Förslag till resolution - B7-0288/2012Förslag till resolution
B7-0288/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Sudan och Sydsudan

6.6.2012 - (2012/2659(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Sabine Lösing, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Younous Omarjee, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0281/2012

Förfarande : 2012/2659(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0288/2012
Ingivna texter :
B7-0288/2012
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0288/2012

Europaparlamentets resolution om Sudan och Sydsudan

(2012/2659(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den färdplan som Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd antog den 24 april 2012,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2046 (2012),

–   med beaktande av uttalandet av unionens höga representant/vice ordföranden för kommissionen av den 5 maj 2012,

–   med beaktande av det övergripande fredsavtalet för Sudan från 2005,

–   med beaktande av FN:s uppdrag i Sydsudan (Unmiss) och FN:s interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei (Unisfa),

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Sydsudan är en självständig stat sedan juli 2011 till följd av det övergripande fredsavtal som ingicks 2005 och en folkomröstning som endast hölls i den södra delen av Sudan.

B.  Sydsudan är ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder, med en barnadödlighet som är bland den högsta i världen och med världens lägsta utbildningsindikatorer.

C. De flesta av regionens oljereserver finns i Södra Kurdufan och Abyei. Över 80 procent av Sydsudans budget och ca 50 procent av Sudans budget härrör från oljeutvinning och oljeexport.

D. Det övergripande fredsavtalet har stoppat det långvariga inbördeskriget i Sudan, men avtalet har ännu inte genomförts till alla delar. Viktiga frågor är fortfarande olösta, t.ex. när det gäller gränsdragningar och den demilitariserade zonen längs gränsen mellan Sudan och Sydsudan, medborgarskap, fördelningen av oljeinkomsterna och utnyttjandet av rörledningar.

E.  Unmis-mandatet var planerat att avslutas den 9 juli när Sydsudan officiellt förklarades självständigt och FN:s säkerhetsråd inrättade det nya uppdraget Unmiss med en militär personal på upp till 7 000 anställda.  Mandatet för FN:s interimistiska säkerhetsstyrka för Abyei (Unisfa), som går ut på att observera demilitariseringen av regionen Abyei, godkändes av FN:s säkerhetsråd den 27 juni 2011.

1.  Europaparlamentet fördömer de upprepade våldsincidenterna på bägge sidor om gränsen mellan Sudan och Sydsudan, inbegripet beslagtagandet av territorium, stödet till inofficiella trupper och luftangreppen som för med sig nya flyktingströmmar.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över den humanitära problemsituation som sammandrabbningarna mellan Sudan och Sydsudan fört med sig, liksom över de strider som pågår i Sudan mellan delstaterna Södra Kurdufan och Blå Nilen. Parlamentet fördömer kraftigt de våldshandlingar som begåtts mot civila och som utgör brott mot internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning.

3.  Europaparlamentet är övertygat om att det inte går att finna någon militär lösning på konflikten mellan Sudan och Sydsudan, särskilt i Södra Kurdufan och Blå Nilen. Parlamentet betonar det trängande behovet av en ömsesidigt accepterad politisk och diplomatisk lösning.

4.  Europaparlamentet vill att alla vapenleveranser till Sudan och Sydsudan omedelbart ska stoppas, särskilt leveranserna till konfliktregionerna i delstaterna Abyei, Blå Nilen och Södra Kurdufan.

5.  Europaparlamentet uppmanar bägge parter att genomföra det övergripande fredsavtalet fullt ut. Parlamentet uppmanar både de sudanesiska och de sydsudanesiska väpnade styrkorna att dra sig tillbaka från Abyei i enlighet med det avtal de ingick den 20 juni 2011 och att ta del i en konstruktiv dialog för en fredlig lösning på frågan om Abyeis status inom ramen för det övergripande fredsavtalet.

6.  Europaparlamentet påminner om det avtal om gränssäkerhet och en gemensam politisk säkerhetsmekanism som Sudan och Sydsudan ingick i juni 2011, och åtagandet i punkt 2 i detta avtal om att inrätta en säker demilitariserad gränszon. Parlamentet påminner om det avtal om stöd för gränsövervakningsuppdrag som ingicks i juli 2011 och som innefattar inrättandet av en gemensam mekanism för gränskontroll och gränsövervakning. Parlamentet betonar att Sudan och Sydsudan utan dröjsmål måste börja demilitarisera gränsområdena.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft samtliga parter att respektera i synnerhet punkterna 7 och 16 i beslutet av den 24 april 2012 från Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd, där det anges att staters territorialgränser inte får ruckas med våld, att eventuella territorialkonflikter endast får biläggas genom ömsesidigt accepterade, fredliga och politiska lösningar samt att konflikten i Södra Kurdufan och Blå Nilen inte kan få en militär lösning.

8.  Europaparlamentet uppmanar både Sudan och Sydsudan att upphöra med striderna och respektera sina avtal samt ge de människor som fastnat på någondera sidan om gränsen fri lejd, fri tillgång och fritt tillträde till områdena.

9.  Europaparlamentet betonar betydelsen av principerna om fredlig lösning av internationella dispyter i enlighet med FN-stadgan och uppmanar det internationella samfundet att hålla fast vid sin neutrala förliknings- och medlarroll samt avstå från alla former av militära ingrepp eller militärt stöd till någondera parten, i syfte att uppnå en hållbar fred mellan Sudan och Sydsudan samt fokusera på försoning och nedrustning.

10. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att koncentrera sitt bistånd till civila utvecklingsprojekt i stället för militärt stöd, särskilt inom hälso- och utbildningssektorn samt jordbruket, i syfte att garantera livsmedelstrygghet och livsmedelssuveränitet. Parlamentet uppmanar i detta avseende ledaren för Unmiss, som för närvarande (mars 2012) har en militär personalstyrka på totalt 5 533 personer (4 913 trupper) att ta lärdom av uppdraget i Demokratiska republiken Kongo, där personer som deltog i uppdraget begick allvarliga människorättsbrott. Parlamentet insisterar på att militära utbildningsuppdrag och allt civil-militärt samarbete avslutas.

11. Europaparlamentet framhåller att Sudans och Sydsudans befolkningars suveränitet över sina naturtillgångar måste respekteras. Parlamentet understryker att ett demokratiskt styre och rättvis tillgång till naturtillgångarna är avgörande för välståndet och den sociala och ekonomiska utvecklingen i regionen och kommer befolkningen till godo. Parlamentet betonar att exploateringen av naturtillgångarna kräver statlig reglering och öppenhet, och efterlyser förhandlingar om en rättvis och ömsesidigt accepterad fördelning av intäkterna från oljeutvinningen.

12. Europaparlamentet uppmanar alla internationella långivare att omedelbart skjuta upp all återbetalning av skuld från Sudan och Sydsudan.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant i Sydsudan, den sudanesiska regeringen, den sydsudanesiska regeringen, Afrikanska unionens institutioner samt till ordföranden för Afrikanska unionens högnivåpanel för Sudan.