Projekt rezolucji - B7-0289/2012Projekt rezolucji
B7-0289/2012

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie rozwoju sytuacji w dziedzinie demokracji w Demokratycznej Republice Konga

6.6.2012 - (2012/2673(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Charles Goerens, Louis Michel w imieniu grupy ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0280/2012

Procedura : 2012/2673(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0289/2012
Teksty złożone :
B7-0289/2012
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0289/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju sytuacji w dziedzinie demokracji w Demokratycznej Republice Konga

(2012/2673(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton złożone w dniu 9 grudnia 2011 r. w imieniu Unii Europejskiej w sprawie procesu wyborczego w Demokratycznej Republice Konga (A 507/1/11 REV 1),

–   uwzględniając końcowe sprawozdanie z unijnej misji obserwacji wyborów w DRK przedstawione w dniu 29 marca 2009 r.,

–   uwzględniając zalecenia Niezależnej Państwowej Komisji Wyborczej wydane w kwietniu 2012 r.,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Demokratycznej Republiki Konga,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że misja obserwacji wyborów UE skrytykowała brak przejrzystości i nieprawidłowości przy zbieraniu, zestawianiu i publikowaniu wyników wyborów w 2011 r.;

B.  mając na uwadze, że unijna misja obserwacji wyborów przesłała władzom kongijskim 22 zalecenia, które mają na celu zasadniczą poprawę przejrzystości i wiarygodności wyborów i które są technicznie wykonalne przed następnymi wyborami regionalnymi i lokalnymi;

C. mając na uwadze, że w ramach puli środków A 10. EFR UE wspiera projekty dotyczące dobrego rządzenia, takie jak przeprowadzanie demokratycznych i uczciwych wyborów;

D. mając na uwadze, że unijna misja obserwacji wyborów wspomina o nieprawidłowościach dotyczących przekazywania głosów i wyniki z niejednej lokalnej komisji skrutacyjnej budzą wątpliwości;

E.  mając na uwadze, że na zasadniczym etapie zestawiania wyników w krajowym centrum przetwarzania danych Niezależna Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła dostępu świadkom; mając na uwadze, że duża liczba lokali wyborczych nie była skomputeryzowana;

F.  mając na uwadze, że kongijski organ regulacji mediów nałożył sankcje na kilka mediów zbliżonych do opozycji;

G. mając na uwadze, że Wspólne Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ubolewa nad zabójstwami i nielegalnymi lub arbitralnymi zatrzymaniami cywili z powodu rzeczywistej czy domniemanej przynależności do politycznej partii opozycyjnej;

H. mając na uwadze, że sekretarz generalny Misji Stabilizacyjnej ONZ w Demokratycznej Republice Konga donosi o licznych związanych z wyborami przypadkach śmierci, obrażeń i niszczenia własności z udziałem przede wszystkim zwolenników opozycyjnej partii UDPS i zwolenników większościowej partii prezydenckiej;

I.   mając na uwadze, że sytuacja powyborcza charakteryzowała się wzmożoną obecnością narodowych sił bezpieczeństwa w Kinszasie i innych miastach, sporadycznymi wybuchami przemocy i naruszeniami praw człowieka;

J.    mając na uwadze, że główny przeciwnik obecnego prezydenta Josepha Kabili – Etienne Tshisekedi zakwestionował wynik wyborów z grudnia 2011 r.;

1.  ubolewa nad zmianą konstytucji, która zmodyfikowała proces wyborów prezydenckich, ponieważ zwyczajowa druga tura została zlikwidowana w połowie, co stoi w sprzeczności z normalnymi standardami demokratycznymi;

2.  ubolewa nad brakiem przejrzystości i nieprawidłowościami, które wystąpiły podczas wyborów prezydenckich w DRK w 2011 r.;

3.  ubolewa nad brakiem przejrzystości w wyborach legislacyjnych, które nie były tak zorganizowane czy tak przejrzyste jak w 2007 r.;

4.  podkreśla, że jedynie uczciwe i wolne wybory oceniają demokratyczną legitymację i wiarygodność;

5.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie narodowego komitetu pojednawczego w dniu 18 listopada 2011 r., który ma za zadanie ułatwiać dialog polityczny między kongijskimi zainteresowanymi stronami i promować pokojowe rozwiązanie sporów wyborczych; zachęca do nasilenia jego działalności i rozciągnięcia jej na nadchodzące wybory;

