Förfarande : 2012/2660(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0294/2012

Ingivna texter :

B7-0294/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/06/2012 - 9.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0247

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 116kWORD 62k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.324v01-00
 
B7-0294/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om Guinea-Bissau (2012/2660(RSP))


Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om Guinea-Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0294/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. En mycket oroande statskupp ägde rum den 12 april och avbröt det presidentval som hade tidigarelagts till följd av den tidigare presidentens bortgång,

B.  Kandidaterna i första omgången av presidentvalet accepterade inte resultatet, där premiärminister Carlos Gomes Júnior från PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde) var i ledningen.

C. På tretton år har ingen av de sex valda presidenterna kunnat sitta hela mandatperioden.

D. Militärjuntan störtade interimspresident Raimundo Pereira och premiärminister Carlos Gomes Júnior, och upplöste parlamentet.

E.  Den övergångspakt som förhandlades fram av Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) har undertecknats av alla partier förutom PAIGC. Detta övergångsavtal bryter mot författningen, legitimerar kuppen och motsäger den nolltoleranspolitik för kupper som Ecowas har fastställt.

F.  Till följd av FN:s resolution 2048 har EU infört sanktioner mot juntans medlemmar.

G. Ecowas har beslutat att skicka mellan 500 och 600 soldater som ska göra det möjligt att avsluta Angolas uppdrag.

H. Årtionden av politisk instabilitet i Guinea-Bissau har fört in landet i en djup kris som utmärks av bristande tillgång till rent vatten, hälsovård och utbildning, och av att statstjänstemän i många ministerier inte har fått ut sin lön på flera månader.

I.   De portugisisktalande ländernas gemenskap, där Angola är ordförandeland, föreslår att upprätta en fredsbevarande styrka under FN, efter överenskommelse med Ecowas, Afrikanska unionen (AU) och EU.

J.   Europeiska unionens uppdrag för reform av säkerhetssektorn i Guinea-Bissau (EU SSR Guinea-Bissau) ansåg att dess mandat hade löpt ut och lämnade landet i september 2010.

K. Guinea-Bissau har problem med narkotikahandel och är en stor transitpunkt för narkotika mellan Sydamerika och Europa. Narkotikahandeln är ett allvarligt hot mot landets politiska stabilitet.

L.  Narkotikakarteller som har tillgång till vapen, snabbåtar och flygplan har lyckats upprätta ett samarbete med chefer inom militären och regeringen i ett av världens fattigaste länder, vars viktigaste exportvara är cashewnötter.

1.  Europaparlamentet fördömer statskuppen, som innebär att valprocessen har avbrutits.

2.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att till fullo återinrätta och garantera grundläggande rättigheter, inklusive yttrande- och tryckfrihet, mötes- och föreningsfrihet och rörelsefrihet. Parlamentet kräver ett stopp för förföljelserna och trakasserierna av alla avsatta regeringstjänstemän och de som fredligt kräver att rättsstaten återinförs.

3.  Europaparlamentet kräver att författningsordningen återinrättas i enlighet med bestämmelserna i författningen och vägrar att erkänna någon form av icke-vald övergångsinstitution.

4.  Europaparlamentet fördömer det faktum att den sittande presidenten och premiärministern tvingades lämna landet.

5.  Europaparlamentet begär att alla politiska fångar villkorslöst friges.

6.  Europaparlamentet uppmanar alla politiska partier att respektera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter, inklusive rätten till liv och fysisk integritet samt mötes- och föreningsfrihet.

7.  Europaparlamentet kräver att de som har begått brott mot mänskliga rättigheter ställs till svars för sina handlingar, eventuellt inför Internationella brottmålsdomstolen, och att de som har begått brott mot författningsordningen ställs inför rätta.

8.  Europaparlamentet oroas av risken för en humanitär kris i Guinea-Bissau och uppmuntrar EU, FN, AU, Ecowas och de portugisisktalande ländernas gemenskap att samordna sitt arbete för att förhindra detta, genom att bland annat planera gemensamma åtgärder inom framför allt hälsovårdssektorn, inklusive stöd till centralsjukhuset i Bissau, där man saknar nödvändig utrustning för att möta de dagliga behoven och inte kommer att kunna hantera sjukdomskrisen bland befolkningen, som dessutom förvärras av den förestående regnperioden.

9.  Europaparlamentet uppmanar de politiska partierna att enas om en heltäckande reformprocess som omfattar militären, polisen, säkerhetssektorn och justitiesystemet som ett första steg mot politisk stabilitet.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att återinföra och stärka EU SSR:s mandat i Guinea-Bissau.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och FN:s fredsbyggande stödkontor att vidta de åtgärder som krävs för att bekämpa narkotikasmugglig och korruption, som är stora destabiliserande faktorer i landet.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen: EU:s höga representant, Afrikanska unionen och Ecowas.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy