Предложение за резолюция - B7-0296/2012Предложение за резолюция
B7-0296/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим

6.6.2012 - (2012/2672(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki от името на групата ECR

Процедура : 2012/2672(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0296/2012
Внесени текстове :
B7-0296/2012
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0296/2012

Резолюция на Европейския парламент относно политиката на ЕС по отношение на Западния бряг и Източен Йерусалим

(2012/2672(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно правата на човека и демокрацията в Израел и Палестина,

–   като взе предвид Международния пакт на ООН за граждански и политически права,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно близкоизточния мирен процес от 8 декември 2009 г., 13 декември 2010 г. и 18 юли 2011 г.,

–   като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

–   като взе предвид съответните резолюции на ООН, Резолюции 181 (1947 г.) и 194 (1948 г.) на Общото събрание на ООН и Резолюции 242 (1967 г.), 338 (1973 г.), 1397 (2002 г.), 1515 (2003 г.) и 1850 (2008 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

–   като взе предвид „Декларацията на принципите на споразумението за временно самоуправление“ (Споразумения от Осло) 1993 г.,

–   като взе предвид изявленията на Близкоизточната четворка и по-конкретно изявлението от 23 септември 2011 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че 27-те външни министри на ЕС публикуваха доклад, който осъжда политиките на Израел на Западния бряг и заявява, че израелските политики представляват заплаха за решението, базирано на принципа на две държави;

Б.  като има предвид, че израелският външен министър отхвърля твърденията, направени в документа на ЕС, и го критикува, като твърди, че документът не помага за напредъка на мирния процес;

В.  като има предвид, че документът на ЕС посочва нарастващото насилие от страна на заселниците спрямо палестинците, както и забележимо ускоряване на изграждането на селища след края на 2010 г.;

Г.  като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН, Общото събрание на ООН, Международният комитет на Червения кръст, Международният съд и високодоговарящите се страни по Четвъртата Женевска конвенция продължават да считат, че според международното право установяването на израелски селища в окупираните от Израел територии е незаконно;

Д.  като има предвид, че беше съобщено, че през 2011 г. броят на нападенията, извършени от израелски заселници и довели до пострадали палестинци и нанесли имуществени вреди на палестинци, се е увеличил с 35%;

Е.  като има предвид, че се увеличават инцидентите, свързани с насилие, в Западния бряг; през 2011 г. осем израелски заселници са били убити и 37 други са били ранени от палестинци;

Ж. като има предвид, че ЕС многократно е потвърждавал подкрепата си за решение, базирано на принципа на две държави, като Държавата Израел и независима, демократична, съседна и жизнеспособна Държава Палестина съществуват една до друга в мир и сигурност, призовавал е за възобновяването на преките мирни преговори между Израел и Палестина;

1.  заявява, че решението, базирано на принципа на две държави, продължава да бъде най-добрият възможен и предпочитан изход за целите на дългосрочния мир и стабилност в региона; отбелязва със загриженост политическите и административни трудности да бъде поделен Йерусалим като столица както на Израел, така и на бъдещата палестинска държава;

2.  признава правото на Палестинската власт да управлява и контролира Западния бряг, както и признава правото на израелските органи да защитават своите законни интереси в областта на сигурността и безопасността;

3.  призовава израелските органи да приложат принципите на правовата държава в отговор на установяването на израелски селища в окупираните от Израел територии и да спазват задълженията си съгласно международното право;

4.  отново изразява своята солидарност с израелците и палестинците, които са фрустрирани от политически напрегнатата ситуация, която ежедневие за тях, и признава, че преди всичко повечето израелски и палестински граждани желаят единствено да живеят ежедневието си в мир и сигурност;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите членки, председателя на Общото събрание на ООН, правителствата и парламентите на членовете на Съвета за сигурност на ООН, пратеника на Близкоизточната четворка, Кнесета и израелското правителство, президента на Палестинската власт и на Палестинския законодателен съвет.