Procedura : 2012/2660(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0293/2012

Teksty złożone :

B7-0293/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/06/2012 - 9.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0247

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 128kWORD 79k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.323v01-00
 
B7-0293/2012

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (2012/2660(RSP))


João Ferreira, Inês Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Henin, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Younous Omarjee w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0293/2012

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze przewrót wojskowy, jakiego dokonano w Gwinei Bissau w dniu 12 kwietnia 2012 r., aby obalić tymczasowego prezydenta Republiki i rząd Afrykańskiej Partii Niepodległości Gwinei i Zielonego Przylądka (PAIGC);

B.  mając na uwadze, że ten przewrót wojskowy miał również na celu przerwanie trwających w tym czasie wyborów na prezydenta Republiki Gwinei Bissau;

C. mając na uwadze rezolucję Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 2048 (2102) przyjętą w dniu 18 maja 2012 r.;

1.  potępia przewrót wojskowy, jakiego dokonano w Gwinei Bissau w dniu 12 kwietnia br.;

2.  uważa, że jedynym sposobem na znalezienie rozwiązania obecnej sytuacji w Gwinei Bissau jest przywrócenie i przestrzeganie konstytucjonalnych ram w tym kraju, które gwarantują ludności Gwinei Bissau, że będzie mogła swobodnie decydować o własnym losie, bez żadnej ingerencji z zewnątrz;

3.  uznaje prawowite suwerenne organy władzy Gwinei Bissau, których działalność została zagrożona przewrotem wojskowym, i wzywa wszystkie kraje i organizacje międzynarodowe, aby uczyniły to samo;

4.  potępia decyzje i środki, które pod nieobecność prawowitych przedstawicieli instytucji Gwinei Bissau zmierzają do przedstawienia lub narzucenia celów przewrotu wojskowego jako „faktów dokonanych”;

5.  wzywa do stworzenia niezbędnych warunków umożliwiających bezpieczny powrót do kraju tymczasowego prezydenta Raimunda Pereiry i premiera Carlosa Gomesa Jniora oraz wszystkich osób zmuszonych do opuszczenia Gwinei Bissau w wyniku przewrotu wojskowego;

6.  domaga się natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich obywateli Gwinei przetrzymywanych w charakterze więźniów politycznych w wyniku przewrotu wojskowego;

7.  potępia represje i prześladowania członków suwerennych organów władzy, przywódców i działaczy PAIGC oraz obywateli Gwinei Bissau, którzy protestowali przeciwko przewrotowi wojskowemu;

8.  uważa, że ponowne wszczęcie wolnego i demokratycznego procesu wyborów prezydenckich, przerwanego przewrotem wojskowym, ma duże znaczenie dla suwerenności gwinejskiego społeczeństwa;

9.  potępia wszelkie zewnętrzne próby wykorzystania obecnej sytuacji do osłabienia suwerenności gwinejskiego społeczeństwa oraz integralności terytorialnej i niepodległości Gwinei Bissau;

10. solidaryzuje się z ludnością Gwinei i wzywa do podjęcia działań, aby zaspokoić pilne potrzeby społeczeństwa a w szczególności dostarczyć żywność, leki, sprzęt medyczno-chirurgiczny, wodę pitną i paliwo – oraz jej prawowite aspiracje, a także chronić działalność gospodarczą kraju przed spekulacją;

11. domaga się prawdziwej pomocy i współpracy, które pomogą rozwiązać problemy, zaradzić trudnościom i zaspokoić potrzeby kraju, przestrzegając jednocześnie praw gwinejskiej ludności do swobodnego i suwerennego decydowania o własnym losie;

12. potępia politykę FMI, Banku Światowego, WTO i EU oraz uważa, że instytucje te ponoszą odpowiedzialność za sytuację gospodarczą kraju; uważa, że działania tych instytucji jeszcze bardziej osłabiły i tak już niską zdolność produkcyjną kraju, wpychając go w spiralę zadłużenia i zmuszając do przeznaczenia wytwarzanych dóbr na spłatę i obsługę długu, co doprowadziło do zubożenia ludności i pozbawiło prawa do rozwoju;

13. potępia naciski wywierane, aby doprowadzić do zatwierdzenia umów zwanych umowami o partnerstwie gospodarczym między krajami Afryki Zachodniej (w tym Gwineą Bissau) a UE i uważa, że ich zatwierdzenie doprowadzi do dominacji UE nad gospodarką Gwinei Bissau, zawłaszczenia naturalnych bogactw kraju, większej eksploatacji pracowników i jeszcze głębszego pogorszenia warunków życia gwinejskiej ludności;

14. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Afrykańskiej, CEDEAO i CPLP.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności