Διαδικασία : 2012/2672(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0296/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0296/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2012 - 13.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 115kWORD 70k
6.6.2012
PE489.326v01-00
 
B7-0296/2012

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/΄Υπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (2012/2672(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ (2012/2672(RSP))  
B7‑0296/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη,

 

–   έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, της 8ης Δεκεμβρίου 2009, της 13ης Δεκεμβρίου 2010 και της 18ης Ιουλίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 181 (1947) και 194 (1948) και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) και 1850 (2008),

–   έχοντας υπόψη τη "Διακήρυξη Αρχών για τις Προσωρινές Συμφωνίες Αυτοκυβέρνησης" (Συμφωνίες του ΄Οσλο) του 1993,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή, και ιδίως τη δήλωσή του της 23ης Σεπτεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.       λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δημοσιευθεί έκθεση των 27 Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην οποία καταγγέλλουν τις πολιτικές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη και ισχυρίζονται ότι οι ισραηλινές πολιτικές συνιστούν απειλή για τη λύση των δύο κρατών·

 

B.        λαμβάνοντας υπόψη ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απορρίπτει τους ισχυρισμούς που υποστηρίζονται στο έγγραφο της ΕΕ και έχει επικρίνει το σχετικό έγγραφο αναφέροντας ότι δεν συμβάλλει στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας·

 

Γ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο της ΕΕ αναφέρεται στην αύξηση της βίας που ασκούν οι έποικοι κατά των Παλαιστινίων καθώς και στην αισθητή επιτάχυνση της οικοδόμησης εποικισμών μετά τα τέλη του 2010·

 

Δ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, το Διεθνές Δικαστήριο και τα Υψηλά Συμβαλλόμενα μέρη της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης ισχυρίζονται ότι η δημιουργία Ισραηλινών εποικισμών στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

 

E.        λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των επιθέσεων ισραηλινών εποίκων που προκάλεσαν θύματα και την καταστροφή περιουσιών Παλαιστινίων αυξήθηκε το 2011 σχεδόν κατά 35%·

 

ΣΤ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βίαια συμβάντα εντείνονται στη Δυτική Όχθη, και ότι, το 2011, οκτώ ισραηλινοί έποικοι σκοτώθηκαν και 37 άλλοι έποικοι τραυματίσθηκαν από Παλαιστινίους·

 

Η.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει την υποστήριξή της για την λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με την οποία το κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, όμορο και βιώσιμο κράτος της Παλαιστίνης θα συμβιώνουν ειρηνικά και με ασφάλεια, και ζήτησε την επανάληψη άμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων·

 

1.        υποστηρίζει ότι η λύση των δύο κρατών εξακολουθεί να αποτελεί τη βέλτιστη και προτιμότερη προσέγγιση για τη μακροπρόθεσμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή, και επισημαίνει με ανησυχία πόσο δύσκολο είναι από πολιτική και διοικητική άποψη να διαιρεθεί η Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα τόσο του Ισραήλ όσο και ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους·

 

2.        αναγνωρίζει το δικαίωμα της Παλαιστινιακής Αρχής να κυβερνά και να ελέγχει τη Δυτική Όχθη, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει το δικαίωμα των ισραηλινών αρχών να προασπίζονται τη νόμιμη ασφάλειά τους και τα συμφέροντα της ασφάλειάς τους·

 

3.        καλεί τις ισραηλινές αρχές να ενισχύσουν το κράτος δικαίου σε ότι αφορά τη δημιουργία των ισραηλινών εποικισμών στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο·

 

4.         επαναλαμβάνει ότι συμπάσχει με τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους που νιώθουν μεγάλη απογοήτευση λόγω της τεταμένης πολιτικής κατάστασης που βιώνουν κάθε μέρα, και αναγνωρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, και συγκεκριμένα οι περισσότεροι Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι πολίτες, επιθυμούν απλώς και μόνον να ζουν σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας·

 

5.       αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Απεσταλμένο του Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή, στην Κνεσέτ και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου