Rezolūcijas priekšlikums - B7-0294/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0294/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Gvineju-Bisavu

6.6.2012 - (2012/2660(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0277/2012

Procedūra : 2012/2660(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0294/2012
Iesniegtie teksti :
B7-0294/2012
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0294/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Gvineju-Bisavu

(2012/2660(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. pauž dziļas bažas par 12. aprīlī notikušo valsts apvērsumu, kas pārtrauca pēc prezidenta nāves uzsākto prezidenta priekšvēlēšanu procesu;

B.  tā kā pirmās prezidenta vēlēšanu kārtas kandidāti apstrīdēja rezultātus, saskaņā ar kuriem lielāko balsu skaitu ir saņēmis bijušais premjerministrs no PAIGC (Āfrikas partijas par Gvinejas un Kaboverdes neatkarību);

C. tā kā pēdējo 13 gadu laikā nevienam no 6 ievēlētajiem prezidentiem nav izdevies palikt amatā visu pilnvaru termiņu;

D. tā kā militārā hunta ir gāzusi pagaidu prezidentu Raimundo Pereira, premjerministru Carlos Gomes Júnior un atlaidusi parlamentu;

E.  pieņem zināšanai, ka ar Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas (ECOWAS) starpniecību apspriesto pārejas paktu ir parakstījušas visas partijas, izņemot PAIGC, un ka šis pārejas nolīgums ir konstitūcijas pārkāpums, leģitimizē valsts apvērsumu un ir pretrunā ar ECOWAS noteikto absolūtas neiecietības politiku pret apvērsumiem;

F.  tā kā Eiropas Savienība pēc ANO rezolūcijas Nr. 2048 ir noteikusi sankcijas huntas locekļiem;

G. ņemot vērā ECOWAS lēmumu dislocēt 500–600 karavīru Angolas misijas noslēgšanai;

H. tā kā Gvinejas-Bisavas gadu desmitiem ilgstošā politiskā nestabilitāte ir valsti novedusi smagā krīzē, nav pieejams tīrs ūdens, veselības aprūpe un izglītība un vairākās ministrijās ierēdņi mēnešiem nav saņēmuši algu;

I.   tā kā Angolas vadītā Portugāļu valodā runājošo valstu kopiena (CPLP) ierosina ANO aizbildnībā izveidot miera uzturēšanas spēkus, vienojoties ar ECOWAS, Āfrikas Savienību un Eiropas Savienību;

J.   tā kā ES norīkotajai drošības sektora reformas (ES DSR Gvineja-Bisava) misijai Gvinejā-Bisavā beidzās pilnvaru termiņš un tā pameta valsti 2010. gada 30. septembrī;

K. tā kā Gvineja-Bisava saskaras ar narkotiku tirdzniecību un ir viena no lielākajiem narkotiku tranzīta centriem starp Dienvidameriku un Eiropu, un narkotiku tirdzniecība nopietni apdraud politisko stabilitāti valstī;

L.  tā kā šī ir viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm, kuras galvenā eksportprece ir Indijas rieksti, un narkotiku karteļiem, kuriem ir pieejami ieroči, motorlaivas un lidmašīnas, ir izdevies nodrošināt sadarbību ar augsta ranga amatpersonām bruņotajos spēkos un valdībā;

1.  pauž nosodījumu par valsts apvērsumu, kas ir pārtraucis vēlēšanu procesu;

2.  mudina valsts iestādes no jauna pilnībā ievērot pamatbrīvības, tostarp vārda un preses brīvību, pulcēšanās un biedrošanās brīvību un pārvietošanās brīvību; prasa pārtraukt vajāt un terorizēt visas gāztās valdības amatpersonas un tos, kas mierīgās demonstrācijās prasa atjaunot tiesiskumu;

3.  prasa konstitucionālās kārtības atjaunošanu un atsakās atzīt jebkādu nevēlētu pārejas institūciju;

4.  pauž nosodījumu par to, ka prezidenta vietas izpildītājs un premjerministrs bijuši spiesti pamest valsti;

5.  prasa bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos;

6.  aicina visas politiskās partijas ievērot Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu, tostarp tiesības uz dzīvību un fizisko neaizskaramību, biedrošanās brīvību un pulcēšanās brīvību;

7.  prasa saukt pie atbildības cilvēktiesību pārkāpējus, iespējams, Starptautiskajā Krimināltiesā, un konstitucionālās kārtības pārkāpējus;

8.  pauž bažas, ka Gvinejā-Bisavā varētu izcelties humanitārā krīze, un aicina ES, ANO un ĀS, ECOWAS un CPLP koordinēti censties to novērst, tostarp plānojot vienotus pasākumus īpaši veselības aprūpes jomā, kuri ietvertu palīdzību valsts centrālajai slimnīcai, kam trūkst ikdienas vajadzībām nepieciešamā aprīkojuma un kas nebūs spējīga novērst sabiedrības veselības krīzi, ko vēl vairāk saasina lietus sezonas tuvošanās;

9.  aicina politiskās partijas kā pirmo soli ceļā uz politisko stabilitāti panākt vienošanos par visaptverošām reformām armijā, policijā, drošības sektorā un tiesu sistēmā;

10. aicina Komisiju atjaunot un palielināt ES DSR pilnvaras Gvinejā-Bisavā;

11. aicina Komisiju un ANO Miera veidošanas atbalsta biroju veikt vajadzīgos pasākumus, lai apkarotu narkotiku tirdzniecību un korupciju, kas ir galvenie valsts nestabilitātes cēloņi;

12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Eiropas Komisijai, ES augstajai pārstāvei, Āfrikas Savienībai un Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienai.