Menettely : 2012/2672(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0296/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0296/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/07/2012 - 13.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 115kWORD 62k
6.6.2012
PE489.326v01-00
 
B7-0296/2012

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EU:n politiikka (2012/2672(RSP))


Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskevasta EU:n politiikasta (2012/2672(RSP))  
B7‑0296/2012

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeuksista ja demokratiasta Israelissa ja Palestiinassa,

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon 8. joulukuuta 2009, 13. joulukuuta 2010 ja 18. heinäkuuta 2011 annetut neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan,

–   ottaa huomioon asiaa koskevat YK:n päätöslauselmat, YK:n yleiskokouksen päätöslauselmat 181 (1947) ja 194 (1948) sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) ja 1850 (2008),

–   ottaa huomioon vuonna 1993 annetun periaatejulistuksen väliaikaisista itsehallintojärjestelyistä (Oslon sopimus),

–   ottaa huomioon Lähi-idän kvartetin julkilausumat ja erityisesti sen 23. syyskuuta 2011 antaman julkilausuman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. panee merkille 27 unionimaan ulkoasiainministereiden julkaiseman raportin, jossa arvostellaan Israelin politiikkaa Länsirannalla ja väitetään tämän politiikan vaarantavan kahden valtion ratkaisun;

B.  toteaa, että Israelin ulkoasiainministeriö torjuu EU:n raportissa esitetyt väitteet ja on kritisoinut raporttia siitä, ettei se auta edistämään rauhanprosessia;

C.  panee merkille EU:n raportin huomiot siirtokuntien asukkaiden väkivallasta palestiinalaisia kohtaan ja siitä, että siirtokuntien rakentaminen on nopeutunut tuntuvasti vuoden 2010 lopun jälkeen;

D. ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto, YK:n yleiskokous, Punaisen Ristin kansainvälinen komitea, Kansainvälinen tuomioistuin ja neljännen Geneven yleissopimuksen korkeat sopimuspuolet pitävät kaikki Israelin siirtokuntien perustamista Israelin miehittämille alueille kansainvälisen oikeuden mukaan laittomana;

E.  panee merkille tiedot, että Israelin siirtokuntien asukkaiden hyökkäykset, joissa palestiinalaisia on loukkaantunut ja heidän omaisuuttaan on vahingoittunut, lisääntyivät lähes 35 prosentilla vuonna 2011;

F.  toteaa, että väkivaltaiset välikohtaukset ovat Länsirannalla kasvussa; toteaa, että vuonna 2011 kahdeksan israelilaista siirtokuntalaista kuoli ja 37 loukkaantui välikohtauksissa palestiinalaisten kanssa;

G. toteaa, että EU on toistuvasti ilmaissut tukensa kahden valtion ratkaisulle, jossa Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rauhassa ja turvassa rinnakkain, ja on vaatinut Israelin ja Palestiinan suorien rauhanneuvottelujen käynnistämistä uudelleen;

1.  toteaa, että kahden valtion ratkaisu on edelleen paras mahdollinen neuvottelutulos alueen kestävän rauhan ja vakauden kannalta; panee huolestuneena merkille poliittiset ja hallinnolliset vaikeudet jakaa Jerusalem niin, että se olisi sekä Israelin että tulevan Palestiinan valtion pääkaupunki;

2.  tunnustaa palestiinalaishallinnon oikeuden hallita ja valvoa Länsirantaa ja Israelin viranomaisten oikeuden turvata legitiimit turvallisuusintressinsä;

3.  kehottaa Israelin viranomaisia noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta vastauksena siirtokuntien perustamiseen Israelin miehittämille alueille sekä täyttämään kansainvälisestä oikeudesta johtuvat velvoitteensa;

4.  ilmaisee myötätuntonsa israelilaisille ja palestiinalaisille, jotka ovat turhautuneita jännittyneeseen poliittiseen tilanteeseen, jossa heidän on päivittäin selviydyttävä, ja toteaa, että useimmat israelilaiset ja palestiinalaiset haluavat etupäässä vain jatkaa elämäänsä rauhassa ja turvassa;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajalle, YK:n turvallisuusneuvoston jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Israelin hallitukselle ja knessetille, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakiasäätävälle neuvostolle.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö