Projekt rezolucji - B7-0294/2012Projekt rezolucji
B7-0294/2012

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Gwinei Bissau

  6.6.2012 - (2012/2660(RSP))

  złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
  zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

  Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0277/2012

  Procedura : 2012/2660(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B7-0294/2012
  Teksty złożone :
  B7-0294/2012
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  B7‑0294/2012

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Gwinei Bissau

  (2012/2660(RSP))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

  A. odczuwając głębokie zaniepokojenie zamachem stanu, który miał miejsce w dniu 12 kwietnia br., przerywając przedwczesne wybory prezydenckie, które rozpisano po śmierci prezydenta kraju;

  B.  mając na uwadze, że kandydaci uczestniczący w pierwszej turze wyborów prezydenckich zakwestionowali wynik plasujący na pierwszym miejscu byłego premiera Carlosa Gomesa Juniora (Afrykańska Partia Niepodległości Gwinei i Wysp Zielonego Przylądka);

  C. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich 13 lat żaden z 6 wybranych prezydentów nie zdołał dokończyć mandatu;

  D. mając na uwadze, że junta wojskowa obaliła tymczasowego prezydenta Raimunda Pereirę, premiera Carlosa Gomesa Juniora i rozwiązała parlament;

  E.  mając na uwadze, że pakt przejściowy wynegocjowany przez Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) został podpisany przez wszystkie strony oprócz PAIGC, oraz że to porozumienie przejściowe narusza konstytucję, uprawomocnia zamach i jest sprzeczne z polityką braku tolerancji dla zamachów stanu przyjętą przez ECOWAS;

  F.  mając na uwadze, że Unia Europejska, w związku z rezolucją ONZ nr 2048, nałożyła sankcje na członków junty;

  G. mając na uwadze decyzję ECOWAS o wysłaniu kontyngentu 500-600 żołnierzy, którzy powinni przygotować zakończenie misji angolskiej;

  H. mając na uwadze, że dziesięciolecia niestabilności politycznej w Gwinei Bissau doprowadziły kraj do głębokiego kryzysu, charakteryzującego się brakiem dostępu do czystej wody, opieki zdrowotnej i edukacji, w którym urzędnikom służby cywilnej w wielu ministerstwach od wielu miesięcy nie wypłaca się wynagrodzeń;

  I.   mając na uwadze, że Wspólnota Państw Portugalskojęzycznych pod przewodnictwem Angoli zaproponowała stworzenie sił pokojowych pod auspicjami ONZ, w porozumieniu z ECOWAS, Unią Afrykańską i Unią Europejską;

  J.   mając na uwadze, że misja UE wspierająca reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau uznała swój mandat za zakończony i opuściła kraj we wrześniu 2010 r.;

  K. mając na uwadze, że Gwinea Bissau zmaga się z problemem handlu narkotykami i służy jako główny narkotykowy punkt tranzytowy pomiędzy Ameryką Południową i Europą, a handel narkotykami stanowi poważne zagrożenie dla stabilności politycznej w kraju;

  L.  mając na uwadze, że kartelom narkotykowym mającym dostęp do broni, łodzi motorowych i lotnictwa udało się pozyskać współpracę wysokich rangą urzędników w siłach zbrojnych i w rządzie w jednym z najuboższych krajów na świecie, którego głównym produktem eksportowym są orzechy nerkowca;

  1.  potępia zamach stanu, w wyniku którego przerwany został proces wyborczy;

  2.  wzywa władze do przywrócenia w pełni podstawowych wolności, w tym wolności wypowiedzi i wolności prasy, wolności zgromadzeń i stowarzyszania się oraz swobody poruszania się i zagwarantowania ich; domaga się zaprzestania prześladowań i nękania wszystkich zdymisjonowanych urzędników rządowych i tych, którzy w pokojowy sposób nawołują do przywrócenia rządów prawa;

  3.  wzywa do przywrócenia ładu konstytucyjnego zgodnego z postanowieniami konstytucji i odmawia uznania jakichkolwiek instytucji przejściowych, które nie zostały wyłonione w wyborach;

  4.  potępia fakt, że urzędujący prezydent i premier zostali zmuszeni do opuszczenia kraju;

  5.  domaga się bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych;

  6.  wzywa wszystkie partie polityczne do przestrzegania Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych i Afrykańskiej karty praw człowieka i ludów, w tym prawa do życia i nietykalności fizycznej, wolności zgromadzeń i wolności stowarzyszania się;

  7.  wzywa do pociągnięcia do odpowiedzialności osób dopuszczających się łamania praw człowieka, o ile to możliwe przed MTK, oraz do postawienia przed sądem winnych naruszania porządku konstytucyjnego;

  8.  wyraża zaniepokojenie z powodu możliwości wystąpienia kryzysu humanitarnego w Gwinei Bissau i wzywa UE, ONZ, UA, ECOWAS i CPLP do skoordynowania działań, aby zapobiec takiemu rozwojowi sytuacji, w tym do zaplanowania wspólnych działań w szczególności w sektorze zdrowia, obejmujących wsparcie dla głównego szpitala w Bissau cierpiącego na brak niezbędnego sprzętu pozwalającego sprostać codziennym potrzebom, który nie będzie w stanie zareagować na kryzys w zakresie zdrowia publicznego pogłębiony zbliżającą się porą deszczową;

  9.  wzywa partie polityczne do osiągnięcia porozumienia w sprawie szeroko zakrojonego procesu reform wojska, policji, sektora bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości jako pierwszego kroku ku stabilności politycznej;

  10. wzywa Komisję do ponownego określenia i wzmocnienia mandatu misji UE wspierającej reformę sektora bezpieczeństwa w Republice Gwinei Bissau;

  11. wzywa Komisję i Biuro Wsparcia ds. Budowania Pokoju ONZ do podjęcia koniecznych kroków w celu zlikwidowania handlu narkotykami i korupcji, które są głównymi czynnikami destabilizującymi ten kraj;

  12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji Europejskiej, wysokiej przedstawiciel UE, Unii Afrykańskiej i ECOWAS.