanjem o pravičnem in vzajemno sprejetem deljenju prihodka od izkoriščanja nafte;

12. poziva vse mednarodne upnike, naj nemudoma popolnoma ustavijo odplačevanje dolga, ki ga opravljata Sudan in Južni Sudan;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, posebni predstavnici EU za Južni Sudan, sudanski vladi, vladi Južnega Sudana, institucijam Afriške unije ter predsedniku izvedbene skupine Afriške unije za Sudan na visoki ravni.