6.  ubolewa z powodu opóźnień w nadchodzących wyborach regionalnych, samorządowych i lokalnych, m.in. z powodu wyzwań logistycznych i podkreśla konieczność wynegocjowania nowego kalendarza wyborczego dla przyszłych wyborów;

7.  wyraża nadzieję, że wybory regionalne i lokalne odbędą się zgodnie z prawem;

8.  wzywa partię większościową i opozycję do szanowania wolności poszczególnych opinii politycznych, do zakazania nawoływania do nienawiści i do kwestionowania wyników wyborów jedynie drogą prawną;

9.  apeluje o prawdziwy dialog polityczny w DRK, opierający się na planie działania, który pozwala na ocenę legitymacji demokratycznej;

10. potępia utrudnianie pracy i przemoc wobec mediów relacjonujących proces wyborczy;

11. ubolewa nad brakiem poszanowania wyborczych ram prawnych, zwłaszcza – oprócz innych naruszeń prawa wyborczego – ustawowego terminu publikacji list kandydatów i publicznego ogłaszania list wyborczych w każdym z lokali wyborczych, wykorzystywania środków państwowych na reklamy wyborcze;

12. podkreśla znaczenie ustanowienia trybunału konstytucyjnego, który zapewni większą przejrzystość procesu wyborczego, zwłaszcza w odniesieniu do postępowania w przypadku sporów wyborczych;

13. ponownie stwierdza niepowodzenie Niezależnej Państwowej Komisji Wyborczej i zaleca zasadnicze reformy w wielu aspektach po dokonaniu przeglądu jej składu w celu zapewnienia prawdziwej równowagi i lepszej reprezentacji kongijskiego społeczeństwa obywatelskiego;

14. zauważa, że w siedmiu okręgach Niezależna Państwowa Komisja Wyborcza anulowała wyniki wyborów legislacyjnych z powodu poważnych nieprawidłowości i przeprowadziła wybory uzupełniające;

15. z zadowoleniem przyjmuje gotowość Niezależnej Państwowej Komisji Wyborczej do przywrócenia zaufania między poszczególnymi stronami i wdrożenia zaleceń unijnej misji obserwacji wyborów, a także wzywa w tym kontekście Niezależną Państwową Komisję Wyborczą do przedstawienia konkretnych propozycji dotyczących odpowiedniego sposobu działania;

16. nalega w związku z tym, by Niezależna Państwowa Komisja Wyborcza – zgodnie z zaleceniami międzynarodowej grupy kontaktowej – zapewniła przejrzystość procesu wyborczego, jego odpowiedzialność przez publikowanie spisów wyborców, gwarantowanie obserwatorom międzynarodowym, społeczeństwu obywatelskiemu i przedstawicielom partii pełnego dostępu do ośrodków rejestracji, lokali wyborczych i ośrodków skrutacyjnych, umieszczanie wyników po podliczeniu w lokalach wyborczych i w internecie, systematyczne karanie korupcji, akceptowanie audytu finansowego przez odpowiednie firmy zagraniczne po wyborach i ustanowienie procedur umożliwiających zakwestionowanie wyników, rozszerzenie terminu zgłaszania takich wniosków i publikowanie rezultatów w lokalach wyborczych;

17. wzywa partię opozycyjną UDPS do poczynienia propozycji, które skłonią rząd do podjęcia rozmów w konstruktywny i ugodowy sposób;

18. wzywa władze kongijskie do jak najszybszego ratyfikowania afrykańskiej karty na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów;

19. usilnie wzywa władze kongijskie do tworzenia demokratycznych instytucji szanujących prawa człowieka;

20.  wzywa do utworzenia funduszu pozwalającego na przejrzyste rozdzielanie dochodów z zasobów naturalnych;

21. nadal jest poważnie zaniepokojony nieprzerwanymi atakami na cywilów oraz potępia ataki i naruszenia praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga, zauważając że pogorszeniu uległa ogólna sytuacja w dziedzinie praw człowieka;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, instytucjom Unii Afrykańskiej, rządom państw Regionu Wielkich Jezior Afrykańskich, Radzie Praw Człowieka ONZ oraz władzom Demokratycznej Republiki Konga.