Procedure : 2012/2660(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0294/2012

Indgivne tekster :

B7-0294/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/06/2012 - 9.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0247

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 118kWORD 74k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.324v01-00
 
B7-0294/2012

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om Guinea-Bissau (2012/2660(RSP))


Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Guinea-Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0294/2012

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der er dybt bekymret over det statskup, som fandt sted den 12. april og derved afbrød den nye præsidentvalgsprocedure efter præsidentens død,

B.  der henviser til, at kandidaterne til den første runde i præsidentvalget forkastede det resultat, hvorefter den tidligere premierminister Carlos Gomes Junior fra PAIGC (Det Afrikanske Parti for Uafhængighed af Guinea og Kap Verde) var førende,

C. der henviser til, at i 13 år har ingen af de seks valgte præsidenter kunnet fuldføre deres mandater,

D. der henviser til, at militærjuntaen væltede den midlertidige præsident Raimundo Pereira, premierminister Carlos Gomes Junior og opløste parlamentet,

E.  der bemærker, at en overgangsaftale, som blev forhandlet på plads af Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS), er blevet undertegnet af alle parter, undtagen PAIGC, og at denne overgangsaftale er i modstrid med forfatningen, lovliggør kuppet og er i modstrid med nultolerancepolitikken over for kup fastlagt af ECOWAS,

F.  der henviser til, at Den Europæiske Union på baggrund af FN’s resolution 2048 har pålagt sanktioner mod medlemmerne af juntaen,

G. der tager i betragtning ECOWAS’ afgørelse om at indsætte en gruppe på 500-600 mænd, som skulle forberede afslutningen af Angola-missionen,

H. der henviser til, at Guinea-Bissaus årtier med politisk ustabilitet har ført landet ud i en dyb krise, der omfatter mangel på adgang til rent vand, sundhed, uddannelse og statsansatte i mange ministerier, som ikke har fået løn i månedsvis,

I.   der henviser til, at ”Fællesskabet af Portugisisktalende Lande” under forsæde af Angola foreslår oprettelse af en fredsbevarende styrke under FN efter aftale med ECOWAS, Den Afrikanske Union og Den Europæiske Union,

J.   der henviser til, at EU’s mission til støtte for en reform af sikkerhedssektoren i Republikken Guinea-Bissau (EU SSR Guinea-Bissau) har anset sit mandat for fuldført og forladt landet i september 2010,

K. der henviser til, at Guinea-Bissau har problemer med narkotikahandel og anvendes som et vigtigt narkotikatransitland mellem Sydamerika og Europa, og at narkotikahandlen udgør en alvorlig trussel mod landets politiske stabilitet,

L.  der henviser til, at narkotikakarteller med adgang til våben, speedbåde og fly har kunnet sikre sig samarbejde fra højtstående personer i de væbnede styrker og regeringen i et af verdens fattigste lande, hvis hovedeksport er cashewnødder,

1.  fordømmer statskuppet, som har afbrudt valgproceduren;

2.  opfordrer myndighederne til i fuldt omfang at genindføre og sikre de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytrings- og pressefrihed, forsamlings- og foreningsfrihed og bevægelsesfrihed; opfordrer til at standse forfølgelse og chikanering af alle afsatte regeringsembedsmænd og dem, som fredeligt opfordrer til genindførelse af retsstatsprincippet;

3.  opfordrer til genindførelse af den forfatningsmæssige inkonformitet med de forfatningsmæssige bestemmelser og nægter at anerkende bogen ikke-valgt overgangsinstitution;

4.  fordømmer den omstændighed, at den fungerende præsident og premierminister blev tvunget til at forlade landet;

5.  anmoder om frigivelse uden betingelser af alle politiske fanger;

6.  opfordrer samtlige politiske partier til at overholde den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og den afrikanske pagt om menneskerettighederne og folkenes rettigheder, herunder retten til liv og fysisk integritet, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed;

7.  opfordrer til at gøre de skyldige for overtrædelser af menneskerettighederne ansvarlige for deres handlinger, eventuelt for ICC (den internationale straffedomstol), og at folk, der krænker forfatningsbestemmelserne, stilles for en domstol;

8.  er bekymret over muligheden for en humanitær krise i Guinea Bissau og opfordrer EU, FN og AU, ECOWAS og CPLP til at samordne deres indsats for at forhindre denne mulighed, herunder at planlægge fælles aktioner især inden for sundhedssektoren, herunder støtte til det vigtigste hospital Bissa, som mangler det nødvendige udstyr til at klare de daglige behov, og som ikke ville kunne reagere på en offentlig sundhedskrise, der forværres af den kommende regntid;

9.  opfordrer de politiske partier til at nå til enighed om en samlet reformprocedure for så vist angår hæren, politiet, sikkerhedssektoren og retssystemet som et første skridt hen imod politisk stabilitet;

10. opfordrer Kommissionen til at understrege og styrke mandatet for EU SSR i Guinea-Bissau;

11. opfordrer Kommissionen og FN’s støttekontor for fredsbevarelse til at tage de nødvendige skridt til at bekæmpe narkotikahandel og korruption, som er vigtige destabiliserende faktorer for landet;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til EU’s Høje Repræsentant, Den Afrikanske Union og ECOWAS.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik